Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2174(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0074/2018

Ingivna texter :

A8-0074/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.29

Antagna texter :

P8_TA(2018)0134

Antagna texter
PDF 177kWORD 47k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (2017/2174(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(4), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0074/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 25.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 25.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (2017/2174(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(4), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0074/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 25.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 25.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (2017/2174(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0074/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 15 872 582 EUR, vilket innebär en ökning med 40,89 % jämfört med 2015. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten. Ökningen berodde på att byrån fick ytterligare utgifter som utvidgade dess mandat, inbegripet fullbordandet av den inre marknaden för energi.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet påminner om att enligt värdlandsavtalet mellan byrån och den slovenska regeringen ska en Europaskola inrättas i Slovenien. Parlamentet beklagar emellertid att ingen Europaskola har startats, trots att det nu är mer än fyra år sedan som avtalet ingicks.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,11 %, vilket motsvarar det mål byrån satt upp och innebär en ökning med 3,02 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 59,95 %, vilket är en minskning med 14,93 % jämfört med 2015.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport var överföringarna inom avdelning III (driftsutgifter) mycket höga, 4 900 000 EUR (86 %) av gjorda åtaganden, jämfört med 1 400 000 EUR (59 %) för 2015. Parlamentet noterar dessutom att dessa överföringar främst gällde det långsiktiga genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011(2), och att de uppgick till 4 700 000 EUR 2016, jämfört med 1 100 000 EUR 2015.

4.  Europaparlamentet noterar utifrån byråns svar att den höga andelen överföringar beror på tidsplanen för den årliga kontraktscykeln som fastställdes 2013, då byrån i slutet av det året erhöll en betydande tilläggsbudget för Remit-projektet. Parlamentet noterar emellertid att åtagandebemyndigandet för budgetåret 2016 under budgetkapitlet för Remit-utgifter genomfördes till 100 %. Parlamentet noterar att byrån kommer att analysera införandet av differentierade budgetanslag inom avdelning III. Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det beslut som fattas i denna fråga.

5.  Europaparlamentet framhåller att överföringar ofta kan motiveras delvis eller helt och hållet av byråernas fleråriga verksamhetsplanering, och inte nödvändigtvis innebär bristande budgetplanering och budgetgenomförande, och de strider inte heller alltid mot budgetprincipen om ettårighet, särskilt om de är planerade i förväg av byrån och har meddelats revisionsrätten. Parlamentet påpekar emellertid att den höga andelen överförda anslag som förfallit (9,8 %) kan ses som ett tecken på felaktig budgetplanering.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet noterar att byrån i slutet av 2016 hade 112 anställda, 60 tillfälligt anställda (av 69 tjänster godkända i unionsbudgeten), 26 kontraktsanställda, 4 utstationerade nationella experter, 12 praktikanter, 8 extraanställda och 2 experter från Federal Energy Regulatory Commission. Parlamentet noterar att byrån tilldelades ytterligare 15 tjänster för tillfälligt anställda under 2016. Parlamentet noterar att könsfördelningen var 38 % kvinnor och 62 % män.

7.  Europaparlamentet noterar att enligt översynen av arbetsuppgifter är 75,20 % av byråns arbetsuppgifter operativa, 19,01 % hör till området administrativt stöd och samordning och 5,79 % är neutrala.

8.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet noterar att den budget per anställd som går till åtgärder för välbefinnande uppgår till 133,12 EUR, och att en Away Day anordnades för personalen under 2016. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är sex dagar.

9.  Europaparlamentet välkomnar det beslut som styrelsen fattade 2017 om att förhindra psykiska och sexuella trakasserier. Parlamentet stöder de utbildnings- och informationsmöten som har hållits för att öka medvetenheten bland personalen.

10.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

11.  Europaparlamentet är medvetet om att byrån under 2016 fortsatte att genomföra sina strategier för etik och integritet, exempelvis strategin för förebyggande och hantering av intressekonflikter, samt strategierna för bedrägeribekämpning och visselblåsare. Parlamentet noterar att det inte förekom några fall med visselblåsare i byrån under 2016.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån offentliggjorde alla intresseförklaringar och meritförteckningar för tillsynsnämndens ledamöter och suppleanter på sin webbplats.

13.  Europaparlamentet välkomnar beslutet, som trädde i kraft i november 2017, om att upprätta ett register över möten mellan byråns direktör och externa intressenter. Parlamentet uppmanar byrån att påskynda processen så att den kan bedömas i 2017 års ansvarsfrihetsförfarande.

14.  Europaparlamentet noterar att en styrelseledamot avgick efter att en potentiell intressekonflikt hade fastställts.

15.  Europaparlamentet noterar grunderna för att vägra tillgång till handlingar. Parlamentet förväntar sig att byrån utnyttjar möjligheten att vägra tillgång till handlingar på ett i högsta grad lagligt och korrekt sätt, samtidigt som konfidentiella uppgifter och personuppgifter skyddas.

Viktigaste prestationer

16.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

   Byrån började till fullo att övervaka handeln med grossistenergiprodukter i hela EU i linje med förordning (EU) nr 1227/2011.
   Den antog ett beslut om införande av kapacitetstilldelning vid gränsen mellan Österrike och Tyskland.
   Den utfärdade sin årliga marknadsövervakningsrapport om de återstående hindren för den inre marknaden för energi.

17.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att byrån använder effekt- och resultatindikatorer för att mäta sitt resultat. Parlamentet beklagar dock att det inte görs några systematiska förhandsbedömningar för planering och kontroller, och inga systematiska efterhandsutvärderingar för att mäta resultatet.

Interna kontroller

18.  Europaparlamentet noterar att en bedömning av ändamålsenligheten hos de 16 normerna för intern kontroll genomfördes 2016. Parlamentet noterar att följande områden togs upp för att stärka kontrollmiljön: It-förvaltning och it-säkerhet, verksamhetskontinuitet, dokumenthantering. Parlamentet noterar att byrån uppfyller minimikraven för samtliga normer för intern kontroll. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vidtagna åtgärder.

19.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att inga betydande eller väsentliga brister i byråns normer för intern kontroll framkom under 2016.

Internrevision

20.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att kommissionens tjänst för internrevision i en revisionsrapport från maj 2016 pekade på att det fanns ett stort behov av att klargöra roller och ansvarsområden och att analysera arbetsbelastningen i upphandlingscellen för att effektivisera processer och förfaranden, och att avsevärt förbättra upphandlingsplaneringen och övervakningen av upphandlingar. Parlamentet konstaterar att byrån och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder. Parlamentet erfar från byrån att av de sex rekommendationerna har två mycket viktiga och tre viktiga rekommendationer redan slutförts, och att byrån räknade med att kunna slutföra den sista rekommendationen senast i oktober 2017. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas.

21.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision utförde en fullständig riskbedömning och it-riskbedömning i februari 2016. Parlamentet konstaterar att denna bedömning resulterade i en ny strategisk revisionsplan för byrån för perioden 2017–2019, med granskningsområdena för nästa planeringsperiod, och ledde till fem åtgärder som skulle slutföras före 2017 års utgång. Parlamentet ser fram emot byråns rapportering om tjänstens revisioner i dess årliga verksamhetsrapport för 2017.

o
o   o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 113, 30.3.2016, s. 169.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande