Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2171(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0067/2018

Predložena besedila :

A8-0067/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.36

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0141

Sprejeta besedila
PDF 352kWORD 55k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA)
P8_TA(2018)0141A8-0067/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 (2017/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(4) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0067/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 87.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 87.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 12.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 (2017/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(4) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0067/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 87.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 87.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 12.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 (2017/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0067/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 36.491.378 EUR, kar je 9,19 % več kot v letu 2015; ker se organ financira iz prispevkov Unije (14.071.959 EUR oz. 40 %) in iz prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic in opazovalcev (22.419.419 EUR oz. 60 %);

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnicami za leta 2012, 2013 in 2014

1.  ugotavlja, da je organ – v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 v zvezi z dodatkom za šolanje, ki je bila v poročilih Računskega sodišča za leti 2013 in 2014 označena kot „se izvaja“, – sprejel popravljalni ukrep, tako da so bile podpisane pogodbe s 26 šolami, ki jih obiskujejo otroci zaposlenih, s štirimi šolami pa potekajo pogajanja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  priznava, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 96,76 %, kar je 2,58 % manj kot leta 2015, stopnja izvrševanja plačil pa je znašala 88,67 %, kar je 1,03 % manj kot leto poprej; je seznanjen z navedbami organa, da gre visoko stopnjo izvrševanja pripisati dobremu proračunskemu načrtovanju in spremljanju;

3.  ugotavlja, da se je v letu 2016 vrednost evra glede na britanski funt povečala, zato je organ s spremembo proračuna zahteval zmanjšanje sredstev za 1.572.000 EUR;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  pozdravlja dejstvo, da je organ dodatno zmanjšal skupno stopnjo prenesenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, z 10 % leta 2015 na 8 % leta 2016, kar je ob upoštevanju 9-odstotnega povečanja skupnega proračuna med letoma najnižja raven doslej;

5.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih organ načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

6.  na podlagi končnega zaključnega računa organa ugotavlja, da je leta 2016 izvršil 34 proračunskih prerazporeditev; opaža, da omejitev 10 % iz člena 27 finančne uredbe organa ni bila v nobenem primeru prekoračena; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta bili raven in narava prerazporeditev leta 2016 skladni s finančnimi pravili;

Javna naročila in kadrovska politika

7.  pozdravlja dejstvo, da je organ leta 2016 plačal 1164 računov, od tega zgolj 13 (0,9 %) z zamudo, že tretje leto zapored pa mu ni bilo treba plačati zamudnih obresti;

8.  ugotavlja, da je bilo glede na kadrovski načrt organa 31. decembra 2016 zasedenih 126 delovnih mest (od 127 mest, odobrenih v proračunu Unije) v primerjavi s 118 mesti v letu 2015; ugotavlja, da je bilo med zaposlenimi organa 50,3 % žensk in 49,7 % moških; z zadovoljstvom ugotavlja, da je razmerje med spoloma uravnoteženo; obžaluje pa, da je vseh šest oseb, ki sestavljajo upravni odbor, istega spola;

9.  ugotavlja, da je bil leta 2016 vsak uslužbenec organa v povprečju 7,45 dneva na bolniškem dopustu; z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ za dejavnosti za dobro počutje, kot so zdravstveni in varnostni seminarji ter letni zdravniški pregledi, porabil 800 GBP (+DDV) na osebo;

10.  ugotavlja, da je politična negotovost, nastala zaradi referenduma Združenega kraljestva 23. junija 2016, negativno vplivala na kadrovske načrte organa; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o razvoju kadrovskega načrta v prihodnosti;

11.  ugotavlja, da organ ne uporablja službenih vozil;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ za osebje uvedel politiko nasprotja interesov, pa tudi posebno politiko, ki velja za člane nadzornega in upravnega odbora;

13.  ugotavlja, da je v poročilu navedenih 17 prijavljenih primerov nasprotja interesov; ugotavlja, da so se nanašali na dve vrsti primerov: imetje delnic in prejšnje zaposlitve; ugotavlja tudi, da so vsi zaposleni, ki so poročali o imetništvu delnic v institucijah, te pridobili, preden so se pridružili organu, in so bili pozvani, naj te delnice prodajo; potrjuje, da je leta 2017 ponovno potekal pregled stanja, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so bile delnice v vseh primerih prodane; ugotavlja, da so bili v letu 2016 preiskani trije primeri prejšnje zaposlitve osebja, na podlagi tega pa so bili sprejeti ukrepi, da ustrezno osebje ne bo vključeno v primere, ki se nanašajo na pristojne organe, pri katerih so na neplačanem dopustu;

14.  pozdravlja dejstvo, da so izjave o interesih in življenjepisi članov nadzornega in upravnega odbora, pa tudi predsednika ter izvršnega direktorja in direktorjev organa, objavljeni na njegovem spletnem mestu;

15.  ugotavlja, da se postopek objave zapisnika nadzornega odbora pregleduje, tako da se zapisnik potrdi s pisnim postopkom in objavi pred naslednjo sejo; poziva organ, naj obvesti organ za podelitev razrešnice, ko bo postopek objave zapisnika odobren;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ uvedel etične smernice, katerih cilj je zagotoviti, da osebje ravna neodvisno, nepristransko, objektivno, lojalno in pregledno;

17.  pozdravlja uvedbo javnega registra sestankov, s katerim se želi s poročanjem o sestankih uslužbencev organa z zunanjimi deležniki povečati preglednost dejavnosti organa, in objavo tega registra na spletnem mestu organa;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ oblikoval strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017; ugotavlja, da je bila oblikovana ekipa za boj proti goljufijam, ki usklajuje izvajanje te strategije, je sestavljena iz uradnika za etiko in treh drugih uslužbencev, tudi pravnih strokovnjakov, in zagotavlja obvezno usposabljanje za vse zaposlene; ugotavlja, da je bila podana ocena tveganja, ki je zajemala vse oddelke in enote organa, z njo pa se je želelo opredeliti tveganje za goljufijo in oceniti, kako pogosto lahko pride do tveganja na teh področjih in kako resno je to tveganje; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih tega ocenjevanja;

19.  ugotavlja, da je organ sprejel notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti in za svoje osebje uvedel varen kanal za prijavljanje nepravilnosti;

20.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

Glavni dosežki

21.  pozdravlja tri glavne dosežke in uspehe, ki jih je za leto 2016 navedel organ, in sicer:

   uspešna priprava enotnega pravilnika za bančništvo v Uniji, 12 smernic, 7 končnih osnutkov izvedbenih tehničnih standardov ter 15 končnih osnutkov regulativnih tehničnih standardov;
   uspešno spremljanje različnih vidikov enotnega pravilnika, vključno z instrumenti dodatnega temeljnega kapitala za lastna sredstva, plačilno prakso in pomembnimi tveganimi prenosi pri listinjenju;
   občuten napredek pri zagotavljanju skladnosti nadzornih pregledov, ocenjevanj in ukrepov v vseh državah članicah, pri čemer je v poročilu o konvergenci nadzora poudaril napredek pri konvergenci prakse ocenjevanja tveganj po začetku izvajanja smernic za nadzorni pregled in postopek ocenjevanja ter vzpostavitvi in začetku delovanja enotnega nadzornega mehanizma;

Notranja revizija

22.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo februarja 2016 opravila polno oceno tveganja vseh postopkov v organu (upravnih, finančnih, operativnih in informacijskih), ki bo služila kot podlaga za pripravo novega strateškega načrta za notranjo revizijo za obdobje 2017–2019; ugotavlja tudi, da je novembra 2016 potekala prva revizija nadzorne konvergence – akademija in usposabljanje; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih teh revizij;

23.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo septembra 2016 pregledala dokumentacijo o izvajanju neizpolnjenih priporočil iz revizije za leto 2013; pozdravlja dejstvo, da so se začela preostala priporočila ustrezno in učinkovito izvajati in so zaključena; ugotavlja, da med letom 2016 ni bilo izdano ali zaključeno nobeno kritično priporočilo, 1. januarja 2017 pa ni bilo odprtih kritičnih priporočil;

Druge pripombe

24.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ leta 2016 sodeloval v številnih dejavnostih za zmanjšanje okoljskega odtisa;

25.  ugotavlja, da je Računsko sodišče odstavek o poudarjanju zadeve v zvezi z odločitvijo Združenega kraljestva o izstopu iz Unije vključilo v poročili o obeh agencijah s sedežem v Londonu; ugotavlja, da je glede na sklep o prihodnji lokaciji organa ta v računovodskih izkazih kot pogojne obveznosti razkril preostalih 14.000.000 EUR stroškov, ki se nanašajo na najemno pogodbo za pisarniške prostore organa (s predvideno prekinitvijo do konca leta 2020), in navedel, da še ni mogoče oceniti drugih potencialnih stroškov, ki so povezani s selitvijo, kot je npr. preselitev zaposlenih skupaj z njihovimi družinami; ugotavlja tudi, da bi se utegnili v prihodnosti prihodki organa zaradi odločitve Združenega Kraljestva o izstopu iz Unije zmanjšati; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o stroških selitve;

26.  ugotavlja, da je organ podpisal dvanajstletno najemno pogodbo, ki bo potekla 8. decembra 2026, in da mora v skladu z običajnimi pogodbenimi pogoji plačati celotno najemnino za celotno obdobje; hkrati pa opaža, da je organ izpogajal določbo o izstopu na polovici pogodbe, kar pomeni, da bi bil v primeru uveljavitve te določbe oproščen najemnine za obdobje zadnjih šestih let; ugotavlja pa, da mora organ odplačati polovico spodbude (16 mesečnih najemnin, kar ustreza 3.246.216 EUR), ki jo je prejel ob začetku veljavnosti pogodbe in je temeljila na celotnem dvanajstletnem pogodbenem obdobju (32 mesecev brez najemnine), ob koncu najema pa mora stavbo povrniti v stanje, kakor jo je prevzel, ne glede na to, kdaj jo bo dejansko izpraznil; priporoča, naj se pridobljene izkušnje upoštevajo v vseh prihodnjih pogajanjih o najemnih pogodbah;

27.  z zadovoljstvom opaža, da Komisija redno obvešča organ o razvoju dogodkov v zvezi z odločitvijo Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, ki vplivajo na njegovo delovanje; ugotavlja, da je treba zagotoviti delovanje organa v prehodnem obdobju;

28.  pozdravlja, da je bilo v interesu neprekinjenega poslovanja mesto, ki bo gostilo novi sedež organa, izbrano v razumnem časovnem obdobju; poudarja, da bo Evropski parlament v celoti igral svojo vlogo pri uresničevanju te odločitve;

29.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse naloge, izhajajoče iz regulativnega okvira, ki sta ga opredelila Parlament in Svet, in se pri tem natančno držati dolžnosti in mandata, ki sta jih določili omenjeni instituciji, prav tako pa posebno pozornost nameniti načelu sorazmernosti, da bi optimiziral uporabo virov in dosegel predvidene cilje;

30.  spominja, da ima organ osrednjo vlogo pri izboljševanju nadzora nad finančnim sistemom Unije, zagotavljanju finančne stabilnosti, potrebne preglednosti in večje varnosti finančnega trga Unije, zlasti z usklajevanjem nadzora med nacionalnimi nadzornimi organi, sodelovanjem z institucijami, pristojnimi za mednarodni nadzor, če je to potrebno, ter s spremljanjem doslednega izvajanja zakonodaje Unije; poudarja, da bi moralo to sodelovanje temeljiti na vzajemnem zaupanju; poudarja, da organ na visoki ravni prispeva k zbliževanju nadzornih praks na področju varstva potrošnikov in jih spodbuja;

31.  ugotavlja, da se delo organa od regulativnih nalog vse bolj preusmerja k izvrševanju in uveljavljanju zakonodaje Unije, zato bi bilo treba interno prerazporediti njegov proračun in človeške vire; meni, da bi moral imeti organ na voljo zadostna sredstva, da bo lahko izvajal svoje naloge v celoti, med drugim učinkovito obvladal dodatne delovne obremenitve zaradi teh nalog, obenem pa skrbel za ustrezno določanje prednostnih nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev in proračunsko učinkovitostjo; prav tako poudarja, da je mogoče sleherno povečanje delovne obremenitve organa obravnavati interno, in sicer s prerazporeditvijo proračunskih virov ali delovne sile, če to ne ovira polnega izvajanja mandata organa, zagotavlja pa njegovo neodvisnost pri izvajanju nadzornih nalog;

32.  poudarja, da bi morala biti sredstva, ki so dana na voljo organu, uporabljena v skladu z jasno določenimi prednostnimi nalogami in jasno osredotočenostjo na mandat, da bo mogoče učinkovito doseči zastavljene cilje; ugotavlja, da bi bilo treba v rednih presledkih ustrezno ocenjevati delo organa, da se bodo njegova sredstva uporabljala bolj učinkovito, pregledno in verodostojno;

33.  pričakuje, da bo organ Parlament in Svet redno, pravočasno in izčrpno obveščal o svojih dejavnostih, zlasti v zvezi s pripravo zavezujočih tehničnih standardov, mnenj in pravil, da bo državljanom Unije pokazal, da deluje pregledno in da je varstvo potrošnikov njegova prednostna naloga;

o
o   o

34.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 24, 24.1.2017, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo