Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2171(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0067/2018

Indgivne tekster :

A8-0067/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.36

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0141

Vedtagne tekster
PDF 189kWORD 55k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
P8_TA(2018)0141A8-0067/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 (2017/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0067/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 87.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 87.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 (2017/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0067/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 87.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 87.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 (2017/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0067/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 36 491 378 EUR, hvilket svarer til en stigning på 9,19 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (14 071 959 EUR svarende til 40 %) og bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i medlems- og observatørstaterne (22 419 419 EUR svarende til 60 %);

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012, 2013 og 2014

1.  noterer sig, at myndigheden har truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår én bemærkning om uddannelsesbidraget, som blev fremsat i Revisionsrettens 2012-beretning, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretninger for 2013 og 2014, og at der er truffet korrigerende foranstaltninger og indgået kontrakter med 26 skoler, hvor medarbejdernes børn går, og er forhandlinger i gang med yderligere fire skoler;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  anerkender, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 96,76 %, hvilket er et fald på 2,58 % i forhold til 2015, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 88,67 %, hvilket er et fald på 1,03 %; erfarer fra myndigheden, at denne fortsat høje gennemførelsesgrad skyldes god budgetplanlægning og -overvågning;

3.  bemærker, at myndigheden på grund af euroens stigende værdi i forhold til det britiske pund i 2016 anmodede om et ændringsbudget med en nedskæring på 1 572 000 EUR;

Forpligtelser og fremførsler

4.  glæder sig over, at myndigheden yderligere reducerede den samlede andel af fremførte forpligtede bevillinger fra 10 % i 2015 til 8 % i 2016 til det laveste niveau nogensinde til trods for en stigning på 9 % i det samlede budget fra det ene år til det andet;

5.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af myndigheden og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

6.  noterer sig på baggrund af myndighedens regnskab, at den gennemførte 34 budgetoverførsler i 2016; bemærker, at grænsen på 10 %, som er omhandlet i artikel 27 i myndighedens finansforordning, ikke blev overskredet; bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførslerne i 2016 lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Udbud og personalepolitik

7.  ser med tilfredshed på, at kun 13 (0,9 %) ud af de 1 164 fakturaer, som myndigheden betalte i 2016, blev betalt for sent, og at myndigheden for tredje år i træk ikke betalte nogen morarenter;

8.  konstaterer ud fra myndighedens stillingsfortegnelse, at 126 stillinger (ud af de 127 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016, i forhold til 118 i 2015; bemærker, at myndighedens personale består af 50,3 % kvinder og 49,7 % mænd; bemærker med tilfredshed, at kønsfordelingen blandt personalet er velafbalanceret; beklager imidlertid, at bestyrelsen er sammensat af seks personer, der alle er af samme køn;

9.  bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær for myndighedens medarbejdere var 7,45 dage pr. medarbejder i 2016; bemærker, at myndigheden brugte 800 GBP pr. person på aktiviteter med henblik på fysisk velvære, såsom sundheds- og sikkerhedsforedrag og årlige lægeundersøgelser;

10.  bemærker, at den politiske usikkerhed, der opstod på grund af Det Forenede Kongeriges folkeafstemning den 23. juni 2016, havde en negativ indvirkning på myndighedens ansættelsesplaner; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den videre udvikling med hensyn til disse planer;

11.  bemærker, at myndigheden ikke anvender officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

12.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har indført en politik vedrørende interessekonflikter for personalet, samt en særlig politik, der finder anvendelse på medlemmer af tilsynsrådet og bestyrelsen;

13.  bemærker, at der blev indberettet 17 tilfælde af interessekonflikter; bemærker, at disse tilfælde vedrørte to typer af situationer, nemlig aktiebesiddelse og tidligere beskæftigelse; bemærker også, at alle medarbejdere, der besidder aktier i institutter, havde erhvervet dem inden ansættelsen i myndigheden og blev bedt om at afhænde disse aktier; anerkender, at der igen i 2017 blev foretaget en screening af disse situationer, og at det i alle tilfælde blev bekræftet, at aktierne var blevet solgt; bemærker, at der i 2016 blev undersøgt tre sager vedrørende medarbejderes tidligere beskæftigelse, og at det blev besluttet at indføre foranstaltninger, således at de pågældende medarbejdere ikke ville blive involveret i sager, der vedrørte de kompetente myndigheder, hvorfra de havde orlov;

14.  glæder sig over, at interesseerklæringer og CV'er fra medlemmerne af tilsynsrådet og bestyrelsen samt fra myndighedens formand, administrerende direktør og direktører er offentliggjort på myndighedens websted;

15.  bemærker, at proceduren for offentliggørelse af referaterne af tilsynsrådets møder er ved at blive revideret, således at referaterne godkendes ved skriftlig procedure og offentliggøres inden det efterfølgende møde; opfordrer myndigheden til at give dechargemyndigheden besked, når proceduren for offentliggørelse af referaterne er godkendt;

16.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har indført etiske retningslinjer, som har til formål at sikre, at dens medarbejdere agerer uafhængigt, upartisk, objektivt, loyalt og på en gennemsigtig måde;

17.  glæder sig over, at der er oprettet et offentligt møderegister, som har til formål at styrke gennemsigtigheden i myndighedens aktiviteter ved at angive de møder, som myndighedens personale har med eksterne interessenter, og over, at registret er tilgængeligt på myndighedens websted;

18.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har vedtaget en strategi til bekæmpelse af svig for perioden 2015-2017; bemærker, at et "svigbekæmpelseshold", som koordinerer gennemførelsen af strategien, består af den etiske rådgiver og tre andre medlemmer fra personalet, herunder juridiske eksperter, og giver obligatoriske kurser for alle medarbejdere; bemærker, at der er gennemført en risikovurdering, som omfattede alle myndighedens enheder og afdelinger, for at påvise risici for svig og anslå, hvor hyppige og hvor alvorlige risikohændelser på disse områder kunne være; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af dette tiltag;

19.  bemærker, at myndigheden har vedtaget en intern politik om whistleblowing og oprettet en sikker whistleblowingkanal for sine medarbejdere;

20.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

Vigtigste resultater

21.  glæder sig over de tre vigtigste resultater og succeser, som myndigheden udpegede i 2016, nemlig:

   Den udviklede med et positivt resultat det fælles regelsæt for banker i Unionen ved at udarbejde 12 retningslinjer, 7 endelige udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder og 15 endelige udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder;
   Den overvågede med et positivt resultat forskellige aspekter af det fælles regelsæt, herunder hybride kernekapitalinstrumenter til egenkapital, aflønningspraksis og væsentlig risikooverførsel i forbindelse med securitiseringer;
   Den gjorde betydelige fremskridt med at sikre ensartethed i tilsynskontroller, evalueringer og tilsynsforanstaltninger på tværs af medlemsstaterne, idet dens rapport om tilsynskonvergens fremhævede fremskridtet med hensyn til konvergens inden for risikovurderingspraksis efter implementeringen af myndighedens retningslinjer for tilsynskontrol og evaluering og etableringen og driften af den fælles tilsynsmekanisme;

Intern revision

22.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i februar 2016 gennemførte en fuldstændig risikovurdering af alle myndighedens processer (administrative, finansielle, driftsmæssige og IT-relaterede), der skulle tjene som grundlag for udarbejdelsen af den nye plan for strategisk intern revision for perioden 2017-2019; bemærker endvidere, at den første revision af "tilsynsmæssig konvergens – kollegier og uddannelse" fandt sted i november 2016; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af disse revisioner;

23.  bemærker, at IAS i september 2016 gennemførte en opfølgende skrivebordskontrol af de udestående anbefalinger fra revisionen i 2013; glæder sig over, at de resterende anbefalinger var blevet tilstrækkeligt og effektivt gennemført og afsluttet; bemærker, at der i 2016 ikke blev fremsat eller afsluttet nogen kritiske anbefalinger, og at der pr. 1. januar 2017 ikke var nogen udestående kritiske anbefalinger;

Andre bemærkninger

24.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden i 2016 var involveret i forskellige aktiviteter for at nedbringe det miljømæssige fodaftryk;

25.  bemærker, at Revisionsretten for to af de agenturer, der er placeret i London, indsatte et punkt med henvisning til specialforhold vedrørende Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen; bemærker, at myndigheden i lyset af afgørelsen om dens fremtidige placering i sit årsregnskab har opført sine resterende omkostninger på 14 000 000 EUR i forbindelse med kontorlejekontrakten som eventualforpligtelser (ud fra den antagelse, at den vil blive annulleret ved udgangen af 2020), og det forhold, at andre potentielle omkostninger i forbindelse med flytningen, som f.eks. flytning af personalet og deres familier, endnu ikke kan anslås; bemærker endvidere, at der kan opstå et fald i myndighedens indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om omkostningerne ved flytningen;

26.  bemærker, at myndigheden har underskrevet en lejekontrakt på 12 år med udløbsdato den 8. december 2026, og at der under normale kontraktvilkår er en forpligtelse til at betale den fulde leje for hele perioden; bemærker dog, at myndigheden har forhandlet sig frem til en klausul om ophævelse midtvejs i kontraktperioden, hvilket betyder, at myndigheden, hvis denne klausul tages i anvendelse, vil blive fritaget for forpligtelsen til at betale leje for de sidste seks år; bemærker imidlertid, at myndigheden er forpligtet til at tilbagebetale halvdelen af det motivationsfremmende nedslag (svarende til 16 måneders leje svarende til 3 246 216 EUR), som den modtog ved kontraktens begyndelse, og som var baseret på kontraktens fulde løbetid på 12 år (32 måneders gratis leje), og at tilbageførelsen af bygningen til dens oprindelige tilstand skal udføres ved udgangen af brugsperioden, uanset hvornår lejeren forlader bygningen; anbefaler, at man bør tage ved lære af disse erfaringer i forhandlingerne om alle fremtidige lejekontrakter;

27.  bemærker med tilfredshed, at Kommissionen holder myndigheden orienteret om udviklingen med hensyn til Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen, som påvirker myndigheden; bemærker, at myndighedens funktion skal sikres i overgangsperioden;

28.  glæder sig af hensyn til kontinuiteten i forretningsaktiviteterne over, at værtsbyen for myndighedens nye hovedsæde er blevet udvalgt inden for et rimeligt tidsrum; understreger, at Parlamentet vil sætte alt ind på at få denne afgørelse omsat i praksis;

29.  understreger, at myndigheden, samtidig med at den sikrer, at alle opgaver, som følger af de retlige rammer, der er fastsat af Parlamentet og Rådet, gennemføres fuldt ud og inden for tidsfristen, omhyggeligt bør holde sig til og ikke bør gå ud over de opgaver og det mandat, den har fået pålagt af Parlamentet og Rådet og bør lægge særlig vægt på proportionalitetsprincippet med henblik på at optimere anvendelsen af ressourcer og opnå de mål, den har fået mandat til af Europa-Parlamentet og Rådet;

30.  påpeger den centrale rolle, myndigheden spiller i arbejdet med at sikre et bedre tilsyn med Den Europæiske Unions finansielle system for at sikre finansiel stabilitet, den nødvendige gennemsigtighed og større sikkerhed for Unionens finansielle marked, navnlig ved at koordinere tilsyn mellem de nationale tilsynsmyndigheder, ved om nødvendigt at samarbejde med institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn, samt ved at føre tilsyn med en konsekvent anvendelse af EU-retten; understreger, at et sådant samarbejde bør baseres på en atmosfære af tillid; understreger den rolle, som myndigheden spiller med hensyn til at bidrage til og fremme konvergerende tilsynspraksisser på højt plan på forbrugerbeskyttelsesområdet;

31.  noterer sig, at myndighedens budget og personale bør omfordeles internt i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i håndhævelse og anvendelse af EU-retten; finder det nødvendigt, at myndigheden råder over tilstrækkelige midler til fuldt ud at udføre sine opgaver, herunder til at håndtere eventuelle ekstra arbejdsbyrder som følge af disse opgaver, samtidig med at der sikres et passende niveau for prioritering for så vidt angår tildeling af midler og budgeteffektivitet; påpeger endvidere, at enhver stigning i myndighedens arbejdsbyrde kan håndteres ved intern omfordeling af budgetmidler eller personale, forudsat at en sådan omfordeling ikke svækker myndighedens fulde udøvelse af sit mandat, men sikrer myndighedens uafhængighed i udførelsen af dens tilsynsopgaver;

32.  understreger, at de midler, der stilles til rådighed for myndigheden, bør anvendes i overensstemmelse med klare prioriteter og med et klart fokus på mandatet for effektivt at kunne nå de ønskede mål; bemærker behovet for regelmæssigt at vurdere myndighedens arbejde på behørig vis i et forsøg på at sikre en effektiv, gennemsigtig og troværdig ressourceanvendelse;

33.  forventer, at myndigheden regelmæssigt forelægger ajourførte og detaljerede oplysninger om sit arbejde for Parlamentet og Rådet, navnlig i forbindelse med indførelsen af bindende tekniske standarder, udtalelser og regler, for således at udvise åbenhed over for EU-borgerne og anskueliggøre sin prioritet, der er at beskytte forbrugerne;

o
o   o

34.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 24 af 24.1.2017, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse