Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2018

Predkladané texty :

A8-0069/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.30

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0135

Prijaté texty
PDF 357kWORD 50k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
P8_TA(2018)0135A8-0069/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 (2017/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0069/2018),

1.  udeľuje absolutórium riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 (2017/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0069/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 (2017/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o rýchlom preskúmaní realizácie päťpercentného zníženia počtu pracovných miest, ktorá bola zverejnená 21. decembra 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0069/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2016 sumu 4 246 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 znamená zvýšenie o 5,69 %; keďže celý rozpočet úradu pochádzal z rozpočtu Únie na rok 2016;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov, že úrad v marci 2016 začal postup verejného obstarávania s cieľom uzavrieť jednu rámcovú zmluvu (ďalej len „RZ“) s dvomi existujúcimi medzinárodnými školami v Rige pre deti svojich zamestnancov; poznamenáva, že hoci sa v technických špecifikáciách súťaže uvádza, že úrad uzavrie kaskádovitú viacnásobnú rámcovú zmluvu s dvomi hospodárskymi subjektmi, v kritériách na vyhodnotenie ponúk sa uvádza, že školu si budú môcť vybrať rodičia; konštatuje preto, že RZ v hodnote 400 000 EUR podpísaná v júli 2016 je založená na protichodných koncepciách, ktoré spôsobujú právnu neistotu úradu a školám; dodáva, že rámcová zmluva nebola potrebná v tomto prípade; víta odpoveď úradu, v ktorej sa uvádza, že v budúcnosti uzavrie so školami priame dohody o poskytovaní služieb bez verejného obstarávania;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,20 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 0,55 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 77,19 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 3,12 %;

3.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov úrad v marci 2016 podpísal zmluvu v hodnote 60 000 EUR o poskytovaní odbornej podpory a poradenských služieb súvisiacich s ľudskými zdrojmi; je znepokojený skutočnosťou, že postup verejného obstarávania bol založený výlučne na cene; zdôrazňuje, že angažovanie konzultanta bez zváženia kompetencií a odbornosti ako kritérií na vyhodnotenie ponúk nezabezpečuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou; víta odpoveď úradu, ktorý rámcovú zmluvu vypovedal a zaviedol inú stratégiu získavania potrebných služieb;

4.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa rezerva v rozpočte na rok 2014 na príspevky národných regulačných orgánov EZVO, ktoré majú status pozorovateľa v príslušnom úrade, sa neuskutočnila pre chýbajúce dohody s krajinami EZVO;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že podľa informácií úradu celková suma prenesených viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2016 predstavovala 615 957,25 EUR; zdôrazňuje, že 44 896,19 EUR (7,29 %) z prenesených rozpočtových prostriedkov bolo zrušených;

6.  poznamenáva, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich úrad vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Personálna politika

7.  konštatuje, že na konci roku 2016 úrad zamestnával 27 zamestnancov (vrátane dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných národných expertov); poznamenáva, že po škrte v roku 2015, keď sa počet pracovných miest znížil o jedno, musel úrad plniť dodatočný škrt, keďže bol tiež vyzvaný, aby prispel jedným pracovným miestom do fondu pracovných miest agentúr;

8.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Európskeho dvora audítorov o realizácii päťpercentného zníženia počtu pracovných miest, ktorá bola zverejnená 21. decembra 2017, úrad negatívne ovplyvnila najvyššia možná miera zníženia, konkrétne zníženie o 12,5 %, pričom sa neprihliadalo na skutočnosť, že nariadením (EÚ) č. 2015/2120 boli Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie pridelené dodatočné úlohy bez príslušnej úpravy zdrojov úradu; zdôrazňuje potrebu primeraných ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť vykonávanie mandátu úradu pri udržaní jeho bezproblémového každodenného fungovania;

9.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 14 pracovných miest (z celkových 15 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), tak ako v roku 2015;

10.  poznamenáva, že k 30. máju 2017, bol rodový pomer 42,31 % žien k 57,69 % mužov; so znepokojením však berie na vedomie rodový pomer v zložení správnej rady, ktorý bol 28 % k 72 %;

11.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov, v roku 2016 bola priemerná doba trvania zamestnania v úrade 2,58 roka a fluktuácia zamestnancov bola vysoká na úrovni 25 %; berie na vedomie, že táto situácia ovplyvňuje efektívnosť úradu a predstavuje riziká z hľadiska vykonávania jeho pracovných programov; berie na vedomie, že možným dôvodom vysokú fluktuáciu zamestnancov je opravný koeficient pre platy uplatňovaný hostiteľským štátom (73 % k 1. júlu 2016); berie na vedomie, že úrad uznáva, že vysoká fluktuácia zamestnancov je rizikovým faktorom, ktorý bol zaznamenaný v registri rizík ako významné riziko a manažment sústavne pracuje na zavedení zmierňujúcich techník; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o opatreniach, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zníženie rizika, a aby primerane riešil otázku udržania zamestnancov;

12.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky úradu; zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky na zamestnanca vynaložené na zdraviu prospešné činnosti predstavujú 827,60 EUR a zodpovedajú dvom dňom; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 2,82 dňa na zamestnanca v prípade administratívneho a finančného oddelenia a 6,23 dňa na zamestnanca v prípade oddelenia riadenia programov; vyzýva úrad, aby vysvetlil dôvody týchto rozdielov;

13.  oceňuje skutočnosť, že úrad prijal nové vykonávacie predpisy v oblasti politiky ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; podporuje organizovanie kurzov odbornej prípravy s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a odporúča pravidelné organizovanie kurzov odbornej prípravy a informačných stretnutí v tejto oblasti;

14.  s uspokojením berie na vedomie, že úrad sa v roku 2016 nestretol so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

15.  konštatuje, že bol vypracovaný návrh vnútornej politiky oznamovania protispoločenských činností a v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001(2) bol oznámený európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov; s uspokojením konštatuje, že úrad organizuje interné kurzy odbornej prípravy o etických hodnotách, konflikte záujmov, predchádzaní podvodom a oznamovaní protispoločenskej činnosti;

16.  víta skutočnosť, že úrad do svojej konsolidovanej výročnej správy o činnosti za rok 2016 zahrnul kapitolu o transparentnosti a zodpovednosti;

Hlavné úspechy

17.  víta tri najdôležitejšie výsledky úradu v roku 2016 s podporou Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „BEREC“), konkrétne:

   podpora BEREC pri prijatí usmernení o neutralite siete vrátane spracovania bezprecedentne vysokého počtu príspevkov (takmer 500 000) prijatých počas verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v období od 6. júna do 18. júla 2016, a v oblasti roamingu, čo prinieslo ďalšie výhody pre koncových používateľov elektronických komunikačných služieb;
   zadanie vypracovania dvoch štúdií o neutralite siete a fúziách a akvizíciách;
   ďalšie rozšírenie jeho politiky transparentnosti, a to aj vykonaním aktualizovanej komunikačnej stratégie a plánu v oblasti komunikácie BEREC;

Vnútorné kontroly

18.  berie na vedomie, že úsilie o dosiahnutie úplného súladu s normami vnútornej kontroly pokračovalo aj v roku 2015 a na začiatku roku 2016 Útvar pre vnútorný audit (IAS) uzavrel všetky odporúčania týkajúce sa vykonávania týchto noriem; oceňuje, že úrad v roku 2016 poveril nezávislého konzultanta, aby uskutočnil posúdenie noriem vnútornej kontroly, ktoré sa uskutočnilo v novembri a decembri 2016; víta skutočnosť, že nezávislý konzultant dospel k záveru, že vo všeobecnosti sa normy vnútornej kontroly skutočne vykonávali;

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že IAS vykonal úplné posúdenie rizika, ktoré sa týkalo hlavných procesov úradu, a to operačných, v súlade s jeho poslaním, ako aj správnych, s cieľom podporiť operačné úlohy; poznamenáva, že na základe výsledkov posúdenia rizika a vzhľadom na súčasný rizikový profil IAS znížil počet audítorských úloh v budúcnosti a má v úmysle vykonať jednu alebo dve uisťovacie zákazky v rámci troj-ročného obdobia;

20.  s uspokojením konštatuje, že ku koncu roka 2016 úrad prijal všetky potrebné opatrenia a predložil odpovede na všetky otvorené odporúčania vyplývajúce z auditu v roku 2015 a v dôsledku toho audítori IAS odporučili uzavretie otvorených bodov;

Ďalšie pripomienky

21.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov, že úrad by mal spolu s Komisiou zvážiť zadanie pravidelného externého hodnotenia výkonnosti aspoň každých päť rokov, ako je to v prípade väčšiny ostatných agentúr; s uspokojením konštatuje, že úrad je pripravený spolupracovať s Komisiou pri budúcich hodnoteniach;

o
o   o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 159.
(2) Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie