Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2174(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0074/2018

Esitatud tekstid :

A8-0074/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.29

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0134

Vastuvõetud tekstid
PDF 261kWORD 53k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0084/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(4), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0074/2018),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 25.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 25.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(4), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0074/2018),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 25.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 25.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0074/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust, ning rakendada tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades seda, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete(1) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 15 872 582 eurot, mis on 2015. aasta eelarvest 40,89 % suurem; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest; arvestades, et selline kasv oli tingitud ameti volituste laiendamise tõttu lisandunud uutest täiendavatest ülesannetest, sh energia siseturu väljakujundamine;

C.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  tuletab meelde, et ameti ja Sloveenia valitsuse vahel sõlmitud peakorterilepingu kohaselt luuakse Sloveenias Euroopa kool; peab siiski kahetsusväärseks, et kuigi lepingu sõlmimisest on möödunud enam kui neli aastat, ei ole Euroopa kooli ikka veel loodud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2016. aastal rakendatud eelarve jälgimise meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,11 %, millega täideti ameti kavandatud eesmärk ning mis on 2015. aastaga võrreldes 3,02 % suurem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 59,95 %, mis oli 2015. aastaga võrreldes 14,93 % võrra madalam;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on III jaotise (tegevuskulud) kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr väga kõrge – 4 900 000 eurot (86 %), võrrelduna 1 400 000 euroga (59 %) 2015. aastal; märgib lisaks, et nimetatud ülekandmised olid valdavalt seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011(2) rakendamise pikaajalise iseloomuga, moodustades 2016. aastal 4 700 000 eurot (võrreldes 1 100 000 euroga 2015. aastal);

4.  võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et ülekandmiste kõrge määr on tingitud lepingute aastatsüklist, mis algas 2013. aastal, kui amet sai aasta lõpus REMIT-projekti jaoks märkimisväärse lisaeelarve; märgib siiski, et 2016. eelarveaasta REMITiga seotud kulude eelarvepeatüki kulukohustuste assigneering täideti 100 %; võtab teadmiseks, et amet analüüsib III jaotise liigendatud eelarveassigneeringute täitmist; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses tehtud otsusest;

5.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, eriti niisugusel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja on sellest kontrollikojale teada andnud; juhib siiski tähelepanu sellele, et tühistatud ülekandmiste suurt osakaalu (9,8 %) võib pidada ebatäpse eelarve kavandamise märgiks;

Personalipoliitika

6.  märgib, et 2016. aasta lõpul töötas ametis 112 koosseisulist töötajat, 60 ajutist teenistujat (liidu eelarvega lubatud 69 ametikohast), 26 lepingulist töötajat, 4 riikide lähetatud eksperti, 12 praktikanti, 8 ajutist töötajat ning 2 eksperti USA föderaalsest energeetika regulatiivkomisjonist; märgib, et ametile anti 2016. aastal juurde 15 ajutise teenistuja ametikohta; märgib, et töötajate sooline jaotus oli 38 % naisi ja 62 % mehi;

7.  märgib, et ametikohtade läbivaatamise tulemuste põhjal on 75,20 % ametikohtadest seotud põhitegevusega, 19,01 % haldustoe ja koordineerimisega ning 5,79 % on neutraalsed ametikohad;

8.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema ameti personalipoliitika osa; märgib, et heaolutegevustele kulutatav eelarve töötaja kohta on 133,12 eurot ja et 2016. aastal korraldati ameti töötajatele üks väljasõidupäev; märgib, et keskmine haiguspuhkus on kuus päeva töötaja kohta;

9.  väljendab heameelt 2017. aastal ameti haldusnõukogu poolt vastuvõetud otsuse üle, mis käsitleb psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmist; toetab töötajate teadlikkuse tõstmiseks koolituste ja teabeürituste korraldamist;

10.  võtab heakskiitvalt teadmiseks, et 2016. aastal ei esitatud ameti suhtes kaebusi, kohtuvaidlusi ega teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ja demokraatia

11.  märgib tunnustavalt, et 2016. aastal jätkas amet oma eetika ja usaldusväärsusega seotud poliitika rakendamist, sh huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikat ning pettustevastase võitluse ja rikkumistest teatamise poliitikat; märgib, et ametil ei olnud 2016. aastal rikkumistest teatamise juhtumeid;

12.  märgib, et amet avaldas kõigi reguleerivate asutuste nõukogu liikmete ja asendusliikmete huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused oma veebisaidil;

13.  tervitab 2017. aasta novembris jõustunud otsust võtta kasutusele register ameti direktori kohtumiste kohta väliste sidusrühmadega; kutsub ametit üles kiirendama hindamisprotsessi ameti tegevusele 2017. aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmise menetluses;

14.  võtab teadmiseks ühe haldusnõukogu liikme tagasiastumise, kelle puhul tuvastati potentsiaalne huvide konflikt;

15.  võtab teadmiseks põhjused dokumentidile juurdepääsu andmisest keeldumiseks; eeldab, et amet kasutab kõige seaduslikumal ja korrektsemal viisil võimalust keelduda juurdepääsu andmisest dokumentidele, kaitstes samas konfidentsiaalseid või isikuandmeid;

Peamised saavutused

16.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

   amet hakkas täies ulatuses kontrollima energia hulgimüügiturgudel toimuvat kauplemist kogu liidus, kooskõlas määrusega (EL) nr 1227/2011;
   amet võttis vastu otsuse, milles nõutakse, et Austria ja Saksamaa piiril viidaks sisse võimsuse jaotamine;
   amet esitas oma iga-aastase turujärelevalve aruande energia siseturu väljakujundamist takistavate allesjäänud tõkete kohta;

17.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet kasutab oma tulemuslikkuse mõõtmiseks mõjunäitajaid ja tulemusnäitajad; peab siiski kahetsusväärseks, et amet ei kasuta süsteemselt eelhindamisi planeerimisel ja kontrollimisel ega järelhindamisi tulemuslikkuse mõõtmiseks;

Sisekontroll

18.  märgib, et 2016. aastal hinnati 16 sisekontrollistandardi tulemuslikkust; märgib, et kontrollikeskkonna tugevdamise eesmärgil määrati kindlaks järgmised valdkonnad: IT juhtimine ja turve, talitluspidevus, dokumendihaldus; märgib, et amet vastab kõigile kontrollistandardite aluseks olevatele miinimumnõuetele; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni rakendatud meetmetest;

19.  märgib tunnustavalt, et 2016. aastal ei ilmnenud ameti sisekontrollistandardites ühtegi märkimisväärset või sisulist puudust;

Siseaudit

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et Euroopa Komisjoni siseauditi talitus avaldas mais 2016 auditiaruande, milles rõhutati vajadust täpsustada ülesandeid ja vastutusvaldkondi ning analüüsida hankeüksuse töökoormust, et muuta protsessid ja protseduurid tõhusamaks ning parandada märkimisväärselt hangete planeerimist ja järelevalvet; märgib, et amet ja komisjoni siseauditi talitus koostasid parandusmeetmete võtmise kava; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et kuuest soovitusest on juba täidetud kaks väga olulist ja kolm olulist ning et amet kavatseb täita viimase soovituse oktoobriks 2017; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni võetud meetmetest;

21.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus viis 2016. aasta veebruaris läbi täieliku riskihindamise ja IT valdkonna riskide hindamise; märgib, et selle hindamise tulemusena valmis ameti uus strateegiline auditeerimiskava aastateks 2017–2019, sõnastati audititeemad järgmiseks kavandamisperioodiks ning see tõi kaasa viis meedet, mis tuli ellu viia 2017. aasta lõpuks; ootab, et amet annaks siseauditi talituse audititest ülevaate oma 2017. aasta tegevusaruandes;

o
o   o

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 113, 30.3.2016, lk 169.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave