Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2147(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0068/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0068/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.32

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0137

Pieņemtie teksti
PDF 495kWORD 53k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2147(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un jo īpaši tās 12. a pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0068/2018),

1.  sniedz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 42. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 42. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2147(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un jo īpaši tās 12. a pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0068/2018),

1.  apstiprina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 42. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 42. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2147(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0068/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (turpmāk „Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 18 019 949, t. i., par 1,83 % mazāks nekā 2015. gadā; tā kā Centra budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Centra 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka Revīzijas palātas komentārs par ēku, remontdarbiem, struktūras stiprināšanu un dažādiem drošības jautājumiem tagad ir atzīmēts ar „Ieviests”;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,99 %, t. i., par 1,43 % augstāks nekā iepriekšējā gadā; turklāt atzinīgi vērtē arī to, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 94,55 %, t. i., būtiski — par 11,55 % — augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  atzīmē, ka Centrs spēja izmantot papildu ietaupījumus, ko bija radījusi algu aprēķina koeficienta lejupēja korekcija no 79,9 % uz 79,3 %; ar gandarījumu atzīmē, ka Centrs attiecīgos personāla izmaksu ietaupījumus pārvietoja uz pamatdarbību un sekmīgi tos piešķīra līdz gada beigām;

4.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā Centra darbības programmu daudzgadu raksturu, ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā un ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Centrs tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

5.  atzīmē, ka 2016. gadā Centrs veica pārvietojumus no I sadaļas (personāla izdevumi) un II sadaļas (administratīvie izdevumi) uz III sadaļu (darbības izdevumi) kopā EUR 309 187 apmērā; ar gandarījumu konstatē, ka 2016. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkums

6.  atzīmē, ka 2016. gadā Centrs īstenoja 46 iepirkuma procedūras, no kurām 46 % bija atklātas procedūras, 48 % — sarunu procedūras, 6 % — slēgtas procedūras;

Personāla politika

7.  atzīmē, ka 2016. gada 31. decembrī štatu saraksts bija aizpildīts par 98 %, proti, no štatu sarakstā atļautajām 94 vietām aizpildītas bija 92;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs turpināja atbalstīt iespēju vienlīdzību attiecībā uz pieņemšanu darbā un nodarbinātību; atzīmē, ka sieviešu un vīriešu īpatsvars Centra personālā bija attiecīgi 60 % un 40 % un ka to varētu uzlabot; taču atzinīgi vērtē to, ka sievietes ir labi pārstāvētas visās kategorijās, tostarp vadības līmenī, kas ir īpaši, jo tā vienmēr nav;

9.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Centra personāla politikas; atzīmē, ka budžeta līdzekļi, kas tērēti labjutības pasākumiem, veido aptuveni EUR 46 000, kas atbilst 0,5 dienām uz vienu darbinieku; aicina Centru iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētāku pārskatu par šiem izdevumiem; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits ir 7,9 dienas uz vienu darbinieku;

10.  atgādina, ka 2011. gada novembrī Centrs pieņēma lēmumu par psiholoģisku un seksuālu uzmākšanos; aicina Centru atbalstīt mācību un informatīvu pasākumu organizēšanu, lai palielinātu darbinieku informētību šajā jomā;

11.  ar gandarījumu atzīmē, ka par darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Centrs nav saņēmis nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

12.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs ir saņēmis visas pirms tam neiesniegtās interešu konflikta deklarācijas no jaunieceltajiem valdes locekļiem un ka tās tagad ir publicētas Centra tīmekļa vietnē;

13.  atgādina, ka 2014. gada 22. oktobrī līdztekus interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politikai Centrs pieņēma krāpšanas apkarošanas stratēģiju; atzinīgi vērtē to, ka Centrs rīkoja regulāras mācības, lai palielinātu darbinieku informētību par pareizu stratēģijas un politikas īstenošanu;

14.  atzīmē, ka 2017. gada 9. februārī Centrs pieņēma vadlīnijas par trauksmes celšanu, kuru pamatā ir Komisijas vadlīnijas un kuras atbilst Civildienesta noteikumu 22.c pantam; atzīmē, ka 2016. gadā Centrā nebija neviena trauksmes celšanas gadījuma;

15.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas izpaušanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

16.  pauž nožēlu par to, ka Centrs nepublicē valdes sanāksmju protokolus; aicina Centru mainīt politiku šajā jautājumā;

Galvenie sasniegumi

17.  atzinīgi vērtē Centra noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, to, ka tas:

   publiskoja rezultātus, kas gūti trīs gadu projektā par profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iespējamo lomu priekšlaicīgas izglītības un apmācības pamešanas problēmas risināšanā;
   izstrādāja instrumentu kopu, kura nodrošina no PIA gūtas praktiskas norādes, padomus, labu praksi un rīkus, ko izmantot darbībās un politikā, kas palīdz jauniešiem, kuri varētu priekšlaicīgi pamest izglītību vai apmācību, to tomēr nedarīt un iegūt kvalifikāciju un kas palīdz izglītību priekšlaicīgi pametušajiem reintegrēties izglītībā vai apmācībā un darba tirgū;
   publicēja atjauninātu prasmju un pieprasījuma prognozi par nodarbinātības tendencēm līdz 2025. gadam;

18.  taču pauž nožēlu par to, ka Centrs neizmantoja ietekmes rādītājus, lai sekotu līdzi šo sasniegumu sekmēm;

Iekšējā revīzija

19.  pieņem zināšanai to, ka līdz 2016. gada beigām bija izpildīti un nosūtīti izvērtēšanai visi ieteikumi, kuri izrietēja no rīcība plāna, par ko bija panākta vienošanās un kas tika pieņemts pēc iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2015. gada revīzijas par iepirkumu, tostarp krāpšanas novēršanu un juridiskajām konsultācijām Centrā; atzīmē, ka četri no pieciem ieteikumiem tika slēgti un vienu IAS ieteica slēgt; turklāt atzīmē, ka 2016. gada martā IAS veica Centra riska novērtējumu, lai sagatavotu stratēģisko revīzijas plānu 2017.–2019. gadam;

Sniegums

20.  atzīmē Centra ciešo sadarbību ar Eiropas Izglītības fondu un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, kas ir formalizēta ar sadarbības līgumiem;

21.  atzīst, ka Centrs aktīvi piedalījās vairāku Savienības aģentūru snieguma uzlabošanas tīkla darbībās, piemēram, Eiropas Komisijas ceļveža pārskatīšanā, un dalījās pieredzē ar citām Savienības aģentūrām par galveno snieguma rādītāju izstrādi Savienības aģentūru direktoriem; atzīmē, ka Centra snieguma mērīšanas sistēma ir neatņemama tā plānošanas un ziņošanas procesa daļa;

22.  norāda, ka atbilstoši Finanšu regulas prasībām patlaban tiek veikts Centra ārējais novērtējums, kas tika sākts 2017. gada aprīlī;

o
o   o

23.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 113, 30.3.2016., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika