Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2163(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0098/2018

Pateikti tekstai :

A8-0098/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.33

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0138

Priimti tekstai
PDF 431kWORD 50k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2163(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantį Sprendimą 2000/820/TVR(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR(5), ypač į jo 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0098/2018),

1.  patvirtina Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 47.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 47.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 256, 2005 10 1, p. 63.
(5) OL L 319, 2015 12 4, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo, CEPOL) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2163(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinantį Sprendimą 2000/820/TVR(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR(5), ypač į jo 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0098/2018),

1.  pritaria Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 47.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 47.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 256, 2005 10 1, p. 63.
(5) OL L 319, 2015 12 4, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo, CEPOL) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2163(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0098/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos policijos koledžo (toliau – Koledžas) pajamų ir išlaidų suvestine(1), jo galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 10 291 700 EUR, t. y. 17,34 proc. didesnis, palyginti su 2015 m., dėl susitarimo su Komisija dėl dotacijos ES ir MENA partnerystei organizuojant mokymo veiklą, susijusią su kova su terorizmu; kadangi visą Koledžo biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Koledžo 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog gavo pakankamą užtikrinimą, kad Koledžo metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2016 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 95,95 proc., ir, palyginti su 2015 m., jis yra 0,44 proc. didesnis; pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 78,85 proc., t. y. šiek tiek (0,15 proc.) didesnis, palyginti su 2015 m.;

2.  pažymi, kad 2005 m. su Komisija pasirašius susitarimą dėl dotacijos ES ir MENA partnerystei organizuojant mokymo veiklą, susijusią su kova su terorizmu, buvo susitarta dėl 2 490 504 EUR biudžeto, iš kurio įsipareigojimams ir mokėjimams buvo leista naudoti antrąją 1 243 891 EUR dalį; taip pat pažymi, kad buvo įsipareigota panaudoti 89 proc. turimų lėšų, ir išmokėta 48 proc. turimų lėšų; ragina Koledžą savo 2017 m. metinės veiklos ataskaitoje pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie išorinį šios partnerystės vertinimą;

3.  pripažįsta, kad metų pabaigoje Koledžas buvo laiku sumokėjęs 91 proc. visų savo finansinių įsipareigojimų, taip viršydamas tikslą 85 proc. visų mokėjimų atlikti per teisiškai nustatytą terminą; pažymi, kad už vėluojančius mokėjimus tiekėjai nepritaikė jokių delspinigių;

4.  pažymi, kad dalis darbuotojų pateikė ieškinį prieš Koledžą dėl sąlygų, kuriomis buvo vykdomas perkėlimas, ir dėl perkėlimo finansinio poveikio jų pajamoms; pažymi, kad su kai kuriais darbuotojais buvo pasiektas taikos susitarimas ir tuo tikslu 2015 ir 2016 m. buvo atlikti mokėjimai; taip pat pažymi, kad dalis darbuotojų apskundė teismo sprendimą, kurio apeliacinis svarstymas numatytas 2018 m.; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie apeliacinio svarstymo rezultatus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pastebi, kad į 2017 m. iš viso perkelti 1 477 288 EUR ir tai sudaro 17 proc. viso 2016 m. biudžeto; pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, perkeltų įsipareigojimų asignavimų lygis buvo didelis pagal II antraštinę dalį (paramos veiklos išlaidos) ir siekė 140 055 EUR, t. y. 30 proc. (2015 m. – 212 456 EUR, t. y. 49 proc.); pripažįsta, kad tokie perkėlimai daugiausia yra susiję su metų pabaigoje užsakytomis IT konsultacijomis ir su IT susijusiomis prekėmis ir paslaugomis;

6.  pažymi, kad tokie perkėlimai dažnai yra iš dalies arba visiškai paaiškinami daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat ne visuomet nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei yra iš anksto planuojami ir apie tai pranešama Audito Rūmams;

7.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje buvo įvykdyta 93 proc. viso 2015 m. biudžeto, įskaitant iš 2015–2016 m. perkeltas lėšas;

Perkėlimai

8.  pažymi, kad Koledžas atliko devynis biudžeto perkėlimus standartiniam einamajam ir administravimo biudžetui ir du perkėlimus vykdomojo direktoriaus įgaliojimu pagal Koledžo finansinio reglamento 27 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą lankstumo sąlygą;

Darbuotojų politika

9.  pastebi, kad pagal etatų planą 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 25 etatai (iš 28 pagal Sąjungos biudžetą leistinų etatų), palyginti su 26 etatais 2015 m.;

10.  džiaugiasi, kad pagal 2016 m. užimtus etatus pavyko pasiekti lyčių pusiausvyrą, nes 50 proc. darbuotojų yra vyrai ir 50 proc. – moterys; vis dėlto pažymi, kad Valdančiojoje taryboje lyčių santykis yra 69 proc. – 31 proc.;

11.  pastebi, kad perkėlus Koledžą iš Jungtinės Karalystės į Vengriją ir naujoje vietoje darbuotojų darbo užmokesčiui taikant gerokai mažesnį korekcinį koeficientą, padaugėjo atsistatydinimų; pažymi, kad pritaikyti keli padėties švelninimo veiksmai; tačiau pažymi, kad žemas pareigų lygis ir mažas korekcinis koeficientas neskatina užsieniečių (visų pirma iš Vakarų ir Šiaurės Europos) persikelti į Vengriją, todėl neužtikrinama darbuotojų geografinė pusiausvyra; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad 2016 m. 30 % visų Koledžo darbuotojų buvo vengrai, o tai – neproporcingai didelis skaičius; susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad didelė darbuotojų kaita gali turėti įtakos veiklos tęstinumui ir agentūros gebėjimui įgyvendinti jos darbo programoje numatytas veiklas, ir pabrėžia, kad šią problemą reikia spręsti; taip pat pažymi, kad darbuotojų geografinė pusiausvyra daro poveikį darbuotojų išlaidoms, todėl buvo priimtas sprendimas perkelti nepanaudotas lėšas iš 1 antraštinės dalies į 3 antraštinę dalį, kad būtų galima vykdyti papildomą einamąją veiklą;

12.  pažymi, kad 2016 m. vienam Koledžo darbuotojui teko vidutiniškai 4,3 nedarbingumo dienos; susirūpinęs pastebi, kad 2016 m. darbuotojai neskyrė nė vienos dienos su gerove susijusiai veiklai ir kad vienintelis toks renginys buvo surengtas po darbo; tačiau pažymi, kad Koledžas atsakymuose biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai nurodė, kad su gerove susijusiai veiklai išleido 3 900 EUR; ragina Koledžą plačiau paaiškinti, kaip buvo išleista ši suma;

13.  džiaugdamasis pažymi, kad Koledžas sukūrė konfidencialios informacijos patikėtinių tinklą, organizavo jų mokymus ir pasiūlė darbuotojams mokymus apie priekabiavimo prevenciją; džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. nebuvo pranešta apie priekabiavimo atvejus;

14.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

15.  pažymi, kad Koledžas nenaudoja oficialių transporto priemonių;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

16.  pripažįsta, kad Koledžo interneto svetainėje yra paskelbtos vyresniosios vadovybės ir valdybos narių interesų deklaracijos; pripažįsta, kad, Koledžo duomenimis, jo darbuotojų ir kitų asmenų, kurie tiesiogiai bendradarbiauja su Koledžu, buvo paprašyta užpildyti interesų deklaracijas;

17.  pažymi, kad išorinių apmokamų ekspertų klausimu Koledžas savo interneto svetainėje į metinį rangovų sąrašą įtraukia Koledžo pasirašytas sutartis su ekspertais; tačiau pažymi, kad interneto svetainėje neskelbiamos apmokamų ekspertų interesų konflikto ir konfidencialumo deklaracijos; pripažįsta, kad Koledžas persvarstys savo tvarką dėl tokių deklaracijų skelbimo; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi;

18.  pažymi, kad Koledžas neskelbia vadovybės posėdžių protokolų; ragina Koledžą leisti susipažinti su šiais protokolais savo interneto svetainėje;

19.  pažymi, kad 2016 m. Koledžas gavo vieną prašymą susipažinti su dokumentais; į jį atsakydamas Koledžas suteikė visas galimybes susipažinti su prašomais dokumentais;

Pagrindiniai laimėjimai

20.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. nurodytus Koledžo laimėjimus:

   gautas ISO 9001 sertifikatas dviem pagrindinėms veiklos sritims: su gyvenamąja vieta susijusiai veiklai ir CEPOL mainų programai;
   užbaigti reikiami parengiamieji darbai 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusiems naujiems įgaliojimams vykdyti;
   sėkmingai įgyvendintas ES ir MENA partnerystės organizuojant mokymo veiklą, susijusią su kova su terorizmu, projektas;

Kovos su sukčiavimu strategija

21.  džiaugdamasis pažymi, kad Koledžo kovos su sukčiavimu strategijoje įtrauktos taisyklės dėl pranešimo apie sukčiavimą ir informaciją apie pažeidimą atskleidusių asmenų apsaugos;

22.  pažymi, kad peržiūrėtą kovos su sukčiavimu strategiją valdyba planuoja priimti 2017 m. lapkričio mėn.; ragina Koledžą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios strategijos peržiūrą;

Vidaus auditas

23.  pažymi, kad 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėn. Vidaus audito tarnyba atliko Koledžo auditą dėl „Mokymo poreikių vertinimo, planavimo ir biudžeto sudarymo“, didžiausią dėmesį skirdama pagrindinei veiklai; taip pat pažymi, kad 2017 m. kovo mėn. audito ataskaitos projekte daroma išvada, kad, nors audito metu nenustatyta jokių kritinių ar labai rimtų problemų, Vidaus audito tarnyba mano, kad būtų galima geriau panaudoti Teisingumo ir vidaus reikalų mokymo matricą, kad būtų išvengta su kitų teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų mokymais besidubliuojančių profesinio rengimo kursų; mano, kad šį klausimą reikėtų spręsti kiek įmanoma greičiau;

Veikla

24.  pažymi, kad 2016 m. Koledžo mokymų rinkinį sudarė 174 mokymo veiklos rūšys, iš kurių 87 buvo su gyvenamąja vieta susijusios veiklos rūšys ir 87 internetiniai seminarai, 492 mainai vykdant Europos policijos mainų programą, 27 internetiniai moduliai ir vieni internetiniai kursai; džiaugdamasis pažymi, kad šeštus metus iš eilės plečiasi Koledžo veiklos mastai, todėl 2016 m. Koledže mokėsi 18 009 teisėsaugos srities specialistų, palyginti su 12 992 specialistais 2015 m., ir tai yra daugiau nei 38 proc. padidėjimas;

25.  pažymi, kad Koledže taikoma visapusė vertinimo sistema, kuria siekiama užtikrinti mokymo veiklos kokybę; taip pat pažymi, kad kursų vertinimu siekiama ne tik įvertinti mokymų efektyvumą, bet ir išmatuoti jų dalyvių pasitenkinimą; pažymi, kad bendras pasitenkinimo lygis liko aukštas – 95 proc. dalyvių teigė, kad jie buvo labai patenkinti arba patenkinti Koledžo veikla;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad Koledžas veiksmingai patiekė produktus ir suteikė paslaugas, kaip buvo numatyta pagal jos 2016 m. darbo programą;

Kitos pastabos

27.  pastebi, kad 2016 m. sausio mėn. išorės vertintojas užbaigė penkerių metų trukmės Koledžo išorės vertinimą (2011–2015 m.); džiaugdamasis pažymi, kad, išorės vertintojo vertinimu, Koledžas veikia efektyviai ir kad jo išvadas patvirtina įrodymai apie per vertinamąjį laikotarpį išaugusį Koledžo vykdomų veiklų skaičių, palyginti su santykinai stabiliu per tą patį laikotarpį jam skirtu išteklių kiekiu; tačiau pažymi, kad Koledžo penkerių metų vertinimo ataskaitoje buvo pateikta ir 17 rekomendacijų; pastebi, kad siekiant atsižvelgti į šias rekomendacijas veiksmų planas buvo detalizuotas ir buvo nustatytas 31 veiksmas, kuris bus įgyvendintas nuo 2016 m. vidurio iki 2018 m. pabaigos; yra susirūpinęs, kad, remiantis šiuo penkerių metų vertinimu, yra aiškus poreikis reikšmingai stiprinti Koledžo žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

28.  džiaugdamasis pažymi, kad Koledžo koridoriuose veikia judesio jutikliais valdomos šviesos, kad būtų galima sutaupyti energijos; nesutinka su Koledžu, kad 2016 m., kol Koledžui patalpas teikė Vengrijos valdžios institucijos, jis nedalyvavo valdant pastatą ir neturėjo tiesioginių galimybių taikyti ekonomiškai veiksmingas ar aplinkai palankias priemones;

29.  kadangi laiko lieka vis mažiau, susirūpinęs pažymi, kad kol kas Koledžas neturi pakankamai informacijos, kad galėtų kruopščiai pasiruošti būsimai veiklai po „Brexit’o“; pažymi, kad dėl „Brexit’o“ sumažės Koledžo galimybės naudotis Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijų žiniomis ir galimybės organizuoti mokymus su Jungtinės Karalystės pareigūnais; pažymi, kad šie aspektai gali turėti neigiamą poveikį bendros veiklos plėtojimui, informacijos mainams ir galiausiai tarpvalstybiniam bendradarbiavimui kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos srityje; rekomenduoja imtis priemonių siekiant užtikrinti – bent jau šiuo metu vykdomo lygmens bendradarbiavimą; ragina Komisiją ir Koledžą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai naujausią informaciją apie su „Brexit’u“ susijusios rizikos valdymą;

30.  pažymi, kad 2016 m. buvo pirmieji ištisi metai, kai vykdytas ES ir MENA partnerystės organizuojant mokymo veiklą, susijusią su kova su terorizmu, projektas; palankiai vertina tai, kad šis projektas dabar laikomas pavyzdiniu projektu ES bendradarbiaujant su MENA šalimis kovos su terorizmu srityje;

31.  ragina Koledžą kuo greičiau įgyvendinti savo tikslus didinti matomumą internete ir toliau gerinti savo interneto svetainę, kad ji taptų aktualesnė susijusiems subjektams ir geriau padėtų vykdyti Koledžo veiklą; rekomenduoja Koledžui veiksmingiau teikti ataskaitas apie jo veiklos poveikį, visų pirma, Sąjungos saugumui; pripažįsta Koledžo pastangas šioje srityje;

o
o   o

32.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 113, 2016 3 30, p. 107.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas