Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2163(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0098/2018

Ingivna texter :

A8-0098/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.33

Antagna texter :

P8_TA(2018)0138

Antagna texter
PDF 186kWORD 49k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 (2017/2163(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0073/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF(5), särskilt artikel 20,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0098/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 (2017/2163(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0073/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF(5), särskilt artikel 20,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0098/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 47.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 47.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 (2017/2163(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0098/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt dess sammanställning över inkomster och utgifter (1)uppgick den slutliga budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016 till 10 291 700 EUR, vilket utgör en ökning på 17,34 % jämfört med 2015 till följd av bidragsöverenskommelsen med kommissionen om partnerskapet om terrorismbekämpning mellan EU och Mena. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för byrån för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 95,95 %, vilket är en ökning med 0,44 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 78,85 %, vilket är en liten minskning med 0,15 % jämfört med 2015.

2.  Europaparlamentet konstaterar att efter undertecknandet av bidragsöverenskommelsen med kommissionen år 2005 om partnerskapet om terrorismbekämpning mellan EU och Mena, enades man om en budget på 2 490 504 EUR, varav en andra delbetalning på 1 243 891 EUR blev tillgänglig för åtaganden och betalningar. Parlamentet noterar vidare att 89 % av de tillgängliga anslagen har utnyttjats och 48 % av de tillgängliga anslagen har betalats ut. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den externa utvärderingen av partnerskapet via sin årliga verksamhetsrapport för 2017.

3.  Europaparlamentet konstaterar att byrån vid slutet av året hade betalat 91 % av alla sina finansiella åtaganden i tid, och därmed överskreds målet om att 85 % av alla betalningar skulle göras inom den rättsligt fastställda tidsramen. Parlamentet noterar att ingen ränta togs ut av leverantörer till följd av försenade betalningar.

4.  Europaparlamentet noterar att ett antal anställda har vidtagit rättsliga åtgärder mot byrån i fråga om de villkor under vilka flytten genomfördes och de ekonomiska effekterna på deras löner. Parlamentet konstaterar att en uppgörelse i godo har nåtts med en del av de anställda och att betalningar gjordes i detta avseende under 2015 och 2016. Parlamentet noterar dessutom att en del anställda överklagade domstolens dom, som väntas under 2018. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av detta överklagande.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att 1 477 288 EUR fördes över till 2017, vilket utgör 17 % av den totala budgeten för 2016. Parlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (utgifter för stödverksamhet) med 140 055 EUR, dvs. 30 % (2015: 212 456 EUR eller 49 %). Parlamentet noterar att överföringarna främst gällde it‑konsulttjänster och it-relaterade varor och tjänster som hade beställts sent på året.

6.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

7.  Europaparlamentet noterar att det totala budgetgenomförandet för 2015, inklusive överförda medel från perioden 2015–2016, i slutet av december 2016 hade uppnått 93 %.

Överföring

8.  Europaparlamentet konstaterar att byrån gjorde nio budgetöverföringar för drifts- och administrationsbudgeten och två överföringar under den verkställande direktörens ledning med stöd av flexibilitetsklausulen i enlighet med artikel 27.1 a i Cepols budgetförordning.

Personalpolitik

9.  Europaparlamentet konstaterar att enligt tjänsteförteckningen var 25 tjänster (av 28 godkända tjänster i unionsbudgeten) tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 26 tjänster 2015.

10.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse den jämna könsfördelningen i de tillsatta tjänsterna under 2016, med 50 % kvinnor och 50 % män. Parlamentet noterar dock könsfördelningen på 69 % respektive 31 % i styrelsen.

11.  Europaparlamentet konstaterar att efter byråns flytt från Storbritannien till Ungern och på grund av den avsevärt lägre korrigeringskoefficienten för personalens löner på den nya arbetsorten har antalet anställda som slutat ökat. Parlamentet noterar att ett antal åtgärder för att motverka problemet har genomförts. Parlamentet konstaterar dock att tjänsternas låga lönegradsplacering i kombination med den låga korrigeringskoefficienten inte uppmuntrar utlänningar (särskilt från västra och norra Europa) att flytta till Ungern, och att den geografiska balansen därför inte alltid kan garanteras. Parlamentet noterar i detta avseende att 30 % av alla anställda under 2016 var ungerska medborgare, vilket är ett oproportionerligt stort antal. Parlamentet konstaterar bekymrat utifrån revisionsrättens rapport att personalomsättningen är hög, vilket kan påverka verksamhetens kontinuitet och byråns förmåga att genomföra planerade åtgärder enligt arbetsprogrammet, och betonar att detta problem måste åtgärdas. Parlamentet noterar dessutom att den geografiska balansen bland personalen inverkar på personalkostnaderna, vilket ledde till beslutet att överföra outnyttjade medel från avdelning 1 till avdelning 3 för att möjliggöra genomförandet av ytterligare operativ verksamhet.

12.  Europaparlamentet konstaterar att byråns personal i genomsnitt hade 4,3 sjukdagar under 2016. Parlamentet noterar med viss oro att personalen inte ägnade en enda dag till verksamhet för välbefinnande under 2016 och att det enda evenemanget av denna typ anordnades efter arbetstid. Parlamentet noterar emellertid att byrån i sitt svar till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten uppgett att de har spenderat 3 900 EUR på åtgärder för välbefinnande. Parlamentet uppmanar byrån att förklara hur detta belopp har använts.

13.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån har upprättat ett nätverk av konfidentiella rådgivare, anordnat utbildning för dem och även erbjudit personalen utbildning om förebyggande av trakasserier. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att inga fall av trakasserier rapporterades under 2016.

14.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att avslöja sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens finansiella intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

15.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte använder tjänstefordon.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

16.  Europaparlamentet konstaterar att intresseförklaringarna för den högsta ledningen och styrelsens ledamöter har offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet har via byrån fått veta att dess anställda och andra personer som direkt samarbetar med byrån uppmanades att fylla i en intresseförklaring.

17.  Europaparlamentet konstaterar att byrån, när det gäller externa avlönade experter, på sin webbplats offentliggör inom ramen för den årliga förteckningen över underleverantörer de expertkontrakt som tilldelats av byrån. Parlamentet noterar emellertid att förklaringarna om intressekonflikter och konfidentialitet för avlönade experter inte har offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet konstaterar att byrån kommer att se över sina bestämmelser om offentliggörande av sådana förklaringar. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits.

18.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte offentliggör protokollen från styrelsesammanträdena. Parlamentet uppmanar byrån att göra dessa protokoll tillgängliga på sin webbplats.

19.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2016 mottog en begäran om tillgång till handlingar, och att byrån beviljade fullständig tillgång till de begärda handlingarna.

Huvudsakliga resultat

20.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

   Certifiering enligt ISO 9001 för två centrala affärsområden: interna aktiviteter och Cepols utbytesprogram.
   Slutförandet av de nödvändiga förberedelserna för genomförandet av dess nya mandat, som trädde i kraft den 1 juli 2016.
   Det framgångsrika genomförande av partnerskapet för terrorismbekämpning mellan EU och Mena.

Strategi för bedrägeribekämpning

21.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att bestämmelser om rapportering av bedrägerier och skydd av visselblåsare ingår i byråns strategi för bedrägeribekämpning.

22.  Europaparlamentet noterar att byråns reviderade strategi för bedrägeribekämpning ska antas av styrelsen i november 2017. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om revideringen av denna strategi.

Internrevision

23.  Europaparlamentet konstaterar att i november och december 2016 granskade internrevisionen byråns bedömning av utbildningsbehoven, planeringen av dem och deras budgetering, med fokus på kärnverksamheten. Parlamentet noterar dessutom att man i utkastet till revisionsrapport från mars 2017 konstaterar att internrevisionen, trots att inga avgörande eller synnerligen viktiga problem hade identifierats, anser att det finns utrymme för förbättringar i utnyttjandet av utbildningsmatrisen för rättsliga och inrikes frågor för att undvika överlappning med kurser som anordnas av andra organ för rättsliga och inrikes frågor. Parlamentet anser att denna fråga måste behandlas så snart som möjligt.

Resultat

24.  Europaparlamentet konstaterar att under 2016 innehöll byråns utbildningskatalog 174 utbildningsaktiviteter – varav 87 aktiviteter på plats och 87 webbinarier – 492 utbyten inom ramen för europeiska utbytesprogrammet för poliser, 27 internetmoduler och en internetkurs. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att för sjätte året i rad har byråns genomslag ökat, så att byrån utbildade 18 009 tjänstemän inom brottsbekämpning 2016, jämfört med 12 992 år 2015, vilket är en ökning på över 38 %.

25.  Europaparlamentet noterar att byrån har ett heltäckande utvärderingssystem för att säkerställa kvaliteten i sitt utbildningsutbud. Parlamentet konstaterar vidare att kursutvärderingen syftar till att utvärdera utbildningseffektiviteten, men även till att mäta deltagarnas tillfredsställelse. Parlamentet konstaterar att den allmänna tillfredsställelsen förblev hög, och att 95 % av deltagarna uppgav att de var mycket nöjda eller nöjda med byråns verksamhet.

26.  Europaparlamentet betonar att byrån har tillhandahållit de förväntade produkterna och tjänsterna i enlighet med sitt arbetsprogram för 2016.

Övriga kommentarer

27.  Europaparlamentet konstaterar att den femåriga externa utvärderingen av byrån (2011–2015) slutfördes av externa utvärderare i januari 2016. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att den externa utvärderaren ansåg att byrån var effektiv och att utvärderarens slutsatser stöds av bevis på ett ökat antal verksamheter som genomfördes av byrån under utvärderingsperioden, för en relativt stabil resursvolym som ställdes till dess förfogande för samma period. Parlamentet konstaterar dock att byråns femåriga utvärderingsrapport omfattade 17 rekommendationer. Parlamentet noterar att en handlingsplan utarbetades för att behandla dessa rekommendationer och att handlingsplanen omfattar 31 åtgärder som ska genomföras från mitten av 2016 till slutet av 2018. Parlamentet är bekymrat över att det på basis av byråns femåriga utvärdering finns ett klart behov av att avsevärt stärka byrån med större såväl mänskliga som ekonomiska resurser.

28.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån har lampor som styrs av rörelsesensorer i korridorerna för att möjliggöra vissa energibesparingar, men håller inte med byrån som menar att lokaler ställdes till dess förfogande 2016 av de ungerska myndigheterna, men att byrån inte var inblandad i driften av byggnaden och inte hade någon direkt möjlighet att genomföra kostnadseffektiva och miljövänliga åtgärder.

29.  Europaparlamentet noterar bekymrat, med hänsyn till att tiden är alltmer knapp, att byrån för närvarande inte har tillräckligt med information för att fullt ut kunna förbereda genomförandet av framtida verksamhet efter brexit. Parlamentet konstaterar att brexit kommer att begränsa byråns tillgång till Förenade kungarikets sakkunskap på det brottsbekämpande området liksom dess förmåga att organisera utbildning med brittiska tjänstemän. Parlamentet noterar att dessa aspekter kan inverka negativt på utvecklingen av gemensam praxis, informationsutbytet och även det gränsöverskridande samarbetet för att bekämpa och förebygga brottslighet. Parlamentet rekommenderar att åtgärder vidtas för att – åtminstone – bibehålla den nuvarande samarbetsnivån. Parlamentet uppmanar kommissionen och byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hanteringen av risker med anknytning till brexit.

30.  Europaparlamentet konstaterar att 2016 var det första hela året för genomförandet av partnerskapet om terrorismbekämpning mellan EU och Mena. Parlamentet välkomnar att detta projekt nu ses som ett flaggskeppsprojekt för unionens samarbete med Mena-länderna om terrorismbekämpning.

31.  Europaparlamentet uppmanar byrån att utan dröjsmål genomföra sitt mål att bli synligare på internet och att ytterligare förbättra sin webbplats så att den blir ännu mer relevant för intressenterna och bättre stöder byråns arbete. Parlamentet rekommenderar att byrån bättre redovisar effekterna av sin verksamhet, särskilt för säkerheten i unionen. Parlamentet noterar de insatser som byrån har gjort i detta syfte.

o
o   o

32.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 113, 30.3.2016, s. 107.
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande