Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2175(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0069/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0069/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.30

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0135

Hyväksytyt tekstit
PDF 176kWORD 45k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
P8_TA(2018)0135A8-0069/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0085/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0069/2018),

1.  myöntää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle vastuuvapauden yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 31.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 31.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0085/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0069/2018),

1.  hyväksyy Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 31.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 31.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 2017/2175(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2017 julkaistun tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen henkilöstön vähentämistä viidellä prosentilla koskevasta lyhyestä tutkimuksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0069/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen varainhoitovuoden 2016 lopullinen talousarvio oli 4 246 000 euroa, mikä merkitsee 5,69 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitettiin unionin talousarviosta vuodeksi 2016;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

1.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että maaliskuussa 2016 virasto käynnisti hankintamenettelyn, jonka tavoitteena oli tehdä puitesopimus kahden Riiassa toimivan kansainvälisen koulun kanssa viraston henkilöstön lapsia varten; toteaa, että vaikka tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä todetaan viraston tekevän yhden rinnakkaisen kaskadiperusteisen puitesopimuksen kahden taloudellisen toimijan kanssa, sopimuksentekoperusteiden mukaan koulun valinnasta päättävät kuitenkin vanhemmat; paneekin merkille, että heinäkuussa 2016 tehty 400 000 euron puitesopimus perustuu ristiriitaisiin käsitteisiin, mikä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta virastolle ja kouluille; toteaa lisäksi, että puitesopimus oli tässä nimenomaisessa tapauksessa tarpeeton; pitää myönteisenä viraston vastausta, jossa todetaan, että tulevaisuudessa se aikoo käyttää suoria sopimuksia koulujen kanssa ilman hankintamenettelyä;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  toteaa, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 96,20 prosenttia, mikä merkitsee 0,55 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 77,19 prosenttia, mikä merkitsee 3,12 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että maaliskuussa 2016 virasto teki 60 000 euron arvoisen sopimuksen, joka koski henkilöstöresursseihin liittyviä ammatillisia tuki- ja konsultointipalveluja; on huolissaan siitä, että hankintamenettely toteutettiin yksinomaan hinnan perusteella; korostaa, että konsultin palkkaaminen ottamatta sopimuksentekoperusteissa huomioon pätevyyttä ja asiantuntemusta ei tarjoa parasta vastinetta rahoille; panee tyytyväisenä merkille viraston vastauksen, että se purkaa puitesopimuksen ja ottaa käyttöön erilaisen strategian tarvittavien palvelujen saamiseksi;

4.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuoden 2014 talousarvioon tehty määrärahavaraus, joka vastasi Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) kansallisten sääntelyviranomaisten maksuosuuksia, ei EFTA-maiden kanssa tehtyjen sopimusten puuttuessa konkretisoitunut (kansalliset sääntelyviranomaiset olivat yhteistyöelimessä tarkkailijoina);

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  toteaa, että viraston mukaan se siirsi vuodelle 2016 maksusitoumusmäärärahoja ja maksumäärärahoja 615 957, 25 euroa; huomauttaa, että 44 896,19 euroa (7,29 %) siirrettyjä määrärahoja peruuntui;

6.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Henkilöstöpolitiikka

7.  panee merkille, että vuoden 2016 lopussa viraston palveluksessa oli 27 henkilöä (mukaan lukien väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat); toteaa, että vuonna 2015 toteutettiin leikkaus, jolloin toimien määrää vähennettiin yhdellä, ja viraston oli toteuttava lisäleikkaus, koska sitä pyydettiin myös osoittamaan yksi toimi erillisvirastojen uudelleen kohdennettavien toimien varantoon;

8.  panee huolestuneena merkille, että 21. joulukuuta 2017 julkaistussa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa henkilöstön vähentämisestä viidellä prosentilla todettiin, että virastoon kohdistettiin suurimmat mahdolliset leikkaukset (12,5 prosenttia), vaikka asetuksella (EU) 2015/2120 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle osoitettiin lisätehtäviä ilman, että viraston resursseja mukautettiin vastaavasti; korostaa riittävien henkilöresurssien merkitystä viraston tehtävien suorittamiselle ja sen päivittäisen toiminnan sujuvuudelle;

9.  panee viraston henkilöstötaulukosta merkille, että yhteensä 14 tointa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 15 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, eli sama määrä kuin vuonna 2015;

10.  panee merkille, että kaikkien 30. toukokuuta 2017 täytettyinä olleiden virkojen sukupuolijakaumassa naisten osuus oli 42,31 prosenttia ja miesten 57,69 prosenttia; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että hallintoneuvostossa sukupuolijakauma oli 28 prosenttia ja 72 prosenttia;

11.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuonna 2016 keskimääräinen työskentelyjakso virastossa oli 2,58 vuotta ja henkilöstön vaihtuvuus oli suuri (25 prosenttia); toteaa, että tilanne vaikuttaa viraston toiminnan tehokkuuteen ja aiheuttaa riskejä sen työohjelmien toteuttamiselle; pitää mahdollisena syynä korkealle henkilöstön vaihtuvuudelle isäntävaltiossa sovellettavaa palkan korjauskerrointa (73 prosenttia 1. heinäkuuta 2016); panee merkille, että virasto myöntää korkean henkilöstön vaihtuvuuden olevan riskitekijä, joka on kirjattu riskirekisteriin merkittäväksi riskiksi ja jota varten viraston johto pyrkii jatkuvasti ottamaan käyttöön lieventämistekniikoita; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista tai suunnitelluista toimista, joilla lievennetään riskiä ja pureudutaan kunnolla henkilöstön säilyttämistä koskevaan kysymykseen;

12.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa viraston henkilöstöpolitiikkaa; korostaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin noin 827,60 euroa henkilöstön jäsentä kohti, mikä vastaa kahta päivää henkilöstön jäsentä kohti; huomauttaa, että sairauslomien määrä oli keskimäärin 2,82 päivää hallinto- ja talousyksikön työntekijää kohti ja 6,23 päivää ohjelman hallinnointiyksikön työntekijää kohti; kehottaa virastoa selittämään, mistä tällainen ero johtuu;

13.  arvostaa sitä, että keskus hyväksyi uudet täytäntöönpanosäännöt toimintaperiaatteille, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; kannattaa koulutustilaisuuden järjestämistä, jotta työntekijät olisivat tietoisempia asiasta, ja ehdottaa, että asiaa koskevaa koulutusta ja tiedottamista järjestetään säännöllisesti;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

15.  toteaa, että väärinkäytösten paljastamista koskevia sisäisiä toimintaperiaatteita koskeva luonnos on laadittu ja siitä on ilmoitettu Euroopan tietosuojavaltuutetulle asetuksen (EY) N:o 45/2001(2) säännösten mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että virasto järjesti itse koulutusta eettisistä arvoista, eturistiriidoista, petosten torjunnasta ja väärinkäytösten paljastamisesta;

16.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto sisällytti avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevan luvun konsolidoituun vuotuiseen toimintakertomuksensa 2016;

Tärkeimmät saavutukset

17.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen ja onnistumiseen, jotka saavutettiin Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) tueksi ja ovat seuraavat:

   BERECin tukeminen verkon neutraaliutta koskevien suuntaviivojen hyväksymisessä, mukaan lukien 6. kesäkuuta ja 18. heinäkuuta 2016 välisenä aikana järjestetyn julkisen kuulemisen aikana vastaanotettujen ennennäkemättömän suurten viestimäärien (lähes 500 000) käsittelyssä, ja verkkovierailujen osalta, mikä lisää hyötyä sähköisten viestintäpalvelujen loppukäyttäjälle;
   kahden tutkimuksen teettäminen verkon neutraaliudesta sekä fuusioista ja yritysostoista;
   avoimuuspolitiikan laajentaminen entisestään, muun muassa panemalla täytäntöön BERECin päivitetty viestintästrategia ja viestintää koskeva suunnitelma;

Sisäinen valvonta

18.  toteaa, että viraston pyrkimyksiä noudattaa täysimääräisesti sisäisen valvonnan standardeja jatkettiin vuonna 2015 ja vuoden 2016 alussa komission sisäinen tarkastus (IAS) ilmoitti kaikki suositukset sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanosta toteutetuiksi; panee merkille, että vuonna 2016 virasto antoi riippumattomalle konsultille toimeksiannoksi sisäisen valvonnan järjestelmän arvioinnin, joka toteutettiin marraskuussa ja joulukuussa 2016; panee tyytyväisenä merkille, että riippumaton asiantuntija totesi, että sisäisen valvonnan standardit oli kaiken kaikkiaan pantu tehokkaasti täytäntöön;

Sisäinen tarkastus

19.  toteaa, että IAS toteutti kattavan riskinarvioinnin, joka kattoi viraston tärkeimmät prosessit: sen tehtävänkuvauksen mukaiset operatiiviset tehtävät sekä niitä tukevat hallinnolliset prosessit; toteaa, että riskinarvioinnin tulosten ja viraston tämänhetkisen riskiprofiilin perusteella IAS laski tarkastuskäyntien lukumäärää toistaiseksi ja aikoo suorittaa yhden tai kaksi varmennustoimeksiantoa kolmen vuoden aikana;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että vuoden 2016 lopussa virasto oli toteuttanut kaikki tarvittavat toimet ja toimitti vastaukset kaikkiin vuonna 2015 tehdyn tarkastuskäynnin aikana annettuihin avoimiin suosituksiin, ja näin ollen IAS:n tarkastajat suosittelivat vielä voimassa olevien suositusten päättämistä;

Muita huomautuksia

21.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston olisi harkittava yhdessä komission kanssa määräaikaisen ulkoisen tuloksellisuusarvioinnin tilaamista vähintään viiden vuoden välein, kuten useimmissa muissa erillisvirastoissa toimitaan; panee tyytyväisenä merkille, että virasto on valmis tekemään yhteistyötä komission kanssa tulevien arviointien osalta;

o
o   o

22.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(3) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)EUVL C 113, 30.3.2016, s. 159.
(2)EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus