Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2163(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0098/2018

Teksty złożone :

A8-0098/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.33

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0138

Teksty przyjęte
PDF 508kWORD 55k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 (2017/2163(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylającą decyzję 2000/820/WSiSW(4), w szczególności jej art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW(5), w szczególności jego art. 20,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0098/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 47.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 47.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 63.
(5) Dz.U. L 319 z 4.12.2015, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 (2017/2163(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylającą decyzję 2000/820/WSiSW(4), w szczególności jej art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW(5), w szczególności jego art. 20,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0098/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 47.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 47.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 63.
(5) Dz.U. L 319 z 4.12.2015, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 (2017/2163(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0098/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiego Kolegium Policyjnego (zwanego dalej „Kolegium”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 10 291 700 EUR, co stanowi wzrost o 17,34 % w porównaniu z 2015 r. ze względu na podpisanie umowy z Komisją o udzielenie dotacji w sprawie partnerstwa szkoleniowego UE-MENA na rzecz zwalczania terroryzmu; mając na uwadze, że cały budżet Kolegium pochodzi z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Kolegium za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Kolegium jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 95,95 %, co oznacza wzrost o 0,44 % w porównaniu z rokiem 2015; odnotowuje, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 78,85 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,15 % w porównaniu z rokiem 2015;

2.  zwraca uwagę, że po podpisaniu z Komisją w 2005 r. umowy o udzielenie dotacji w sprawie partnerstwa szkoleniowego UE-MENA na rzecz zwalczania terroryzmu uzgodniono budżet w wysokości 2 490 504 EUR, z czego na zobowiązania i płatności udostępniono drugą transzę w wysokości 1 243 891 EUR; zauważa ponadto, że na zobowiązania rozdysponowano 89 % dostępnych środków, a na płatności 48 % dostępnych środków; wzywa Kolegium do poinformowania organu udzielającego absolutorium o zewnętrznej ocenie tego partnerstwa za pośrednictwem rocznego sprawozdania z działalności za rok 2017;

3.  przyjmuje do wiadomości, że na koniec roku Kolegium spłaciło 91 % wszystkich zobowiązań finansowych w terminie, przekraczając cel wynoszący 85 % wszystkich płatności uiszczonych w prawnie określonych ramach; zauważa, że dostawcy nie naliczyli żadnych odsetek za opóźnienia w płatnościach;

4.  zwraca uwagę na fakt, że część pracowników wniosła roszczenie przeciwko Kolegium, kwestionując warunki, w których nastąpiło przeniesienie, oraz jego wpływ finansowy na ich dochody; zauważa, że z niektórymi pracownikami zawarto ugodę, a w latach 2015 i 2016 dokonano w tym celu odpowiednich płatności; zauważa ponadto, że niektórzy pracownicy odwołali się do sądu, który ma wydać orzeczenie w 2018 r.; wzywa Kolegium do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wyniku tego odwołania;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  zauważa, że na 2017 r. przeniesiono całkowitą kwotę 1 477 288 EUR, co stanowi 17 % ogólnego budżetu na 2016 r.; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule II (wydatki na działania wspierające) i wyniósł 140 055 EUR, tj. 30 % (w porównaniu do 212 456 EUR, tj. 49 % w 2015 r.); stwierdza, że przeniesienia te były związane głównie z usługami doradczymi w dziedzinie IT oraz z towarami i usługami informatycznymi zamówionymi pod koniec roku;

6.  zauważa, że przeniesienia często mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

7.  odnotowuje, że pod koniec grudnia 2016 r. łączny wskaźnik wykonania budżetu na 2015 r., w tym środków przeniesionych z lat 2015–2016, wyniósł 93 %;

Przesunięcia

8.  zauważa, że Kolegium dokonało dziewięciu przesunięć budżetowych w odniesieniu do standardowych środków operacyjnych i administracyjnych oraz dwóch przesunięć z upoważnienia dyrektora wykonawczego przy zastosowaniu klauzuli elastyczności zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego Kolegium;

Polityka kadrowa

9.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 25 stanowisk (z 28 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu do 26 w 2015 r.;

10.  z zadowoleniem przyjmuje równowagę wśród stanowisk obsadzonych w 2016 r., ponieważ stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 50 % do 50 %; zauważa jednak, że wskaźnik równowagi płci w zarządzie wynosi 69 % do 31 %;

11.  zauważa, że po przeniesieniu Kolegium ze Zjednoczonego Królestwa na Węgry wzrosła liczba rezygnacji pracowników z powodu znacznie niższego współczynnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń pracowników w nowej siedzibie; zauważa, że wdrożono szereg działań zaradczych; zauważa jednak, że niskie zaszeregowanie w połączeniu z niskim współczynnikiem korygującym nie zachęca obcokrajowców (zwłaszcza z Europy Zachodniej i Północnej) do przeprowadzki na Węgry, a w rezultacie wśród personelu brak jest równowagi geograficznej; zauważa w związku z tym, że w 2016 r. 30 % wszystkich pracowników Kolegium stanowili Węgrzy, co stanowi nieproporcjonalnie duży odsetek; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z niepokojem, że duża rotacja personelu może mieć wpływ na ciągłość działania i zdolność Kolegium do wdrażania działań przewidzianych w programie prac, i wskazuje na konieczność rozwiązania tego problemu; ponadto zauważa, że równowaga geograficzna wśród personelu ma wpływ na jego koszty, co doprowadziło do podjęcia decyzji o przeniesieniu niewykorzystanych środków z tytułu 1 do tytułu 3, umożliwiając wdrożenie dodatkowych działań operacyjnych;

12.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Kolegium przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio 4,3 dnia; zauważa z pewnym zaniepokojeniem, że w 2016 r. pracownicy nie spędzili nawet jednego dnia na działaniach na rzecz dobrostanu pracowników, a jedyne takie wydarzenie zorganizowano po godzinach pracy; zauważa jednak, że w odpowiedziach dla organu udzielającego absolutorium Kolegium zaznaczyło, że na działania na rzecz dobrostanu pracowników wydano 3 900 EUR; wzywa Kolegium do dalszego wyjaśnienia, w jaki sposób wydano tę kwotę;

13.  z satysfakcją odnotowuje, że Kolegium stworzyło sieć zaufanych doradców, zorganizowało dla nich szkolenia, a także zaproponowało pracownikom szkolenia w zakresie zapobiegania nękaniu; z zadowoleniem odnotowuje, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnego przypadku nękania;

14.  wyraża potrzebę powołania niezależnego organu referencyjnego ds. ujawniania i doradztwa, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

15.  zauważa, że Kolegium nie korzysta z pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

16.  przyznaje, że deklaracje interesów kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków zarządu zostały opublikowane na stronie internetowej Kolegium; na podstawie informacji uzyskanych od Kolegium stwierdza, że jego pracownicy i inne osoby bezpośrednio z nim współpracujące poproszono o wypełnienie deklaracji interesów;

17.  zauważa, że jeśli chodzi o wynagradzanych ekspertów zewnętrznych, Kolegium publikuje na swojej stronie internetowej – w ramach rocznej listy wykonawców – umowy z ekspertami zawierane przez Kolegium; zauważa jednak, że na stronie internetowej nie są publikowane deklaracje dotyczące konfliktu interesów i poufności odnoszące się do wynagradzanych ekspertów; przyjmuje do wiadomości, że Kolegium dokona przeglądu swoich ustaleń dotyczących publikacji takich deklaracji; wzywa Kolegium do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych środkach;

18.  odnotowuje, że Kolegium nie publikuje protokołów z posiedzeń zarządu; wzywa Kolegium do publikowania takich protokołów na jego stronie internetowej;

19.  odnotowuje, że w 2016 r. do Kolegium wpłynął jeden wniosek o dostęp do dokumentów, w odpowiedzi na który Kolegium przyznało pełny dostęp do żądanych dokumentów;

Główne osiągnięcia

20.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Kolegium w 2016 r., a mianowicie:

   otrzymanie certyfikatu ISO 9001 dla dwóch podstawowych obszarów działalności: działań stacjonarnych i programu wymiany CEPOL,
   zakończenie niezbędnych przygotowań do wdrożenia nowego mandatu, który wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.,
   udana realizacja projektu partnerstwa szkoleniowego UE-MENA na rzecz zwalczania terroryzmu;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

21.  z satysfakcją odnotowuje, że opracowana przez Kolegium strategia zwalczania nadużyć finansowych zawiera przepisy dotyczące zgłaszania nadużyć finansowych i ochrony demaskatorów;

22.  odnotowuje, że zarząd planuje przyjąć zmienioną strategię zwalczania nadużyć finansowych w listopadzie 2017 r.; wzywa Kolegium, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o rewizji tej strategii;

Audyt wewnętrzny

23.  odnotowuje, że w listopadzie i grudniu 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła kontrolę w Kolegium dotyczącą oceny, planowania i budżetowania potrzeb szkoleniowych, koncentrując się na podstawowych obszarach jego działalności; zauważa ponadto, że w projekcie sprawozdania z audytu z marca 2017 r. stwierdzono, że chociaż kontrola nie wykazała żadnych krytycznych ani bardzo ważnych problemów, Służba Audytu Wewnętrznego dostrzega możliwości poprawy wykorzystania matrycy szkoleniowej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, tak aby uniknąć nakładania się szkoleń organizowanych przez inne agencje ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; uważa, że należy jak najszybciej rozwiązać tę kwestię;

Wyniki

24.  zauważa, że w 2016 r. zestaw szkoleń Kolegium objął 174 działania szkoleniowe, w tym 87 działań stacjonarnych i 87 seminariów internetowych, 492 wymiany w ramach europejskiego programu wymiany policyjnej, 27 modułów internetowych i jeden kurs internetowy; z zadowoleniem zauważa, że szósty rok z rzędu zwiększył się zakres współpracy zewnętrznej Kolegium, czego skutkiem było przeszkolenie przez Kolegium 18 009 pracowników organów ścigania w 2016 r. w porównaniu z 12 992 w 2015 r., co stanowi wzrost o ponad 38 %;

25.  zauważa, że Kolegium posiada kompleksowy system oceny w celu zagwarantowania jakości swojego zestawu szkoleń; zauważa ponadto, że ocena kursów ma na celu ocenę skuteczności szkoleń, a także pomiar poziomu zadowolenia uczestników; zauważa, że ogólny poziom zadowolenia pozostawał wysoki, ponieważ 95 % uczestników stwierdziło, że są bardzo zadowoleni lub zadowoleni z działań Kolegium;

26.  zwraca uwagę, że Kolegium faktycznie oferuje produkty i usługi przewidziane w jego programie prac na rok 2016;

Inne uwagi

27.  zauważa, że w styczniu 2016 r. zewnętrzny podmiot oceniający zakończył pięcioletnią ocenę zewnętrzną Kolegium (2011–2015); zauważa z zadowoleniem, że zewnętrzny podmiot oceniający uznał Kolegium za skuteczne oraz że jego wniosek jest poparty dowodem w postaci większej liczby działań zrealizowanych przez Kolegium na przestrzeni okresu oceny, przy stosunkowo stałej liczbie zasobów pozostających do dyspozycji Kolegium w tym samym okresie; zauważa jednak, że sprawozdanie z pięcioletniej oceny Kolegium zawierało 17 zaleceń; zauważa, że opracowano plan działań w celu wprowadzenia tych zaleceń oraz określono 31 działań, które mają być realizowane od połowy 2016 r. do końca 2018 r.; jest zaniepokojony, że pięcioletnia ocena wyraźnie wskazuje na potrzebę znacznego wzmocnienia Kolegium zasobami ludzkimi i finansowymi;

28.  z satysfakcją odnotowuje, że z myślą o oszczędności energii Kolegium wyposażyło oświetlenie na korytarzach w czujniki ruchu, nie zgadza się jednak z Kolegium, że kiedy w 2016 r. władze węgierskie udostępniły mu pomieszczenia, nie były one zaangażowane w utrzymanie budynku i nie miały bezpośrednich możliwości wdrożenia opłacalnych lub ekologicznych środków;

29.  na podstawie odpowiedzi Kolegium zauważa z niepokojem – zważywszy na coraz krótszy horyzont czasowy – że obecnie Kolegium nie dysponuje wystarczającymi informacjami, by móc rzetelnie przygotować się do kontynuowania działalności po brexicie; zauważa, że brexit spowoduje ograniczenie dostępu Kolegium do wiedzy fachowej Zjednoczonego Królestwa w dziedzinie egzekwowania prawa oraz zdolności do organizowania szkoleń z udziałem brytyjskich urzędników; zauważa, że kwestie te mogą mieć negatywny wpływ na rozwój wspólnych praktyk, wymianę informacji, a w ostatecznym rozrachunku także na współpracę transgraniczną w dziedzinie zwalczania i zapobiegania przestępczości; zaleca, by zastosować środki pozwalające co najmniej na utrzymanie obecnego poziomu współpracy; wzywa Komisję i Kolegium do informowania organu udzielającego absolutorium o zarządzaniu ryzykiem dotyczącym brexitu;

30.  zauważa, że rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem realizacji projektu partnerstwa szkoleniowego UE-MENA na rzecz zwalczania terroryzmu; wyraża zadowolenie, że projekt ten jest uznawany za sztandarowy projekt współpracy Unii z krajami regionu MENA w zakresie walki z terroryzmem;

31.  apeluje do Kolegium o niezwłoczną realizację celów zakładających poprawę widoczności online oraz dalsze udoskonalanie strony internetowej, aby była ona jeszcze bardziej przydatna zainteresowanym stronom i stanowiła lepsze wsparcie dla działalności Kolegium; zaleca Kolegium poprawę sprawozdawczości na temat skutków podejmowanych działań, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa Unii; wyraża uznanie dla działań podejmowanych przez Kolegium w tym celu;

o
o   o

32.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s. 107.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna