Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2163(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0098/2018

Esitatud tekstid :

A8-0098/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.33

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0138

Vastuvõetud tekstid
PDF 275kWORD 55k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0073/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0098/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
(5) ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0098/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 47.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
(5) ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0098/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Politseikolledži (edaspidi „kolledž“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli kolledži 2016. aasta lõplik eelarve 10 291 700 eurot, mis kujutab endast 2015. aastaga võrreldes 17,34 % suurust kasvu tänu komisjoniga sõlmitud ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse toetuslepingule; arvestades, et kolledži eelarve koosneb tervenisti liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes kolledži eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et kolledži raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 95,95 %, mis tähendas 2015. aastaga võrreldes 0,44 % suurust tõusu; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 78,85 %, mis kujutas endast 2015. aastaga võrreldes väikest alanemist, st 0,15 % võrra;

2.  märgib, et pärast seda, kui 2005. aastal allkirjastati komisjoniga sõlmitud ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse toetusleping, lepiti kokku 2 490 504 euro suuruses eelarves, mille teine osamakse summas 1 243 891 eurot tehti kulukohustusteks ja makseteks kättesaadavaks; märgib lisaks, et 89 % kasutada olnud assigneeringutest seoti kulukohustustega ja 48 % kasutada olnud assigneeringutest maksti välja; palub, et kolledž annaks oma 2017. aasta tegevusaruandes eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle partnerluse välishindamisest;

3.  võtab teadmiseks, et aasta lõpu seisuga oli 91 % kõikidest kolledži rahalistest kohustustest makstud õigeaegselt, millega ületati eesmärki maksta 85 % kõikidest maksetest õiguslikult kehtestatud tähtaja jooksul; märgib, et tarnijatele ei tulnud makseviivituste eest viiviseid tasuda;

4.  märgib, et mitu töötajat on algatanud kolledži suhtes õigusvaidluse seoses kolledži ümberpaigutamise tingimustega ja nende sissetulekule avalduva finantsmõjuga; märgib, et mõne töötajaga on saavutatud vastastikune kokkulepe ning selleks tehti 2015. ja 2016. aastal makseid; märgib lisaks, et teatavad töötajad kaebasid kohtuotsuse edasi ja uut otsust on oodata 2018. aastal; kutsub kolledžit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni edasikaebamise tulemusest;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  täheldab, et 2017. aastasse kanti üle kokku 1 477 288 eurot, mis moodustab 2016. aasta kogueelarvest 17 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises (toetustegevuse kulud), st 30 % ehk 140 055 eurot (2015. aastal oli see 49 % ehk 212 456 eurot); võtab teadmiseks, et need ülekandmised tulenevad põhiliselt sama aasta lõpus tellitud IT nõustamisteenusest ning muidu ITga seotud toodetest ja teenustest;

6.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmist kavandatakse eelnevalt ja sellest antakse kontrollikojale teada;

7.  märgib, et 2016. aasta detsembri lõpus oli 2015. aasta eelarve täitmise määr koos 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud vahenditega kokku 93 %;

Ümberpaigutused

8.  märgib, et kolledž tegi üheksa eelarvelist ümberpaigutust tavapärases tegevus- ja halduseelarves ning kaks ümberpaigutust seoses tegevdirektori volitustega, kasutades kolledži finantseeskirjade artikli 27 lõike 1 punkti a kohaselt paindlikkuse klauslit;

Personalipoliitika

9.  võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 25 ametikohta liidu eelarvega lubatud 28 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 26 ametikohta);

10.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal olid täidetud ametikohad sooliselt tasakaalus, sest naisi oli 50 % ja mehi 50 %; märgib siiski, et sooline jaotus on haldusnõukogus 69 % : 31 %;

11.  tõdeb, et kolledži ümberpaigutamisega Ühendkuningriigist Ungarisse ning seetõttu, et uues asukohas on töötajate palkade suhtes kohaldatav paranduskoefitsient oluliselt väiksem, suurenes töölt lahkunud isikute arv; märgib, et rakendatud on mitmeid leevendusmeetmeid; märgib siiski, et madala palgaastmega ametikohad koos väikese paranduskoefitsiendiga ei julgusta välismaalasi (eelkõige Lääne- ja Põhja-Euroopast) Ungarisse kolima ning et seetõttu ei ole tagatud töötajate geograafiline tasakaal; täheldab sellega seoses, et 2016. aastal oli 30 % kolledži töötajatest ungarlased ning et niisugune number on ebaproportsionaalne; võtab kontrollikoja aruande põhjal murega teadmiseks, et tööjõu suur voolavus võib avaldada mõju kolledži talitluspidevusele ja võimele oma tööprogrammis ette nähtud tegevusi ellu viia, ning osutab tõsiasjale, et selle probleemiga tuleb tegeleda; märgib lisaks, et töötajate geograafiline tasakaal avaldab mõju personalikuludele, mille tulemusel otsustati kanda kasutamata vahendid 1. jaotisest 3. jaotisesse, mis võimaldab täiendava põhitegevuse elluviimist;

12.  märgib, et kolledži töötajad olid 2016. aastal haiguspuhkusel keskmiselt 4,3 päeva; võtab teatava murega teadmiseks, et töötajad ei kulutanud 2016. aastal mitte ühtegi päeva heaolutegevusele ja ainus sellealane üritus korraldati väljaspool tööaega; märgib siiski, et kolledž märkis oma vastuses eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile, et heaolutegevusele on kulutatud 3900 eurot; palub kolledžil täpsustada, kuidas see summa kulutati;

13.  märgib rahuloluga, et kolledž on loonud usaldusnõunike võrgustiku, korraldanud nende koolitust ja pakkunud töötajatele ka ahistamise ennetamise alast koolitust; märgib rahuloluga, et 2016. aastal ei teatatud ühestki ahistamisjuhtumist;

14.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest õigusnormide rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid ning kaitsta samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkuda vajalikku toetust ja nõu;

15.  märgib, et kolledž ei kasuta ametisõidukeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus ja demokraatia

16.  võtab teadmiseks, et kõrgema juhtkonna ja haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid on avaldatud kolledži veebisaidil; võtab kolledži andmetele tuginedes teadmiseks, et kolledži töötajatel ja muudel isikutel, kes teevad kolledžiga otsest koostööd, paluti täita huvide deklaratsioon;

17.  märgib, et mis puudutab väliseid tasustatud eksperte, avaldab kolledž oma veebisaidil igal aastal töövõtjate loetelus ka kolledži poolt ekspertidega sõlmitud lepingud; märgib siiski, et tasustatud ekspertide huvide konflikte ja konfidentsiaalsust puudutavad deklaratsioonid ei ole veebisaidil avaldatud; võtab teadmiseks, et kolledž vaatab selliste deklaratsioonide avaldamise korra läbi; palub, et kolledž annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmetest teada;

18.  märgib, et kolledž ei avalda juhtkonna koosolekute protokolle; kutsub kolledžit üles tegema kõnealused protokollid oma veebisaidil kättesaadavaks;

19.  märgib, et 2016. aastal sai kolledž ühe dokumentidele juurdepääsu taotluse ja andis selle peale täieliku juurdepääsu taotletud dokumentidele;

Peamised saavutused

20.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille kolledž oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

   ISO 9001 sertifikaadi saamine selle kahele põhivaldkonnale: statsionaarõppetegevus ja CEPOLi vahetusprogramm;
   1. juulil 2016. aastal jõustunud uute volituste rakendamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuleviimine;
   ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse projekti edukas rakendamine;

Pettusevastase võitluse strateegia

21.  märgib rahuloluga, et kolledži pettusevastase võitluse strateegia hõlmab pettusest teatamise ja rikkumisest teatajate kaitse eeskirju;

22.  märgib, et haldusnõukogu peaks võtma pettusevastase võitluse strateegia läbivaadatud versiooni vastu 2017. aasta novembris; palub, et kolledž annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nimetatud strateegia läbivaatamisest aru;

Siseaudit

23.  märgib, et 2016. aasta novembris ja detsembris auditeeris siseauditi talitus kolledži koolituse vajaduste hindamist, kavandamist ja eelarve koostamist ning keskendus seejuures põhitegevusele; märgib lisaks, et 2017. aasta märtsi esialgses auditi aruandes jõuti järeldusele, et kuigi auditi käigus ei leitud ühtegi kriitilise tähtsusega ega väga olulist probleemi, on siseauditi talitus seisukohal, et justiits- ja siseküsimuste alase koolituse maatriksi kasutamisel on arenguruumi, et vältida kattumisi teiste justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite korraldatavate koolitustega; on seisukohal, et selle küsimusega tuleks tegeleda võimalikult kiiresti;

Tulemuslikkus

24.  märgib, et kolledži 2016. aasta koolitusportfell hõlmas 174 koolitustegevust, sealhulgas 87 statsionaarõppetegevust ja 87 veebiseminari, 492 Euroopa politsei vahetusprogrammi raames toimunud vahetust, 27 veebimoodulit ja ühte e‑õppe kursust; märgib rahuloluga, et kuuendat aastat järjest on kolledži tegevusulatus laienenud, mille tulemusel said 2016. aastal kolledžis koolitust 18 009 õiguskaitsespetsialisti, samas kui 2015. aastal oli see arv 12 992, mis tähendab 38 % suurust kasvu;

25.  märgib, et kolledžis on kehtestatud terviklik hindamissüsteem koolitusportfelli kvaliteedi tagamiseks; märgib lisaks, et kursuste hindamise eesmärk on hinnata koolituse tõhusust ja mõõta ka osalejate rahulolu määra; märgib, et üldine rahulolu oli jätkuvalt suur, kuna 95 % osalejatest väitis, et nad on kolledži tegevusega väga rahul või rahul;

26.  juhib tähelepanu sellele, et kolledž on pakkunud kavandatud tooteid ja teenuseid vastavalt oma 2016. aasta tööprogrammile tulemuslikult;

Muud kommentaarid

27.  märgib, et 2016. aasta jaanuaris viis väline hindaja lõpule kolledži viie aasta (2011–2015) välishindamise; märgib rahuloluga, et välise hindaja hinnangul on kolledži tegevus tõhus ning et hindaja toetus oma järelduses tõenditele selle kohta, et kolledž on hindamisperioodil viinud tema käsutusse antud enam-vähem samasse suurusjärku jäänud vahenditega ellu rohkem tegevusi; märgib siiski, et kolledži viie aasta hindamise aruandes esitati 17 soovitust; märgib, et nende soovituste täitmiseks on koostatud tegevuskava ning kindlaks määrati 31 meedet, mis tuleb võtta 2016. aasta keskpaigast kuni 2018. aasta lõpuni; tunneb muret selle pärast, et kolledži viie aasta hindamise põhjal on selge, et kolledž vajab märkimisväärselt suuremas ulatuses nii inim- kui ka finantsressursse;

28.  märgib rahuloluga, et kolledži koridorides on liikumisanduritega valgustus, et võimaldada teatavat energiasäästu; ei nõustu kolledži arvamusega selle kohta, et kui Ungari ametivõimud 2016. aastal kolledžile ruumid üle andsid, ei olnud kolledž hoone haldamisse kaasatud ega saanud kulutõhusaid või keskkonnahoidlikke meetmeid otseselt rakendada;

29.  märgib üha väiksemat ajalist raamistikku arvesse võttes murelikult, et kolledžil ei ole praegu piisavalt teavet, mis võimaldaks põhjalikult valmistuda tulevasteks tegevusteks pärast Brexitit; märgib, et Brexit piirab kolledži juurdepääsu Ühendkuningriigi õiguskaitseasutuste eksperditeadmistele ja võimet korraldada koolitusi Ühendkuningriigi ametnikega; märgib, et need aspektid võivad negatiivselt mõjutada ühiste tavade väljatöötamist, teabevahetust ja lõppkokkuvõttes piiriülest koostööd kuritegevuse ennetamisel ja selle vastu võitlemisel; soovitab võtta meetmeid, et säilitada vähemalt praegu tehtava koostöö tase; palub komisjonil ja kolledžil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni Brexitiga seotud riskide juhtimisega kursis;

30.  märgib, et 2016. aasta oli esimene täisaasta, mil rakendati ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse alase koolituspartnerluse projekti; tunneb heameelt asjaolu üle, et see projekt on tunnistatud liidu ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide terrorismivastase võitluse koostöös juhtprojektiks;

31.  palub kolledžil täita viivitamata oma eesmärgid, milleks on suurendada nähtavust veebis ja parandada täiendavalt veebisaiti, et see muutuks sidusrühmade jaoks veelgi olulisemaks ja et toetada paremini kolledži tööd; soovitab kolledžil anda paremini aru oma tegevuse mõjust, eriti selle mõjust liidu julgeolekule; tunnustab kolledži sellealaseid jõupingutusi;

o
o   o

32.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 113, 30.3.2016, lk 107.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave