Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2158(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.34

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0139

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 519kWORD 64k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
P8_TA(2018)0139A8-0066/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0066/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 68.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 68.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0066/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 68.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 68.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0066/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 193 398 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 4,30 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό 36 370 000 EUR από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ποσό 95 926 000 EUR συνιστά έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρότι οι δραστηριότητες που χρηματοδότησε η βιομηχανία το 2016 οδήγησαν σε έλλειμμα ύψους 7 600 000 EUR, τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κυμαίνονται από χρόνο σε χρόνο και ο Οργανισμός έχει συσσωρεύσει πλεόνασμα ύψους 52 000 000 EUR από τη συγκεκριμένη κατηγορία δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει πως ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού προβλέπει ότι οι εισπράξεις τελών από τη βιομηχανία θα πρέπει να αρκούν για να καλύπτουν το κόστος των σχετικών με την πιστοποίηση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και συνεπώς δεν προβλέπει τη συσσώρευση πλεονάσματος·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1 % σε σύγκριση με το 2015· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών παρέμεινε σταθερό στο 91 %·

3.  σημειώνει ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για άλλες διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2 140 000 EUR σε απόλυτες τιμές και ανέρχονται σε 24 060 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 16,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του Οργανισμού· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος της μετακόμισης του Οργανισμού στις νέες εγκαταστάσεις του στις 6 Ιουνίου 2016·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με την εκτέλεση των πληρωμών σε σύγκριση με τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2016 ήταν άνω του 96 % (έναντι 97 % το 2015), ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο της Επιτροπής για 95 %·

5.  παρατηρεί ότι οι μεταφορές συχνά δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και ούτε παραπέμπουν κατ’ ανάγκη σε ανεπάρκειες στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως όταν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική για το προσωπικό

6.  παρατηρεί ότι, το 2016, ο Οργανισμός κάλυψε όλες τις διαθέσιμες θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού του, ήτοι 676 θέσεις AST και AD·

7.  εκτιμά τη συνεχή μεταφορά θέσεων από διοικητικές κατηγορίες (διοίκηση και υποστήριξη, συντονισμός και ουδέτερες) σε επιχειρησιακές, ήτοι 81 %·

8.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε για δραστηριότητες ενίσχυσης της ομαδικότητας και για κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες ανήλθε σε 176 207,54 EUR· σημειώνει ότι ο Οργανισμός οργάνωσε εκδηλώσεις ενίσχυσης της ομαδικότητας συνολικής διάρκειας 14,5 ημερών· παρατηρεί ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ήταν οκτώ ημέρες ανά υπάλληλο·

9.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός έχει ήδη ορίσει διαδικασίες σχετικά με την ηθική και τη σεξουαλική παρενόχληση· προτείνει την οργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του προσωπικού· σημειώνει ότι το 2016 δεν καταγγέλθηκαν κρούσματα παρενόχλησης·

10.  θεωρεί ικανοποιητικό το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε καμία καταγγελία, μήνυση ή αναφορά σχετικά με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

11.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κλάδου της αεροπορίας, ο Οργανισμός αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα διπλής σταδιοδρομίας με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση των ικανοτήτων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια της αεροπορίας· προσβλέπει στην εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος σταδιοδρομίας κατά τα επόμενα έτη έως την πλήρη ωρίμαση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του νέου συστήματος σταδιοδρομίας·

12.  διαπιστώνει με ικανοποίηση μια νέα πρωτοβουλία που ξεκίνησε με στόχο την πρόσληψη νέου ανθρώπινου δυναμικού απευθείας από τα πανεπιστήμια («Junior Qualification Programme»)· σημειώνει ότι το εν λόγω δοκιμαστικό σχέδιο επιδιώκει την απόκτηση πραγματογνωσίας από νέους πτυχιούχους με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκούς τίτλους, προκειμένου να καθιερωθεί ένας δίαυλος για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στους τεχνικούς τομείς του Οργανισμού·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στον τομέα των προσλήψεων, ο Οργανισμός περνούσε από μια προσέγγιση αντίδρασης (εντοπισμός των αναγκών που συνδέονται με την κάλυψη κενών, αυτόματη αντικατάσταση αποχωρούντων υπαλλήλων) σε μια προορατική προσέγγιση (μελλοντικός προγραμματισμός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αναδιάταξη προσωπικού και ευθυγράμμιση των αναγκών σε πόρους με τους γενικούς στρατηγικούς στόχους)·

14.  εκφράζει αποδοκιμασία για την έλλειψη ισορροπίας των δύο φύλων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, καθότι η αναλογία είναι 78 % προς 22 %· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι αντιπρόσωποι διορίζονται άμεσα και ανεξάρτητα, από τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία και, συνεπώς, δεν ελέγχονται από τον ίδιο τον Οργανισμό· σημειώνει με ανησυχία ότι με βάση τον αριθμό όλων των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων δεν έχει επιτευχθεί, δεδομένου ότι ο λόγος ήταν 34 % γυναίκες προς 66 % άνδρες· εκφράζει επιπλέον τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι και οι πέντε θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών καταλαμβάνονταν από άτομα του ίδιου φύλου· καλεί τον Οργανισμό να αντιμετωπίσει και να διορθώσει επειγόντως αυτή την ανισορροπία σε όλα τα επίπεδα·

Σύναψη συμβάσεων

15.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός διαχειρίστηκε περισσότερες από 40 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 EUR· σημειώνει ακόμη ότι συνάφθηκαν περί τις 400 ειδικές συμβάσεις δυνάμει συμβάσεων-πλαισίων, και 150 συμβάσεις χαμηλής αξίας·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση του συνολικού σχεδιασμού της σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, όπως η υπογραφή των συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών (SLA) με επιχειρησιακά τμήματα, η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των διαχειριστών συμβάσεων, και η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της μείωσης των καθυστερήσεων και των μη προγραμματισμένων διαδικασιών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

17.  αναγνωρίζει ότι, τον Νοέμβριο του 2014, ο Οργανισμός ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, με στόχο να ενισχυθεί η αποτελεσματική πρόληψη και ανίχνευση της απάτης, καθώς και να αναπτυχθούν διαδικασίες για την καταπολέμησή της· σημειώνει ότι, στα τέλη του 2016, όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ιδίως δε η παροχή κατάρτισης για τουλάχιστον το 80 % του προσωπικού, είχαν ολοκληρωθεί·

18.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός κατάρτισε και έθεσε σε εφαρμογή εσωτερικούς κανόνες για τους καταγγέλτες·

19.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

20.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός κατάρτισε ειδικό κώδικα δεοντολογίας για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που τον υποστηρίζουν στο έργο του, ο οποίος περιλαμβάνει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων και δήλωση αποδοχής του κώδικα·

21.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού, ότι διεξάγει αυτή τη στιγμή αναθεώρηση της «Πολιτικής σχετικά με την αμεροληψία και ανεξαρτησία: πρόληψη και μετριασμός των συγκρούσεων συμφερόντων» του προσωπικού του, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την εσωτερική διαδικασία για την ολοκλήρωση, την αναθεώρηση και την ενημέρωση των δηλώσεων συμφερόντων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί·

22.  επικροτεί το γεγονός ότι ο Οργανισμός ανάρτησε στον ιστότοπό του τις δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που είχε κάνει το Κοινοβούλιο·

Κύρια επιτεύγματα

23.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, και συγκεκριμένα ότι:

   υλοποιήθηκε το σχέδιο δράσης για την Germanwings: ο Οργανισμός πρότεινε μέτρα στους τομείς των αεροπορικών επιχειρήσεων και των πληρωμάτων αεροσκαφών και ιατρικών θεμάτων, καθώς και έγγραφο εργασίας σχετικά με το ζήτημα της εξισορρόπησης μεταξύ ιατρικού απορρήτου και δημόσιας ασφάλειας·
   εκδόθηκαν πάνω από 3 000 πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων 18 πιστοποιητικών νέου τύπου·
   αναπτύχθηκε σύστημα προειδοποίησης για ζώνες συγκρούσεων, ως απόκριση σε ένα νέο πεδίο δραστηριοτήτων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή (ΓΔ MOVE και ΓΔ HOME)·

Εσωτερικοί έλεγχοι

24.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) πραγματοποίησε δύο αποστολές ελέγχου το 2016, στο πλαίσιο των οποίων αξιολόγησε τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των δραστηριοτήτων σε σχέση με τη θέσπιση κανόνων και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ασφάλεια της αεροπορίας (EPAS)· σημειώνει με ικανοποίηση ότι κατά τον έλεγχο της θέσπισης κανόνων δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα «κρίσιμης σημασίας» ή «πολύ σημαντικά» από την IAS·

25.  επισημαίνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) διεξήγαγε τρεις επιχειρήσεις διασφάλισης ελέγχου σε ολόκληρο τον Οργανισμό το 2016, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών της Κοινωνικής Επιτροπής, και των υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας (ATM/ANS) & αεροδρομίων, και διαχείρισης αποστολών· επισημαίνει ότι οι βασικές συστάσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους του IAC το 2016 προβλεπόταν να υλοποιηθούν εντός του 2017· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίησή τους·

Εσωτερικός έλεγχος

26.  επισημαίνει ότι τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού περιλαμβάνουν τόσο τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας (ISO 9001) από τα οποία απορρέουν τα 24 πρότυπα διαχείρισης της EASA· σημειώνει ότι τα πρότυπα αυτά αναθεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο το 2016 προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με την πλέον πρόσφατη εκδοχή των προτύπων ISO 9001:2015·

27.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός διεξήγαγε ετήσια αξιολόγηση των «προτύπων διαχείρισης EASA», τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου όσο και εκείνα του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το συμπέρασμα της αξιολόγησης, το σύστημα διαχείρισης του Οργανισμού συμμορφώνεται με τα πρότυπα διαχείρισης, χάρη στο αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης που έχει καθοριστεί τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και σε επίπεδο διαδικασιών· παρατηρεί ότι εντοπίστηκαν ορισμένες δυνατότητες για βελτιώσεις όσον αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το έργο της διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας βρίσκεται στο δεύτερο έτος ανάπτυξης, με όλες τις αξιολογήσεις επιχειρησιακού αντικτύπου να έχουν πραγματοποιηθεί και με τα περισσότερα από τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας να έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τις προσδιορισμένες κρίσιμες διαδικασίες·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ασφάλεια της αεροπορίας (EPAS) που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός για την περίοδο 2018-2022, με σκοπό την εξασφάλιση ενός διαφανούς πλαισίου για την ασφάλεια της αεροπορίας και τον προσδιορισμό των βασικών κινδύνων και των δράσεων που πρέπει να ληφθούν· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα για την ενίσχυση της ασφάλειας και να προβαίνουν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

29.  επισημαίνει ότι το 2016 διεξήχθησαν 18 εκ των υστέρων έλεγχοι, στους τομείς της ετήσιας εκ των υστέρων εξέτασης των σχολικών επιδομάτων, των αποζημιώσεων αποστολής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, των ολοκληρωθεισών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και της απόδοσης εξόδων αποστολής· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, συνολικά, όλες οι ελεγχθείσες πράξεις ήταν νόμιμες και κανονικές·

Λοιπά σχόλια

30.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός ολοκλήρωσε κατά το 2016 τη μετακόμισή του σε νέες, ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις, χωρίς να διαταραχθεί η επιχειρησιακή του λειτουργία·

31.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την περίοδο 2014 έως 2016 ο Οργανισμός δαπάνησε 9 400 000 EUR (έναντι 4 400 000 EUR το 2016) από το συσσωρευμένο πλεόνασμά του για τη χρηματοδότηση του κόστους ανακαίνισης και μετακόμισής του σε νέο κτίριο, το οποίο ανήλθε σε 12 400 000 EUR· επισημαίνει ότι η Επιτροπή συνεισέφερε επίσης για τον σκοπό αυτό ποσό 3 000 000 EUR από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο εν λόγω επιμερισμός της χρηματοδότησης μεταξύ, αφενός, των εισφορών της βιομηχανίας και, αφετέρου, των εισφορών της Ένωσης, ο οποίος συμφωνούσε με την τυπική μεθοδολογία κατανομής του κόστους που εφαρμόζει ο Οργανισμός, είχε ως αποτέλεσμα οι εργασίες αυτές να χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό με τέλη από τη βιομηχανία·

32.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού ότι προτίθεται να τροποποιήσει τόσο τον δημοσιονομικό κανονισμό του όσο και τον κανονισμό περί τελών και δικαιωμάτων, προκειμένου να τυποποιήσει με πιο ικανοποιητικό τρόπο την αντιμετώπιση του συσσωρευμένου πλεονάσματος· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εν λόγω αναθεώρηση·

33.  τονίζει ότι, όσον αφορά την έδρα του Οργανισμού, η συμφωνία σχετικά με την έδρα μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής έχει ολοκληρωθεί και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Αυγούστου 2017·

34.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο προϋπολογισμός του 2016 χρηματοδοτήθηκε κατά 70 % από τέλη που κατέβαλε ο κλάδος των αερομεταφορών και κατά 30 % από κονδύλια της Ένωσης· τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, είναι πιθανό μελλοντικά να σημειωθεί μείωση των εσόδων του Οργανισμού, η οποία μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στα επιχειρησιακά σχέδιά του· επιδοκιμάζει τη σύσταση ομάδας εργασίας για την εξέταση αυτού του θέματος, η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη ανάλυση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τον αντίκτυπο του Brexit· καλεί τον Οργανισμό να συνεργαστεί στενά με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ιδίως με την Επιτροπή, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το Brexit, ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένος για να ελαχιστοποιήσει τυχόν αρνητικές επιχειρησιακές ή οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν· προτείνει να παρουσιάσει ο Οργανισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της εν λόγω ομάδας εργασίας εν ευθέτω χρόνω·

35.  επαναλαμβάνει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) προβλέπει τη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και ότι, στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, θα πρέπει κατά την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό να ληφθεί πλήρως υπόψη ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες, όπως τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα· τονίζει τη σημασία που έχει η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης στον Οργανισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάληψη των νέων αυτών αρμοδιοτήτων, καθώς και η επαρκής στελέχωση με ικανό για τον σκοπό αυτό προσωπικό για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων·

36.  ευελπιστεί ότι θα επιταχυνθεί η θέση σε ισχύ του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα μη επανδρωμένα οχήματα αέρος· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην προσπάθεια κατοχύρωσης της μέγιστης δυνατής αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη· τονίζει ότι, στο πλαίσιο μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης πολιτικής αεροπορίας, όπως μαρτυρεί η συνεχώς αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών («drones»), ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για να διεκπεραιώνει επιτυχώς τα ρυθμιστικά και εκτελεστικά του καθήκοντα στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά χωρίς να περιορίζονται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του·

37.  χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και τη σύσταση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3), όπως συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για τις νέες και ενισχυμένες αρμοδιότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους για την πολιτική αεροπορία που απορρέουν από ζώνες συγκρούσεων, τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την πιστοποίηση και καταγραφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

38.  χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο του Οργανισμού στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· προτρέπει τον Οργανισμό να παραμείνει ενεργός στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης·

o
o   o

39.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 333 της 9.9.2016, σ. 16.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1).
(3) Βλ. COM(2015)0613: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου