Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2171(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0067/2018

Ingivna texter :

A8-0067/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.36

Antagna texter :

P8_TA(2018)0141

Antagna texter
PDF 186kWORD 49k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
P8_TA(2018)0141A8-0067/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2171(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0067/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 87.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 87.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2171(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0067/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 87.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 87.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2171(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0067/2018).

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska bankmyndigheten(1) (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2016 till 36 491 378 EUR, vilket innebär en ökning med 9,19 % jämfört med 2015. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (14 071 959 EUR, vilket motsvarar 40 %) och bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och observatörer (22 419 419 EUR, vilket motsvarar 60 %).

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2012, 2013 och 2014

1.  Europaparlamentet noterar avseende en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 om utbildningsbidrag och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapporter för 2013 och 2014, att korrigerande åtgärder har vidtagits och avtal har undertecknats med 26 skolor som barn till personalen går på, och att förhandlingar med ytterligare fyra skolor pågår.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet konstaterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 96,76 %, vilket utgör en minskning på 2,58 % jämfört med 2015, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,67 %, vilket är en minskning med 1,03 %. Parlamentet erfar från myndigheten att denna fortsatt höga genomförandegrad beror på god budgetplanering och budgetövervakning.

3.  Europaparlamentet noterar att på grund av det ökade värdet på euron mot det brittiska pundet under 2016 begärde myndigheten en ändringsbudget med en minskning på 1 572 000 EUR.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten ytterligare minskade den andel åtagandebemyndiganden som förts över till efterföljande budgetår från 10 % under 2015 till 8 % under 2016, vilket var den lägsta nivån någonsin och mot bakgrund av en ökning på 9 % av den totala budgeten mellan de två åren.

5.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och meddelat revisionsrätten om detta.

Överföringar

6.  Europaparlamentet noterar att enligt myndighetens slutliga redovisning genomförde den 34 budgetöverföringar under 2016. Parlamentet noterar att begränsningen på 10 % enligt artikel 27 i myndighetens budgetförordning endast överträddes i ett fall. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2016 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandling och personalpolitik

7.  Europaparlamentet välkomnar att av de 1164 fakturor som betalats av myndigheten under 2016 betalades endast 13 (0,9 %) för sent, och för det tredje året i rad betalade myndigheten inga dröjsmålsräntor alls.

8.  Europaparlamentet konstaterar att enligt myndighetens tjänsteförteckning var 126 tjänster (av 127 godkända tjänster i unionsbudgeten) tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 118 tjänster 2015. Parlamentet noterar att myndighetens personal till 50,3 % består av kvinnor och 49,7 % män. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att personalens könsfördelning är välbalanserad. Parlamentet beklagar dock förvaltningsstyrelsens sammansättning, med alla sex personer av samma kön.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byråns personal i genomsnitt hade 7,45 sjukdagar 2016. Parlamentet konstaterar att myndigheten spenderade 800 GBP (exkl. moms) på friskvårdsaktiviteter, såsom hälso- och säkerhetskurser och årliga läkarundersökningar.

10.  Europaparlamentet konstaterar att den politiska osäkerhet som uppstått till följd av den brittiska folkomröstningen den 23 juni 2016 har inverkat negativt på myndighetens rekryteringsplaner. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur dess rekryteringsplaner utvecklas.

11.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte använder tjänstefordon.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har infört en policy för intressekonflikter för personalen, samt en särskild policy som gäller för ledamöter av tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen.

13.  Europaparlamentet konstaterar att 17 fall av intressekonflikter rapporterades. Parlamentet noterar att dessa fall avsåg två typer av situationer, nämligen aktieinnehav och tidigare anställning. Parlamentet noterar också att all personal som rapporterats inneha aktier i institut hade förvärvat dem innan de började vid myndigheten och att de ombetts att avyttra dessa aktier. Parlamentet konstaterar att en genomgång av dessa situationer ägde rum igen under 2017 och bekräftade att aktierna hade sålts i samtliga fall. När det gäller personalens tidigare anställningar undersöktes tre fall under 2016, och det beslutades om åtgärder så att den berörda personalen inte skulle involveras i ärenden som rör de behöriga myndigheter från vilka de var tjänstlediga.

14.  Europaparlamentet välkomnar att intresseförklaringarna och meritförteckningarna för ledamöter av tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen, liksom av myndighetens ordförande, verkställande direktör och direktörer, har offentliggjorts på myndighetens webbplats.

15.  Europaparlamentet konstaterar att offentliggörandet av tillsynsstyrelsens protokoll håller på att ses över på ett sådant sätt att protokollet godkänns genom skriftligt förfarande och offentliggörs före nästa sammanträde. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när förfarandet för offentliggörande av protokollen har godkänts.

16.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har infört etiska riktlinjer som syftar till att säkerställa att dess personal agerar med oberoende, opartiskhet, objektivitet, lojalitet och på ett transparent sätt.

17.  Europaparlamentet välkomnar att det införts ett offentligt mötesregister, som syftar till att förbättra transparensen i myndighetens verksamhet genom att rapportera de möten som myndighetens personal har med externa intressenter, och att detta är tillgängligt på myndighetens webbplats.

18.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har utarbetat en strategi för bedrägeribekämpning för perioden 2015–2017. En bedrägeribekämpningsgrupp, som samordnar genomförandet av denna strategi och består av den etikansvariga och tre andra ledamöter från personalen, bland annat jurister, ger obligatorisk utbildning för all personal. Parlamentet konstaterar att en riskbedömning som omfattar myndighetens alla enheter och avdelningar har genomförts för att identifiera bedrägeririsker och uppskatta hur vanliga och hur allvarliga riskhändelser på dessa områden skulle kunna vara. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna strategi.

19.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har antagit interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden (visselblåsning) och infört en säker visselblåsarkanal för sin personal.

20.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ som kan offentliggöra informationen, ge råd och ta sig an fallen och som har tillräckliga budgetresurser, i syfte att kunna hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut de berörda uppgifterna om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens finansiella intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

Huvudsakliga resultat

21.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens tre viktigaste resultat och framgångar 2016, nämligen följande:

   Den utvecklade framgångsrikt det enhetliga regelverket för unionens banksektor, genom att framställa 12 riktlinjer, 7 slutliga förslag till tekniska genomförandestandarder och 15 slutliga förslag till tekniska tillsynsstandarder.
   Den övervakade framgångsrikt olika aspekter av det enhetliga regelverket, bland annat primärkapitaltillskott för egenkapitalinstrument, ersättningspraxis och betydande risköverföringar vid värdepapperiseringar.
   Den gjorde betydande framsteg i att säkerställa enhetlighet i översyns-, utvärderings- och tillsynsåtgärder i medlemsstaterna, och dess rapport om tillsynskonvergens uppmärksammade framstegen i fråga om konvergens av riskutvärderingsmetoderna till följd av genomförandet av myndighetens tillsynsöversyn och riktlinjer för utvärderingsprocesser och inrättandet och driften av den gemensamma tillsynsmekanismen.

Internrevision

22.  Europaparlamentet noterar att i februari 2016 genomförde kommissionens tjänst för internrevision (IAS) en fullständig riskbedömning av alla processer (administrativa, finansiella, operativa och informationstekniska) som ska ligga till grund för utarbetandet av den nya strategiska interna revisionsplanen för perioden 2017–2019. Parlamentet noterar dessutom att i november 2016 ägde den första granskningen rum av ”tillsynskonvergensen - kollegier och utbildning”. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna strategi.

23.  Europaparlamentet konstaterar att IAS i september 2016 genomförde en skrivbordsbaserad uppföljning av de utestående rekommendationerna från 2013 års revision. Parlamentet välkomnar att den återstående delen av rekommendationerna har genomförts korrekt och effektivt och har avslutats. Parlamentet konstaterar att under 2016 utfärdades inga kritiska rekommendationer och att det den 1 januari 2017 inte fanns någon oavslutad kritisk rekommendation.

Övriga kommentarer

24.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten under 2016 engagerade sig i olika verksamheter för att minska sin miljöpåverkan.

25.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten har lämnat en ”upplysning av särskild betydelse” avseende de två Londonbaserade byråerna till följd av Förenade kungarikets beslut att utträda ur unionen. I väntan på kommande beslut om framtida placering har myndigheten i sin årsredovisning angett som ansvarsförbindelser dels den återstående kostnaden på 14 000 000 EUR för kontorshyreskontraktet (under antagandet att det sägs upp i slutet av 2020), dels det faktum att övriga potentiella kostnader som är förenade med omlokaliseringen, till exempel flyttkostnader för anställda och deras familjer, ännu inte går att uppskatta. Parlamentet noterar att det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om kostnaderna för denna omlokalisering.

26.  Europaparlamentet noterar att myndigheten ingått ett 12-årskontrakt med slutdatum den 8 december 2026, och att det enligt normala kontraktsvillkor finns ett åtagande att betala full hyra för hela perioden. Parlamentet konstaterar emellertid att myndigheten förhandlade fram en uppsägningsklausul efter halva kontraktstiden, vilket innebär att myndigheten skulle befrias från sina hyresförpliktelser under de sista sex åren om klausulen åberopas. Parlamentet noterar dock att myndigheten är skyldig att återbetala hälften av det incitament (16 månaders hyra, vilket är 3 246 216 EUR) som den erhöll vid kontraktets början och som grundades på kontraktets hela 12-årsperiod (32 månaders hyresfrihet) och att ett återställande av byggnaden till det ursprungliga skicket måste genomföras vid utflytten, oavsett när hyresgästen lämnar. Parlamentet rekommenderar att lärdomar dras av denna erfarenhet vid förhandlingar om alla framtida hyresavtal.

27.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att kommissionen håller myndigheten uppdaterad om de aspekter av utvecklingen till följd av Förenade kungarikets beslut att utträda ur unionen som berör myndigheten. Parlamentet konstaterar att myndighetens funktionssätt måste säkerställas under övergångsperioden.

28.  Europaparlamentet välkomnar att man inom rimlig tid har valt ut den stad som kommer att vara myndighetens nya säte, vilket gagnar verksamhetens kontinuitet. Parlamentet påpekar att det kommer att använda sina befogenheter fullt ut för att detta beslut ska tillämpas i praktiken.

29.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag som följer av det regelverk som fastställts av parlamentet och rådet utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och att den samtidigt noggrant måste hålla sig till sina uppgifter, inte gå utöver det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet, och att ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen, i syfte att optimera resursanvändningen och uppfylla de mål som Europaparlamentet och rådet fastställt för myndigheten.

30.  Europaparlamentet betonar myndighetens centrala roll för att säkerställa bättre tillsyn över unionens finansiella system för att säkerställa finansiell stabilitet, nödvändig transparens och större säkerhet för unionens finansiella marknad, i synnerhet genom att samordna tillsynen mellan nationella tillsynsmyndigheter, vid behov samarbeta med institutioner som ansvarar för internationell tillsyn och kontrollera att unionslagstiftningen tillämpas konsekvent. Parlamentet betonar att ett sådant samarbete bör ske i en atmosfär präglad av förtroende. Parlamentet betonar myndighetens roll för att bidra till och främja en enhetlig tillsynspraxis på hög nivå på konsumentskyddsområdet.

31.  Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten noterar Europaparlamentet att myndighetens budget och personalstyrka bör omfördelas internt. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att myndigheten har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter till fullo, inbegripet att hantera den ytterligare arbetsbelastning som dessa uppgifter ger upphov till, samtidigt som man säkerställer lämpliga prioriteringar i samband med tilldelningen av medel och budgeteffektivitet. Parlamentet påpekar dessutom att en ökning av myndighetens arbetsbelastning kan hanteras internt genom en omfördelning av budgetmedel eller personal, under förutsättning att en sådan omfördelning inte hindrar myndigheten från att fullt ut utöva sitt mandat och säkerställer myndighetens oberoende vid utförandet av dess tillsynsuppgifter.

32.  Europaparlamentet understryker att de resurser som ställs till förfogande för myndigheten bör användas i enlighet med tydliga prioriteringar och en tydlig inriktning på mandatet så att de eftersträvade målen ska kunna uppnås på ett effektivt sätt. Parlamentet noterar behovet av att korrekt bedöma myndighetens arbete på regelbunden basis för att använda resurserna på ett effektivt, transparent och trovärdigt sätt.

33.  Europaparlamentet förväntar sig att myndigheten regelbundet förser parlamentet och rådet med uppdaterad och omfattande information om sitt arbete, särskilt i samband med utarbetandet av bindande tekniska standarder, yttranden och regler för att uppvisa transparens gentemot unionens medborgare och för att visa att den prioriterar konsumentskydd.

o
o   o

34.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 24, 24.1.2017, s. 1
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande