Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2144(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0099/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0099/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.27

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0132

Usvojeni tekstovi
PDF 337kWORD 54k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
P8_TA(2018)0132A8-0099/2018
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2017/2144(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365 – C8-0255/2017)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2018),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 48, 24.2.2016.
(2) SL C 323, 28.9.2017., str. 1.
(3) SL C 322, 28.9.2017., str. 1.
(4) SL C 322, 28.9.2017., str. 10.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2017/2144(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0099/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  prima na znanje zaključak Revizorskog suda da plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadrže značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2016. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi ozbiljni nedostaci u vezi s pitanjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Nadzornika;

3.  napominje da, u skladu s trenutačnim postupkom davanja razrješnice, Nadzornik podnosi godišnje izvješće o radu Revizorskom sudu u lipnju, Revizorski sud potom svoje izvješće podnosi Parlamentu u listopadu, a o razrješnici glasuje Parlament na plenarnoj sjednici do svibnja; napominje da, osim u slučaju odgode davanja razrješnice, između zaključivanja godišnjih financijskih izvještaja i okončanja postupka davanja razrješnice prođe najmanje 17 mjeseci; ističe da revizija u privatnom sektoru slijedi puno kraći vremenski raspored; ističe da je postupak davanja razrješnice potrebno pojednostavniti i ubrzati; traži da Nadzornik i Revizorski sud slijede dobru praksu koju pruža privatni sektor i predlaže da se odredi rok do 31. ožujka naredne obračunske godine za podnošenje godišnjih izvještaja o radu, rok do 1. srpnja za podnošenje izvješća Revizorskog suda i da se raspored za postupak davanja razrješnica naknadno preispita kao što je utvrđeno u članku 5. Priloga IV. Poslovniku Parlamenta tako da se glasovanje o razrješnici može održati na plenarnoj sjednici Parlamenta u studenome, čime bi se postupak davanja razrješnice okončao u godini koja slijedi nakon predmetne obračunske godine;

4.  pozdravlja općenito razborito i dobro financijsko upravljanje Odbora u proračunskom razdoblju za 2016.; izražava potporu uspješnoj promjeni paradigme prema izradi proračuna temeljenoj na rezultatima u planiranju proračuna Komisije koju je u rujnu 2015. uvela potpredsjednica Kristalina Georgieva kao dio inicijative nazvane „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”; potiče Nadzornika da primjenjuje tu metodu na svoj postupak planiranja proračuna;

5.  prima na znanje da je Nadzorniku 2016. dodijeljen ukupan proračun od 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR za 2015.) i da je stopa izvršenja bila 91,93% (94,66% za 2015.); prima na znanje smanjenje stope izvršenja i predviđanje Nadzornika da će se taj trend nastaviti u nadolazećim godinama; poziva Nadzornika da razborito definira svoje proračunske procjene uzimajući u obzir predvidljivo povećanje aktivnosti u nadolazećim godinama;

6.  napominje da je Nadzornik i dalje nadležan za osnivanje Europskog odbora za zaštitu podataka; smatra da bi se procjenama proračuna u nadolazećim godinama trebalo osigurati učinkovito izvršenje proračuna;

7.  ističe da će Opća uredba o zaštiti podataka(1) i Direktiva o zaštiti podataka u policijskom i pravosudnom sektoru(2) postati izvršive u svibnju 2018. i da se moraju u potpunosti poštovati i provoditi; uzima u obzir namjeru Nadzornika da Opću uredbu o zaštiti podataka zadrži kao referentnu točku za svoj rad;

8.  pozdravlja djelovanje mreže Internet Privacy Engineering Network, skupine sastavljene od stručnjaka za informacijsku tehnologiju iz svih sektora koja pruža platformu za suradnju i razmjenu informacija u pogledu metoda i alata za integriranje zahtjeva u pogledu zaštite i privatnosti podataka u nove tehnologije, što je ključno pitanje za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka;

9.  poziva Nadzornika da dostavi detaljan popis službenih putovanja njegovih članova tijekom 2016., uz navođenje cijene, mjesta i troška svakog službenog putovanja; poziva na to da se službena putovanja iz 2017. uključe u njegovo sljedeće godišnje izvješće o radu;

10.  svjestan je donošenja provedbenih mjera u cilju osiguravanja učinkovite unutarnje kontrole nad postupcima kako bi se zajamčilo ekonomično, učinkovito i djelotvorno postizanje ciljeva Nadzornika; poziva Nadzornika da u svoje godišnje izvješće o radu uvrsti informacije o tim mjerama;

11.  pozdravlja činjenicu da je 2016. pokrenuta Nadzornikova Inicijativa o odgovornosti kojoj je cilj da institucijama Unije, počevši od samog Nadzornika, omogući da budu predvodnici u pogledu sukladnosti s pravilima o zaštiti podataka;

12.  ističe da je u godišnjem izvješću o unutarnjoj reviziji za 2016. godinu, objavljenom krajem ožujka 2017., Služba Europske komisije za unutarnju reviziju utvrdila da 5 važnih preporuka iz prethodnih godina u vezi sa sustavima unutarnje kontrole još uvijek nije provedeno; žali zbog toga što se neke od tih preporuka odnose na politike informacijske sigurnosti i kontinuiteta poslovanja; napominje da nepostojanje politike informacijske sigurnosti povećava vjerojatnost da su informacije nedovoljno zaštićene, što bi moglo dovesti do curenja podataka i naštetiti ugledu Nadzornika; pozdravlja, unatoč četrnaestomjesečnom zakašnjenju, činjenicu da je Nadzornik 19. lipnja 2017. donio politiku informacijske sigurnosti; poziva Nadzornika da, posebno s obzirom na prirodu svojih zadaća, posluži kao primjer te da budućnosti provodi preporuke bez neopravdanog kašnjenja;

13.  poziva Nadzornika da obavijesti Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta o iznosima isplaćenima tijekom 2016. u okviru sporazuma o razini usluga koji uključuju naknade ovisno o potrošnji;

14.  pozdravlja donošenje strategije za jednake mogućnosti tijekom 2016. i razmatranje mjera za poboljšanje dobrobiti na radnom mjestu;

15.  pozdravlja činjenicu da je Nadzornik u svoje godišnje izvješće o radu uvrstio detaljne informacije o cjelokupnom osoblju koje mu stoji na raspolaganju;

16.  poziva na to da godišnje izvješće o radu Nadzornika sadrži pregled odjeljaka o upravljanju javnom nabavom i službenim putovanjima, uključujući usporednu tablicu za posljednje četiri godine;

17.  napominje da je 2016. usvojen etički okvir kojim se regulira ponašanje članova i svih zaposlenika Nadzornika u njihovim unutarnjim i vanjskim odnosima; također napominje da taj okvir obuhvaća već postojeće kodekse ponašanja, odluke o zviždačima i borbi protiv uznemiravanja, stegovne postupke i administrativne istrage; traži da se informacije o različitim temama iz okvira i dalje navode zasebno u godišnjem izvješću o radu;

18.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost te nudila potrebna potpora i savjeti;

19.  potiče sve veći doprinos Nadzornika iznalaženju rješenja kojima bi se potaknule inovacije i zajamčilo poštovanje pravila o zaštiti privatnosti i podataka, posebice jačanjem transparentnosti, korisničke kontrole i odgovornosti pri obradi velikih podataka; poziva na učinkovito djelovanje radi postizanja maksimalne koristi od novih tehnologija uz istodobno jamčenje punog poštovanja temeljnih prava;

20.  napominje da je Nadzornik u svojem godišnjem izvješću o radu objavio poglavlje o međuinstitucijskoj suradnji, kao što je Parlament zatražio u svojoj rezoluciji o razrješnici od 27. travnja 2017.(3); napominje da je 2016. Nadzornik potpisao dva nova sporazume o suradnji; poziva Nadzornika da nastavi s jačanjem međuinstitucijske suradnje i da uključi ažurirano izvješće o svojim postignućima u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu;

21.  napominje da je Nadzornik u svojem godišnjem izvješću o radu uključio izvješće o napretku koji je postignut u pogledu strategije za razdoblje 2015. – 2019.; napominje da je u ožujku 2015. Nadzornik preispitao svoje ključne pokazatelje uspješnosti kako bi pratio i prilagodio utjecaj svojeg rada i korištenja resursa; sa zadovoljstvom primjećuje da su 2016. ispunjeni, a u nekim slučajevima i premašeni, svi ciljevi na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti utvrđenih strategijom Nadzornika za razdoblje 2015. – 2019., što pokazuje da provedba strategije dobro napreduje; potiče Nadzornika da nastavi s radom u tom smjeru;

22.  pozdravlja cilj Nadzornika, kako je naveden u strategiji u pogledu njegova mandata, da zaštita podataka bude što jednostavnija i učinkovitija za sve uključene strane;

23.  žali zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije; primjećuje da u ovoj fazi nije moguće predvidjeti financijske, administrativne, ljudske i ostale posljedice povezane s povlačenjem te traži od Nadzornika i Suda da provedu procjene učinka i da o rezultatima obavijeste Parlament do kraja 2018. godine.

(1) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(2) Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).
(3) SL L 252, 29.9.2017., str. 140.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena