Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2163(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2018

Predkladané texty :

A8-0098/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.33

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0138

Prijaté texty
PDF 368kWORD 51k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 (2017/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(5), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä na jeho článok 108(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0098/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 (2017/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(5), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0098/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 (2017/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0098/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskej policajnej akadémie (ďalej len „akadémia“) za rozpočtový rok 2016 sumu 10 291 700 EUR, čo predstavuje nárast o 17,34 % v porovnaní s rokom 2015 v dôsledku dohody o grante s Komisiou týkajúcej sa partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky; keďže celý rozpočet akadémie pochádza z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky akadémie za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka akadémie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 dosiahla miera plnenia rozpočtu 95,95 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 0,44 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 78,85 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje mierne zníženie o 0,15 %;

2.  berie na vedomie skutočnosť, že po podpísaní dohody o grante s Komisiou v roku 2005 týkajúcej sa partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky bol schválený rozpočet vo výške 2 490 504 EUR, z ktorého bola poskytnutá druhá splátka vo výške 1 243 891 EUR na záväzky a platby; ďalej konštatuje, že 89 % z dostupných rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných a 48 % z dostupných rozpočtových prostriedkov bolo vyplatených; vyzýva akadémiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vonkajšom hodnotení tohto partnerstva prostredníctvom svojej výročnej správy o činnosti za rok 2017;

3.  uznáva, že ku koncu roka akadémia uhradila 91 % všetkých svojich finančných záväzkov načas, čo prekračuje cieľ 85 % všetkých platieb uhradených v rámci zákonne stanoveného časového rámca; konštatuje, že dodávatelia si nevyúčtovali žiadne úroky za oneskorené platby;

4.  berie na vedomie skutočnosť, že viacerí zamestnanci podali na akadémiu žalobu týkajúcu sa podmienok, za ktorých sa vykonalo premiestnenie, a finančného vplyvu premiestnenia na ich príjmy; konštatuje, že s niektorými zamestnancami sa dosiahlo urovnanie sporu zmierom a platby na tento účel boli vykonané v rokoch 2015 a 2016; ďalej konštatuje, že niektorí zamestnanci sa odvolali proti rozsudku súdu, ktorý sa očakáva v roku 2018; vyzýva akadémiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledku tohto odvolania;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že do roku 2017 bola prenesená celková suma 1 477 288 EUR, čo predstavuje 17 % z celkového rozpočtu na rok 2016; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká v prípade hlavy II (výdavky na podporné činnosti), a to v sume 140 055 EUR, t. j. 30 % (v porovnaní s 212 456 EUR, t. j. 49 %, v roku 2015); berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia hlavne s konzultáciami v oblasti IT a s tovarom a so službami IT, ktoré boli objednané koncom roka;

6.  konštatuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

7.  konštatuje, že na konci decembra 2016 predstavovalo celkové plnenie rozpočtu na rok 2015 vrátane prenesených prostriedkov z obdobia 2015 – 2016 výšku 93 %;

Presuny

8.  konštatuje, že akadémia uskutočnila deväť rozpočtových presunov v prípade štandardného prevádzkového a administratívneho rozpočtu a dva presuny v právomoci výkonného riaditeľa s využitím doložky flexibility v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách akadémie;

Personálna politika

9.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 25 pracovných miest (z 28 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní s 26 pracovnými miestami v roku 2015;

10.  s uspokojením berie na vedomie rodovú rovnováhu dosiahnutú v rámci pracovných miest obsadených v roku 2016, keďže pomer je 50 % žien a 50 % mužov; ďalej konštatuje, že pomer rodovej vyváženosti v správnej rade je 69 % k 31 %;

11.  poznamenáva, že v dôsledku presťahovania akadémie zo Spojeného kráľovstva do Maďarska a vzhľadom na výrazne nižší opravný koeficient platný pre platy zamestnancov na novom mieste sa zvýšil počet výpovedí; konštatuje, že sa vykonalo viacero zmierňujúcich opatrení; konštatuje však, že nízke pracovné zaradenie pracovných miest v kombinácii s nízkym opravným koeficientom nestimuluje cudzincov (najmä zo západnej a severnej Európy) presťahovať sa do Maďarska a že v dôsledku toho nie je zabezpečená geografická rovnováha zamestnancov; v tejto súvislosti poznamenáva, že v roku 2016 bolo 30 % všetkých zamestnancov akadémie maďarskej národnosti, čo je neprimeraný počet; na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že vysoká fluktuácia zamestnancov môže poznačiť nepretržitosť činností a schopnosť akadémie vykonať aktivity vymedzené v pláne práce, a poukazuje na to, že tento problém je potrebné riešiť; ďalej konštatuje, že geografická rovnováha zamestnancov má vplyv na náklady na zamestnancov, čo viedlo k rozhodnutiu o presune nevyužitých prostriedkov z hlavy 1 do hlavy 3, čím sa umožňuje vykonávanie dodatočných operačných činností;

12.  konštatuje, že v roku 2016 mali zamestnanci akadémie pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere počas 4,3 pracovných dní; s určitým znepokojením si všíma, že zamestnanci v roku 2016 nevyužili ani jeden deň na zdraviu prospešné aktivity a že iba jedno takéto podujatie bolo zorganizované po pracovnej dobe; napriek tomu konštatuje, že akadémia vo svojich odpovediach orgánu udeľujúcemu absolutórium uviedla, že vynaložila 3 900 EUR na zdraviu prospešné aktivity; vyzýva akadémiu, aby ďalej vysvetlila, akým spôsobom sa táto suma vynaložila;

13.  s uspokojením konštatuje, že akadémia vytvorila sieť dôverných poradcov, zorganizovala ich odbornú prípravu a takisto poskytla odbornú prípravu v oblasti prevencie obťažovania zamestnancov; s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 neboli nahlásené žiadne prípady obťažovania;

14.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

15.  poznamenáva, že akadémia nevyužíva služobné vozidlá;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

16.  berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov vyššieho manažmentu a členov správnej rady boli zverejnené na webovom sídle akadémie; berie na vedomie informáciu akadémie, že jej zamestnanci a ďalší jednotlivci priamo spolupracujúci s akadémiou boli vyzvaní, aby vyplnili vyhlásenie o záujmoch;

17.  konštatuje, že pokiaľ ide o platených externých expertov, akadémia na svojom webovom sídle uverejňuje v rámci ročného zoznamu dodávateľov zmluvy s odborníkmi uzavreté akadémiou; konštatuje však, že vyhlásenia o konflikte záujmov a dôvernosti týkajúce sa platených expertov nie sú na webovom sídle zverejnené; uznáva, že akadémia preskúma svoje opatrenia na zverejňovanie takýchto vyhlásení; vyzýva akadémiu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatých opatreniach;

18.  konštatuje, že akadémia neuverejňuje zápisnice zo zasadnutí vedenia; vyzýva akadémiu, aby takéto zápisnice sprístupňovala na svojom webovom sídle;

19.  konštatuje, že v roku 2016 akadémia dostala jednu žiadosť o prístup k dokumentom, na základe ktorej poskytla úplný prístup k požadovaným dokumentom;

Hlavné úspechy

20.  víta tri hlavné úspechy, ktoré akadémia identifikovala v roku 2016, konkrétne:

   prijatie certifikácie podľa normy ISO 9001 pre dve hlavné oblasti činnosti: pobytové aktivity a výmenný program CEPOL;
   dokončenie potrebných príprav na vykonávanie svojho nového mandátu, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016;
   úspešnú realizáciu stratégie EÚ projektu partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky;

Stratégia v oblasti boja proti podvodom

21.  s uspokojením konštatuje, že pravidlá na oznamovanie podvodov a ochranu oznamovateľov sú zakotvené v stratégii akadémie v oblasti boja proti podvodom;

22.  konštatuje, že v novembri 2017 má správna rada prijať revidovanú stratégiu boja proti podvodom; vyzýva akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o revízii tejto stratégie;

Vnútorný audit

23.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit v novembri a decembri 2016 vykonal audit akadémie týkajúci sa „posúdenia a plánovania potrieb odbornej prípravy a ich zahrnutia do rozpočtu“ so zameraním na jej hlavné činnosti; okrem toho konštatuje, že návrh audítorskej správy z marca 2017 dospel k záveru, že hoci audit neviedol k identifikácii žiadnych kritických ani veľmi dôležitých otázok, Útvar pre vnútorný audit sa domnieva, že existuje priestor na zlepšenie využívania školiaceho vzoru týkajúceho sa spravodlivosti a vnútorných vecí, aby sa zabránilo prekrývaniam s kurzami odbornej prípravy, ktoré organizujú iné agentúry pôsobiace v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; domnieva sa, že táto otázka by sa mala riešiť čo najskôr;

Výkonnosť

24.  konštatuje, že v roku 2016 tvorilo vzdelávacie portfólio akadémie 174 vzdelávacích aktivít vrátane 87 pobytových aktivít a 87 webových seminárov, 492 výmen v rámci európskeho policajného výmenného programu, 27 internetových modulov a jeden online kurz; s uspokojením konštatuje, že už šiesty rok po sebe sa dosah akadémie rozširuje, čo viedlo k tomu, že v akadémii podstúpilo v roku 2016 odbornú prípravu 18 009 zamestnancov orgánov presadzovania práva v porovnaní s 12 992 v roku 2015, čo je zvýšenie o viac ako 38 %;

25.  berie na vedomie, že akadémia na zabezpečenie kvality svojho vzdelávacieho portfólia zaviedla komplexný systém hodnotenia; okrem toho konštatuje, že hodnotenie vzdelávacích kurzov je zamerané na posúdenie efektívnosti odbornej prípravy, ale aj na meranie spokojnosti účastníkov kurzov; konštatuje, že celková spokojnosť bola aj naďalej vysoká, pričom 95 % účastníkov uviedlo, že s činnosťami akadémie sú veľmi spokojní alebo spokojní;

26.  poukazuje na to, že akadémia skutočne poskytla očakávané produkty a služby v súlade so svojím pracovným programom na rok 2016;

Ďalšie pripomienky

27.  konštatuje, že externé päťročné hodnotenie akadémie (2011 – 2015) dokončil externý hodnotiteľ v januári 2016; s uspokojením berie na vedomie, že externý hodnotiteľ posúdil akadémiu ako efektívnu a že jeho záver je podporený dôkazom, ktorým je zvýšený počet činností vykonávaných akadémiou v priebehu obdobia hodnotenia, pričom bol zaznamenaný pomerne stabilný objem zdrojov, ktoré jej boli v rovnakom období poskytované; konštatuje však, že správa o päťročnom hodnotení akadémie obsahuje 17 odporúčaní; konštatuje, že akčný plán bol vypracovaný s cieľom reagovať na tieto odporúčania a obsahuje 31 opatrení, ktoré sa majú vykonať v období od polovice roku 2016 do konca roku 2018; vyjadruje znepokojenie nad tým, že z päťročného hodnotenia vyplýva, že existuje jednoznačná potreba významne posilniť ľudské aj finančné zdroje akadémie;

28.  s uspokojením konštatuje, že akadémia má nainštalované svetlá fungujúce na snímače pohybu v koridoroch, aby sa umožnili určité úspory energie, a nesúhlasí s názorom akadémie, že keď v roku 2016 maďarské orgány sprístupnili akadémii priestory, tieto orgány neboli zapojené do prevádzky budovy a nemali žiadnu priamu možnosť zaviesť nákladovo efektívne opatrenia ani opatrenia šetrné k životnému prostrediu;

29.  so znepokojením konštatuje – vzhľadom na to, že času zostáva čoraz menej –, že akadémia zatiaľ nemá dostatočné informácie, ktoré by umožnili dôkladnú prípravu na vykonávanie budúcich činností po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; konštatuje, že vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie sa obmedzí prístup akadémie k odborným znalostiam Spojeného kráľovstva v oblasti presadzovania práva a jej schopnosť organizovať odbornú prípravu s úradníkmi Spojeného kráľovstva; poznamenáva, že tieto aspekty by mohli mať negatívny vplyv na rozvoj spoločných postupov, výmenu informácií a napokon aj cezhraničnú spoluprácu v oblasti boja proti trestnej činnosti a jej prevencie; odporúča, aby sa zaviedli opatrenia na zachovanie – prinajmenšom – súčasnej úrovne spolupráce; vyzýva Komisiu a akadémiu, aby priebežne informovali orgán udeľujúci absolutórium o rizikách súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie;

30.  konštatuje, že rok 2016 bol prvým úplným rokom realizácie projektu partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky; víta skutočnosť, že tento projekt sa dnes uznáva ako hlavný projekt v rámci spolupráce Únie s krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky v oblasti boja proti terorizmu;

31.  vyzýva akadémiu, aby bezodkladne vykonala svoje ciele, t. j. zvýšiť svoju viditeľnosť online a pokračovať v zdokonaľovaní svojho webového sídla s cieľom zvýšiť ešte viac jeho relevantnosť pre jej zainteresované strany a lepšie podporovať činnosť akadémie; odporúča akadémii, aby lepšie informovala o vplyve svojich činností, najmä na bezpečnosť v Únii; oceňuje úsilie akadémie vyvíjané v tomto smere;

o
o   o

32.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 107.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie