Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2171(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0067/2018

Esitatud tekstid :

A8-0067/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.36

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0141

Vastuvõetud tekstid
PDF 269kWORD 57k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
P8_TA(2018)0141A8-0067/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0081/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0067/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 87.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 87.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0081/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0067/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 87.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 87.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0067/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli asutuse 2016. aasta lõplik eelarve 36 491 378 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 9,19 % suurust kasvu; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (14 071 959 eurot ehk 40 %) ja liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste ja vaatlejate osamaksudest (22 419 419 eurot ehk 60 %);

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012., 2013. ja 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et seoses kommentaariga, mille kontrollikoda esitas õppetoetuse kohta 2012. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2013. ja 2014. aastat käsitlevates kontrollikoja aruannetes märgitud „pooleli“, on võetud parandusmeetmeid – asutus sõlmis lepingud 26 kooliga, kus töötajate lapsed õpivad, ning käimas on läbirääkimised veel 4 kooliga;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 96,76 %, mis on 2015. aasta määrast 2,58 % võrra madalam, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,67 %, mis on 2015. aasta määrast 1,03 % võrra madalam; võtab asutuse esitatud teabe põhjal teadmiseks, et eelarve täitmise jätkuvalt kõrge määr tulenes eelarve heast planeerimisest ja jälgimisest;

3.  märgib, et kuna 2016. aastal euro kurss Inglise naela suhtes tõusis, taotles asutus kärpivat paranduseelarvet summas 1 572 000 eurot;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et asutus vähendas veelgi kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmist, nii et 2015. aasta 10 % asemel kanti neid 2016. aastal üle 8 % – see on siiani parim saavutus, kusjuures kogueelarve kasvas selles vahemikus 9 %;

5.  juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult tingitud ametite rakenduskavade mitmeaastasest olemusest ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, eriti juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette kavandatud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Ümberpaigutused

6.  märgib, et asutuse lõpliku raamatupidamise aastaaruande põhjal tegi asutus 2016. aastal 34 ümberpaigutust; märgib, et asutuse finantseeskirjade artiklis 27 osutatud 10 % limiiti ei ületatud kordagi; märgib rahuloluga, et 2016. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja personalipoliitika

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2016. aastal hilines asutus ainult 13 arve väljamaksmisega kokku 1 164 väljamakstud arvest (0,9 %) ning et kolmandat aastat järjest ei pidanud asutus tasuma viivisintresse;

8.  märgib, et asutuse ametikohtade loetelu põhjal oli 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud 126 ametikohta liidu eelarvega lubatud 127 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 118 ametikohta); märgib, et asutuse töötajatest 50,3 % on naised ja 49,7 % mehed; märgib rahuloluga, et töötajate sooline jaotus on tasakaalus; peab siiski kahetsusväärseks, et kõik juhatuse kuus liiget on samast soost;

9.  märgib, et keskmiselt oli iga asutuse töötaja 2016. aastal haiguspuhkusel 7,45 päeva; märgib, et asutus kulutas heaolutegevustele, nagu tervise ja ohutuse sessioonid ja iga-aastased arstlikud läbivaatused, 800 Inglise naela (+ käibemaks) inimese kohta;

10.  märgib, et Ühendkuningriigi 23. juuni 2016. aasta referendumi tõttu tekkinud poliitiline ebakindlus on asutuse värbamisplaane negatiivselt mõjutanud; palub asutusel anda oma värbamisplaanide edasise kujunemise kohta eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

11.  märgib, et asutus ei kasuta ametisõidukeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus ja demokraatia

12.  märgib rahuloluga, et asutusel on olemas töötajate huvide konfliktide poliitika ning eraldi eeskirjad järelevalvenõukogu ja juhatuse liikmete jaoks;

13.  märgib, et teada on antud 17 huvide konfliktist; märgib, et nende puhul oli tegemist kaht tüüpi olukordadega, mis puudutasid kas aktsiate omamist või varasemat töösuhet; märgib lisaks, et finantsasutuste aktsiate omamisega seotud juhtudel olid kõik sellest teatanud töötajad omandanud aktsiad enne asutusega liitumist ja neil paluti aktsiad müüa; võtab teadmiseks, et 2017. aastal vaadati need juhtumid uuesti läbi ja selle käigus leiti kinnitust, et kõigil juhtudel olid aktsiad ära müüdud; märgib, et töötajate varasemate töösuhetega seoses uuriti 2016. aastal kolme juhtumit ning nende põhjal otsustati võtta meetmed, mille kohaselt asjaomased töötajad ei osale juhtumites, milles käsitletakse pädevat asutust, kust nad olid palgata puhkusel;

14.  väljendab heameelt asjaolu üle, et järelevalvenõukogu ja juhatuse liikmete, Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja, tegevdirektori ja direktorite huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused on avaldatud asutuse veebisaidil;

15.  märgib, et järelevalvenõukogu koosolekute protokollide avaldamise protsessi vaadatakse hetkel läbi, et protokollid kiidetaks heaks kirjaliku menetluse teel ja avaldataks enne järgmist koosolekut; palub, et asutus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, kui protokollide avaldamise kord on heaks kiidetud;

16.  märgib rahuloluga, et asutusel on olemas eetikasuunised, mille eesmärk on tagada, et asutuse töötajad tegutsevad sõltumatult, erapooletult, objektiivselt, lojaalselt ja läbipaistvalt;

17.  väljendab heameelt avaliku koosolekute registri loomise üle, mille eesmärk on suurendada asutuse tegevuse läbipaistvust, andes ülevaate kohtumistest asutuse töötajate ja väliste sidusrühmade vahel, ning peab kiiduväärseks, et see register on asutuse veebisaidil kättesaadav;

18.  märgib rahuloluga, et asutus on koostanud perioodi 2015–2017 jaoks pettustevastase võitluse strateegia; märgib, et strateegia rakendamist koordineeriv pettustevastase võitluse meeskond koosneb eetikaametnikust ja veel kolmest töötajate hulgast valitud liikmest, sh õiguseksperdid, ning korraldab kõigile töötajatele kohustuslikke koolitusi; märgib, et kõigis asutuse üksustes ja osakondades viidi läbi riskihindamine, et teha kindlaks pettuseriskid ning hinnata pettuste võimalikku esinemissagedust ja tõsidust neis valdkondades; palub asutusel anda selle meetme tulemuste kohta eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

19.  märgib, et vastu on võetud asutusesesisene rikkumistest teatamise poliitika ja töötajatele on loodud rikkumistest teatamiseks turvaline kanal;

20.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada potentsiaalsetest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

Peamised saavutused

21.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse ja kordamineku üle, mille asutus oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

   liidu pangandussektori ühtse reeglistiku väljatöötamine, milleks koostati 12 suunist, 7 lõplikku rakenduslike tehniliste standardite eelnõu ja 15 lõplikku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu;
   erinevate ühtse reeglistiku aspektide edukas jälgimine, kaasa arvatud täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide, tasustamistavade ja väärtpaberistamises riski olulise osa ülekandumise puhul;
   märkimisväärsed edusammud järelevalvemenetluste, hindamise ja järelevalvemeetmete ühtsuse tagamisel liikmesriikides, kusjuures asutuse aruandes järelevalve ühtlustamise kohta toodi välja edusammud riskihindamistavade ühtlustamise vallas pärast asutuse järelevalvemenetluste ja hindamisprotsessi käsitlevate suuniste rakendamist ning ühtse järelevalvemehhanismi väljatöötamist ja kasutuselevõtmist;

Siseaudit

22.  märgib, et 2016. aasta veebruaris viis komisjoni siseauditi talitus läbi kõigi asutuse protsesside (haldus, finantstegevus, tööprotsessid ja IT) täieliku riskihindamise, et valmistada selle alusel ette uus strateegiline siseauditi kava aastateks 2017–2019; märgib lisaks, et 2016. aasta novembris toimus järelevalve ühtlustamise alane esimene audit (kolleegiumid ja koolitused); palub asutusel anda nimetatud auditite tulemuste kohta eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

23.  märgib, et 2016. aasta septembris viis komisjoni siseauditi talitus läbi 2013. aasta täitmata soovituste dokumentaalse kontrolli; väljendab heameelt asjaolu üle, et ülejäänud soovitused on asjakohaselt ja tõhusalt täidetud ja need on märgitud lõpetatuks; märgib, et 2016. aastal ei esitatud ega märgitud lõpetatuks ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust ning 1. jaanuari 2017. aasta seisuga ei olnud ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust täitmata;

Muud märkused

24.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal võttis asutus mitmeid meetmeid oma keskkonnajalajälje vähendamiseks;

25.  märgib, et kahe Londonis asuva ameti kohta esitas kontrollikoda asjaolu rõhutavad lõigud, mis puudutasid Ühendkuningriigi otsust liidust lahkuda; märgib, et asutuse tulevast asukohta puudutavate otsuste tegemise ootuses näidati finantsaruannetes tingimuslike kohustustena ära kontoripinna üürilepingust tulenevad kogukulud summas 14 000 000 eurot (kulude eelduseks on lepingu lõpetamine 2020. aasta lõpuks), ning lisaks sedastati, et asutuse üleviimisega seotud muid kulusid, nagu töötajate ja nende perede ümberkolimine, ei ole võimalik veel hinnata; märgib lisaks, et Ühendkuningriigi otsus liidust välja astuda võib tulevikus asutuse tulusid vähendada; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kolimiskulude kohta aru;

26.  märgib, et asutus on sõlminud 12 aastaks üürilepingu, mis peaks lõppema 8. detsembril 2026, ning tavapäraste lepingutingimuste kohaselt tuleb üüri tasuda täies ulatuses kogu perioodi eest; märgib siiski, et asutus jõudis kokkuleppele lepingust esimese kuue aasta järel taganemise võimaluse osas, mis tähendab, et kui seda klauslit kohaldatakse, vabastab see asutuse kohustusest maksta üüri viimase kuue aasta eest; märgib siiski, et asutus on kohustatud maksma tagasi poole lepingu alguses saadud stiimulina mõeldud summast (16 kuu üür ehk 3 246 216 eurot), mis põhines lepingu 12‑aastasel kogupikkusel (32 kuu pikkune üürimaksetest vabastus), ning et hoone esialgne olek tuleb ärakolimisel taastada olenemata sellest, millal üürnik lahkub; soovitab kõigi tulevaste üürilepingute läbirääkimistes sellest kogemusest õppust võtta;

27.  märgib rahuloluga, et komisjon hoiab asutust kursis Ühendkuningriigi liidust lahkumise otsusega seotud arengutega, mis asutust mõjutavad; juhib tähelepanu asjaolule, et üleminekuperioodil tuleb tagada asutuse toimimine;

28.  peab kiiduväärseks, et talitluspidevuse huvides valiti asutuse peakorteri uus asukohalinn välja mõistliku aja jooksul; märgib, et parlament kavatseb selle otsuse elluviimisel aktiivselt osaleda.

29.  rõhutab, et asutus peaks tagama kõigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtestatud regulatiivsest raamistikust tulenevate ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise, ent peaks samal ajal jääma rangelt oma ülesannete juurde ega mitte ületama talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu antud volitusi ning ühtlasi peaks ta pöörama erilist tähelepanu proportsionaalsuse põhimõttele, et optimeerida ressursikasutust ja saavutada talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt seatud eesmärgid;

30.  juhib tähelepanu sellele, et asutusel on keskne roll liidu finantssüsteemi parema järelevalve kindlustamisel, et tagada finantsstabiilsus, vajalik läbipaistvus ja liidu finantsturu suurem turvalisus, ning eelkõige peab ta koordineerima riiklike järelevalveasutuste teostatavat järelevalvet, tegema vajaduse korral koostööd rahvusvahelise järelevalve eest vastutavate institutsioonidega ning jälgima, et liidu õigust rakendatakse järjepidevalt; toonitab, et selline koostöö peaks põhinema usaldusel; rõhutab, et asutusel on tähtis roll ka kõrgetasemeliste ühtsete järelevalvetavade väljatöötamisel ja edendamisel tarbijakaitse valdkonnas;

31.  märgib, et asutuse töökoormuse kese nihkub üha rohkem regulatiivsetelt ülesannetelt liidu õiguse jõustamisele ja kohaldamisele ning seetõttu tuleks asutuse eelarve ja inimressursid asutusesiseselt ümber korraldada; peab ülitähtsaks, et asutusel oleks piisavalt ressursse oma ülesannete täielikuks täitmiseks ja muu hulgas nendest ülesannetest tuleneva täiendava töökoormusega toimetulekuks, lisaks peab asutus tagama ka asjakohase prioriseerimise, pidades silmas ressursside jaotamist ja eelarvetõhusust; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et asutuse töökoormuse suurenemisega aitab asutuse siseselt toime tulla see, kui eelarvevahendid ja personal jaotatakse ümber, kuid seda võib teha ainult tingimusel, et selline ümberpaigutamine ei takista asutusel mandaadi täielikku täitmist ega võta temalt sõltumatust järelevalveülesannete täitmisel;

32.  rõhutab, et asutuse käsutuses olevaid ressursse tuleks kasutada selgete prioriteetide põhjal ja otseselt mandaadist lähtuvalt, et soovitud eesmärgid tõhusalt saavutada; märgib vajadust hinnata regulaarselt ja nõuetekohaselt asutuse tööd, et selle vahendeid kasutataks tõhusalt, läbipaistvalt ja usaldusväärselt;

33.  ootab, et asutus esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma töö kohta regulaarselt ajakohastatud ja täielikku teavet, eelkõige seoses siduvate tehniliste standardite, arvamuste ja eeskirjade väljatöötamisega, et tagada liidu kodanikele läbipaistvus ning näidata, et asutuse kõige tähtsam eesmärk on kaitsta tarbijaid;

o
o   o

34.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 24, 24.1.2017, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave