Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2163(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0098/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0098/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.33

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0138

Hyväksytyt tekstit
PDF 181kWORD 45k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2163(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0073/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta 20. syyskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS(4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(5) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0098/2018),

1.  myöntää Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5)EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2163(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0073/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta 20. syyskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS(4) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2219(5) ja erityisesti sen 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0098/2018),

1.  hyväksyy Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5)EUVL L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2163(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0098/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 10 291 700 euroa, mikä merkitsee 17,34 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna, ja toteaa, että lisäys johtui siitä, että komission kanssa oli allekirjoitettu EU:n ja MENAn välinen avustussopimus terrorismintorjunnan koulutuskumppanuudesta; toteaa, että poliisiakatemian koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että poliisiakatemian tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 95,95 prosenttia, mikä merkitsee 0,44 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 78,85 prosenttia, mikä merkitsee 0,15 prosentin hienoista vähennystä vuoteen 2015 verrattuna;

2.  panee merkille, että sen jälkeen, kun komission kanssa oli vuonna 2005 allekirjoitettu avustussopimus EU:n ja MENA-alueen terrorismintorjunnan koulutuskumppanuudesta, sovittiin 2 490 504 euron talousarviosta, josta toinen maksuerä 1 243 891 euroa saatiin käyttöön maksusitoumus- ja maksumäärärahoja varten; panee lisäksi merkille, että 89 prosenttia käytettävissä olleista määrärahoista sidottiin ja 48 prosenttia käytettävissä olleista määrärahoista maksettiin; kehottaa poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuoden 2017 toimintakertomuksessaan kyseisen kumppanuuden ulkopuolisesta arvioinnista;

3.  toteaa, että vuoden lopussa poliisiakatemia oli suorittanut 91 prosenttia kaikista taloudellisista sitoumuksistaan ajoissa, mikä oli yli asetetun tavoitteen, jonka mukaan 85 prosenttia kaikista maksuista olisi maksettava lainmukaisissa aikarajoissa; panee merkille, että toimittajat eivät perineet korkoa viivästyneistä maksuista;

4.  panee merkille, että jotkut henkilöstön jäsenet esittivät oikeudellisen vaateen poliisiakatemiaa vastaan olosuhteista, joissa muutto toteutettiin, ja sen taloudellisista vaikutuksista heidän tuloihinsa; panee merkille, että joidenkin henkilöstön jäsenten kanssa on saatu aikaan sovintoratkaisu ja tätä koskevat maksut suoritettiin vuosina 2015 ja 2016; panee lisäksi merkille, että jotkut henkilöstön jäsenet valittivat tuomioistuimen päätöksestä, ja uutta päätöstä odotetaan vuonna 2018; kehottaa poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle valitusmenettelyn tuloksesta;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  toteaa, että vuodelle 2017 siirrettiin kaikkiaan 1 477 288 euroa, mikä oli 17 prosenttia vuoden 2016 kokonaistalousarviosta; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 2 (tukitoiminnoista aiheutuneet menot): niiden määrä oli 140 055 euroa eli 30 prosenttia (kun vuonna 2015 niiden määrä oli 212 456 euroa eli 49 prosenttia); panee merkille, että siirrot liittyivät lähinnä tietotekniseen konsultointiin ja tietoteknisen alan tarvikkeisiin ja palveluihin, jotka tilattiin loppuvuodesta;

6.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi ja että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

7.  panee merkille, että joulukuun 2016 lopussa vuoden 2015 talousarviosta oli toteutettu 93 prosenttia, mukaan lukien vuosilta 2015–2016 siirretyt määrärahat;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

8.  panee merkille, että poliisiakatemia teki yhdeksän määrärahasiirtoa tavanomaisiin operatiivisiin ja hallinnollisiin määrärahoihin ja kaksi toiminnanjohtajaan liittyvää määrärahasiirtoa käyttäen poliisiakatemian varainhoitoasetuksen 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista joustolauseketta;

Henkilöstöpolitiikka

9.  panee henkilöstötaulukosta merkille, että 25 virkaa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 28 virasta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 26 vuonna 2015;

10.  panee tyytyväisenä merkille vuonna 2016 täytettyinä olleiden virkojen tasapuolisen sukupuolijakauman, sillä naisten ja miesten suhdeluku oli niissä 50–50; panee kuitenkin merkille hallintoneuvoston sukupuolijakauman, jossa osuudet ovat 69 prosenttia ja 31 prosenttia;

11.  panee merkille, että irtisanoutumisten määrä on lisääntynyt, mikä johtuu poliisiakatemian muutosta Yhdistyneestä kuningaskunnasta Unkariin ja henkilöstön palkkoihin uudessa sijoituspaikassa sovellettavasta huomattavasti matalammasta korjauskertoimesta; panee merkille, että on toteutettu lieventäviä toimia; toteaa kuitenkin, että virkojen alhainen palkkaluokka yhdessä matalan korjauskertoimen kanssa ei houkuttele ulkomaalaisia (varsinkaan Länsi- ja Pohjois-Euroopasta) muuttamaan Unkariin ja tästä syystä henkilöstön maantieteellinen jakauma ei ole tasapuolinen; panee tässä yhteydessä merkille, että vuonna 2016 poliisiakatemian henkilöstön jäsenistä 30 prosenttia oli unkarilaisia, mikä on kohtuuton luku; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että henkilökunnan suuri vaihtuvuus saattaa vaikuttaa toiminnan jatkuvuuteen ja poliisiakatemian kykyyn toteuttaa sen työohjelmassa suunnitellut toimet, ja huomauttaa, että tähän ongelmaan on puututtava; panee lisäksi merkille, että henkilöstön maantieteellinen jakauma vaikuttaa henkilöstökuluihin, minkä seurauksena käyttämättä jääneitä määrärahoja päätettiin siirtää osastosta 1 osastoon 3, mikä mahdollisti operatiivisten lisätoimien toteuttamisen;

12.  toteaa, että jokainen poliisiakatemian henkilöstön jäsen oli sairauslomalla keskimäärin 4,3 päivää vuonna 2016; panee hieman huolestuneena merkille, että henkilöstön jäsenet eivät käyttäneet hyvinvointia edistävään toimintaan edes yhtä päivää vuonna 2016 ja ainoa hyvinvointia edistävä tapahtuma järjestettiin työajan ulkopuolella; panee kuitenkin merkille, että poliisiakatemia on ilmoittanut vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle antamissaan vastauksissa, että hyvinvointia edistäviin toimiin käytettiin 3 900 euroa; kehottaa poliisiakatemiaa selittämään tarkemmin, miten tämä määrä käytettiin;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että poliisiakatemia on perustanut uskottujen neuvonantajien verkoston, järjestänyt näiden koulutuksen ja myös tarjonnut henkilöstölle häirinnän ennaltaehkäisyä koskevaa koulutusta; panee tyytyväisenä merkille, ettei vuonna 2016 ilmoitettu häirintätapauksia;

14.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

15.  ottaa huomioon, ettei poliisiakatemia käytä virka-autoja;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

16.  on tietoinen, että ylemmän johdon ja hallintoneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on julkistettu poliisiakatemian verkkosivustolla; toteaa poliisiakatemian ilmoittaneen, että sen henkilöstön jäseniä ja muita suoraan poliisiakatemian kanssa työskenteleviä henkilöitä pyydettiin täyttämään ilmoitus sidonnaisuuksista;

17.  panee ulkoisista palkatuista asiantuntijoista merkille, että poliisiakatemia julkistaa verkkosivustollaan tekemänsä asiantuntijasopimukset osana vuosittaista luetteloa toimeksisaajista; panee kuitenkin merkille, että palkattujen asiantuntijoiden sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia ja luottamuksellisuutta koskevia vakuutuksia ei julkisteta verkkosivustolla; panee merkille, että poliisiakatemia aikoo tarkistaa kyseisten ilmoitusten julkistamista koskevaa toimintatapaansa; kehottaa poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista toimista;

18.  panee merkille, että poliisiakatemia ei julkista johdon kokouspöytäkirjoja; kehottaa poliisiakatemiaa asettamaan nämä pöytäkirjat saataville verkkosivustollaan;

19.  panee merkille, että vuonna 2016 poliisiakatemia sai yhden pyynnön tutustua asiakirjoihin ja antoi kyseiset asiakirjat tutustuttaviksi kokonaan;

Tärkeimmät saavutukset

20.  on tyytyväinen poliisiakatemian vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

   ISO9001-sertifikaatin saaminen kahdelle ydintoimialalle, jotka ovat koulutustilaisuudet ja CEPOLin vaihto-ohjelma;
   tarvittavien valmistelutoimien loppuun saattaminen 1. heinäkuuta 2016 voimaan tulleen poliisiakatemian uuden toimeksiannon toteuttamiseksi;
   EU:n ja MENAn välistä terrorismintorjunnan koulutuskumppanuutta koskevan hankkeen onnistunut toteuttaminen;

Petostentorjuntastrategia

21.  panee tyytyväisenä merkille, että petoksista ilmoittamista ja väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat säännöt on sisällytetty poliisiakatemian petostentorjuntastrategiaan;

22.  toteaa, että hallintoneuvoston oli tarkoitus hyväksyä tarkistettu petostentorjuntastrategia marraskuussa 2017; kehottaa poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle strategian tarkistamisesta;

Sisäinen tarkastus

23.  panee merkille, että marras–joulukuussa 2016 komission sisäinen tarkastus suoritti poliisiakatemiassa tarkastuksen, jossa arvioitiin koulutustarpeita, suunnittelua ja budjetointia ja keskityttiin poliisiakatemian ydintoimialoihin; panee lisäksi merkille, että maaliskuussa 2017 julkaistussa tarkastusraporttiluonnoksessa todetaan, että tarkastuksessa ei yksilöity mitään kriittisiä tai erittäin tärkeitä aiheita, mutta sisäinen tarkastus katsoo, että oikeus- ja sisäasioiden koulutusmatriisin käytössä on parantamisen varaa, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet oikeus- ja sisäasioiden alan muiden virastojen järjestämien kurssien kanssa; katsoo, että tähän asiaan olisi puututtava mahdollisimman pian;

Toiminnan tuloksellisuus

24.  panee merkille, että vuonna 2016 poliisiakatemian koulutustarjonta käsitti 174 koulutustoimea, joihin sisältyi 87 koulutustilaisuutta ja 87 verkkoseminaaria, sekä 492 vaihtoa eurooppalaisen poliisivaihto-ohjelman puitteissa, 27 verkkomoduulia ja yksi verkkokurssi; panee tyytyväisenä merkille, että poliisiakatemian ulkoinen toiminta kasvoi jo kuudetta vuotta peräjälkeen, sillä poliisiakatemia koulutti 18 009 lainvalvonnan ammattilaista vuonna 2016 (kun vastaava luku vuonna 2015 oli 12 992 eli lisäystä oli 38 prosenttia);

25.  panee merkille, että poliisiakatemialla on käytössä kattava arviointijärjestelmä, jolla varmistetaan sen koulutustarjonnan laatu; panee lisäksi merkille, että kurssiarvioinnilla pyritään arvioimaan koulutuksen tehokkuutta sekä mittaamaan osallistujien tyytyväisyysastetta; panee merkille, että yleinen tyytyväisyys oli korkealla, sillä 95 prosenttia osallistujista totesi olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä poliisiakatemian toimintaan;

26.  huomauttaa, että poliisiakatemian tarjoamat tuotteet ja palvelut vastasivat tosiasiassa sen vuoden 2016 työohjelmassa asetettuja tavoitteita;

Muita huomautuksia

27.  panee merkille, että ulkopuolinen arvioija sai poliisiakatemiasta tekemänsä viisivuotisen (2011–2015) ulkopuolisen arvioinnin valmiiksi tammikuussa 2016; panee tyytyväisenä merkille, että ulkopuolinen arvioija arvioi poliisiakatemian tehokkaaksi ja esitti arviointinsa tueksi, että poliisiakatemian toiminnot lisääntyivät arviointijakson aikana ja sen käyttöön tänä aikana annetut resurssit pysyivät kohtalaisen muuttumattomina; panee kuitenkin merkille, että poliisiakatemian viisivuotisarviointia koskevassa raportissa esitettiin 17 suositusta; panee merkille, että esitettyjen suositusten huomioon ottamiseksi laadittiin toimintasuunnitelma ja siinä yksilöitiin 31 toimenpidettä, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 puolivälin ja vuoden 2018 lopun välisenä aikana; on huolissaan siitä, että viisivuotisarvioinnin perusteella poliisiakatemia tarvitsee merkittävästi lisää sekä henkilöresursseja että taloudellisia resursseja;

28.  panee tyytyväisenä merkille, että poliisiakatemian käytävissä on liiketunnistimilla toimivat valot, minkä ansiosta energiaa voidaan säästää jonkin verran, mutta ei ole samaa mieltä poliisiakatemian ilmoituksesta, että koska poliisiakatemia käytti vuonna 2016 Unkarin viranomaisilta saatuja tiloja, se ei itse osallistunut rakennuksen ylläpitoon eikä sillä ollut suoraan mahdollisuutta toteuttaa kustannustehokkaita tai ympäristöystävällisiä toimia;

29.  panee koko ajan vähemmäksi käyvän ajan vuoksi huolestuneena merkille, että tällä hetkellä poliisiakatemialla ei ole riittävästi tietoa, jotta se voisi valmistella perusteellisesti toimintaansa brexitin jälkeen; panee merkille, että brexit rajoittaa poliisiakatemian mahdollisuuksia käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvonta-asiantuntemusta ja järjestää koulutusta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa; toteaa, että nämä seikat saattavat vaikuttaa kielteisesti yhteisten käytäntöjen laatimiseen, tiedonvaihtoon ja sitä kautta rajatylittävään yhteistyöhön rikollisuuden torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä; suosittaa, että toteutetaan toimenpiteitä yhteistyön säilyttämiseksi vähintään nykyisellä tasolla; kehottaa komissiota ja poliisiakatemiaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle brexitiin liittyvästä riskinhallinnasta;

30.  panee merkille, että vuosi 2016 oli unionin ja MENAn välistä terrorismintorjunnan koulutuskumppanuutta koskevan hankkeen ensimmäinen kokonainen toteutusvuosi; pitää myönteisenä, että tämä hanke on tunnustettu unionin ja MENA-maiden välisen terrorismintorjuntaa koskevan yhteistyön lippulaivahankkeeksi;

31.  kehottaa poliisiakatemiaa panemaan viipymättä täytäntöön tavoitteensa lisätä verkkonäkyvyyttään ja parantaa verkkosivustoaan entisestään, jotta se olisi aiempaa merkityksellisempi sidosryhmille ja tukisi tehokkaammin poliisiakatemian toimintaa; suosittaa, että poliisiakatemia raportoi paremmin sen toiminnan vaikutuksista ja erityisesti vaikutuksista unionin turvallisuuteen; panee merkille tähän liittyvät poliisiakatemian toimet;

o
o   o

32.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)EUVL C 113, 30.3.2016, s. 107.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus