Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2147(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2018

Texte depuse :

A8-0068/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.32

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0137

Texte adoptate
PDF 350kWORD 54k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2147(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale(4), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0068/2018),

1.  acordă directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 42.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 42.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2147(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale(4), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0068/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 42.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 42.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2147(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0068/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 18 019 949 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,83 % față de bugetul pentru 2015; întrucât bugetul Centrului provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2015

1.  constată cu satisfacție că observația Curții privind lucrările de construcții și de reparație, de consolidare structurală și diverse aspecte de siguranță este în prezent marcată ca fiind „finalizată”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată a execuției bugetare de 99,99 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,43 % față de exercițiul precedent; salută, de asemenea, faptul că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 94,55 %, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 11,55 % în comparație cu exercițiul precedent;

Credite de angajament și reportări

3.  observă că Centrul a fost în măsură să utilizeze economiile suplimentare rezultate din ajustarea descendentă a factorului de ponderare a salariilor de la 79,9 % la 79,3 %; ia act cu satisfacție de faptul că Centrul a transferat economiile astfel generate la nivelul costurilor cu personalul către activități operaționale și a reușit cu succes să le angajeze înainte de sfârșitul anului;

4.  observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale Centrului și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă Centrul le planifică din timp și le comunică Curții;

Transferuri

5.  constată că în 2016 s-au efectuat transferuri în valoare totală de 309 187 EUR de la Titlul I (cheltuieli cu personalul) către Titlul III (cheltuieli de funcționare); constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Achizițiile

6.  constată că Centrul a procesat 46 de proceduri de achiziții în 2016, din care 46 % au fost proceduri deschise, 48 % au fost proceduri de negociere și 6 % au fost proceduri restrânse;

Politica de personal

7.  observă că, la 31 decembrie 2016, rata de ocupare a schemei de personal a fost de 98 %, adică 92 de posturi din schema de personal erau ocupate dintr-un total de 94 de posturi autorizate;

8.  apreciază faptul că Centrul și-a menținut angajamentul față de sprijinirea principiului egalității de șanse la recrutare și încadrare în muncă; ia act de faptul că echilibrul de gen a fost de 60 % femei și 40 % bărbați și că ar putea fi îmbunătățit; salută, cu toate acestea, faptul că femeile sunt bine reprezentate în toate gradele, inclusiv la nivel de conducere, care este de remarcat, pentru că nu este întotdeauna cazul;

9.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Centrului; ia act de faptul că bugetul cheltuit pentru activități de asigurare a bunăstării personalului se ridică la aproximativ 46 000 EUR, ceea ce înseamnă 0,5 zile per membru al personalului; solicită Centrului să-i prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune o defalcare mai detaliată a acestor cheltuieli; constată că numărul mediu de zile de concediu medical este de 7,9 zile/angajat;

10.  reamintește că Centrul a adoptat în noiembrie 2011 o decizie privind hărțuirea psihologică și sexuală; invită Centrul să sprijine organizarea de sesiuni de formare și de informare pentru a sensibiliza în mai mare măsură personalul;

11.  constată cu satisfacție că Centrul nu a primit nicio plângere și nu a fost implicat în acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

12.  salută faptul că Centrul a obținut toate declarațiile privind conflictul de interese care lipseau din partea membrilor nou-numiți în Consiliul de administrație și că acestea sunt acum publicate pe site-ul său;

13.  reamintește că Centrul și-a adoptat strategia antifraudă la 22 octombrie 2014, împreună cu politica sa privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; salută organizarea de către Centru a unor sesiuni de formare periodice, în scopul sensibilizării personalului cu privire la transpunerea corectă în practică a strategiei și a politicii;

14.  constată că Centrul a adoptat, la 9 februarie 2017, orientări privind denunțarea neregulilor, care se bazează pe orientările Comisiei și îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 22c din Statutul funcționarilor; constată că în 2016 Centrul nu a înregistrat niciun caz de denunțare;

15.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizorii de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe avertizorii de integritate să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

16.  regretă faptul că Centrul nu face publice procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului său de administrație; invită Centrul să își modifice politica în această privință;

Principalele realizări

17.  salută principalele trei realizări identificate de Centru în 2016, și anume că acesta:

   a publicat rezultatele proiectului său pe trei ani privind rolul pe care îl pot juca educația și formarea profesională (EFP) în combaterea părăsirii timpurii a educației și formării;
   a conceput un set de instrumente care oferă îndrumări practice, sfaturi, bune practici și instrumente inspirate din EFP și care pot fi încorporate în activitățile și politicile care îi ajută pe tinerii expuși riscului de a renunța timpuriu la educație să rămână în sistemul educațional și să se califice, iar pe tinerii care au părăsit timpuriu școala îi ajută să se reintegreze în sistemul de educație și formare și pe piața muncii;
   a publicat previziunile actualizate privind tendințele în materie de cerere și ofertă de competențe și încadrare în muncă până în 2025;

18.  regretă însă că Centrul nu a recurs la indicatorii de impact pentru a monitoriza succesul acestor rezultate;

Auditul intern

19.  ia act de faptul că toate recomandările care decurg din planul de acțiune convenit în urma auditului efectuat de Serviciul de Audit Intern (IAS) privind achizițiile, inclusiv prevenirea fraudelor și consultanța juridică la Centru – realizate în 2015 – au fost transpuse în practică și trimise spre reexaminare până la sfârșitul anului 2016; constată că patru din cinci recomandări au fost închise și că IAS a recomandat ca cea de-a cincea să fie închisă; constată, de asemenea, că IAS a efectuat un exercițiu de evaluare a riscurilor la Centru în martie 2016, pentru a pregăti planul de audit strategic pentru perioada 2017-2019;

Performanța

20.  ia act de cooperarea strânsă a Centrului cu Fundația Europeană de Formare și cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, oficializată prin acorduri de colaborare;

21.  salută contribuția activă a Centrului la o serie de activități ale rețelei de dezvoltare a performanțelor agențiilor UE, cum ar fi revizuirea foii de parcurs a Comisiei, precum și faptul că Centrul și-a împărtășit cu alte agenții ale Uniunii experiența în ceea ce privește elaborarea unor indicatori-cheie de performanță pentru directorii agențiilor Uniunii; constată că sistemul Centrului de măsurare a performanței este parte integrantă a proceselor sale de planificare și raportare;

22.  ia act de evaluarea externă a Centrului, prevăzută de Regulamentul financiar și aflată în curs de desfășurare, care a fost demarată în aprilie 2017;

o
o   o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 113, 30.3.2016, p. 1.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică