Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2177(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0083/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0083/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.35

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0140

Hyväksytyt tekstit
PDF 200kWORD 53k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka‑asioiden tukivirasto
P8_TA(2018)0140A8-0083/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8‑0083/2018),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8‑0083/2018),

1.  lykkää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8‑0083/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 65 370 233,75 euroa, mikä merkitsee 309,98 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että lisäys johtui sen toimivaltuuksia kasvattaneista uusista lisätehtävistä;

C.  ottaa huomioon, että 29 463 600 euroa on peräisin unionin talousarviosta, 21 710 759 euroa muista rahoituslähteistä, pääasiassa komission avustussopimuksista, ja 1 900 134 euroa assosioituneiden maiden (Norjan kuningaskunta ja Sveitsin valaliitto) rahoitusosuuksista;

D.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat, mutta että se ei saanut tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvia, tarkastuksessa saatuja todisteita siitä, että tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuosia 2013 ja 2014 koskevien vastuuvapausmenettelyjen seuranta

1.  panee huolestuneena merkille ratkaisemattomat kysymykset ja käynnissä olevat korjaavat toimenpiteet vastauksena tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2013 ja 2014 esittämiin huomautuksiin, jotka koskevat myöhässä olevia maksuja, sisäisen valvonnan standardeja (ICS) ja henkilöstön suurta vaihtuvuutta; kehottaa virastoa saattamaan korjaavat toimenpiteet päätökseen mahdollisimman pian vuoden 2018 aikana ja tiedottamaan niiden toteuttamisesta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Perustelut varauman sisältävälle lausunnolle tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sekä vastuuvapauden myöntämispäätöksen lykkäämiselle

2.  pitää erittäin valitettavina tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessaan tekemiä olennaisia havaintoja, jotka koskevat kahta viidestä merkittävästä vuoden 2016 aikana toteutetusta hankintamenettelystä, joissa oli aiheutunut maksuja kyseisen vuoden aikana, mikä on osoitus kurinalaisuuden puutteesta viraston hankintamenettelyissä;

3.  muistuttaa, että yhdessä tarkastetussa hankintamenettelyssä oli kyse matkustuspalvelujen tarjoamisesta 4 000 000 euron arvoisen palveluhankintapuitesopimuksen mukaisesti kaudella 2016–2020, ja menettelyyn osallistui kolme tarjoajaa, joista kahta pyydettiin toimittamaan lisätietoja samoihin valintakriteereihin liittyen; muistuttaa, että vaikka kumpikaan tarjoaja ei toimittanut pyydettyjä tietoja (niiden henkilöiden ansioluettelot, joiden oli tarkoitus suorittaa tehtävä viraston tiloissa), vain toinen tarjoajista suljettiin tästä syystä pois hankintamenettelystä; toteaa, että sopimus tehtiin toisen tarjoajan kanssa sillä perusteella, että asianomaiset ansioluettelot toimitettaisiin sopimuksen tekemisen jälkeen; katsoo siksi, että hankintamenettelyssä ei noudatettu tasapuolisen kohtelun periaatetta ja että sopimus myönnettiin tarjoajalle, joka ei täyttänyt kaikkia valintakriteereitä; pitää näin ollen puitesopimusta ja sen osalta vuonna 2016 suoritettuja maksuja (920 561 euroa) sääntöjenvastaisina;

4.  muistuttaa, että virasto teki helmikuussa 2016 suoraan 3 600 000 euron arvoisen puitesopimuksen tilapäispalveluista, joiden avulla oli määrä tukea 12 kuukauden ajan viraston toimintaa muuttoliikekriisin hoitamisessa; pitää valitettavana, että puitesopimus myönnettiin yhdelle esivalitulle talouden toimijalle soveltamatta mitään varainhoitoasetuksessa säädetyistä hankintamenettelyistä; katsoo, että sopimuksen tekeminen oli siten vastoin asiaankuuluvia unionin sääntöjä ja pitää sopimukseen osalta vuonna 2016 suoritettuja maksuja (yhteensä 592 273 euroa) sääntöjenvastaisia;

5.  toteaa, että edellä mainittujen kahden puitesopimuksen tekemiseen liittyvät rahamäärät vastaavat 2,9:ää prosenttia viraston vuoden 2016 kokonaismenoista;

6.  panee merkille, että 3 kohdassa tarkoitetun puitesopimuksen tapauksessa virasto ilmoitti tehneensä päätöksen sen tosiseikan perusteella, että tarjouskilpailun voittanut toimeksisaaja oli ainoa, joka kykeni jo tuolloin täyttämään sopimusvelvoitteet; toteaa lisäksi 4 kohdassa tarkoitetun puitesopimuksen osalta, että virasto toteutti toimet erityisen kiireellisessä tilanteessa pakolaiskriisin ollessa huipussaan, ja että samaan aikaan oli pantava täytäntöön neuvoston päätökset virastolle annetuista hätätilanteen tehtävistä; toteaa, että näissä äärimmäisissä olosuhteissa valittu toimeksisaaja oli aiemmin tehnyt sopimuksen Kreikassa toimivan toisen unionin viraston kanssa; toteaa, että päätös dokumentoitiin ja hyväksyttiin poikkeuspyyntönä;

7.  kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien ongelmien ratkaisemiseksi toteutetuista toimenpiteistä 15. kesäkuuta 2018 mennessä;

8.  toteaa, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on käynnistänyt viraston toimintaa koskevan tutkimuksen; kunnioittaa täysin OLAFin tutkimuksen riippumattomuutta ja sitä tosiseikkaa, että mitään tällaisen tutkimuksen erillistä osaa ei voida julkistaa ennen kuin koko tutkimus on päättynyt;

9.  katsoo, ettei olisi vastuullista myöntää vastuuvapautta, ennen kuin kaikki viraston toimintaan liittyvät asiaankuuluvat seikat ovat täysin tiedossa; kehottaa OLAFia ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tutkimuksen tuloksista heti sen päätyttyä, jotta mahdollisesti merkittävät tulokset voidaan liittää virastoa koskevaan vuoden 2016 vastuuvapausmietintöön;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

10.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto käynnisti elokuussa 2016 avoimen menettelyn (viisi erää) tehdäkseen puitesopimuksen, jonka avulla täytettäisiin kulttuurivälittäjiin/tulkkeihin liittyvät viraston tarpeet eri maissa; toteaa lisäksi, että puitesopimuksen neljän allekirjoitetun ja tarkastetun erän (erät 2–5) kokonaismäärä oli 60 000 000 euroa jaettuna neljälle vuodelle; panee merkille, että nämä neljä erää annettiin saman tarjoajan toteutettavaksi rinnakkaisen puitesopimuksen ensimmäisenä toimeksisaajana; toteaa, että toimeksisaaja ei täyttänyt valintakriteereiden taloudellisia vaatimuksia (vuotuinen liikevaihto 1 000 000 euroa) yhtenä kolmesta edellisestä vuodesta, ja teki kyseisen vuoden osalta sopimuksen sellaisen voittoa tuottamattoman järjestön kanssa, joka sitoutui antamaan ”liikevaihtonsa” toimeksisaajan käyttöön; muistuttaa, että varainhoitoasetus sallii muiden yhteisöjen rahoituksellisten ja taloudellisten voimavarojen käytön; pitää kuitenkin valitettavana, että tässä tapauksessa on epäselvää, miten kyseisen yhteisön ”liikevaihto” voitiin saada käyttöön, samoin kuin on yhteisön toimintojen luonteen huomioon ottaen epäselvää, voiko se tukea tuotettavien palvelujen suorittamista; katsoo, että viraston olisi pitänyt hylätä tarjous, sillä siitä ei käynyt ilmi, että tarjoajan taloudellisia ja rahoituksellisia voimavaroja koskevat vaatimukset täyttyivät; pitää puitesopimusta ja kaikkia siihen liittyviä maksuja (vuonna 2016 ei suoritettu maksuja) sääntöjenvastaisina;

Talousarvio- ja varainhallinto

11.  panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli alhainen eli 80,64 prosenttia; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 63,40 prosenttia;

12.  toteaa, että viraston työohjelmaa tarkistettiin kolmasti ja sen talousarviota neljästi, jotta voitiin ottaa huomioon vuonna 2016 tapahtuneet merkittävät muutokset ja erityisesti viraston operatiivisten tukitoimien merkittävä kasvu joidenkin jäsenvaltioiden hotspot‑alueilla sekä EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpano; pyytää virastoa ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 6/2017 ”EU‑tason ratkaisu pakolaiskriisiin: hotspot‑lähestymistapa” ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta asettamaan etusijalle tämän erityiskertomuksen seurantakertomuksen, jota parlamentti on pyytänyt, jotta hotspot‑alueet voitaisiin ottaa huomioon osana unionin ja sen jäsenvaltioiden laajempaa turvapaikkajärjestelmää;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

13.  panee merkille, että siirrettyjen sidottujen määrärahojen taso osastossa 2 (hallintomenot) oli korkeat 2 500 000 euroa, eli 43,9 prosenttia (kun vuonna 2015 se oli 1 076 583 euroa, eli 36,9 prosenttia); toteaa, että nämä määrärahasiirrot liittyivät lähinnä tietotekniikan infrastruktuuriin, käännöksiin ja julkaisuihin, toimintaa koskevaan konsultointiin sekä hallintoneuvoston kokouskuluihin tapauksissa, joissa sopimukset tehtiin vuoden 2016 lopussa tai laskut lähetettiin vasta vuonna 2017;

14.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

15.  toteaa, että pääjohtaja suoritti vuoden 2016 aikana 20 määrärahasiirtoa budjettikohdasta toiseen kompensoidakseen budjettivajeita ja vastatakseen hotspot-alueiden räjähdysmäisesti kasvaviin budjettitarpeisiin erityisesti EU:n ja Turkin julkilausuman johdosta; toteaa huolestuneena, että yksi neljästä osastojen välisestä siirrosta pantiin täytäntöön pääjohtajan päätöksellä(2), vaikka se ylitti viraston varainhoitoa koskevien sääntöjen 27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetun 10 prosentin kynnysarvon; toteaa, että hallintoneuvosto hyväksyi siirron pian tämän jälkeen vuoden 2016 talousarvion toisen tarkistamisen yhteydessä;

16.  panee merkille, että muuttoliikekriisin vuoksi viraston talousarviota tarkistettiin neljään otteeseen vuonna 2016, jotta kyettiin vastaamaan komission ja jäsenvaltioiden vaatimuksiin toiminnan laajentamisesta turvapaikanhakijoiden määrän lisäännyttyä vuosina 2015 ja 2016; katsoo, että tästä syystä virastolla oli vaikeuksia käyttää näitä unionin varoja, mikä puolestaan johti joidenkin määrärahojen peruutuksiin ja siirtoihin seuraavalle varainhoitovuodelle sekä vaikeuksiin noudattaa talousarvio- ja varainhoitosääntöjä; tähdentää, että tilanne olisi ratkaistava tulevaisuudessa;

Hankinnat ja henkilöstöpolitiikka

17.  pitää valitettavana, että viraston tilien perustana olevien maksujen osalta kaksi viidestä tarkastetusta hankintamenettelystä oli sääntöjenvastaisia ja niihin liittyvien maksujen sääntöjenvastaisuudet vastasivat 2,9:ää prosenttia kokonaismenoista; panee merkille, että tämän lisäksi oli allekirjoitettu sääntöjenvastainen puitesopimus, jota varten ei ollut suoritettu maksuja; panee merkille, että virasto ryhtyi jo vuonna 2017 korjaaviin toimenpiteisiin korvaamalla kyseisiin menettelyihin perustuvat sopimukset uusilla sopimuksilla; pyytää virastoa varmistamaan, että tällaiset sääntöjenvastaisuudet eivät toistu;

18.  toteaa huolestuneena, että viraston vuonna 2016 käsittelemistä 4 861 maksusta 2 007 suoritettiin lainmukaisen määräajan jälkeen (41 prosenttia); toteaa kuitenkin tämän johtuneen pääasiassa talousarvion rajusta kasvusta; toteaa, että viraston mukaan sen operatiiviset toimet lisääntyivät räjähdysmäisesti, mikä johti siihen, että samalla henkilöstömäärällä oli käsiteltävä merkittävästi suurempi määrä rahoitustoimia; panee tyytyväisenä merkille viraston tämän tilanteen korjaamiseksi toteuttamat eri toimenpiteet; toteaa, että näiden toimenpiteiden odotettiin johtavan maksujen normalisoitumiseen vuoden 2017 puoliväliin mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimenpiteiden vaikutuksista;

19.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan hankintaviranomaisten on siinä tapauksessa, että hinta tai kulut vaikuttavat epätavallisen pieniltä, pyydettävä kirjallisesti tietoja niiden osatekijöistä ja annettava tarjoajalle mahdollisuus esittää omat huomautuksensa; toteaa kuitenkin, että eri maissa tarvittavien kulttuurivälittäjien/tulkkien hankintaan liittyvistä eristä kahden osalta (erät 3 ja 5) virasto sai tarjoukset, jotka olivat 50 prosenttia ja 31 prosenttia alhaisemmat kuin hinnaltaan seuraavaksi alhaisimmat tarjoukset; pitää erittäin valitettavana, että vaikka tämä viittaa siihen, että tarjoukset olivat epätavallisen alhaisia, virasto ei pitänyt tarpeellisena pyytää tarjoajalta minkäänlaisia lisätietoja asiasta;

20.  muistuttaa, että komissio teki vuonna 2014 yli 50 unionin toimielimen ja elimen (virasto mukaan luettuna) nimissä yhden toimeksisaajan kanssa puitesopimuksen ohjelmistolisenssien hankinnasta sekä niihin liittyvästä ylläpidosta ja tuesta; toteaa, että puitesopimuksen toimeksisaaja toimii viraston ja tavarantoimittajien välisenä välittäjänä, joka voi edistää viraston tarpeiden täyttämistä; toteaa, että puitesopimuksen toimeksisaajalla on oikeus tehdä 2–9 prosentin lisäys tavarantoimittajien hintoihin palkkiona tarjoamistaan välittäjäpalveluista; toteaa lisäksi, että puitesopimuksen toimeksisaajalle vuonna 2016 suoritettujen maksujen kokonaismäärä oli 534 900 euroa; pitää valitettavana, että virasto ei tarkistanut systemaattisesti hintoja ja lisäyksiä, jotka laskutettiin tavarantoimittajien puitesopimuksen toimeksisaajalle toimittamien hintatarjousten ja laskujen perusteella; panee merkille, että viraston vastauksen mukaan sen oli määrä ottaa 1. tammikuuta 2018 käyttöön systemaattiset tarkastukset kaikkien 135 000 euroa ylittävien kustannusten osalta;

21.  panee merkille, että virastolle osoitettujen tehtävien lisäännyttyä merkittävästi vuoden 2016 alussa sekä sen rahoitus- että henkilöresursseja lisättiin toistuvasti; panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen ottaa vastaan ja hallinnoida näitä resursseja tehokkaasti, viraston sisäinen organisaatiorakenne päätettiin virtaviivaistaa ottaen huomioon sille osoitetut uudet lisätehtävät; panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi viraston uuden organisaatiorakenteen pääjohtajan esittämässä muodossa 12. toukokuuta 2016; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän uuden organisaation tuloksena odotetuista parannuksista;

22.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2016 viraston palveluksessa oli nimitetyt työntekijät mukaan luettuina 136 työntekijää seuraavasti: 86 väliaikaista toimihenkilöä (unionin talousarviossa hyväksytyistä 91 toimesta), 43 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 7 kansallista asiantuntijaa; toteaa, että henkilöstöstä 63,2 prosenttia oli naisia ja 36,8 prosenttia miehiä; kehottaa virastoa huolehtimaan henkilöstön tasapainoisesta sukupuolijakaumasta ja ottamaan sen huomioon tulevassa palvelukseenotossa;

23.  panee tyytyväisenä merkille, että operatiivisten tehtävien osuus kasvoi vuonna 2015 toteutuneesta 58,18 prosentista 63,31 prosenttiin vuonna 2016 operatiivisessa toiminnassa vuonna 2016 tapahtuneen nopean kasvun vuoksi;

24.  toteaa, että virasto vastaanotti yhden valituksen, joka koski sopimuksen vahvistamatta jättämistä koeajan päätteeksi; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle valituksen ratkaisusta;

25.  toteaa, että vuonna 2016 viraston henkilöstön jäsenet olivat sairauslomalla keskimäärin 2,4 päivää; toteaa hieman huolestuneena, että virasto ei ole ilmoittanut, miten paljon määrärahoja tai päiviä vuonna 2016 käytettiin hyvinvointitoimintaan henkilöstön jäsentä kohti; pahoittelee sitä, että virasto ei parlamentin pyynnöstä huolimatta maininnut vuonna 2016 käynnistettyjä uusia hyvinvointitoimia;

26.  toteaa huolestuneena, että virasto ei vielä ole ottanut käyttöön työpaikkahäirinnän ehkäisemistä koskevia toimintaperiaatteita; kehottaa virastoa ottamaan käyttöön uskottujen neuvonantajien verkoston osana toimia, joilla pyritään suojelemaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estämään työpaikkakiusaaminen ja seksuaalinen häirintä, sekä järjestämään valistustilaisuuksia, antamaan perustietoja työpaikkahäirinnästä verkkosivuillaan sekä ottamaan käyttöön uusille työntekijöille tarkoitetun ohjelman, joka sisältää esityksen terveydestä ja hyvinvoinnista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

27.  toteaa, että virasto aikoo ilmoituksensa mukaan laatia vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla käytännön oppaan eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa varten sekä sitovat säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimenpiteen täytäntöönpanosta;

28.  toteaa, että virasto aikoo entistä tiukemmin vaatia hallintoneuvostonsa jäseniä toimittamaan ilmoitukset sidonnaisuuksistaan niiden julkistamiseksi; muistuttaa, että avoimuus on keskeisen tärkeää pyrittäessä säilyttämään unionin kansalaisten luottamus unionin toimielimiin; kehottaa virastoa raportoimaan asiasta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

29.  panee merkille, että virasto ei ole vastannut kysymykseen siitä, kirjattiinko ja julkistettiinko kaikki edunvalvojien kanssa järjestetyt kokoukset; kehottaa virastoa antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vastauksen;

30.  panee merkille, että vuonna 2016 virasto sai kahdeksan asiakirjapyyntöä, joiden johdosta se antoi seitsemän asiakirjaa tutustuttavaksi kokonaan, mutta epäsi luvan yhden asiakirjan tapauksessa, koska tiedot eivät olleet viraston saatavilla, ohjaten kuitenkin pyynnön esittäjän asianomaisten viranomaisten puoleen;

31.  toteaa, että virastolla ei ole virka-ajoneuvoja, mutta että se suunnittelee kahden ajoneuvon hankkimista tulevaisuudessa;

Tärkeimmät saavutukset

32.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

   se auttoi aktiivisesti jäsenvaltioita ja erityisesti Kreikkaa ja Italiaa selviytymään turvapaikkajärjestelmiinsä kohdistuvasta ennalta arvaamattomasta ja jatkuvasta paineesta;
   se antoi Italiassa ja Kreikassa täyden tuen unionin sisäisten siirtojen järjestelmän soveltamiselle selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden tapauksessa;
   se tehosti toimiaan vastatakseen nopeasti ja tehokkaasti haasteisiin, jotka liittyvät Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon;

33.  panee tyytyväisenä merkille että 218 kouluttajaa osallistui vuoden 2016 aikana 15:een viraston järjestämään kouluttajien koulutustilaisuuteen; panee merkille myös, että virasto tarjosi verkko-oppimisympäristössään ”EASO Training Curriculum” 361 kansallista koulutustilaisuutta, joihin osallistui 5 833 kansallista työntekijää;

Sisäinen valvonta

34.  toteaa, että vuoden 2016 alussa kuudestatoista sisäisen valvonnan standardista neljä oli pantu täytäntöön osittain ja yhtä ei lainkaan; toteaa, että virasto kehitti puuttuvat henkilöstösääntöjen täytäntöönpanoa koskevat säännöt (ICS 3), laati vuotuisen työsuoritusten arviointijärjestelmän (ICS 4), toteutti ensi kertaa riskinhallintaprosessin (ICS 6), hyväksyi IT‑hallintatapoja koskevat ohjeet ja projektinhallintaa koskevat ohjeet (ICS 7) sekä saavutti edistystä asiakirjahallintoa koskevien sääntöjen määrittelyssä ja täytäntöönpanossa hyväksymällä asiakirjahallintoa koskevan toimintapolitiikan (ICS 11); kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoon liittyvistä parannuksista;

35.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan avustussopimus, joka koski 90 sormenjälkien ottoon tarkoitetun skannerin ja 90 yhteensopivan tietokoneen (laitteet) hankkimista ja lahjoittamista Kreikan valtiolle, ja jonka arvo oli 1 100 000 euroa, edellytti välineiden toimittamista Ateenan poliisin tietotekniikkayksikölle ja jakelua sieltä Kreikan saarilla sijaitseville hotspot‑alueille; muistuttaa, että toimea koskevassa kuvauksessa vaadittiin, että paikan päällä piti olla viraston henkilöstöä varmistamassa, että laitteet toimitetaan, asennetaan ja siirretään Kreikan poliisin omistukseen asianmukaisesti; pitää erittäin valitettavana, että viraston henkilöstöä ei kuitenkaan ollut paikalla varmistamassa kyseisen vaatimuksen täyttymistä ja että asianomaisilta Kreikan viranomaisilta saatiin vasta heinäkuussa 2017 vahvistus siitä, että laitteet oli toimitettu hotspot-alueille helmikuussa ja maaliskuun alussa 2016 ja että niitä käytetään aiottuun tarkoitukseen; panee merkille, että viraston vastauksen mukaan se oli ensi kerran 23. toukokuuta 2016 pyytänyt virallisesti Kreikan viranomaisia vahvistamaan laitteiden toimittamisen ja asentamisen järjestelykeskuksiin;

36.  toteaa, että viraston toimintaympäristössä ilmeni vuonna 2016 lukuisia haasteita, kun sen talousarvio kasvoi ja tehtävät lisääntyivät huomattavasti, taloushallinnon tapahtumien määrä kasvoi merkittävästi, tilinpitäjä vaihtui (mikä johti useisiin väliaikaisiin ratkaisuihin) ja käyttöön otettiin paperiton työnkulun hallintajärjestelmä; pitää valitettavana, että merkittävästi muuttunutta ja epävakaata tilannetta vaikeutti lisäksi kirjanpitojärjestelmän uudelleenvalidointi ja tapahtumien säännöllisten jälkitarkastusten järjestelmän käyttöönotto; toteaa, että viraston vastauksen mukaan kirjanpitojärjestelmän uudelleenvalidointi on suunnitteilla vuodeksi 2017 ja säännöllisten jälkitarkastusten strategiaa harkitaan keskipitkällä aikavälillä;

Sisäinen tarkastus

37.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti vuonna 2016 tarkastuksen, joka koski talousarvion toteutusta ja hankintasuunnitelman täytäntöönpanoa virastossa; toteaa, että tarkastajat antoivat tunnustusta viraston jatkuville pyrkimyksille varmistaa hallinnollisten menettelyjen, kuten talousarvion toteutuksen ja hankintojen, moitteeton toiminta samaan aikaan, kun virastoon kohdistuu toiminnallisia haasteita, jotka liittyvät sen rooliin pakolaiskriisissä; panee tyytyväisenä merkille, että virasto on merkittävästi parantanut talousarvionsa toteutusta ja että talousarvion toteutusta pidettiin tyydyttävänä; toteaa lisäksi, että vaikka seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen määrä oli verrattain suuri, sitä pidettiin perusteltuna; katsoo, että viraston olisi vahvistettava hallintomenoihin liittyvien hankintamenettelyjen suunnitteluaan; toteaa, että menettelyjen sekä puitesopimusten nojalla tehtyjen sopimusten seuranta on heikkoa ja sitä olisi vahvistettava; toteaa, että virasto jatkaa yhteistyötä IAS:n kanssa kehittääkseen käytännön toimia, joilla havaitut riskit minimoidaan; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle hankintamenettelyjen parantamiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

38.  toteaa, että vuoden 2016 alussa virastolla oli vuosina 2014 ja 2015 suoritettujen kolmen tarkastuksen tuloksena kolme avointa toimintasuunnitelmaa; panee tyytyväisenä merkille, että virasto saattoi valmiiksi 19 jatkotoimea niistä 20 toimesta, jotka perustuivat IAS:n tekemiin tarkastuksiin; toteaa, että virasto odottaa saavansa vielä avoimena olevan suosituksen toteuttamisen päätökseen, kun täysivaltaisen viraston uusi perustamisasetus hyväksytään;

Muita huomautuksia

39.  toteaa, että komissio esitti 4. toukokuuta 2016 ehdotuksen uudeksi asetukseksi(3), jolla virasto muunnetaan täysivaltaiseksi erillisvirastoksi;

40.  muistuttaa, että asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) 46 artiklan mukaisesti viraston on teetettävä toimintansa tuloksia koskeva riippumaton ulkoinen arviointi; toteaa, että arvioinnissa tarkasteltiin unionin kannalta saavutettua lisäarvoa sekä viraston tehokkuutta ja vaikuttavuutta Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa, mukaan luettuna turvapaikkalainsäädäntöpaketti; toteaa, että ulkopuoliset arvioijat esittelivät havaintonsa ja suosituksensa hallintoneuvostolle tammikuussa 2016; panee merkille, että virasto päätti laatia toimintasuunnitelman ulkopuolisten arvioijien antamien yhdeksän suosituksen toteuttamiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

41.  pyytää virastoa parantamaan sisäisen valvonnan prosessejaan; pitää myönteisinä korjaavia toimia, jotka on jo pantu täytäntöön hyväksymällä uudet sisäisen valvonnan standardit; kiinnittää huomiota siihen, että julkisia hankintoja koskevia menettelyjä ei ole suunniteltu asianmukaisesti, ja muistuttaa virastoa asianmukaisen suunnittelun tärkeydestä myös kriisikontekstissa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto hankki ja asensi Kreikan ja Italian hotspot‑alueille liikuteltaviksi toimistoiksi 65 konttia, joiden yhteenlaskettu arvo oli 852 136 euroa; toteaa, että osa konteista sijoitettiin paikkoihin, joissa samanlaisia kontteja (jotka eivät kuuluneet virastolle) myöhemmin tuhottiin mellakoissa; panee merkille, että virasto ei vakuuttanut näitä 65 konttia tämän riskin varalta, sillä se ei pitänyt tällaista vakuutusta kustannustehokkaana; panee merkille, että virasto ei ollut perinyt kaikkia alv-palautuksiaan vuosilta 2014 ja 2015 hyvissä ajoin; pitää myönteisenä, että perintä on sittemmin saatettu päätökseen;

42.  panee merkille, että virasto muutti vuokrasopimustaan ja laajensi vuoden 2016 jälkipuoliskolla toimistotilojaan ottamalla käyttöön lisäosan rakennuksesta, jossa sen tilat sijaitsevat; toteaa, että viraston vastuiden ja tehtävien lisääntymisen myötä henkilöstön määrän odotetaan nousevan 500:aan vuoden 2020 loppuun mennessä, minkä johdosta tarvitaan paljon lisää toimistotiloja; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän lisäyksen odotettavissa olevista talousarviovaikutuksista;

43.  panee merkille Rooman ja Ateenan toimistojen avaamisen sekä viraston kasvaneen roolin kaikkialla unionissa sen ulottaessa toimintaansa lähemmäs hotspot‑alueita;

44.  panee merkille yhdyshenkilöiden nimittämisen unionin toimielimiin Brysselissä sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastoon, jotta voidaan edistää tiiviimpiä suhteita ja helpottaa yhteistyötä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla;

45.  toteaa viraston vastauksesta, että brexitiä koskeva tiedonvaihto viraston ja komission välillä on ollut perusteellista ja että virasto seuraa tiiviisti komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ohjeita ja tekee vastaavia valmisteluja varautuen myös viraston muuttamiseen uudeksi Euroopan unionin turvapaikkavirastoksi;

46.  toteaa tyytymättömänä, että virasto ei vastannut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen kysymykseen pyrkimyksistä varmistaa kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset toimitilat sekä vähentää tai kompensoida hiilidioksidipäästöjä; kehottaa virastoa pitämään silmällä toimintansa ympäristövaikutuksia erityisesti, kun otetaan huomioon sen henkilöstömäärän tuleva nousu jopa 500 työntekijään;

o
o   o

47.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(5) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)EUVL C 248, 29.7.2017, s. 16.
(2)Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston hallintoneuvoston päätös N:o 20, tehty 27. joulukuuta 2013, EASOn varainhoitoa koskevista säännöistä.
(3)COM(2016)0271.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19. toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus