Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2158(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0066/2018

Внесени текстове :

A8-0066/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.34

Приети текстове :

P8_TA(2018)0139

Приети текстове
PDF 593kWORD 62k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
P8_TA(2018)0139A8-0066/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година (2017/2158(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 — C8‑0068/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(4), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0066/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година 2017/2158(DEC).

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0068/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(4), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0066/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година (2017/2158(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0066/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 193 398 000 EUR, което представлява увеличение от 4,30% спрямо 2015 г.; като има предвид, че 36 370 000 EUR от бюджета на Агенцията са от бюджета на Съюза и 95 926 000 EUR са от приходи от такси и вноски;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва, че според доклада на Палатата, въпреки че извършените през 2016 г. дейности, финансирани от въздухоплавателната индустрия, са довели до дефицит от 7 600 000 EUR, бюджетните резултати варират през годините и Агенцията е натрупала 52 000 000 EUR излишък от тази категория дейности; припомня, че съгласно учредителния регламент на Агенцията таксите, налагани на въздухоплавателната индустрия, следва да са достатъчни са покриването на разходите на Агенцията за съответните сертификационни дейности и че следователно в него не се предвижда натрупването на излишък;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99%, което представлява увеличение с 1% спрямо 2015 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е стабилна и е 91%;

3.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения за други административни разходи са се увеличили с 2 140 000 EUR като абсолютна стойност до 24 060 000 EUR и представляват 16,5% от общия процент на бюджета на Агенцията; отбелязва, че това увеличение се дължи до голяма степен на разходите по преместването на Агенцията в нови помещения на 6 юни 2016 г.;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че степента на изпълнение на бюджета във връзка с плащания срещу суми, пренесени за 2016 г. е над 96% (в сравнение с 97% през 2015 г.), което е над целта, поставена от Комисията от 95%;

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е запълнила всички длъжности от одобреното си щатно разписание, а именно 676 AST и AD длъжности;

7.  оценява непрекъснатото прехвърляне на длъжности от административните категории (администрация и поддръжка, координиране и неутрални длъжности) към оперативни длъжности, а именно 81%;

8.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Агенцията; отбелязва, че бюджетът, изразходван за сплотяване на колектива и за социални и спортни дейности възлиза на 176 207,54 EUR; отбелязва, че Агенцията е организирала общо 14,5 дни дейности за сплотяване на колектива; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 8 дни отпуск по болест;

9.  припомня, че Агенцията вече е въвела процедури срещу психологическия и сексуалния тормоз; предлага да се организира обучение и да се проведат информационни сесии за повишаване на осведомеността на персонала; отбелязва, че през 2016 г. не са били докладвани случаи на тормоз;

10.  оценява факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаване или уволнение на служители през 2016 г.;

11.  отбелязва, че за да се справи с предизвикателствата във въздухоплавателния сектор, Агенцията е решила да въведе система за дуално професионално развитие, целяща поддържането и повишаването на компетентностите, необходими съгласно европейската стратегия за авиационна безопасност; очаква цялостното въвеждане на тази нова система за професионално развитие през следващите години; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност резултатите от тази нова система в областта на професионалното развитие;

12.  отбелязва със задоволство новата инициатива за набиране на млади таланти направо от университетите (‏„Junior Qualification Programme“); отбелязва, че с този пилотен проект се цели привличането на експертни знания от наскоро завършили млади хора с високи академични квалификации и осигуряването на източник на таланти за работните места в техническите области, в които Агенцията работи;

13.  приветства факта, че Агенцията постепенно преминава от реактивен към проактивен подход при набирането на персонал (от попълване на празноти и автоматично заместване на напускащи служители към предварително планиране, определяне на приоритетите и преразпределяне на персонала и привеждане на потребностите от човешки ресурси в съответствие с общите стратегически цели);

14.  изразява съжаление по повод дисбаланса в съотношението между половете в Управителния съвет на Агенцията, което е 78% на 22%; отбелязва, че според предоставената от Агенцията информация тези назначения се правят пряко и независимо от държавите членки и индустрията и следователно са извън контрола на самата Агенция; отбелязва със съжаление, че изхождайки от общия брой заети длъжности към 31 декември 2016 г., баланс между половете не е постигнат, тъй като съотношението е 34% жени спрямо 66% мъже; изразява съжаление също така, че и петте ръководни длъжности се заемат от лица от един и същи пол; призовава Агенцията да разгледа този дисбаланс на всички равнище като неотложен въпрос и да го коригира;

Обществени поръчки

15.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията управлява над 40 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 60 000 EUR; отбелязва освен това, че са били възложени приблизително 400 конкретни поръчки въз основа на рамкови договори и 150 поръчки с ниска стойност;

16.  приветства предприетите корективни мерки за подобряване на цялостното планиране на възлагането на обществени поръчки в Агенцията, като подписване на споразумения за нивото на обслужване с оперативните отдели, обучение на лицата, отговарящи за управлението на поръчките, и повишаване на осведомеността с цел намаляване на закъсненията и непланираните процедури;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

17.  отчита, че Агенцията е приела стратегия за борба с измамите през ноември 2014 г. за засилване на ефективното предотвратяване и разкриване на измами, както и за разработване на процедури за борба с тях; отбелязва, че в края на 2016 г. всички предвидени дейности, по-специално предоставянето на курс на обучение за най-малко 80% от персонала, са били изпълнени;

18.  отбелязва, че Агенцията е приела и прилага вътрешни правила относно сигнализирането на нередности;

19.  посочва необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно гарантира поверителност и предлага необходимите съвети и подкрепа;

20.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е изготвила специален кодекс за поведение за външни експерти, подкрепящи нейната работа, в т.ч. политика относно конфликтите на интереси и декларация за признаване на кодекса;

21.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя е в процес на преглед на своята „Политика за безпристрастност и независимост: предотвратяване и намаляване на конфликтите на интереси“ с цел допълнително усъвършенстване на вътрешната процедура за попълване, преглед и актуализиране на декларациите за интереси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

22.  приветства факта, че Агенцията е публикувала на своя уебсайт декларациите за липса на конфликт на интереси и автобиографиите на съответните членове на Управителния съвет, отчитайки забележките на Парламента;

Основни постижения

23.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

   изпълнението на плана за действие за Germanwings: Агенцията е предложила мерки по отношение на медицинските аспекти, свързани с въздушните операции и екипажите, както и работен документ по въпроса за баланса между правото на пациента на поверителност и обществената безопасност;
   издаването на повече от 3 000 сертификата, включително 18 нови типови сертификати;
   разработването на система за сигнализиране за зона на конфликт в отговор на нова област на дейност в тясно сътрудничество с Комисията (ГД „Мобилност и транспорт“ и ГД „Вътрешни работи“);

Вътрешни одити

24.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е изпълнила два одитни ангажимента през 2016 г., като е направила оценка на разработването и ефикасното и ефективно прилагане на системите за управление и вътрешен контрол на дейностите по изготвянето на правила и на дейностите във връзка с Европейския план за авиационна безопасност (EPAS); отбелязва със задоволство, че в рамките на одита на дейностите по изготвянето на правила, Службата за вътрешен одит не е направила „критични“ или „много важни“ констатации;

25.  отбелязва, че през 2016 г. структурата за вътрешен одит е изпълнила три ангажимента за одити за изразяване на увереност в цялата Агенция, включително на сметките на социалния комитет, службите за управление на въздушното движение/аеронавигационно обслужване и летищата и управлението на командировките; посочва, че основните препоръки, произтичащи от одитите на структурата за вътрешен одит през 2016 г. е трябвало да бъдат изпълнени през 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното изпълнение;

Вътрешен контрол

26.  отбелязва, че стандартите за вътрешен контрол на Агенцията включват както 16-те стандарта за вътрешен контрол на Европейската комисия, така и международните стандарти за качество (ISO 9001), в резултат на което Агенцията има 24 стандарта за управление; отбелязва, че тези стандарти са били преразгледани и приети от Управителния съвет през 2016 г., за да бъдат приведени в съответствие с последната версия на стандартите ISO 9001:2015;

27.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е извършила годишна оценка на „Стандартите за управление на Европейската агенция за авиационна безопасност“, които включват както вътрешните стандарти за контрол, така и стандарти на Международната организация по стандартизация; отчита, че заключението от оценката е че системата на управление на Агенцията отговаря на стандартите за управление благодарение на стабилната система за наблюдение, установена както на равнище управление, така и на равнище процедури; отбелязва, че са били установени някои възможности за подобрения по отношение на непрекъснатостта на дейността; отчита въз основа на информация, предоставена от Агенцията, че вече втора година се разработва проект за управлението на непрекъснатостта на дейността, като са направени всички оценки на въздействието и са завършени повечето от плановете за непрекъснатост на дейността за установените критични процеси;

28.  приветства Европейския план за авиационна безопасност за периода 2018 — 2022 г. на Агенцията, чиято цел е осигуряване на прозрачна рамка за безопасност на въздухоплаването и определяне на основните рискове и действията, които трябва да бъдат предприети; освен това призовава държавите членки да разработят и приложат програми за повишаване на безопасността и да обменят най-добри практики;

29.  отбелязва, че през 2016 г. са осъществени 18 последващи проверки, обхващащи областите на годишни последващи проверки, като училищните надбавки, възстановяванията във връзка с командировки на външните експерти, завършени процедури за възлагане на обществени поръчки и възстановяването на командировъчни разходи; приветства факта, че като цяло всички проверени операции са законосъобразни и редовни;

Други коментари

30.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. Агенцията е приключила преместването си в нови, специално проектирани помещения без това да е довело до прекъсване на дейността;

31.  отбелязва, че според доклада на Палатата през периода 2014— 2016 г. Агенцията е изразходила 9 400 000 EUR (4 400 000 EUR през 2016 г.) от своя натрупан излишък за финансиране на разходи в размер на 12 400 000 EUR, свързани с модернизирането на новата си сграда и преместването си); отбелязва, че Комисията също е участвала във финансирането на тези разходи с 3 000 000 EUR от бюджета на Съюза; отбелязва освен това, че това разделяне на финансирането между въздухоплавателната индустрия и Съюза е в съответствие със стандартната методология за разпределяне на разходите, използвана от Агенцията, и е довело до финансирането на тези дейности в голяма степен от таксите, събирани от индустрията;

32.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя планира изменения в своя финансов регламент и в регламента си относно таксите и вноските, за да утвърди качествени разпоредби относно операциите във връзка с натрупан излишък; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно това преразглеждане;

33.  подчертава, че що се отнася до седалището на Агенцията, споразумението за седалището между Агенцията и приемащата държава членка е финализирано и влезе в сила на 17 август 2017 г.;

34.  подчертава, че според доклада на Палатата, 70% от бюджета на Агенцията за 2016 г. са били финансирани чрез такси от индустрията на въздухоплаването и 30% от средства на Съюза; подчертава вероятността от бъдещ спад в приходите на Агенцията в резултат от решението на Обединеното кралство да напусне Съюза, който може да окаже значително въздействие върху плана за действие на Агенцията; оценява създаването на работна група, която да разгледа този въпрос, която вече е извършила първи анализ на потенциалните рискове и последици от излизането на Великобритания от ЕС; призовава Агенцията да работи в тясно сътрудничество с другите европейски институции и по-специално с Комисията във връзка с преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, за да бъде достатъчно подготвена да сведе до минимум евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които могат да възникнат; предлага Агенцията своевременно да представя резултатите от работата на тази работна група на Европейския парламент;

35.  посочва отново, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(2) предвижда разширяване на сферата на компетентност на Агенцията и че за целта ролята на новите технологии, като дистанционно управляемите летателни системи, трябва да се вземе изцяло предвид при предоставянето на нови правомощия; подчертава, че е важно да се предостави подходящо финансиране на Агенцията с цел гарантиране на успешното поемане на тези нови отговорности, както и адекватен брой квалифицирани служители с оглед на изпълнението на допълнителните задачи;

36.  изразява надежда да види ускорено влизане в сила на европейския регламент относно безпилотните летателни апарати; подчертава жизненоважната роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-високо равнище на авиационна безопасност в цяла Европа; подчертава, че в контекста на бързото развитие на услугите в областта на гражданското въздухоплаване, пример за което е все по-широкото използване на безпилотни летателни апарати, на Агенцията следва да се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява успешно своите регулаторни и изпълнителни задачи в областта на безопасността и опазването на околната среда, без обаче да се нарушава нейната независимост и безпристрастност;

37.  приветства политическото споразумение относно преразглеждането на общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз(3), както беше договорено през ноември 2017 г. от Парламента, Съвета и Комисията; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят необходимите ресурси за новите и разширени правомощия във връзка със, наред с другото, рисковете за гражданското въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти, свързаните с околната среда въпроси и сертифицирането и регистрирането на безпилотни летателни апарати;

38.  приветства активната роля на Агенцията в поканата за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Агенцията да продължи да бъде активна в областта на научноизследователската и развойната дейност;

o
o   o

39.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 333, 9.9.2016 г., стр. 16.
(2) Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (OB L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).
(3) Вж. COM(2015)0613: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация