Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2171(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0067/2018

Teksty złożone :

A8-0067/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.36

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0141

Teksty przyjęte
PDF 615kWORD 56k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)
P8_TA(2018)0141A8-0067/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 (2017/2171(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0081/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0067/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 87.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 87.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 (2017/2171(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0081/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0067/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 87.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 87.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 (2017/2171(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0067/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 36 491 378 EUR, co stanowi wzrost o 9,19 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (14 071 959 EUR, czyli 40 %,) i wkładów krajowych organów nadzoru państw członkowskich i obserwatorów (22 419 419 EUR, czyli 60 %);

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za lata 2012, 2013 i 2014

1.  zauważa, że odnośnie do jednej uwagi, na temat dodatku edukacyjnego, poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 i opatrzonej adnotacją „w trakcie realizacji” w sprawozdaniach Trybunału za lata 2013 i 2014, Urząd podjął działania naprawcze, i że podpisano umowy z 26 szkołami, do których uczęszczają dzieci pracowników, a z kolejnymi 4 szkołami prowadzone są negocjacje;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 96,76 %, co oznacza spadek o 2,58 % w porównaniu z rokiem 2015, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 88,67 %, co oznacza spadek o 1,03 %; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że ten utrzymujący się wysoki wskaźnik wykonania wynika z dobrego planowania i monitorowania budżetu;

3.  odnotowuje, że w związku ze wzrostem wartości euro wobec funta brytyjskiego w 2016 r. Urząd zwrócił się o budżet korygujący zmniejszony o 1 572 000 EUR;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd doprowadził do dalszego ograniczenia ogólnego wskaźnika przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, z 10 % w 2015 r. do 8 % w 2016 r., co w kontekście zwiększenia o 9 % łącznego budżetu na przestrzeni tych dwóch lat oznacza, że jest to najniższy dotychczas osiągnięty poziom;

5.  podkreśla, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Urząd z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

6.  na podstawie końcowego sprawozdania finansowego Urzędu stwierdza, że w 2016 r. dokonał on 34 przesunięć budżetowych; zwraca uwagę, że pułap 10 %, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia finansowego Urzędu, nigdy nie został przekroczony; z zadowoleniem zauważa, że poziom i charakter przesunięć w 2016 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z 1164 faktur zapłaconych przez Urząd w 2016 r. jedynie 13 (0,9 %) zostało zapłaconych z opóźnieniem, a przez trzeci rok z rzędu Urząd nie zapłacił żadnych odsetek za zwłokę;

8.  zauważa, na podstawie planu zatrudnienia Urzędu, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 126 stanowisk (z 127 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu z 118 w 2015 r.; odnotowuje, że 50,3 % pracowników Urzędu stanowią kobiety, a 49,7 % mężczyźni; zauważa z zadowoleniem, że podział pracowników według płci jest zrównoważony; wyraża jednak ubolewanie z powodu składu Zarządu, ponieważ wszystkich sześciu jego członków to osoby tej samej płci;

9.  odnotowuje, że w 2016 r. każdy z pracowników Urzędu przebywał na zwolnieniu chorobowym średnio 7,45 dni; zauważa, że Urząd wydał 800 funtów (+ VAT) na osobę na działania w zakresie dobrego samopoczucia, takie jak sesje poświęcone zdrowiu i bezpieczeństwu oraz coroczne badania lekarskie;

10.  zauważa, że niepewność polityczna wynikająca z referendum Wielkiej Brytanii w dniu 23 czerwca 2016 r. negatywnie wpłynęła na plany rekrutacyjne Urzędu; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o przyszłych zmianach w planach zatrudnienia;

11.  zauważa, że Urząd nie korzysta z żadnych pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość i demokracja

12.  z zadowoleniem zauważa, że w odniesieniu do pracowników Urząd wdrożył politykę w zakresie unikania konfliktu interesów, a także osobną strategię polityczną stosowaną wobec członków Rady Organów Nadzoru i Zarządu;

13.  odnotowuje, że zgłoszono 17 przypadków konfliktu interesów; zauważa, że przypadki te dotyczyły dwóch rodzajów sytuacji: posiadania udziałów i poprzedniego miejsca zatrudnienia; zauważa również, że wszyscy pracownicy, którzy zgłosili posiadanie udziałów w instytucjach, nabyli je przed podjęciem pracy w Urzędzie i zostali poproszeni o zbycie tych udziałów; zauważa, że w 2017 r. ponownie przeprowadzono przegląd tych sytuacji, który potwierdził, że we wszystkich przypadkach udziały zostały sprzedane; odnotowuje, w odniesieniu do kwestii poprzedniego miejsca zatrudnienia pracowników, że w 2016 r. zbadano trzy sprawy i podjęto decyzję o wprowadzeniu środków zapobiegających zaangażowaniu odnośnych pracowników w sprawy dotyczące właściwych organów, które udzieliły tym pracownikom bezpłatnych urlopów;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na stronie internetowej Urzędu opublikowano deklaracje interesów i życiorysy członków Rady Organów Nadzoru i Zarządu, a także przewodniczącego, dyrektora wykonawczego i dyrektorów Urzędu;

15.  zauważa, że procedura publikacji protokołu z posiedzeń Rady Organów Nadzoru jest obecnie poddawana przeglądowi, tak aby protokół zatwierdzany był w drodze procedury pisemnej i publikowany przed kolejnym posiedzeniem; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium po zatwierdzeniu procedury publikacji protokołu;

16.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd dysponuje wytycznymi w zakresie etyki, których celem jest zapewnienie niezależności, bezstronności, obiektywizmu, lojalności i przejrzystości w działaniu jego pracowników;

17.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie publicznego rejestru posiedzeń, którego celem jest zwiększenie przejrzystości działań Urzędu poprzez składanie sprawozdań ze spotkań pracowników Urzędu z zewnętrznymi podmiotami; z zadowoleniem przyjmuje również dostępność rejestru na stronie internetowej Urzędu;

18.  z satysfakcją stwierdza, że na lata 2015–2017 Urząd opracował strategię przeciwdziałania nadużyciom finansowym; stwierdza, że zespół ds. zwalczania nadużyć finansowych, który koordynuje realizację tej strategii, składa się z urzędnika ds. etyki i trzech innych członków personelu, w tym ekspertów prawnych, oraz zapewnia obowiązkowe szkolenia dla wszystkich pracowników; zauważa, że przeprowadzono ocenę ryzyka z udziałem wszystkich jednostek i działów Urzędu w celu określenia ryzyka nadużyć finansowych oraz oszacowania częstotliwości i stopnia ryzyka, jakie mogą wystąpić w tych obszarach; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wyniku tej oceny;

19.  zauważa, że Urząd przyjął wewnętrzną politykę informowania o nieprawidłowościach i wdrożył bezpieczny kanał informowania o nieprawidłowościach dla swoich pracowników;

20.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc demaskatorom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

Główne osiągnięcia

21.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia i sukcesy wskazane przez Urząd w 2016 r., a mianowicie:

   pomyślne opracowanie jednolitego zbioru przepisów dla sektora bankowego w Unii, opracowanie 12 wytycznych, 7 końcowych projektów wykonawczych standardów technicznych oraz 15 końcowych projektów regulacyjnych standardów technicznych;
   skuteczne monitorowanie różnych aspektów jednolitego zbioru przepisów, w tym dodatkowych instrumentów funduszy własnych w Tier 1, praktyk w zakresie wynagrodzeń i istotnych transferów ryzyka w sekurytyzacji;
   znaczne postępy w zapewnianiu spójności przeglądów, ocen i środków nadzorczych w państwach członkowskich, w których, co podkreślono w jego sprawozdaniu dotyczącym konwergencji praktyk nadzorczych, osiągnięto postępy w zakresie konwergencji praktyk dotyczących oceny ryzyka w następstwie wdrożenia wytycznych Urzędu dotyczących procesu kontroli i oceny nadzorczej oraz ustanowienia i funkcjonowania Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego;

Audyt wewnętrzny

22.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła w lutym 2016 r. pełną ocenę ryzyka wszystkich procedur Urzędu (administracyjnych, finansowych, operacyjnych i w zakresie IT), która posłuży za podstawę do przygotowania nowego strategicznego planu kontroli wewnętrznej obejmującego okres 2017–2019; zauważa ponadto, że w listopadzie 2016 r. przeprowadzono pierwszą kontrolę konwergencji praktyk nadzorczych w odniesieniu do centrów edukacyjnych i szkoleń; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wynikach tych kontroli;

23.  zauważa, że we wrześniu 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała kontroli w postaci przeglądu dokumentacji w odniesieniu do zaległych zaleceń z kontroli z 2013 r.; zadowoleniem przyjmuje fakt, że pozostałe zalecenia zostały odpowiednio i skutecznie wdrożone i zamknięte; stwierdza, że w 2016 r. nie wydano ani nie zamknięto żadnych krytycznych zaleceń, a w dniu 1 stycznia 2017 r. nie było żadnych otwartych krytycznych zaleceń;

Inne uwagi

24.  odnotowuje z zadowoleniem, że w 2016 r. Urząd zaangażowany był w różne działania mające na celu obniżenie śladu środowiskowego;

25.  zauważa, że Trybunał wydał paragraf objaśniający dotyczący dwóch agencji, których siedziby znajdują się w Londynie, w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; zauważa, że w świetle decyzji dotyczącej przyszłej lokalizacji Urzędu w jego sprawozdaniu finansowym ujęto pozostały koszt 14 000 000 EUR związany z umową najmu biura (przy założeniu jej rozwiązania do końca 2020 r.) jako zobowiązania warunkowe oraz fakt, że nie można jeszcze oszacować innych potencjalnych kosztów związanych ze zmianą lokalizacji, takich jak koszty przeniesienia pracowników wraz z rodzinami; odnotowuje ponadto, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii może w przyszłości spowodować spadek dochodów Urzędu; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o kosztach związanych ze zmianą lokalizacji;

26.  zauważa, że Urząd podpisał umowę najmu na 12 lat, czyli do dnia 8 grudnia 2026 r. i że w normalnych warunkach umownych istnieje obowiązek zapłaty pełnego czynszu za cały okres; zauważa jednak również, że Urząd wynegocjował klauzulę o rozwiązaniu umowy w połowie jej trwania, co oznacza, że jeśli z niej skorzysta, będzie zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu za ostatnie sześć lat; zauważa jednak, że Urząd ma obowiązek zapłaty połowy zachęty finansowej (w wysokości 16 miesięcy najmu, co odpowiada kwocie 3 246 216 EUR), z której już skorzystał na początku umowy i która dotyczy całego dwunastoletniego okresu umowy (zwolnienie z czynszu na okres 32 miesięcy), i że przywrócenie budynku do stanu pierwotnego musi nastąpić do końca okresu użytkowania, niezależnie od tego, kiedy najemca opuści budynek; zaleca, by wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia przy okazji negocjowania wszelkich przyszłych umów najmu;

27.  z zadowoleniem zauważa, że Komisja na bieżąco informuje Urząd o rozwoju sytuacji związanej z mającą wpływ na Urząd decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; zauważa, że należy zapewnić funkcjonowanie Urzędu w okresie przejściowym;

28.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że – w trosce o ciągłość działania Urzędu – miasto, które będzie gościć nową siedzibę urzędu, zostało wybrane w rozsądnym terminie; podkreśla, że Parlament będzie w pełni odgrywać swoją rolę we wdrażaniu tej decyzji;

29.  podkreśla, że dbając o pełne i terminowe wykonywanie wszystkich zadań wynikających z ram regulacyjnych ustanowionych przez Parlament i Radę, Urząd powinien uważnie realizować jedynie powierzone mu zadania, nie powinien wykraczać poza mandat przyznany mu przez Parlament i Radę oraz powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności, aby optymalnie wykorzystywać zasoby i realizować cele wyznaczone przez Parlament i Radę;

30.  zwraca uwagę na centralną rolę Urzędu w lepszym nadzorowaniu systemu finansowego Unii w trosce o stabilność finansową, niezbędną przejrzystość i wyższy stopień bezpieczeństwa na unijnym rynku finansowym, zwłaszcza poprzez koordynowanie działań nadzorczych między krajowymi organami nadzoru, w razie potrzeby współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy oraz dbanie o spójne stosowanie prawa Unii; podkreśla, że współpraca taka powinna opierać się na zaufaniu; podkreśla rolę Urzędu we wspieraniu i promowaniu zbieżnych praktyk nadzorczych na wysokim szczeblu w dziedzinie ochrony konsumentów;

31.  zauważa, że ponieważ obowiązki Urzędu w coraz większym stopniu przesuwają się od zadań regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, należy dokonać wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu; uważa, że Urząd musi dysponować wystarczającymi zasobami do wykonywania w pełni swoich zadań, w tym również aby mógł radzić sobie ze wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą, wynikającym z tych zadań, a jednocześnie był w stanie odpowiednio określać priorytety w zakresie przydziału zasobów i skutecznego wydatkowania środków budżetowych; zwraca ponadto uwagę, że ze wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą Urząd może radzić sobie w drodze wewnętrznej realokacji środków budżetowych lub zasobów ludzkich, pod warunkiem że nie zagrozi to pełnemu wykonywaniu przez Urząd jego mandatu i będzie gwarantować niezależność Urzędu podczas wykonywania zadań nadzorczych;

32.  podkreśla, że zasoby udostępniane Urzędowi powinny być wykorzystywane zgodnie z jednoznacznie określonymi priorytetami i z wyraźnym ukierunkowaniem na jego mandat, aby w sposób wydajny osiągnąć zamierzone cele; zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniej i regularnej oceny pracy Urzędu w celu bardziej skutecznego, przejrzystego i wiarygodnego wykorzystania jego zasobów;

33.  oczekuje, że Urząd będzie regularnie udzielał Parlamentowi i Radzie aktualnych i wyczerpujących informacji o swojej działalności, zwłaszcza w kontekście opracowywania wiążących standardów technicznych, ekspertyz i norm, w celu zapewnienia przejrzystości wobec obywateli Unii oraz wykazania, że priorytetowo traktuje ochronę konsumentów;

o
o   o

34.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 24 z 24.1.2017, s. 1.
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna