Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2171(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0067/2018

Předložené texty :

A8-0067/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.36

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0141

Přijaté texty
PDF 515kWORD 50k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
P8_TA(2018)0141A8-0067/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016 (2017/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0067/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 87.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 87.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016 (2017/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0067/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro bankovnictví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 87.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 87.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016 (2017/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0067/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „orgánu“) na rok 2016 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(1) 36 491 378 EUR, což oproti roku 2015 představuje navýšení o 9,19 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (14 071 959 EUR, což představuje 40 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (22  419 419 EUR, což představuje 60 %);

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na roky 2012, 2013 a 2014

1.  konstatuje, že pokud jde o jednu připomínku, kterou Účetní dvůr učinil ve zprávě za rok 2012 ohledně příspěvku na vzdělávání a která byla ve zprávách Účetního dvora za roky 2013 a 2014 označena jako „probíhající“, přijal orgán nápravná opatření a podepsal smlouvy s 26 školami, které navštěvují děti zaměstnanců, a s dalšími čtyřmi školami jedná;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  bere na vědomí, že díky snahám o kontrolu rozpočtu během rozpočtového roku 2016 dosáhla míra plnění rozpočtu 96,76 %, což v porovnání s rokem 2015 představuje snížení o 2,58 %, a že míra plnění prostředků na platby činila 88,67 %, tzn. že došlo k jejímu snížení o 1,03 %; bere na vědomí sdělení agentury, že tato stabilně vysoká míra plnění rozpočtu je výsledkem dobrého plánování a monitorování rozpočtu;

3.  konstatuje, že orgán v důsledku zvýšení hodnoty eura proti britské libře v roce 2016 požádal o snížený opravný rozpočet ve výši 1 572 000 EUR;

Závazky a přenesené prostředky

4.  vítá, že orgán dále snížil celkovou míru přenesených prostředků na závazky z 10 % v roce 2015 na 8 % v roce 2016, což je vůbec nejnižší míra v kontextu 9% zvýšení celkového rozpočtu mezi uvedenými dvěma lety;

5.  zdůrazňuje, že přenosy prostředků jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou orgánem předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

6.  konstatuje, že podle účetní závěrky orgánu v průběhu roku 2016 provedl 34 rozpočtových převodů; konstatuje, že 10% limit stanovený v článku 27 finančního nařízení orgánu nebyl nikdy překročen; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2016 byly v souladu s finančními pravidly;

Zadávání zakázek a zaměstnanecká politika

7.  vítá, že z 1 164 faktur uhrazených orgánem v roce 2016 jich bylo pouze 13 (0,9 %) proplaceno pozdě a že orgán již třetím rokem neplatil žádné úroky z prodlených plateb;

8.  konstatuje, že podle plánu pracovních míst orgánu vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 126 míst (z celkových 127 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 118 místy v roce 2015; konstatuje, že 50,3 % zaměstnanců orgánu tvoří ženy a 49,7 % muži; s potěšením shledává, že mezi zaměstnanci jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví; vyjadřuje však politování nad složením správní rady, kde je šest osob stejného pohlaví;

9.  konstatuje, že na každého zaměstnance orgánu připadalo v roce 2016 v průměru 7,45 dne pracovní neschopnosti; bere na vědomí, že orgán vynaložil 800 GBP (+ DPH) na osobu na zdraví prospěšné aktivity, jako např. zdravotní a bezpečnostní školení nebo roční lékařské prohlídky;

10.  shledává, že politická nejistota v důsledku referenda, které dne 23. června 2016 proběhlo ve Spojeném království, se negativně odrazila v náborových plánech orgánu; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o budoucím vývoji svých náborových plánů;

11.  konstatuje, že orgán neužívá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

12.  s uspokojením konstatuje, že orgán provádí politiku prevence a řešení střetu zájmů svých zaměstnanců i zvláštní politiku pro členy dozorčí rady a správní rady;

13.  bere na vědomí, že bylo nahlášeno 17 případů střetu zájmů; konstatuje, že tyto případy se týkaly dvou typů situací, vlastnictví akcií a dřívějšího zaměstnání; rovněž konstatuje, že všichni zaměstnanci, kteří ohlásili vlastnictví akcií v institucích, je získali před nástupem do orgánu a byli vyzváni, aby své investice stáhli; shledává, že tyto případy byly v roce 2017 znovu prověřeny a že ve všech případech byl potvrzen prodej akcií; bere na vědomí, že v roce 2016 byly vyšetřovány tři případy předchozího zaměstnání a že bylo rozhodnuto zavést opatření, aby dotčení zaměstnanci nespolupracovali na případech týkajících se příslušných orgánů, z nichž přišli na základě neplaceného pracovního volna;

14.  vítá, že na internetových stránkách orgánu jsou zveřejněna prohlášení o zájmech a životopisy členů dozorčí rady a správní rady i předsedy, výkonného ředitele a ředitelů orgánu;

15.  bere na vědomí, že postup zveřejňování zápisů ze schůzí dozorčí rady je právě podroben revizi a že podle nové praxe by zápisy ze schůzí měly být schvalovány písemným postupem a zveřejňovány před následující schůzí; vyzývá orgán, aby jakmile postup zveřejňování zápisů schválí, aby o tom informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

16.  s uspokojením konstatuje, že orgán přijal etický kodex, který má zajistit, aby jeho zaměstnanci jednali nezávisle, nestranně, objektivně, loajálně a transparentně;

17.  vítá, že na internetových stránkách orgánu byl vytvořen veřejný rejstřík schůzí, který má posílit transparentnost jeho činností tím, že zde jsou oznamovány schůze zaměstnanců orgánu s vnějšími zúčastněnými stranami;

18.  s uspokojením konstatuje, že orgán přijal strategii boje proti podvodům na období 2015–2017; bere na vědomí, že tým boje proti podvodům, který provádění této strategie koordinuje, je složen z poradce pro profesní etiku a dalších tří zaměstnanců, včetně právních odborníků, a pořádá povinná školení pro všechny zaměstnance; shledává, že bylo vypracováno posouzení rizik pro všechna oddělení a útvary, aby byla určena rizika spáchání podvodu a aby bylo posouzeno, jak četné a jak závažné by mohly být rizikové případy v těchto oblastech; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o svých zjištěních;

19.  shledává, že orgán přijal interní politiku pro whistleblowing a že vytvořil bezpečný komunikační kanál pro oznamovatele z řad svých zaměstnanců;

20.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý subjekt s dostatečnými rozpočtovými zdroji pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání, jenž bude pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní dosažené výsledky

21.  vítá tři hlavní pozitivní výsledky a úspěchy, které orgán zaznamenal v roce 2016:

   úspěšné vypracování jednotného souboru pravidel pro bankovnictví v Unii vydáním 12 obecných pokynů, 7 konečných návrhů prováděcích technických norem a 15 konečných návrhů regulačních technických norem;
   úspěšné monitorování různých aspektů jednotného souboru pravidel, včetně dodatečných nástrojů vlastních prostředků úrovně 1, politik odměňování a významných převodů rizik pomocí sekuritizace;
   výrazné výsledky při zajišťování souladu revizí, hodnocení a kontrolních opatření v oblasti dohledu napříč členskými státy, kdy ve své zprávě o sbližování v oblasti dohledu vyzdvihl pokrok dosažený při slaďování postupů pro hodnocení rizik v návaznosti na uplatňování obecných pokynů orgánu pro proces přezkoumání a hodnocení v oblasti dohledu a na vytvoření a fungování jednotného mechanismu dohledu;

Interní audit

22.  bere na vědomí, že v únoru 2016 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) komplexní posouzení rizik u všech postupů orgánu (administrativních, finančních, provozních a IT), které má sloužit jako základ pro přípravu nového strategického plánu interního auditu na období 2017–2019; dále konstatuje, že v listopadu 2016 proběhl první audit zaměřený na sbližování dohledu – kolegia; vyzývá orgán, aby o výsledcích těchto auditů informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

23.  konstatuje, že v září 2016 IAS provedl následnou dokumentární prověrku doporučení vydaných v rámci auditu v roce 2013, která zatím nebyla realizována; vítá skutečnost, že zbývající doporučení byla řádně a účinně provedena a uzavřena; bere na vědomí, že během roku 2016 nebyla vydána ani uzavřena žádná kritická doporučení a že k 1. lednu 2017 nezůstala žádná kritická doporučení nedořešena;

Další připomínky

24.  s uspokojením konstatuje, že orgán se v roce 2016 podílel na různých činnostech s cílem snížit svou ekologickou stopu;

25.  bere na vědomí, že Soudní dvůr vydal pro dvě agentury se sídlem v Londýně „odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti“, který se týká rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie; konstatuje, že vzhledem k rozhodnutí o budoucím sídle uvedl orgán ve svých finančních výkazech jako podmíněné závazky zbývajících 14 000 000 EUR nákladů souvisejících s nájemní smlouvou na kancelářské prostory (s předpokladem, že smlouva bude do konce roku 2020 zrušena), a uvedl, že další možné náklady související s přesunem sídla, například přemístěním zaměstnanců s jejich rodinami, nelze zatím odhadnout; dále konstatuje, že v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie je možné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů orgánu; vyzývá orgán, aby o nákladech na přesun sídla informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

26.  konstatuje, že orgán podepsal nájemní smlouvu na 12 let platnou do 8. prosince 2026 a že za normálních smluvních podmínek existuje závazek, že bude zaplaceno plné nájemné za celé toto období; konstatuje však, že orgán vyjednal doložku o přerušení v polovině smluvního období, což znamená, že pokud se tato doložka uplatní, nebude orgán povinen platit nájemné za posledních šest let; nicméně konstatuje, že orgán musí vrátit polovinu podpory (16 měsíců nájmu odpovídajícího 3 246 216 EUR), kterou obdržel na začátku smlouvy a která byla stanovena na základě plného, dvanáctiletého trvání smlouvy (32 měsíců bezplatného nájmu), a že po ukončení nájmu je nutné budovu uvést do původního stavu bez ohledu na to, kdy ji nájemce opustí; doporučuje, aby se poznatky získané z této zkušenosti uplatnily při jednání o veškerých dalších budoucích nájemních smlouvách;

27.  s uspokojením konstatuje, že Komise poskytuje orgánu aktuální informace o vývoji situace v souvislosti s rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Unie, které se týká orgánu; konstatuje, že musí být zajištěn provoz orgánu během přechodného období;

28.  vítá, že v zájmu nepřetržitého fungování orgánu bylo v rozumné lhůtě vybráno město, které se stane jeho novým sídlem; zdůrazňuje, že Parlament se plně zhostí své úlohy při realizaci tohoto rozhodnutí;

29.  zdůrazňuje, že při zajišťování toho, aby byly veškeré úkoly vyplývající z regulačního rámce stanoveného Parlamentem a Radou prováděny v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě, by se měl orgán důsledně zaměřovat pouze na dané úkoly, nerozšiřovat svůj mandát nad rámec mandátu, který mu svěřil Parlament a Rada, a věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality s cílem optimalizovat využití zdrojů a dosáhnout cílů, které mu Parlament a Rada vytkly;

30.  upozorňuje na ústřední úlohu orgánu při zajišťování lepšího dohledu nad finančním systémem Unie v zájmu zajištění finanční stability, nutné transparentnosti a větší bezpečnosti pro finanční trh Unie, zejména prostřednictvím koordinace dohledu mezi vnitrostátními kontrolními orgány, v případě potřeby prostřednictvím spolupráce s orgány odpovědnými za mezinárodní dohled, jakož i prostřednictvím dohledu nad důsledným uplatňováním práva Unie; zdůrazňuje, že tato spolupráce by se měla zakládat na atmosféře důvěry; zdůrazňuje úlohu orgánu, pokud jde o přispívání ke konvergentním kontrolním postupům na vysoké úrovni v oblasti ochrany spotřebitele a o jejich prosazování;

31.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být vnitřně přerozděleny rozpočtové a lidské zdroje orgánu; považuje za nezbytné, aby měl orgán dostatečné zdroje, aby mohl plnit své úkoly v plném rozsahu, a to i pokud jde o řešení dodatečné pracovní zátěže plynoucí z těchto úkolů, a zároveň zajišťovat přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů a rozpočtovou účinnost; kromě toho upozorňuje na to, že jakékoli zvýšení pracovní zátěže orgánu lze řešit interně prostřednictvím přerozdělení rozpočtových prostředků nebo lidských zdrojů za předpokladu, že toto přerozdělení nebude mít negativní vliv na plný výkon mandátu orgánu a zajistí nezávislost orgánu při plnění jeho úkolů v oblasti dohledu;

32.  zdůrazňuje, že zdroje poskytnuté orgánu by měly být využívány podle jednoznačných priorit a s jasným důrazem na jeho mandát, aby byly účinně dosaženy stanovené cíle; konstatuje, že práci orgánu je nutné pravidelně hodnotit v zájmu efektivního, transparentního a důvěryhodného využívání jeho zdrojů;

33.  očekává, že orgán bude Parlament a Radu pravidelně, zavčas a podrobně informovat o své činnosti, zejména v souvislosti s vypracováváním závazných technických norem, stanovisek a pravidel, aby občanům Unie projevil transparentní jednání a prokázal, že jeho prioritou je ochrana spotřebitelů;

o
o   o

34.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 24, 24.1.2017, s. 1.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění