Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2158(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0066/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0066/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.34

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0139

Pieņemtie teksti
PDF 518kWORD 56k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
P8_TA(2018)0139A8-0066/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2158(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK(4), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0066/2018),

1.  sniedz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 68. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 68. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2158(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK(4), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0066/2018),

1.  apstiprina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 68. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 68. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2158(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0066/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 193 398 000, t. i., par 4,30 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Aģentūras budžetā EUR 36 370 000 tiek iegūti no Savienības budžeta un EUR 95 926 000 ir ieņēmumi no maksām un nodevām;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu, kaut arī 2016. gadā nozares finansēto darbību rezultātā radās EUR 7 600 000 deficīts, budžeta izpildes rezultāti dažādos gados svārstās un Aģentūra ir uzkrājusi EUR 52 000 000 pārpalikumu no šīs darbības kategorijas; atgādina, ka Aģentūras izveides regulā noteikts, ka no nozares iekasētajām maksām jābūt pietiekamām, lai segtu Aģentūras maksu par saistītajām sertifikācijas darbībām, taču tā neparedz uzkrātu pārpalikumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  atzīmē, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99 %, kas ir par 1 % augstāks nekā 2015. gadā; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija stabils, proti, 91 % apmērā;

3.  atzīmē, ka pārējo administratīvo izdevumu saistības kopumā palielinājās par EUR 2 140 000, kas ir EUR 24 060 000 jeb 16,5 % no kopējā Aģentūras budžeta; atzīmē, ka šo palielinājumu lielākoties veido izmaksas saistībā ar Aģentūras pārvietošanu uz jaunu ēku 2016. gada 6. jūnijā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  atzīmē, ka budžeta izpildes līmenis, maksājumu izpildi salīdzinot ar 2016. gadā pārnesto apropriāciju summu, pārsniedza 96 % (salīdzinājumā ar 97 % 2015. gadā), kas pārsniedza Komisijas noteikto 95 % mērķi;

5.  atzīmē, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Personāla politika

6.  konstatē, ka 2016. gadā Aģentūra aizpildīja visas štatu sarakstā paredzētās pieejamās vietas, proti 676 AST un AD vietas;

7.  atzinīgi vērtē to, ka štata vietas no administratīvās kategorijas (administrācija un atbalsts, koordinācija un neitrālas vietas) pastāvīgi tiek pārnestas uz pamatdarbības kategoriju, proti, 81 % vietu;

8.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; atzīmē, ka kolektīva saliedēšanas, sporta un sociālajiem pasākumiem izlietotais budžets ir EUR 176 207,54; atzīmē, ka kopumā Aģentūra 14,5 dienas atvēlēja kolektīva saliedēšanas pasākumu rīkošanai; konstatē, ka vidēji katrs darbinieks ir ņēmis 8 dienas slimības atvaļinājuma;

9.  atgādina, ka Aģentūra jau ir ieviesusi procedūras attiecībā uz psiholoģisku un seksuālu aizskaršanu; ierosina organizēt mācības un informatīvus pasākumus, lai palielinātu personāla informētību; atzīmē, ka 2016. gadā netika saņemts neviens iesniegums par šādiem pārkāpumiem;

10.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

11.  konstatē, ka nolūkā risināt problēmas aviācijas nozarē Aģentūra nolēma īstenot duālu karjeras sistēmu, lai uzturētu un pilnveidotu Eiropas Aviācijas drošības stratēģijā prasītās kompetences; sagaida, ka nākamajos gados šī jaunā karjeras sistēma tiks īstenota un izkopta līdz pilnībai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs jaunās karjeras sistēmas rezultātiem;

12.  ar gandarījumu atzīmē, ka ir sākta jauna iniciatīva ar mērķi pieņemt darbā jaunos speciālistus tieši no augstskolām (Jauno speciālistu kvalifikācijas programma); atzīmē, ka šā izmēģinājuma projekta mērķis ir izmantot augstskolu nesen beigušu augsti kvalificētu absolventu zināšanas, lai nodibinātu tiešu saikni starp jaunajiem speciālistiem un darbu Aģentūras tehniskajās jomās;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra pakāpeniski ir mainījusi darbā pieņemšanas pieeju, no reaģēšanas stratēģijas (vajadzību apzināšana saistībā ar trūkstošajiem darbiniekiem, automātiska aizgājušo darbinieku aizstāšana) pārejot uz proaktīvu stratēģiju (ilgtermiņa plānošana, prioritāšu apzināšana un pārcelšana citā darbā, kā arī resursu vajadzību saskaņošana ar vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem);

14.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē, proti, tajā ir 78 % vīriešu un 22 % sieviešu; konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju valdes locekļus tieši un neatkarīgi ieceļ dalībvalstis un nozare un līdz ar to Aģentūra šo procesu nespēj ietekmēt; ar bažām norāda, ka, ņemot vērā visas amata vietas, kas bija aizņemtas 2016. gada 31. decembrī, dzimumu līdzsvars nav sasniegts, jo sieviešu un vīriešu proporcionālā pārstāvība attiecīgi ir 34 % un 66 %; turklāt pauž nožēlu, ka visas piecas vecāko amatpersonu vietas aizņēma viena un tā paša dzimuma cilvēki; aicina Aģentūru steidzamības kārtā risināt šo problēmu un attiecīgi novērst dzimumu līdzsvara trūkumu ikvienā līmenī;

Iepirkums

15.  atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūra pārvaldīja vairāk nekā 40 iepirkuma procedūras, kuru vērtība pārsniedza EUR 60 000; turklāt atzīmē, ka saistībā ar pamatlīgumiem tika noslēgti apmēram 400 īpašie līgumi un 150 zemākas vērtības līgumi;

16.  atzinīgi vērtē koriģējošos pasākumus, kas veikti, lai Aģentūrā uzlabotu ? iepirkumu vispārējo plānošanu, piemēram, tika parakstītas pakalpojumu līmeņa vienošanās (SLA) ar operatīvajiem departamentiem, apmācīti līgumu menedžeri un veikti informatīvi pasākumi, lai novērstu nokavējumus, kā arī neplānotas procedūras;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

17.  konstatē, ka 2014. gada novembrī Aģentūra ir pieņēmusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju, lai uzlabotu krāpšanas novēršanas un atklāšanas efektivitāti, kā arī izstrādātu apkarošanas procedūras; atzīmē, ka 2016. gada beigās bija pabeigtas visas paredzētās darbības, jo īpaši apmācības kursu rīkošana vismaz 80 % darbinieku;

18.  atzīmē, ka Aģentūra ir izveidojusi un īstenojusi iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu;

19.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

20.  atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūra izstrādāja ārējiem ekspertiem piemērojamu īpašu rīcības kodeksu nolūkā atbalstīt Aģentūras darbu, tostarp politiku saistībā ar interešu konfliktiem un deklarāciju par apņemšanos ievērot rīcības kodeksu;

21.  norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā pašlaik pārskata personālam piemērojamos noteikumus “Objektivitātes un neatkarības politika: interešu konfliktu novēršana un mazināšana”, lai vēl vairāk uzlabotu iekšējos procesus saistībā ar interešu deklarāciju aizpildīšanu, pārbaudi un atjaunināšanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par gūtajiem rezultātiem;

22.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir ņēmusi vērā Parlamenta sniegtās piezīmes un savā tīmekļa vietnē ir publicējusi attiecīgo valdes locekļu deklarācijas par interešu konflikta neesamību un CV;

Galvenie sasniegumi

23.  atzinīgi vērtē Aģentūras norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

   Germanwings rīcības plāna īstenošana: Aģentūra ierosināja pasākumus gaisa operāciju un gaisa kuģa apkalpes medicīniskās aprūpes jomās, kā arī darba dokumentu par pacientu konfidencialitātes un sabiedriskās drošības līdzsvarošanas problēmu;
   tika izdoti vairāk nekā 3000 sertifikātu, tostarp 18 jauna tipa sertifikātu;
   reaģējot uz jaunu darbības jomu, ciešā sadarbībā ar Komisiju (DG MOVE un DG HOME) tika izstrādāta konflikta zonas brīdinājuma sistēma;

Iekšējā revīzija

24.  atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gadā veica divas revīzijas, kurās izvērtēja to, kā tiek izstrādātas un cik efektīvi un rezultatīvi īstenotas noteikumu ieviešanas un Eiropas aviācijas drošības plāna (EPAS) darbību pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas; ar gandarījumu atzīmē, ka noteikumu ieviešanas revīzijā IAS nevienu konstatējumu neklasificēja ar atzīmi “ārkārtīgi būtisks” vai “ļoti svarīgs”;

25.  atzīmē, ka iekšējās revīzijas struktūra (IAC) 2016. gadā Aģentūrā veica trīs revīzijas apliecinājuma darbības, kas ietvēra sociālās komitejas pārskatus, gaisa satiksmes pārvaldību/ aeronavigācijas pakalpojumus (ATM/ANS) un aerodromus, kā arī komandējumu pārvaldību; norāda, ka 2016. gadā IAC revīzijās sniegtie būtiskākie ieteikumi bija jāīsteno 2017. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Iekšējā kontrole

26.  atzīmē, ka Aģentūras iekšējās kontroles standarti ietver gan Eiropas Komisijas noteiktus 16 iekšējās kontroles standartus, gan starptautiskos kvalitātes standartus (ISO 9001), un līdz ar to EASA piemēro 24 pārvaldības standartus; atzīmē, ka 2016. gadā valde šos standartus ir pārskatījusi un pieņēmusi, lai tos saskaņotu ar ISO 9001:2015 standartu jaunāko versiju;

27.  atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūra veica EASA vadības standartu ikgadējo novērtējumu, kas ietvēra gan iekšējās kontroles standartus, gan starptautisko standartu organizācijas standartus; konstatē — novērtējumā secināts, ka Aģentūras vadības sistēma atbilst vadības standartiem, jo tiek īstenota stingra uzraudzības sistēma, kas ir ieviesta gan vadības, gan procedūru līmenī; konstatē — tika norādīts, ka ir iespējams veikt atsevišķus uzlabojumus saistībā ar darbības nepārtrauktību; konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju pašlaik otro gadu notiek darbības nepārtrauktības pārvaldības projekta izstrāde, tiek veikts pilnīgs darbības ietekmes novērtējums un saistībā ar konstatētajiem sevišķi būtiskajiem procesiem gandrīz visi darbības nepārtrauktības plāni jau ir pabeigti;

28.  atzinīgi vērtē Aģentūras izstrādāto Eiropas aviācijas drošības plānu (EPAS) 2018.–2022. gadam, kura mērķis ir nodrošināt pārredzamu aviācijas drošības satvaru, apzināt lielākos apdraudējumus un definēt veicamās darbības; turklāt aicina dalībvalstis izstrādāt un īstenot paaugstinātas drošības programmas un apmainīties ar paraugpraksi;

29.  norāda, ka 2016. gadā tika veikti 18 ex post kontroles pasākumi, kuri attiecās uz tādām ikgadējām ex post kontroles jomām kā izglītības pabalsti, komandējuma izdevumu atmaksa ārējiem ekspertiem, pabeigtas iepirkuma procedūras un komandējuma izdevumu atmaksājumi; atzinīgi vērtē to, ka kopumā visi pārbaudītie darījumi bija likumīgi un pareizi;

Citi komentāri

30.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūra, nepārtraucot darbību, ir pārcēlusies uz jaunu, tai speciāli paredzētu ēku;

31.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam Aģentūra izlietoja EUR 9 400 000 (salīdzinājumā ar EUR 4 400 000 2016. gadā) no uzkrātā pārpalikuma, lai EUR 12 400 000 apmērā finansētu atjaunošanas un pārcelšanās izmaksas saistībā ar Aģentūras pārvietošanu uz jaunu ēku; atzīmē, ka arī Komisija šim mērķim iemaksāja EUR 3 000 000 no Savienības budžeta; turklāt atzīmē, ka šāds finansējuma dalījums starp nozares un Savienības iemaksām atbilda standarta izmaksu sadalījuma metodei, kuru izmanto Aģentūra, un šie būvdarbi tika finansēti galvenokārt no nozares maksām;

32.  konstatē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju Aģentūra gatavojas grozīt gan savus finanšu noteikumus, gan noteikumus par maksām un atlīdzību, lai pilnīgāk formalizētu šo pieeju attiecībā uz uzkrāto pārpalikumu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktās pārskatīšanas rezultātiem;

33.  uzsver, ka saistībā ar Aģentūras atrašanās vietu tika pabeigta Aģentūras un uzņēmējas dalībvalsts mītnes nolīguma izstrāde un tas stājās spēkā 2017. gada 17. augustā;

34.  uzsver, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūras budžetu 2016. gadā 70 % apmērā finansēja no aviācijas nozares maksām un 30 % apmērā no Savienības līdzekļiem; uzsver — dēļ tā, ka Apvienotā Karaliste ir pieņēmusi lēmumu izstāties no Savienības, visticamāk, ka turpmāk samazināsies Aģentūras ieņēmumi un būtiski tiks ietekmēts Aģentūras darbības plāns; atzinīgi vērtē to, ka šā jautājuma izskatīšanai ir izveidota darba grupa, kas jau ir veikusi pirmo analīzi par potenciālajiem Brexit riskiem un ietekmi; aicina Aģentūru saistībā ar Brexit sarunām cieši sadarboties ar citām Eiropas iestādēm un jo īpaši ar Komisiju, lai Aģentūra būtu pietiekami gatava pēc iespējas lielākā mērā mazināt jebkādu iespējamo negatīvo darbības vai finansiālo ietekmi; ierosina Aģentūrai, ka tā varētu atbilstošā laikā iepazīstināt Eiropas Parlamentu ar šīs darba grupas gūtajiem rezultātiem;

35.  atkārtoti norāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008(2) pārskatīšana paredz Aģentūras kompetences paplašināšanu un ka tādēļ, piešķirot jaunas kompetences, ir pilnībā jāņem vērā jauno tehnoloģiju, piemēram, tālvadības gaisa kuģu sistēmu, nozīme; uzsver, cik būtiski ir piešķirt Aģentūrai pienācīgu finansējumu, lai nodrošinātu, ka tā veiksmīgi sāk pildīt šos jaunos pienākumus, kā arī pienācīgu atbilstošas kvalifikācijas darbinieku skaitu, lai tā varētu pildīt savus papildu uzdevumus;

36.  cer, ka tiks paātrināta Eiropas regulējuma par droniem stāšanās spēkā; uzsver Aģentūras svarīgo lomu pēc iespējas augstāka aviācijas drošības līmeņa nodrošināšanā visā Eiropā; uzsver, ka, ņemot vērā civilās aviācijas pakalpojumu straujo attīstību, piemēram, dronu aizvien plašāku izmantošanu, Aģentūrai būtu jāsaņem nepieciešamie finanšu, materiālie un cilvēku resursi, lai tā veiksmīgi varētu pildīt savus regulatīvos un vadības uzdevumus drošības un vides aizsardzības jomās un lai netiktu ietekmēta tās neatkarība un objektivitāte;

37.  atzinīgi vērtē politisko vienošanos pārskatīt kopīgos noteikumus civilās aviācijas drošības jomā un izveidot Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru(3), kā Parlaments, Padome un Komisija vienojās 2017. gada novembrī; mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt nepieciešamos resursus jaunajām un paplašinātajām kompetences jomām, kuras cita starpā attiecas uz civilās aviācijas apdraudējumiem, ko izraisa konflikta zonas, ar vidi saistītiem jautājumiem un bezpilota gaisa kuģu sertifikāciju un reģistrāciju;

38.  atzinīgi vērtē Aģentūras aktīvo lomu saistībā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas izsludināts saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; mudina Aģentūru arī turpmāk aktīvi darboties pētniecības un izstrādes jomā;

o
o   o

39.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(4).

(1) OV C 333, 9.9.2016., 16. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).
(3) Skatīt COM(2015)0613: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums