Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2167(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0086/2018

Ingivna texter :

A8-0086/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.38

Antagna texter :

P8_TA(2018)0143

Antagna texter
PDF 272kWORD 52k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
P8_TA(2018)0143A8-0086/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning(5) (EU, Euratom) nr 966/2012, särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 98.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 98.
(3) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning(5) (EU, Euratom) nr 966/2012, särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 98.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 98.
(3) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (2017/2167(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) uppgick den slutliga budgeten(1) för budgetåret 2016 till 110 840 957 EUR, vilket är en minskning med 7,82 % jämfört med 2015.

C.  Myndigheten beviljades unionsbidrag med ett belopp på 60 937 000 EUR, vilket är en avsevärd ökning med 55 903 000 EUR som främst beror på genomförandet av förordningarna om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)(2), om biocidprodukter(3) och om förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC)(4).

D.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet påminner om att myndigheten är en konsoliderad enhet i enlighet med artikel 185 i budgetförordningen, och den drivande kraften bland regleringsmyndigheterna när det gäller genomförandet av unionens kemikalielagstiftning till förmån för människors hälsa och miljön samt för innovation och konkurrenskraft. Parlamentet noterar att myndigheten hjälper företag att följa lagstiftningen, främjar en säker användning av kemikalier, tillhandahåller information om kemikalier och utreder kemikalier som skapar oro.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för att följa upp budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 97 %, vilket är en minskning med 1,48 %. Parlamentet noterar dessutom att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86 %, vilket är en nedgång med 1,84 % jämfört med det föregående året.

3.  Europaparlamentet påpekar att de avgifter som man fick in 2016 täckte 46 % av myndighetens utgifter, varav en stor andel för första gången kom från avgifter för ansökningar om godkännande. I samband med detta efterlyser parlamentet garantier som bör byggas in i myndighetens arbete så att den kan förbli oberoende gentemot industrin, och i synnerhet behålla en kritisk, oberoende inställning till industrins egen forskning.

4.  När det gäller biocidprodukter noterar Europaparlamentet att myndigheten, i enlighet med artikel 208 i budgetförordningen, under 2016 hade fått in inkomster från avgifter på totalt 7 612 146 EUR (jämfört med 5 423 667 EUR för 2015), medan bidraget från unionen uppgick till 850 000 EUR (jämfört med 5 789 000 EUR för 2015) och att man även hade fått bidrag från Eftastaterna, inbegripet Schweiz, som 2015 uppgick till 142 379 EUR.

5.  Europaparlamentet konstaterar att med hänsyn till förordning (EU) nr 649/2012 (PIC-förordningen) och i enlighet med artikel 208 i budgetförordningen, uppgick unionens bidrag till myndigheten för 2016 för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel till 1 151 000 EUR.

6.  Europaparlamentet noterar med oro att de EU-tillsynsorgan som ansvarar för riskbedömningen av reglerade produkter, särskilt myndigheten och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), inte har de resurser som de behöver för att effektivt kunna fullgöra sina skyldigheter. Myndigheten och Efsa bör därför ges tillräckligt med resurser för att kunna fullgöra uppdragen inom sina särskilda ansvarsområden.

Överföringar

7.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten gjorde totalt 23 överföringar som uppgick till 816 000 EUR. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2016 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet konstaterar i revisionsrättens rapport att överföringarna av gjorda åtaganden fortfarande var stora inom avdelning III (driftsutgifter för Reach) och uppgick till 10 100 000 EUR, dvs. 39 % (jämfört med 7 300 000 EUR för 2015, dvs 32 %) och att de var ännu större inom avdelning IV (driftsutgifter för biocider) där de uppgick till 1 300 000 EUR, dvs. 68 % (jämfört med 1 500 000 för 2015, dvs. 74 %). Parlamentet framhåller revisionsrättens kommentar om att myndigheten skulle kunna överväga att öka användningen av differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens flerårighet och den oundvikliga tidsfördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt och leveranser och betalningar.

9.  Europaparlamentet noterar i myndighetens svar att de högsta överförda beloppen gäller fleråriga it-utvecklingsprojekt och föredragandekontrakt för ämnesutvärdering som innebär en lagstadgad 12-månadersperiod med början då den löpande handlingsplanen för gemenskapen antogs i mars. Parlamentet noterar att myndigheten redan har skapat en differentierad budgetpost för de sistnämnda utgifterna för 2017, vilket kommer att minska den nominella överföringsgraden för 2017 och därefter. Parlamentet noterar att även när det gäller it-utgifterna kommer myndigheten att överväga möjligheten att använda differentierade budgetposter framöver. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om eventuella beslut som fattas i denna fråga.

10.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Upphandling och personalpolicy

11.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens rekryteringsmål uppnåddes, med 98 % av tjänsterna tillsatta i slutet av 2016 för Reach/CLP(5) (klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) och PIC (export och import av farliga kemikalier).

12.  Europaparlamentet konstaterar utifrån tjänsteförteckningen att 455 tillfälliga tjänster (av 465 godkända i unionsbudgeten) var tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 467 tjänster 2015.

13.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens personal 2016 bestod av 590 (heltidsekvivalenter) anställda, varav 9 var utstationerade nationella experter, 101 kontraktsanställda, tre extrapersonal och 22 konsulter.

14.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att myndigheten med antalet tillsatta tjänster den 31 december 2016 hade uppnått en jämn könsfördelning, med 53 % kvinnor och 47 % män.

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att i jämförelse med 2015 års jämförande undersökning i myndigheten var en större andel tjänster avsatta för operativa uppgifter och en mindre andel för administrativt stöd, i linje med kommissionens benchmarkingresultat.

16.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten undertecknade 630 kontrakt under 2016, av vilka 423 kontrakt ingicks inom ramen för ramkontrakt och 207 kontrakt var ett resultat av nya upphandlingsförfaranden. Parlamentet konstaterar att 26 kontrakt som ingick i den senare kategorin undertecknades som ett resultat av exceptionella förhandlade förfaranden på grundval av de relevanta bestämmelserna i budgetförordningen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att den årliga förteckningen över kontraktsparter offentliggörs av myndigheten på dess webbplats senast den 30 juni varje år för det föregående året.

17.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens personal i genomsnitt hade 7,9 sjukdagar under 2016. Parlamentet noterar med viss oro att antalet friskvårdsaktiviteter per anställd under 2016 var mindre än en dag. Parlamentet konstaterar att myndigheten har genomfört sin första handlingsplan för hälsa och friskvård på organisationsnivå och har rapporterat om de friskvårdsåtgärder som man har vidtagit under 2016, såsom team-building, bortadagar, säsongsevenemang, sportfrämjande åtgärder, hälsoutbildning, förebyggande läkarundersökningar, familjestöd och psykologisk rådgivning.

18.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten driver ett nätverk med konfidentiella rådgivare som består av medarbetare från myndighetens olika enheter som har utbildats i att informellt hantera konflikter på arbetsplatsen och fall av påstådda trakasserier.

19.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de två fall av upplevda trakasserier som de konfidentiella rådgivarna rapporterade under 2016 hanterades inom ramen för det informella förfarandet, och att inget formellt förfarande inleddes och därmed heller ingen talan väcktes vid domstol.

20.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har ett tjänstefordon som används för att köra den verkställande direktören när han eller hon utövar sina officiella uppdrag, men som inte är för privat bruk.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

21.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att myndigheten, i linje med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendation från 2014, i sin årsrapport för 2016 har inkluderat ett separat avsnitt om transparens, redovisningsskyldighet och integritet.

22.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten följde sin transparensstrategi och genomförde stora förbättringar för allmänheten under 2016, bland annat en helt ny utformning av myndighetens spridningsportal och en mikrowebbplats för att informera konsumenterna om kemikalier.

23.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har infört en metod med systematisk kontroll av potentiella intressekonflikter innan anställda anförtros uppgifter, baserad på myndighetens förfarande för förebyggande och hantering av potentiella intressekonflikter. Parlamentet konstaterar också att i samband med att anställda vid myndighetens organ tillträder sin tjänst granskas deras årliga intresseförklaringar av deras respektive ordförande och offentliggörs på myndighetens webbplats.

24.  Europaparlamentet uppskattar att anställda, när de lämnar myndigheten, måste underteckna en förklaring om uppdrag efter att anställningen har upphört. Parlamentet konstaterar att av de 22 fall då anställda lämnade myndigheten under 2016 var det endast ett fall där myndigheten ansåg att särskilda villkor måste införas innan den nya anställningen kunde godkännas.

25.  Europaparlamentet noterar att myndigheten i juni 2015 antog riktlinjerna för visselblåsare. Parlamentet noterar att bedrägeribekämpning ingår i myndighetens system för intern kontroll, med tonvikt på riskfyllda områden såsom finansiella transaktioner, upphandling och urval. Parlamentet noterar att myndighetens uppdaterade strategi för bedrägeribekämpning antogs i december 2016 med fokus på att utveckla en utbredd bedrägeribekämpningskultur inom myndigheten. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att åtgärder som vidtogs under 2016 inbegriper en obligatorisk onlinekurs om förebyggande av intressekonflikter och en kurs för hela personalen som anordnades av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), om förebyggande av bedrägerier.

26.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

27.  Europaparlamentet noterar att myndigheten 2016 mottog 85 ansökningar om tillgång till handlingar, och att myndigheten i 11 fall beviljade fullständig tillgång, i 23 fall partiell tillgång och i 6 fall avslog begäran om tillgång till handlingar. Myndigheten uppmanas att se till att ansökningarna behandlas i en anda av öppenhet och transparens.

Viktigaste prestationer

28.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

   Betydande insatser har gjorts för att stödja särskilt små och medelstora företag med lämpliga it-verktyg och flerspråkiga riktlinjer mot bakgrund av den tredje tidsfristen för Reach-registrering, och en ny gratis molnbaserad tjänst för små och medelstora företag lanserades 2017.
   En uppgraderad spridningsportal ger tillgång till insamlade data i tre olika detaljnivåer, vilket gör den enkel att förstå såväl för allmänheten som för mer specialiserade teknisk-vetenskapliga läsare.
   Den andra femårsrapporten om Reach/CLP-verksamheten offentliggjordes, med åtaganden om ytterligare förbättringar och rekommendationer till kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter. Denna rapport bidrog till kommissionens förberedande studier för Refit-utvärderingen av Reach.

Internrevision

29.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2016 genomförde en revision av ”Verksamhet enligt biocidförordningen i Echa”. Parlamentet noterar dessutom att IAS som ett resultat utfärdade tre ”viktiga” och inga ”mycket viktiga” eller ”kritiska” rekommendationer. Parlamentet uppskattar att myndigheten utarbetade en handlingsplan till följd av de utfärdade rekommendationerna. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna handlingsplan.

30.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens internrevisionsfunktion (IAC) genomförde revisioner av ”Uppföljning av registreringsunderlag”, ”Expertgrupper i Echa” och ”Överklagandeförfaranden vid överklagandenämnden”. Parlamentet konstaterar att revisionerna utmynnade i två ”mycket viktiga” och flera ”viktiga” rekommendationer. Parlamentet noterar att IAC ansåg att de handlingsplaner som myndighetens ledning utarbetade som svar på dess rekommendationer var tillräckliga.

Resultat

31.  Europaparlamentet noterar att myndigheten i december 2016 tillsammans med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet började utarbeta riktlinjer för kartläggande av kemikalier med hormonstörande egenskaper.

32.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten arbetar för att förbättra mätningen av effekter som en del av arbetet med den fleråriga delen av dess programdokument för 2019–2021. Parlamentet noterar dessutom att myndigheten håller på att införa ett allt större antal indikatorer för att bättre kunna mäta sina prestationer och sin genomslagskraft. Parlamentet noterar dessutom att EU-byråernas nätverk gemensamt håller på att utveckla en resultatram för EU:s decentraliserade byråer. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om användningen av dessa indikatorer.

33.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport anger att det, till skillnad från för de flesta andra byråer, i myndighetens inrättandeförordning inte finns något uttryckligt krav på regelbundna externa utvärderingar av verksamheten, vilket är grundläggande för att resultat ska kunna mätas. Parlamentet noterar dock i myndighetens svar att kommissionen lät genomföra en extern undersökning för att utvärdera resultatet 2016, och att konsultföretagets rapport redan har offentliggjorts på kommissionens webbplats. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid eventuella framtida förslag till en översyn av myndighetens inrättandeförordning inkludera obligatoriska periodiska utvärderingar. Myndigheten uppmanas att på frivillig basis underlätta alla sådana externa utvärderingar, särskilt sådana som revisionsrätten genomför, i avvaktan på att den nödvändiga lagstiftningen träder i kraft.

34.  Europaparlamentet noterar att ungefär 10 700 registreringsärenden (huvudsakligen uppdateringar) och 200 meddelanden om produkt- och processinriktad forskning och utveckling mottogs under 2016, och att det totala antalet ärenden minskade med 29 % jämfört med 2015.

Övriga kommentarer

35.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att myndighetens budget delvis finansieras med avgifter från ekonomiska aktörer i EU. Parlamentet konstaterar att avgifternas storlek varierar varje år beroende på antalet registrerade ämnen. Parlamentet noterar att det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som kan komma att vidtas för att lindra effekterna.

36.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets beslut att lämna EU också innebär operativa risker för myndigheten eftersom den EU-kemikalielagstiftning som myndigheten ansvarar för (Reachförordningen, biocidförordningen, CLP-förordningen och PIC-förordningen) även är lagar som reglerar den inre marknaden. Parlamentet noterar att om den jurisdiktion som dessa förordningar avser minskas till EU-27 kommer detta att innebära en större arbetsbörda för att ge råd och hjälp till brittiska företag, som kommer att befinna sig i ett ”tredjeland”, och mer arbete under en övergångsperiod med att flytta över regleringsarbete från Förenade kungariket till EU-27. Eftersom alla regleringsprocesser är it-stödda kommer myndighetens it-verktyg att behöva anpassas. En eventuell förlust av brittiska medborgare som för närvarande är anställda som experter också kommer att få operativa konsekvenser. Myndigheten uppmanas att aktivt planera och förbereda sig för alla sådana potentiella förluster. Parlamentet uppmanar myndigheten att ha ett nära samarbete med kommissionen när det gäller förhandlingarna om Förenade kungarikets beslut att lämna unionen, så att man är tillräckligt förberedd för att kunna minimera eventuella negativa operativa eller finansiella konsekvenser.

37.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har kontrollerat sina koldioxidutsläpp, använder telekonferenstjänster för att undvika onödigt resande, minskar storleken på nya byggnader och gör dem mer effektiva genom att fastställa lägsta energieffektivitets- och byggnadsstandarder, minskar pappersförbrukningen med nya effektiva skrivare, inför it-verktyg som till exempel EasySign och användning av Sharepoint, ersätter lampor i garaget med lågenergilampor, uppmuntrar till återvinning för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats och planerar att ytterligare minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

38.  Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2016 har fortsatt att genomföra sin integrerade lagstiftningsstrategi, som sammanför alla förfaranden för Reach och CLP i syfte att uppnå målen i relevanta förordningar, vilket innebär nya framsteg i integrationen av Reach- och CLP-förfarandena.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en politisk debatt med berörda aktörer i syfte att granska EU:s lagstiftning om riskbedömningar för livsmedel, kemikalier och därtill relaterade produkter och hur effektiv denna lagstiftning är.

40.  Europaparlamentet noterar att deltagande av FN:s underorganisationer, såsom Internationella centret för cancerforskning, som observatörer i myndighetens arbete, godkändes 2016.

o
o   o

41.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(6) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 443, 29.11.2016, s. 21.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
(6) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande