Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2163(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0098/2018

Předložené texty :

A8-0098/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.33

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0138

Přijaté texty
PDF 506kWORD 51k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 (2017/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4), zejména na článek 16 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0098/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 (2017/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016, spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4), zejména na článek 16 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0098/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 (2017/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0098/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) konečný rozpočet Evropské policejní akademie (dále jen „akademie“) na rozpočtový rok 2016 činil 10 291 700 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 17,34 % z důvodu grantové dohody s Komisí ohledně partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky v oblasti odborné přípravy pro boj proti terorismu; vzhledem k tomu, že celý rozpočet akademie se odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka akademie je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 dosahovala míra plnění rozpočtu 95,95 %, což oproti roku 2015 představuje nárůst o 0,44 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 78,85 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 0,15 %;

2.  konstatuje, že po podepsání grantové dohody s Komisí v roce 2005 ohledně partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky v oblasti odborné přípravy na boj proti terorismu byl schválen rozpočet ve výši 2 490 504 EUR, z čehož byla uvolněna druhá splátka ve výši 1 243 891 EUR v prostředcích na závazky a platby; dále konstatuje, že přiděleno bylo 89 % dostupných prostředků a vyplaceno 48 % dostupných prostředků; vyzývá akademii, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o externím hodnocení tohoto partnerství prostřednictvím své výroční zprávy o činnosti za rok 2017;

3.  je si vědom toho, že ke konci roku uhradila akademie včas 91 % všech svých finančních závazků, čímž byl překonán cíl, kterým bylo uhrazení 85 % všech plateb v zákonem stanovené lhůtě; konstatuje, že dodavatelé neúčtovali žádné úroky z prodlení;

4.  konstatuje, že několik zaměstnanců podalo na akademii žalobu kvůli podmínkám, za nichž proběhlo stěhování, a kvůli finančnímu dopadu tohoto stěhování na jejich příjmy; konstatuje, že s některými zaměstnanci bylo dosaženo smírné dohody a platby za tímto účelem byly provedeny v letech 2015 a 2016; dále konstatuje, že někteří zaměstnanci podali proti rozhodnutí soudu odvolání, které má být vyřešeno v roce 2018; vyzývá akademii, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích odvolání;

Závazky a přenesené prostředky

5.  konstatuje, že do roku 2017 bylo převedeno celkem 1 477 288 EUR, což představuje 17 % celkového rozpočtu na rok 2016; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byla míra převodu prostředků na závazky v hlavě II (výdaje na podpůrnou činnost) vysoká a dosáhla 140 055 EUR (tj. 30 %) oproti 212 456 EUR v roce 2015 (tj. 49 %); bere na vědomí, že se tyto přenesené prostředky týkají především konzultací v oblasti IT a zboží a služeb v této oblasti pořízených na konci roku;

6.  konstatuje, že přenosy finančních prostředků jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

7.  konstatuje, že na konci prosince 2016 dosáhlo celkové plnění rozpočtu za rok 2015 výše 93 %, včetně převedených finančních prostředků z období 2015–2016;

Převod

8.  konstatuje, že akademie provedla devět rozpočtových převodů v rámci standardního provozního a správního rozpočtu a dva převody na základě pravomoci výkonného ředitele za použití doložky flexibility podle čl. 27.1 písm. a) finančního nařízení akademie;

Zaměstnanecká politika

9.  podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 25 míst (z celkových 28 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 26 místy v roce 2015;

10.  s uspokojením konstatuje, že pomocí míst obsazených v roce 2016 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů, jelikož zde bylo zaměstnáno 50 % žen a 50 % mužů; poznamenává však, že pokud jde o správní radu, činí tento poměr 69 % ku 31 %;

11.  podotýká, že v důsledku přesunu akademie z Velké Británie do Maďarska a souvisejícího výrazně nižšího opravného koeficientu uplatňovaného na platy zaměstnanců v novém působišti se zvýšil počet odstoupení od pracovní smlouvy; bere na vědomí, že bylo provedeno několik zmírňujících opatření; konstatuje však, že nízké zařazení pracovních míst v kombinaci s nízkým opravným koeficientem nemotivuje cizince (zejména ze západní a severní Evropy) k přestěhování do Maďarska, v důsledku čehož není zajištěna zeměpisná rovnováha; v této souvislosti podotýká, že v roce 2016 tvořili 30 % zaměstnanců akademie Maďaři, což je nepoměrné číslo; se znepokojením bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že vysoká fluktuace zaměstnanců může mít dopad na kontinuitu činnosti akademie a její schopnost provádět činnost předpokládanou v pracovním programu, a upozorňuje, že je potřeba tento problém řešit; dále bere na vědomí, že zeměpisná rovnováha mezi zaměstnanci má dopad na náklady na zaměstnance, což vedlo k rozhodnutí o převedení nevyužitých prostředků z hlavy 1 do hlavy 3, které umožní zahájení další operační činnosti;

12.  konstatuje, že zaměstnanci akademie byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru 4,3 dne; s určitým znepokojením poznamenává, že zaměstnanci v roce 2016 nepoužili ani jeden den na zdraví prospěšné aktivity a jediná akce tohoto typu byla uspořádána po skončení pracovní doby; konstatuje však, že akademie ve svých odpovědích orgánu příslušnému k udělení absolutoria uvedla, že na tyto aktivity vynaložila 3 900 EUR; vyzývá akademii, aby podrobně vysvětlila, jakým způsobem byla tato částka vynaložena;

13.  s uspokojením konstatuje, že akademie zřídila síť důvěrných poradců, zorganizovala jejich proškolení a rovněž nabídla školení o předcházení obtěžování zaměstnanců; s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 nebyly hlášeny žádné případy obtěžování;

14.  domnívá se, že s cílem pomáhat informátorům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením totožnosti a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování informací, poradenství a přezkoumávání, který by disponoval dostatečnými rozpočtovými zdroji;

15.  konstatuje, že akademie nevyužívá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení případů střetu zájmů, transparentnost a demokracie

16.  konstatuje, že na internetových stránkách akademie byla zveřejněna prohlášení o zájmech členů nejvyššího řízení a správní rady; na základě informací akademie bere na vědomí, že zaměstnanci akademie a ostatní přímí spolupracovníci akademie byli požádáni, aby vyplnili prohlášení o zájmech;

17.  konstatuje, že co se týče externích odborníků, jimž je vyplácena odměna, zveřejňuje akademie na svých webových stránkách jako součást ročního seznamu dodavatelů smlouvy s odborníky, které uzavřela; konstatuje nicméně, že na internetových stránkách nejsou zveřejněna prohlášení o střetu zájmů a o zachování důvěrnosti placených odborníků; bere na vědomí, že akademie znovu posoudí možnosti zveřejňování těchto prohlášení; vyzývá akademii, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala o učiněných opatřeních zprávu;

18.  konstatuje, že akademie nezveřejňuje zápisy ze schůzí vedení; vyzývá akademii, aby na svých internetových stránkách tyto zápisy zpřístupnila;

19.  konstatuje, že akademie v roce 2016 obdržela jednu žádost o přístup k dokumentům, na jejímž základě poskytla k daným dokumentům neomezený přístup;

Hlavní dosažené výsledky

20.  vítá tři hlavní úspěchy, které akademie v roce 2016 zaznamenala, a sice že:

   obdržela certifikaci ISO 9001 ve dvou hlavních oblastech činnosti: u pobytových akcí a Evropského programu výměn policejních pracovníků,
   dokončila nezbytné přípravy na uplatňování svého nového mandátu, který vstoupil v platnost dne 1. července 2016,
   úspěšně realizovala projekt partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu;

Strategie boje proti podvodům

21.  s uspokojením bere na vědomí, že pravidla pro hlášení podvodů a ochranu infromátorů jsou zakotvena ve strategii akademie týkající se boje proti podvodům;

22.  konstatuje, že podle plánu by měla být revidovaná strategie pro boj proti podvodům přijata správní radou v listopadu 2017; vyzývá akademii, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala o této revidované strategii zprávu;

Interní audit

23.  konstatuje, že v listopadu a prosinci 2016 útvar interního auditu provedl v akademii audit na téma „Posuzování potřeb v rámci odborné přípravy, plánování a sestavování rozpočtu“ se zaměřením na hlavní činnosti; dále konstatuje, že se v návrhu zprávy o auditu z března 2017 dospělo k závěru, že ačkoli audit nevedl ke zjištění žádných kritických nebo velmi důležitých problémů, útvar interního auditu se domnívá, že existuje prostor pro zlepšení, pokud jde o využívání výukového systému v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, aby se zabránilo překrývání se vzdělávacími kurzy v této oblasti organizovanými jinými institucemi; domnívá se, že tuto otázku je třeba řešit co nejdříve;

Výkonnost

24.  konstatuje, že v roce 2016 zahrnovalo vzdělávací portfolio akademie 174 vzdělávacích akcí, včetně 87 pobytových akcí a 87 internetových seminářů, 492 výměn v rámci Evropského programu výměny policejních pracovníků, 27 on-line modulů a jednoho internetového kurzu; s uspokojením konstatuje, že šestým rokem po sobě vzrostl vliv akademie, díky čemuž akademie v roce 2016 vyškolila 18 009 odborníků z oblasti vymáhání práva oproti 12 992 osobám v roce 2015, což představuje více než 38% nárůst;

25.  konstatuje, že s cílem zajistit kvalitu svého vzdělávacího portfolia uplatňuje akademie komplexní systém hodnocení; dále konstatuje, že hodnocení kurzů se zaměřuje nejen na posouzení účinnosti vzdělávání, ale také na měření spokojenosti účastníků; konstatuje, že celková spokojenost byla i nadále vysoká, neboť 95 % účastníků uvedlo, že byli s činností akademie velmi spokojeni nebo spokojeni;

26.  zdůrazňuje, že akademie skutečně poskytovala očekávané produkty a služby v souladu se svým pracovním programem na rok 2016;

Další připomínky

27.  konstatuje, že v lednu 2016 dokončil externí hodnotitel externí pětileté hodnocení akademie (2011–2015); s uspokojením bere na vědomí, že externí hodnotitel posoudil činnost akademie jako účinnou, přičemž jeho závěr je podpořen důkazy o rostoucím počtu činností prováděných akademií během období hodnocení, a to při relativně stabilním množství zdrojů, které byly v uvedeném období k dispozici; konstatuje však, že zpráva o pětiletém hodnocení akademie zahrnovala 17 doporučení; bere na vědomí, že byl vypracován akční plán k řešení těchto doporučení, který stanovil 31 opatření, jež mají být realizována v období od poloviny roku 2016 do konce roku 2018; vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, že z pětiletého hodnocení akademie jednoznačně vyplývá, že je nutné výrazně posílit lidské i finanční zdroje akademie;

28.  s uspokojením konstatuje, že akademie používá na chodbách světla fungující pomocí snímače pohybu, což vede k určité úspoře energie, nesouhlasí však s akademií v tom, že když maďarské orgány v roce 2016 poskytly akademii k dispozici své prostory, nebyly zapojeny do provozu budovy a neměly žádnou přímou možnost provádět nákladově efektivní nebo ekologická opatření;

29.  vzhledem k rychle se krátícímu časovému harmonogramu se znepokojením konstatuje, že v současné době nemá dostatečné informace, které by umožnily důkladnou přípravu na provozování budoucí činnosti po brexitu; upozorňuje na to, že brexit omezí přístup akademie k odborným znalostem Velké Británie v oblasti prosazování práva i možnost organizovat školení spolu s úředníky této země; konstatuje, že tyto aspekty mohou mít negativní dopad na vypracovávání společných postupů, výměnu informací i přeshraniční spolupráci v rámci boje proti trestné činnosti a její prevence; doporučuje proto, aby byla přijata opatření s cílem zachovat přinejmenším současnou úroveň spolupráce; vyzývá Komisi a akademii, aby informovaly orgán příslušný k udělení absolutoria o řízení rizik v souvislosti s brexitem;

30.  konstatuje, že rok 2016 byl prvním rokem realizace projektu partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu; s uspokojením konstatuje, že tento projekt je nyní považován za stěžejní projekt spolupráce Unie se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky v boji proti terorismu;

31.  vyzývá agenturu, aby neprodleně uskutečnila své cíle, tj. zvýšila svou viditelnost online a dále zlepšila své internetové stránky, tak aby přinášely zúčastněným stranám ještě relevantnější informace a lépe podporovaly činnost akademie; doporučuje, aby akademie lépe informovala o dopadu své činnosti, především pokud jde o bezpečnost Unie; oceňuje úsilí akademie v tomto směru;

o
o   o

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 113, 30.3.2016, s. 107.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění