Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2175(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0069/2018

Předložené texty :

A8-0069/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.30

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0135

Přijaté texty
PDF 167kWORD 50k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
P8_TA(2018)0135A8-0069/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016 (2017/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno řídícímu výboru Úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0069/2018),

1.  uděluje řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016 (2017/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno řídícímu výboru Úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0069/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016 (2017/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o rychlém přezkumu provádění závazku snížit počet pracovních míst o 5 % zveřejněnou dne 21. prosince 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0069/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 činil 4 246 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 5,69 %; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet tohoto úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie na rok 2016;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlašuje, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu je spolehlivá a uskutečněné operace byly legální a správné;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora úřad v březnu 2016 vypsal zadávací řízení na uzavření jedné rámcové smlouvy se dvěma mezinárodními školami, které v Rize působí, na výuku dětí svých zaměstnanců; konstatuje, že ačkoli se v zadávací dokumentaci stanoví, že úřad uzavře kaskádově jednu vícenásobnou rámcovou smlouvu se dvěma hospodářskými subjekty, v kritériích pro zadání zakázky se uvádí, že o výběru školy rozhodují rodiče; konstatuje, že v důsledku toho je tato rámcová smlouva v hodnotě 400 000 EUR podepsaná v červenci 2016 založena na navzájem rozporných zásadách, což vede k právní nejistotě jak pro úřad, tak pro dané školy; konstatuje, že kromě toho nebylo v tomto konkrétním případě použití rámcové smlouvy nutné; vítá odpověď úřadu, v níž se uvádí, že úřad v budoucnu použije dohody o službách uzavřené přímo se školami bez zadávacího řízení;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění rozpočtu 96,20 %, což znamená zvýšení o 0,55 % oproti roku 2015; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 77,19 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 3,12 %;

3.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora úřad v březnu 2016 podepsal smlouvu na částku 60 000 EUR na poskytování odborné podpory a poradenských služeb v oblasti lidských zdrojů; je znepokojen tím, že se zadávací řízení zakládalo výhradně na ceně zakázky; zdůrazňuje, že uzavření smlouvy s poradcem bez toho, aby kritérii pro udělení zakázky byly také kompetence a odborné zkušenosti, nezajišťuje optimální využití prostředků; vítá skutečnost, že úřad reagoval tím, že rámcovou smlouvu ukončil a přijal jinou strategii k získání potřebných služeb;

4.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora prostředky v rozpočtu na rok 2014, jež měly pocházet z příspěvků od vnitrostátních regulačních orgánů Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) se statutem pozorovatele v úřadu, nebyly poskytnuty, protože nedošlo k podpisu příslušných dohod se státy ESVO;

Závazky a přenos finančních prostředků

5.  konstatuje, že celková výše přenesených prostředků na závazky a platby do roku 2016 činila 615 957,25 EUR; poukazuje na to, že 44 896,19 EUR (7,29 %) přenesených prostředků bylo zrušeno;

6.  konstatuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je úřad dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zaměstnanecká politika

7.  konstatuje, že na konci roku 2016 úřad zaměstnával 27 zaměstnanců (včetně dočasných zaměstnanců, smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků); konstatuje, že po snížení stavu zaměstnanců v roce 2015, kdy se počet pracovních míst snížil o jedno, musel úřad provést další škrt, jelikož byl rovněž požádán, aby přispěl jedním místem do společného fondu pracovních míst agentur;

8.  se znepokojením bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora o provádění závazku snížit počet pracovních míst o 5 % zveřejněné dne 21. prosince 2017 na úřad negativně dopadla nejvyšší možná míra snížení, konkrétně o 12,5 %, a to navzdory tomu, že nařízení (EU) 2015/2120 pověřilo Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací dalšími úkoly, aniž by tomu byly odpovídajícím způsobem přizpůsobeny zdroje úřadu; zdůrazňuje, že k zajištění výkonu mandátu úřadu při zachování jeho hladkého každodenního fungování jsou zapotřebí náležité lidské zdroje;

9.  poukazuje na to, že z plánu pracovních míst agentury vyplývá, že ke dni 31. prosince 2016 bylo obsazeno 14 míst (z celkových 15 míst povolených v rámci rozpočtu Unie), stejně jako v roce 2015;

10.  konstatuje, že ke dni 30. května 2017 z celkového počtu obsazených pracovních míst vyplývá, že poměr zastoupení žen a mužů činil 42,31 % žen ku 57,69 % mužů; se znepokojením bere na vědomí genderovou nevyváženost správní rady, kde tento poměr činil 28 % ku 72%;

11.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora v roce 2016 činila průměrná doba zaměstnaneckého poměru v úřadu 2,58 let a fluktuace zaměstnanců byla vysoká (25 %); bere na vědomí, že tento stav má dopad na efektivnost úřadu a představuje riziko pro provádění jeho pracovních programů; uznává, že důvodem může být opravný koeficient mzdy hostitelského státu (73 % k 1. červenci 2016); konstatuje, že úřad si je vědom toho, že vysoká fluktuace zaměstnanců je rizikovým faktorem, kteréžto riziko je vedeno v rejstříku rizik jako významné, a vedení průběžně pracuje na zavedení opatření ke zmírnění tohoto rizika; vyzývá úřad,  aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o příslušných přijatých nebo plánovaných opatřeních ke zmírnění tohoto rizika a k řádnému vyřešení problému fluktuace zaměstnanců;

12.  zdůrazňuje, že by součástí zaměstnanecké politiky úřadu měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že rozpočet, který je vynakládán na aktivity spojené s dobrými podmínkami personálu, dosahuje přibližně 827,60 EUR, což odpovídá 2 dnům; konstatuje, že průměrná doba pracovní neschopnosti na zaměstnance je 2,82 dne ve správním a finančním oddělení a 6,23 dne v oddělení pro řízení programů; vyzývá úřad, aby vysvětlil důvody, které vedly k tomuto rozdílu;

13.  oceňuje, že úřad přijal nová prováděcí pravidla v rámci politiky na ochranu lidské důstojnosti a prevence obtěžování; podporuje školení pořádaná na zvýšení povědomí zaměstnanců a navrhuje, aby byla v této věci pořádána školení a informativní schůze pravidelně;

14.  oceňuje skutečnost, že úřad neobdržel žádné stížnosti, nebyl žalován, ani nebyly nahlášeny případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků v roce 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

15.  konstatuje, že byl vypracován návrh vnitřní politiky pro whistleblowing a oznámen evropskému inspektorovi ochrany údajů, jak to vyžaduje nařízení (ES) č. 45/2001(2); s potěšením bere na vědomí, že úřad zorganizoval interní školení o etických hodnotách, střetu zájmů, prevenci podvodů a whistleblowingu;

16.  vítá skutečnost, že úřad do své konsolidované výroční zprávy za rok 2016 zařadil podkapitolu o transparentnosti a zodpovědnosti;

Hlavní dosažené výsledky

17.  vítá tři hlavní pozitivní výsledky a úspěchy, které úřad zaznamenal v roce 2016 při podpoře Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC):

   podporu BEREC při přijímání pokynů o neutralitě sítě, což zahrnovalo zpracování nebývale vysokého počtu příspěvků (přibližně 500 000) obdržených během veřejné konzultace, jež se konala v období od 6. června do 18. července 2016, a v oblasti roamingu, což přineslo další výhody pro koncové uživatele služeb elektronických komunikací;
   zadání dvou studií, o neutralitě sítě a o fúzích a akvizicích;
   další rozšíření jeho politiky transparentnosti, mj. provedením aktualizované komunikační strategie a komunikačního plánu BEREC;

Vnitřní kontrolní systém

18.  bere na vědomí, že úsilí úřadu o dosažení plného souladu se standardy vnitřní kontroly (ICS) pokračovalo i v roce 2015 a počátkem roku 2016 útvar interního auditu (IAS) uzavřel všechna doporučení týkající se provádění standardů vnitřní kontroly; oceňuje, že úřad v roce 2016 pověřil nezávislého poradce, aby provedl hodnocení standardů vnitřní kontroly, k němuž došlo v listopadu a prosinci 2016; vítá skutečnost, že nezávislý poradce dospěl k závěru, že celkově jsou standardy vnitřní kontroly uplatňovány účinně;

Interní audit

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl komplexní posouzení rizik u všech postupů úřadu, jak provozních, souvisejících s posláním úřadu, tak administrativních, jež podporují provozní úkoly; konstatuje, že na základě výsledků posouzení rizik a s ohledem na současný rizikový profil úřadu snížil útvar IAS do budoucna počet auditů a má v úmyslu během tříletého období provádět jednu nebo dvě ověřovací zakázky;

20.  s uspokojením konstatuje, že ke konci roku 2016 úřad přijal veškerá nezbytná opatření a poskytl odpovědi ke všem otevřeným doporučením vyplývajícím z auditu v roce 2015, v důsledku čehož auditoři IAS doporučili otevřené body uzavřít;

Další připomínky

21.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora by úřad měl spolu s Komisí zvážit zadání pravidelného externí hodnocení výkonnosti alespoň jednou za pět let, jako je tomu u většiny ostatních agentur; oceňuje, že je úřad připraven s Komisí spolupracovat i na dalších hodnoceních;

o
o   o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 113, 30.3.2016, s. 159.
(2) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 1. července 2019Právní upozornění