Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2179(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2018

Внесени текстове :

A8-0115/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.28
CRE 18/04/2018 - 12.28
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0133

Приети текстове
PDF 602kWORD 68k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
P8_TA(2018)0133A8-0115/2018

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2017/2179(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите решения относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2015 година (COM(2017)0379),

—  като взе предвид специфичните годишни доклади на Сметната палата(1) относно окончателните годишни отчети на децентрализираните агенции за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно краткия преглед на прилагането на 5%-то съкращение на щатните бройки, публикуван на 21 декември 2017 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(3), и по-специално член 110 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0115/2018),

А.  като има предвид, че настоящата резолюция съдържа за всеки орган по смисъла на член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и член 3 от приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  подчертава, че дейността на агенциите е особено видима в държавите членки и оказва съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в някои области от голямо значение за ежедневния живот на европейските граждани, като например здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие, научни изследвания и промишлено развитие, икономически и парични въпроси, заетост и социален напредък; посочва отново значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху ежедневния живот на европейските граждани; потвърждава също така значението на автономността на агенциите, по-специално регулаторните агенции и агенциите, които се занимават с независимо събиране на информация; признава, че заинтересованите страни са намерили своя път към агенциите, но същевременно изразява загриженост от факта, че като цяло видимостта на агенциите за европейските граждани все още е ограничена, а за тяхната отчетност и независимост се изисква висока степен на видимост;

2.  припомня, че агенциите бяха създадени основно с цел да изготвят независими технически или научни оценки, изискващи наличието на ясни и ефективни правила за предотвратяването на конфликти на интереси, да гарантират функционирането на системите на Съюза и да улесняват изграждането на единния пазар; призовава всички агенции да участват в междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност, който понастоящем е предмет на преговори между Комисията, Съвета и Парламента;

3.  отбелязва, че според информация от обобщаващия доклад за резултатите от одита, извършен от Сметната палата по отношение на агенциите и другите органи на Съюза през 2016 г. („обобщаващия доклад на Сметната палата“), бюджетът на агенциите за 2016 г. възлиза на около 3,4 милиарда евро, което представлява увеличение с около 21,42% спрямо 2015 г. и около 2,4% (спрямо 2% през 2015 г.) от общия бюджет на Съюза; посочва, че увеличението се дължи основно на агенциите, работещи в сферата на промишлеността, изследванията и енергетиката (допълнителни 358 000 000 EUR), както и в сектора на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи (допълнителни 174 000 000 EUR); освен това отбелязва, че от общо 3,4 милиарда евро приблизително 2,4 милиарда евро са финансирани от общия бюджет на Съюза, а около 1 милиард евро са финансирани чрез събирането на такси, както и чрез преки вноски на държавите членки, държавите от Европейската асоциация за свободна търговия и други източници;

4.  призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с мрежата от агенции на ЕС („Мрежата“) и отделните агенции при изготвянето на своето предложение за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. и при разглеждането на алтернативните източници на финансиране за децентрализираните агенции на Съюза;

5.  подчертава, че междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции е разгледала по-специално пилотния случай на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕAAБ) за агенциите, финансирани чрез събирането на такси; заявява, че дори агенциите да се финансират изцяло чрез събирането на такси, те все пак продължават да се отчитат напълно пред органа по освобождаване от отговорност, предвид съответните рискове за репутацията; освен това изразява своята загриженост относно използваните при пилотния случай EAAБ показатели за качество, които са насочени до голяма степен към постигането на удовлетвореност на клиентите и в по-малка степен — към гарантирането на авиационна безопасност; призовава Комисията да проучи начините за гарантиране на независимостта на агенциите, които се финансират изцяло от събираните от тях такси;

6.  отбелязва, че в агенциите работят 10 364 щатни, срочно наети, договорно наети или командировани служители (спрямо 9 848 служители през 2015 г.), което представлява увеличение от 5,24% в сравнение с предходната година, главно поради възложените им нови задачи; посочва, че най-много се е увеличил персоналът на агенциите, работещи в сферата на промишлеността, изследванията и енергетиката (110), гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи (177) и икономическите и парични въпроси (85);

7.  отбелязва, че според обобщаващия доклад на Сметната палата тя е изразила становище без резерви относно надеждността на отчетите на всички агенции; освен това отбелязва, че Сметната палата е изразила становище без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции за всички агенции, с изключение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO);

8.  счита, че процедурата по освобождаване от отговорност трябва да се рационализира и ускори в посока към подхода n + 1; следователно призовава агенциите и Сметната палата да последват добрия пример на частния сектор и предлага 31 март да се определи като краен срок за публикуване на окончателните отчети, годишните отчети за дейността и докладите за бюджетното и финансовото управление на агенциите, а публикуването на годишните доклади на Сметната палата относно агенциите да се изтегли най-късно за 1 юли, с цел да се опрости и ускори процесът, като по този начин процедурата по освобождаване от отговорност ще приключи до една година след съответната счетоводна година;

Общ подход и пътна карта на Комисията

9.  отбелязва прилагането на общия подход и съответната пътна карта от агенциите на Съюза;

10.  приветства приноса на Мрежата за координиране, събиране на данни и консолидиране на дейностите и информацията в полза на институциите на Съюза, включително и Парламента; отбелязва, че нейните координационни задачи включват годишното освобождаване от отговорност и бюджетните процедури, изпълнението на пътната карта на Комисията, което произтича от общия подход и свързаните с това политически инициативи, както и прегледа и прилагането на Финансовия регламент и Правилника за длъжностните лица;

11.  счита, че Мрежата осигурява конкретна добавена стойност в отношенията между институциите на Съюза и децентрализираните агенции; счита, че би било добре да се подпомогне управлението на Общата служба за подкрепа на Мрежата в Брюксел; решително подкрепя нейното искане за създаване на една длъжност за срочно нает служител, като разходите за тази бройка бъдат поделени между отделните агенции в искането на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за бюджета за 2019 г., по-специално при изясняване и евентуално засилване на правомощията на Мрежата, като същевременно се зачита независимостта на агенциите; насърчава Комисията да включи тази допълнителна длъжност в предложението си за бюджета за 2019 г.;

12.  отбелязва, че Мрежата, чрез подмрежата за развитие на ефективността (PDN), е изготвила през 2016 г. рамковия документ за резултатите от дейността на агенциите, който описва въведените механизми, включително използването на показатели, като се отделя специално внимание на планирането, измерването и докладването за ефективността; приветства факта, че понастоящем PDN работи, заедно с Комисията, по разработването на модел за цялостно развитие за бюджетиране, основано на изпълнението, с цел насочване на всички агенции в техните усилия за оптимизиране на капацитета им за планиране, мониторинг и докладване във връзка с резултатите, бюджета и използваните ресурси; отбелязва възможностите за подобрение при използването от някои агенции на показателите за въздействието и резултатите в техните ключови показатели за изпълнение; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки и тяхното изпълнение;

Бюджетно и финансово управление

13.  припомня, че принципът на ежегодност е един от трите основни счетоводни принципа, заедно с принципите на единство и балансираност, които са необходими за гарантирането на ефективно изпълнение на бюджета на Съюза; отбелязва, че според обобщаващия доклад на Сметната палата, въпреки значителното намаление, високото ниво на пренесени бюджетни кредити, за които са поети задължения, продължава да бъде най-често срещаният проблем на бюджетното и финансово управление, като той засяга 23 агенции, спрямо 32 през 2015 г.;

14.  отбелязва, че преносите могат често да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета;

15.  отбелязва предложението на Мрежата относно докладването на анулирани пренесени бюджетни кредити, надвишаващи 5% от общия бюджет; отбелязва обаче, че за да се направи оценка на бюджетното планиране и изпълнение, агенциите биха могли да докладват допълнително относно равнището на планираните преноси и причините за тях; насърчава агенциите да включат тази информация в своите консолидирани годишни отчети за дейността;

16.  подчертава, че нивото на анулиране на пренесените бюджетни кредити е показателно за капацитета на бюджетно планиране и за правилното планиране от агенциите на необходимите им финансови средства и често е по-добър показател за добро бюджетно планиране, отколкото единствено нивото на преносите;

17.  подчертава следователно належащата необходимост от изготвяне на ясни определения за „приемливи“ преноси, за да се рационализира докладването на Сметната палата по този въпрос, както и за да може органът по освобождаване от отговорност да прави разграничение между преносите, които показват лошо бюджетно планиране, и преносите, които се използват като бюджетен инструмент за подкрепа на многогодишните програми, както и за планирането на обществени поръчки; счита, че предложението на Сметната палата за използване на многогодишните бюджетни кредити ще осигури повече прозрачност за същността на обоснованите преноси;

18.  изтъква, че задачите и бюджетите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) се увеличиха значително през 2016 г.; потвърждава, че тези агенции бяха изправени пред административни и оперативни предизвикателства и високи очаквания, без да разполагат с достатъчно време за адаптиране на своите системи и процедури, нито за наемане на необходимия персонал; отбелязва, че в резултат на това те се сблъскаха с проблеми при усвояването на допълнителните средства от Съюза, отпуснати в хода на финансовата година, което доведе до значителни анулирания и преноси, както и до затруднения при изпълнението на бюджетните и финансовите правила;

19.  приканва Комисията, Сметната палата и Мрежата да обсъдят и предложат евентуални решения на този проблем, за да се рационализира по-специално финансовото управление в областта на многогодишното планиране и възлагането на обществени поръчки;

20.  отбелязва със загриженост, че нивото на детайлност при одитираните отчети за изпълнението на бюджета на някои агенции е различно от това при отчетите на повечето други агенции, което затруднява четивността и сравнимостта и което показва необходимостта от ясни насоки за отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите; отбелязва положените усилия за гарантиране на последователност при начина на представяне и докладване във връзка с отчетите; подчертава значението на едно по-стандартизирано и сравнимо отчитане с цел опростяване и рационализиране на процедурата по освобождаване от отговорност, както и улесняване на работата на органа по освобождаване от отговорност; призовава освен това Мрежата и отделните агенции да продължат да работят за по-рационализирани показатели и да докладват за предприетите мерки на органа по освобождаване от отговорност;

21.  отбелязва със загриженост, че обществените поръчки все още продължават да са засегнати от грешки; изразява неудовлетворението си от EASO, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), които не са спазили напълно принципите за възлагане на обществени поръчки и правилата на Финансовия регламент; призовава агенциите да обърнат специално внимание на забележките на Сметната палата относно възлагането на обществени поръчки;

22.  отбелязва със задоволство, че повечето агенции (27 от общо 31) имат план за осигуряване на непрекъснатост на дейността; счита, че всички агенции следва да разполагат с такъв план; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно промени в положението;

Сътрудничество между агенциите и с други институции — споделено използване на услуги и взаимодействия

23.  отбелязва със задоволство, че някои агенции вече си сътрудничат в рамките на своите тематични групи, като например агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи(4), и европейските надзорни органи(5); насърчава другите агенции, които все още не са започнали, да си сътрудничат по-засилено с останалите агенции от същата тематична група, когато това е възможно, не само във връзка със споделеното използване на услуги и полезни взаимодействия, а и в общите за тях области на политиката; подчертава, че Европейската железопътна агенция има две седалища, както и че съществуват четири агенции в областта на социалните политики и шест агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи; изразява разочарованието си от резултатите, постигнати в това отношение от междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции, защото няма разработени конкретни предложения за сливане или съвместно настаняване на агенции въз основата на свързани области на политиката; призовава Комисията да изготви проучване за възможните стъпки в тази насока; насърчава Сметната палата да разгледа възможността за представяне на обзорни прегледи за общите области на политиката за отделните агенции;

24.  отбелязва, че някои агенции продължават да имат двойни седалища и множество оперативни центрове и офиси; счита, че при първа възможност следва да се премахнат всички дублиращи се седалища (две или повече), които нямат оперативна добавена стойност; очаква оценката на Комисията в това отношение, която следва да акцентира върху добавената стойност и извършените разходи;

25.  подчертава ползите от споделянето на услуги, което дава възможност за съгласувано прилагане на административните правила и процедури за изпълнение, касаещи човешките ресурси и финансовите въпроси, както и потенциалните ползи от ефикасността и икономическата ефективност при споделянето на услуги между агенциите, по-специално предвид на бюджетните съкращения и намаляването на персонала — проблеми, пред които са изправени агенциите; отбелязва, че търсенето на полезни взаимодействия между агенциите би могло да намали административната тежест, особено за по-малките агенции;

26.  потвърждава освен това, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейската агенция за контрол на рибарството са подписали пилотен проект за „доказване на концепцията“ във връзка с предоставянето на услуги за възстановяване след бедствия; отбелязва, че проектът е позволил доставката на тези услуги с икономии, възлизащи на над 65% от прогнозните разходи, въз основа на пазарните цени; отбелязва, че обхватът на проекта е бил разширен, така че да включи и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия през първата половина на 2017 г., а някои други агенции проучват възможността за присъединяване към проекта на по-късен етап — през 2017 г. или 2018 г.; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за по-нататъшното развитие на този проект;

27.  приветства факта, че агенциите са започнали да използват портала за съвместни обществени поръчки, т.е. централния регистър във връзка с възможностите за съвместно възлагане на обществени поръчки, който се намира на екстранета на агенциите и включва функционалности, като например споделянето на документи и дискусии във форуми, а това прави комуникацията между агенциите относно услугите за възлагане на обществени поръчки по-прозрачна и лесна за управление;

28.  приветства постигнатите резултати във връзка с генерирането на икономии и подобрената ефективност при ползването на съвместни услуги чрез пет големи междуведомствени съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки през последните две години, като три процедури бяха управлявани от ЕОБХ, а именно услугите за изчисления в облак, одиторските услуги и професионалните мрежови услуги; една процедура беше управлявана от Европейската фондация за обучение (ETF) — услугите, свързани с проучвания; и една процедура беше управлявана от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofund) — услугите по оценяване и получаване на обратна връзка; посочва, че при тези пет съвместни обществени поръчки е имало висок процент на участие, вариращ от 8 до 30 агенции; приветства постигнатите икономии, които се оценяват на 6 700 000 EUR за услугите за изчисления в облак, на 970 000 EUR за одиторските услуги, на 1 490 000 EUR за професионалните мрежови услуги, на 400 000 EUR за услугите, свързани с проучвания, и на 1 160 000 EUR за услугите по оценяване и получаване на обратна връзка; призовава Мрежата и отделните агенции да продължат да работят заедно и да подобрят допълнително списъка на общите стоки и услуги, които биха могли да се включат в съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки;

29.  признава постигнатия от агенциите напредък по отношение на хармонизацията на информационно-технологичните решения в областта на управлението на бюджета и на счетоводните системи; подкрепя препоръката на Сметната палата за прилагане в по-голяма степен на информационно-технологични решения в някои ключови области като управлението на човешките ресурси и процедурите по възлагане на обществени поръчки или управлението на договорите, за да се намалят рисковете, свързани с вътрешния контрол, и да се подобри управлението на информационните технологии;

Управление на човешките ресурси

30.  припомня, че в параграф 27 от Междуинституционалното споразумение(6) се призовава за поетапно намаляване на числеността на служителите с 5% във всички институции, органи и агенции през периода 2013—2017 г.; отбелязва, че децентрализираните агенции, съгласно графика на Комисията(7), са започнали съкращения една година по-късно и планират да приключат до 2018 г.; приветства факта, че повечето агенции вече са изпълнили или надхвърлили целта за съкращаване на персонала с 5%; отбелязва, че според бързия преглед на Сметната палата във връзка с прилагането на 5%-то съкращение на щатните бройки, децентрализираните агенции вече са намалили броя на длъжностите в щатното си разписание с общо 279 места за периода 2013—2017 г., при цел от 303 места до 2018 г.; изтъква, че хоризонталните цели не се оказаха най-подходящото решение за децентрализираните агенции, тъй като техните задачи и оперативни нужди се различават значително;

31.  отбелязва, че Комисията е приложила допълнително съкращение с 1% за петгодишния период 2014—2018 г., за да създаде „резерв за преразпределение“, включващ 218 длъжности за периода 2013—2017 г., от който да може да разпределя работни места за агенциите с нови задачи или в начална фаза на функциониране(8); отбелязва, че повечето нови длъжности бяха предоставени на Frontex, Европейската полицейска служба (Европол), EASO и ЕААБ;

32.  изразява загриженост за това, че с допълнителното съкращение на персонала на агенциите изпълнението на техните задачи и годишни работни програми се затруднява още повече, особено за тези агенции, които са определени от Комисията като достигнали „нормален ритъм на работа“; призовава Комисията и бюджетния орган да разгледат други варианти, за да не се накърнява капацитетът на агенциите да изпълняват своя мандат; препоръчва на бюджетните органи да разрешат отпускането на допълнителни ресурси за агенциите, на които законодателите са възложили изпълнението на нови задачи; призовава освен това Комисията да признае икономиите, генерирани от Мрежата и отделните агенции чрез използването на съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, чрез повишаване на ефективността и по-добро управление на човешките ресурси, както и да гарантира, при необходимост, съответно адаптиране на целите за намаляване на персонала;

33.  отбелязва, че децентрализираните агенции прибягват в по-голяма степен до използването на договорно наети служители (718 еквивалента на пълно работно време) за изпълнението на нови задачи, като по този начин частично компенсират 5%-то намаление на персонала и съкращението с цел създаване на резерв за преразпределение; отбелязва, че това се отнася най-вече за Frontex, Европол, EASO и ЕААБ, Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA); счита, че използването на договорно наети служители следва да се прилага основно като временна мярка в агенциите, които имат най-голяма нужда от нови служители поради увеличение на работната натовареност; призовава Комисията да обсъди отново плановете си за допълнително годишно съкращение на персонала с 1%;

34.  изразява безпокойство във връзка с редица фактори, които пречат на оперативната ефективност на агенциите, като например извършването на съкращения в щатното разписание, ограничените човешки ресурси, трудностите при набирането на квалифицирани специалисти за определени длъжности, ниския корекционен коефициент в някои държави и изпълнението на дейности чрез дълги и тежки административни процедури по предоставянето на безвъзмездни средства; отбелязва въз основа на информация от Мрежата, че ниският корекционен коефициент в някои държави води до систематичното използване на по-високи степени с цел привличане и задържане на подходящ персонал; призовава Комисията да работи за преразглеждане на формулата, използвана за изчисляване на корекционния коефициент, за да се намери по-ефективен баланс между примамливите възнаграждения и ниските разходи за живот;

35.  отбелязва значителните разлики между отделните агенции във връзка с отсъствието на служителите от работа поради отпуск по болест; счита, че мерките за насърчаване на здравето и безопасността на работното място, редовните медицински прегледи и мероприятията, свързани с благосъстоянието на служителите, са форма на превантивна здравна политика, и ако тези мерки се прилагат пълноценно, те ще доведат до увеличаване на удовлетворението от работата и ще позволят постигането на много по-големи икономии от първоначално вложените инвестиции;

Конфликти на интереси и прозрачност

36.  изразява загриженост за това, че само 22 агенции (71%) са приели вътрешни правила и насоки относно подаването на сигнали за нарушения и докладването на нередности в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица; отбелязва, че останалите девет агенции предвиждат приемане на съответните правила и насоки; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно приемането и прилагането на тези мерки за отделните агенции;

37.  изразява съжаление, че вътрешните процедури за подаване на сигнали за нарушения все още не се прилагат, тъй като агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, очакват насоки или помощ от страна на Комисията; разбира, че като временна мярка, някои агенции са проявили активност и са включили в своя кодекс за поведение общи принципи за сигнализиране на нередности, които са лесно достъпни на техния уебсайт; настоятелно призовава Комисията да осигури бързото приемане на своите насоки относно подаването на сигнали за нередности, които впоследствие ще бъдат незабавно приети и ефективно приложени от агенциите на Съюза, включително Евроюст, CEPOL, EASO и eu-LISA, под формата на ясни вътрешни правила за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

38.  отбелязва, че 29 агенции (94%) са публикували на своите уебсайтове декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, ръководния персонал и вътрешните експерти; призовава останалите агенции, които все още не са направили това, да ги публикуват без по-нататъшно забавяне, като посочат членството в други професионални организации, за да дадат възможност за независим вътрешен контрол; приветства факта, че средните по големина агенции и агенциите, за които има по-голяма вероятност да бъдат изправени пред конфликт на интереси поради тяхната сфера на дейност, извършват проверка на декларациите за интереси при тяхното представяне, на годишна основа или дори по-често;

39.  приветства факта, че 26 агенции (84%) са въвели насоки за предоставянето на публичен достъп до документите; призовава останалите агенции, които все още не разполагат с такива насоки, да ги приемат без по-нататъшно забавяне; одобрява разработването на вътрешни системи за обработка на заявленията, включително специално обучени екипи във връзка с достъпа до документи, специализирани в обработката на подаваните заявления в някои агенции, които са изправени пред проблема с по-голямата честота и сложност на заявленията; призовава Мрежата да разработи общи насоки за прилагане на публичен достъп до документите, които да бъдат въведени от агенциите, по-специално по отношение на правата върху интелектуалната собственост;

40.  посочва, че едно от основните постижения на Мрежата в борбата срещу измамите и корупцията през 2016 г. беше създаването на работна група за борба с измамите към Междуведомствената правна мрежа, с цел подобряване на хармонизираните и стандартизирани подходи на агенциите към стратегиите за борба с измамите; приветства развитието на силна култура за борба с измамите в агенциите; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно дейността на тази работна група;

41.  приветства сътрудничеството между агенциите и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в областта на превенцията, по-специално при приемането на техните стратегии за борба с измамите чрез привеждането им в съответствие с методологията, която е описана в ръководството на OLAF; насърчава всички агенции да приемат насоките на OLAF за техните стратегии за борба с измамите;

42.  настоятелно призовава по-специално Евроюст, EASO и eu-LISA да увеличат усилията си за незабавното приемане на насоки за ефективна политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси в полза на прозрачността, така че да се осигури също така по-последователен подход към публичните декларации относно конфликтите на интереси;

Комуникация и прозрачност

43.  отбелязва, че агенциите активно популяризират работата си по различни начини, но повтаря призива си за осигуряване на по-голяма видимост в държавите членки чрез разработването на всеобхватен план за достигане до повече европейски граждани, по-специално чрез редовно актуализиране на техните уебсайтове, с цел осигуряване на информация и запознаване на обществеността с извършената от тях работа; освен това отбелязва, че за агенциите социалните медии се превръщат все повече в стандартен инструмент за комуникация; отбелязва, че отворените дни, целенасочените кампании и видеоклиповете, обясняващи основната работа на агенциите, са част от дейностите, използвани за образоване и по-подробно информиране на гражданите за работата на агенциите и институциите на Съюза; отбелязва, че общите или специализирани дейности за връзки с медиите редовно се измерват чрез различни показатели, както и че всички агенции имат собствени комуникационни планове със специфични дейности, адаптирани към техните потребности;

44.  отбелязва, че агенциите са организирали семинари и обучения по някои въпроси, като например комуникация при кризи, човешки права и ценности, видео продукция, работа с журналисти, вътрешни съобщения, визуализация на данните и интернет технология, с цел подобряване на техния комуникационен капацитет и стимулиране на споделянето на информация за ролята и функциите на агенциите спрямо гражданите; приветства дейността и присъствието на подмрежата за развитие на ефективността (PDN) на различни платформи на социалните медии и успешните съвместни (междуведомствени) кампании;

Други коментари

45.  отбелязва, че в своето становище № 1/2017 относно преразглеждането на Финансовия регламент Сметната палата предлага да се актуализират разпоредбите относно одита на децентрализираните агенции; изразява съжаление, че законодателното предложение не предвижда намаляване на прекомерната административна тежест, която продължават да носят децентрализираните агенции; отбелязва, че по отношение на одита на децентрализираните агенции „пълната отговорност [...] продължава да носи Европейската сметна палата, която управлява [...] всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки“; освен това отново заявява, че новият подход към одитите, с участието на одитори от частния сектор, е довел до значително увеличаване на административната тежест за агенциите, както и че загубеното време за възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите за одит генерира допълнителни разходи, като по този начин се натоварват допълнително все по-малкото ресурси на агенциите; подчертава, че е наложително този проблем да бъде разрешен, в съответствие с общия подход, при текущото преразглеждане на Финансовия регламент и последващото преразглеждане на рамковия Финансов регламент; призовава всички заинтересовани страни при това преразглеждане да внесат незабавно яснота по този въпрос с цел значително намаляване на прекомерната административна тежест;

46.  отбелязва, че според обобщаващия доклад на Сметната палата външните оценки на агенциите като цяло са положителни и че агенциите са изготвили планове за действие за проследяване на въпросите, повдигнати в докладите за оценка; отбелязва, че въпреки че регламентите за създаване на повечето агенции предвиждат периодично провеждане на външни оценки (обикновено веднъж на всеки четири до шест години), регламентите за създаване на шест децентрализирани агенции (Службата на ОЕРЕС, EASO, eu-LISA, ETF, ENISA и Европейския институт за равенство между половете) не включват такава разпоредба, а регламентът за създаване на ЕМА изисква извършването на външна оценка само веднъж на всеки десет години; счита, че този въпрос следва да бъде разгледан;

47.  отбелязва споразумението, постигнато на заседанието на Съвета по общи въпроси от 20 ноември 2017 г., за преместване на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския банков орган (ЕБО) от Лондон съответно в Амстердам и Париж; съзнава потенциалните последици за тези агенции от излизането на Обединеното кралство от Съюза във връзка с бъдещите разходи и загубата на експертен опит, което води до риск за непрекъснатостта на дейността; освен това отбелязва евентуалните последици за приходите и дейността на няколко агенции, които не са базирани в Лондон, и по-специално Европейската агенция за авиационна безопасност, Европейската агенция по химикали, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи; призовава Комисията да информира подробно отделните агенции и Мрежата за протичането на преговорния процес за Брексит и бъдещата подготовка за свеждане до минимум на евентуалните неблагоприятни последици;

48.  отбелязва текущото преразглеждане на учредителните регламенти на трите тристранни агенции (Европейския център за развитие на професионалното обучение — Cedefop, Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA); припомня, че е важно да бъде запазен тристранният характер на посочените агенции, за да се осигури активно участие на националните органи, организациите на европейските работодатели и организациите на европейските работници и служители в тяхното управление и функциониране; припомня, че съкращенията на персонала бяха осъществени много трудно и изтъква отново, че се противопоставя на извършването на нови съкращения, което би ограничило способността на агенциите да изпълняват своите мандати;

49.  отбелязва текущата външна оценка на четирите агенции, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA и ETF);

50.  припомня, че обсъждането на проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии допринася за гарантиране на съответствието на програмите и стратегиите с актуалните политически приоритети;

51.  признава усилията на агенциите за постигане на баланс в техните многогодишни стратегии, така че да бъдат отразени политическите приоритети и цели, представени в стратегията „Европа 2020“;

52.  подчертава, че eu-LISA и EASO са единствените агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, чиито учредителни регламенти не предвиждат задължения за извършване на редовни външни одити; призовава съзаконодателите да направят оценка на възможностите за решаване на този важен въпрос при преразглеждането на регламентите за тяхното създаване;

o
o   o

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 6.12.2017 г.
(2) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(4) Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA), Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), Евроюст.
(5) Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
(6) Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
(7) За децентрализираните агенции, в съобщението на Комисията COM(2013)0519 от 10 юли 2013 г. се предвижда целта за съкращаване на служителите с 5% в децентрализираните агенции за период от пет години (2014—2018 г., среферентна година — 2013 г.)
(8) Според терминологията, използвана от Комисията за класифициране на децентрализираните агенции на агенции „в начална фаза на функциониране“, „с нови задачи“ или „с нормален ритъм на работа“, което отразява етапа от развитието им и увеличаването на техния принос за Съюза и броя на служителите им.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация