Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2151(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0090/2018

Texte depuse :

A8-0090/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.39

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0144

Texte adoptate
PDF 354kWORD 55k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
P8_TA(2018)0144A8-0090/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2151(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0090/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 104.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 104.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2151(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0090/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 104.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 104.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2151(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0090/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene de Mediu („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 50 509 265 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 2,75% față de bugetul pe 2015; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că, în decursul exercițiului financiar 2016, eforturile de monitorizare a bugetului au condus la o rată de execuție bugetară de 99,9% și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,8%;

Credite de angajament și reportări

2.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 au fost de 4 203 111 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 741 628 EUR față de exercițiul precedent (4 944 739 EUR in 2015);

3.  ia act de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către Agenție și comunicate Curții;

Politica de personal

4.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției este îngrijorat cu privire la reducerea continuă a personalului alocat Agenției în contextul reducerii cu 10% a posturilor conform Cadrului Financiar Multianual 2014-2020 și ca rezultat al creării unei „rezerve de redistribuire” pentru agențiile cu noi sarcini;

5.  ia act de faptul că Consiliul de administrație este de acord cu rolul propus pentru viitor al Agenției și al Rețelei europene de informare și observare a mediului (EIONET) în contextul uniunii energetice și salută propunerea Comisiei de a pune la dispoziția Agenției resurse suplimentare în legătură cu noile sarcini propuse;

6.  ia act de rata de ocupare de 99,2% a posturilor de agenți temporari, cu 129 de persoane angajate pe 130 de posturi autorizate conform bugetului Uniunii; ia act de faptul că postul rămas este rezervat pentru reducerea schemei de personal așteptată în 2017; salută faptul că circa 77 % dintre toți membrii personalului se ocupă cu activități operaționale;

7.  constată cu satisfacție echilibrul de gen în rândul membrilor Consiliului de administrație ai Agenției; regretă, însă, că în posturile de conducere de nivel superior ale Agenției se înregistrează un dezechilibru de gen; ia act de faptul că Agenția dispune doar de șapte poziții de șef de unitate disponibile, ceea ce limitează ritmul cu care se poate trece la un raport mai adecvat între numărul de bărbați și numărul de femei;

8.  constată cu satisfacție că numărul total de posturi ocupate în 2015 indică faptul că echilibrul de gen a fost atins, întrucât proporția este de 54,6% femei la 45,4% bărbați;

9.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea personală ar trebui să facă parte din politica de personal a Agenției și că bugetul cheltuit pentru activități privind starea de bine a personaluluise ridică la aproximativ 560 EUR per membru al personalului, ceea ce reprezintă două zile lucrătoare; constată că media zilelor de concediu medical per membru al personalului este de 13,8, ceea ce echivalează, în medie, cu aproape trei săptămâni de lucru; invită Agenția să analizeze urgent această chestiune pentru a identifica și aborda principalele cauze și, în special, pentru a stabili dacă stresul la locul de muncă joacă vreun rol în acest sens;

10.  salută faptul că, în iunie 2017, Agenția a adoptat o politică nouă de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii; sprijină formările organizate pentru a sensibiliza personalul în acest sens și sugerează organizarea periodică de sesiuni de formare și de informare pe această temă; regretă presupusul caz de hărțuire pentru care a fost depusă o plângere de hărțuire la 16 decembrie 2016; solicită directorului executiv informații suplimentare, cu respectarea prezumției de nevinovăție și a normelor privind protecția datelor; așteaptă decizia finală și consideră că aceasta va fi monitorizată cu atenție în cadrul următorului exercițiu de descărcare de gestiune;

11.  constată că au fost depuse două plângeri în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor (la 21 decembrie 2016 și la 8 martie 2017) împotriva deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) de a rezilia un contract în cursul perioadei de probă și de a nu confirma un contract la sfârșitul perioadei de probă; solicită directorului executiv informații suplimentare, cu respectarea normelor privind protecția datelor;

12.  subliniază că reducerea în continuare a personalului prezintă un risc pentru îndeplinirea integrală de către Agenție a programului multianual de lucru pentru perioada 2014-2020 și îi limitează capacitatea de a răspunde la evoluțiile politice; subliniază că a devenit din ce în ce mai dificil ca Agenția să gestioneze riscurile asociate scăderii resurselor; constată că limitarea resurselor de personal a contribuit la scăderea ratei de realizare a obiectivelor observată în anumite domenii strategice;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

13.  salută faptul că 18 membri ai Consiliului de administrație și-au pus la dispoziție pe site-ul de internet al Agenției CV-urile și declarațiile de interese; constată, în plus, că CV-urile și declarațiile de interese ale echipei de conducere de nivel superior sunt publicate pe pagina de internet;

14.  constată că membrii nou-recrutați ai personalului iau parte la cursuri de etică și integritate și că, în cadrul evaluării anuale a rezultatelor fiecărui membru al personalului, se efectuează și o evaluare a potențialelor conflicte de interese; constată, de asemenea, că toți membrii personalului cu responsabilități de conducere beneficiază de o formare specifică;

15.  observă că strategia de combatere a fraudelor a Agenției a fost adoptată de Consiliul său de administrație în noiembrie 2014, cu scopul de a garanta gestionarea corespunzătoare a problemelor legate de conflictele de interese și de a dezvolta activități antifraudă, în special prin intermediul unui plan de acțiune care conține trei obiective: asigurarea unei organizări interne eficace pentru depistarea cazurilor potențiale de fraudă, creșterea gradului de formalizare a acordării de drepturi de acces la baza de date a activităților și menținerea în cadrul Agenției a unui nivel ridicat al conștientizării aspectelor etice și a celor legate de fraudă;

16.  salută punerea în practică a orientărilor Agenției privind avertizarea de integritate, unul din scopurile acestora fiind clarificarea normelor privind etica profesională în cadrul Agenției prin difuzarea de informații cu privire la tipurile de situații în care avertizarea este obligatorie și cu privire la canalele de raportare; salută faptul că aceste orientări tratează și protecția de care trebuie să se bucure avertizorul de integritate, precum și îndrumarea și sprijinul pe care le-ar putea primi din partea Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor orientări;

17.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajutaavertizorii de integritate să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

Principalele realizări

18.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

   publicarea raportului pe 2016 privind calitatea aerului în Europa;
   publicarea în 2016 a primului său raport de evaluare intitulat „Economia circulară în Europa — dezvoltarea bazei de cunoștințe” (Circular economy in Europe — Developing the knowledge base), care tratează perspectiva reducerii presiunii și a efectelor pe care le exercită asupra mediului utilizarea resurselor materiale;
   publicarea raportului „Transformarea sectorului energiei electrice din UE: evitarea dependenței de resursele emițătoare de carbon” (Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in), în care se evaluează măsura în care sectorul termoelectric din Uniune poate să faciliteze tranziția necesară către obiectivele Uniunii pe termen lung în ceea ce privește energia și clima;

Auditul intern

19.  constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a realizat un audit care a vizat Raportul privind starea mediului (RSM), care a fost finalizat în 2016; constată cu satisfacție că, potrivit concluziilor IAS, sistemele de gestionare și control create de Agenție pentru procesul de pregătire în vederea elaborării RSM 2015 au fost în general adecvate și au asigurat o coordonare internă și externă eficientă și eficace a acestui proiect multianual complex; ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că Agenția și IAS au convenit asupra unui plan de îmbunătățire a acestora; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui plan de acțiune;

20.  constată că IAS a realizat un audit privind gestionarea datelor/informațiilor, incluzând și o componentă IT, și că acesta a fost finalizat în 2015; ia act de faptul că, pentru a da curs recomandărilor formulate de IAS în urma auditului, a fost elaborat un plan de acțiune pentru următorii ani; constată cu satisfacție că, în 2017, majoritatea recomandărilor au fost închise de IAS, ceea ce demonstrează că au fost adoptate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura tratarea adecvată a unor volume mari de date;

Controalele interne

21.  constată cu îngrijorare, pe baza raportului Curții, că, deși Agenția și-a actualizat politica în materie de securitate în 2016, multe alte proceduri interne sunt depășite; ia act de faptul că conducerea de nivel superior a aprobat un plan de acțiune care include analiza și actualizarea planului de continuitate a activității și că Agenția intenționează să-și revizuiască, de asemenea, politica de gestionare a documentelor, adoptată în 2009, în conformitate cu noua politică privind securitatea; constată, de asemenea, că Agenția are în vedere revizuirea și actualizarea standardelor sale de control intern, acolo unde este necesar; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui plan de acțiune;

22.  ia act de faptul că structura de audit intern a efectuat o evaluare a riscurilor și a selectat beneficiarii la care să se efectueze verificări la fața locului, acțiune ce a rezultat în verificarea plăților pentru doi beneficiari, în legătură cu opt granturi, pentru a se asigura exactitatea și fiabilitatea costurilor cu personalul a căror rambursare a fost solicitată; constată că, drept rezultat, a fost identificată o plată nejustificată, care a fost recuperată de Agenție în temeiul dispozițiilor contractuale; observă că pe baza noii politici aprobate în octombrie 2015 au fost efectuate și alte verificări la fața locului în 2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestor verificări;

23.  constată că, în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, Agenția a îmbunătățit metodele de verificare furnizând orientări și cursuri de formare partenerilor din cadrul Centrului Tematic European în ceea ce privește criteriile de eligibilitate a costurilor;

Alte observații

24.  reamintește cu îngrijorare că, pe baza raportului Curții, în 2014, Comisia a semnat, în numele a peste 50 de instituții și organisme ale UE (inclusiv al Agenției), un contract-cadru cu un contractant pentru achiziționarea de software și licențe și pentru furnizarea serviciilor aferente de mentenanță și consultanță IT; constată că respectivul contractant are rol de intermediar între Agenție și furnizori și că, pentru serviciile de intermediere prestate, contractantul are dreptul să perceapă sume în plus variind între două și nouă procente din prețurile furnizorilor; observă, de asemenea, că în contractul-cadru se prevede în mod explicit faptul că nu se conferă niciun drept exclusiv contractantului; constată că, în 2016, Agenția a utilizat acest contract-cadru pentru a achiziționa licențe pentru software în valoare totală de 442 754 EUR; observă că majoritatea acestor achiziții priveau produse care făceau parte dintr-o categorie anume – care ar trebui utilizată doar în mod excepțional – și pentru care prețurile nu fuseseră cotate nici în cursul procesului de licitație, nici în contractul-cadru; constată că în raportul Curții se precizează că această procedură nu asigură o concurență suficientă și nici aplicarea soluției celei mai economice; constată, de asemenea, că sumele percepute în plus de către contractantul cu care a fost semnat contractul-cadru nu au fost verificate în mod corespunzător: cea mai importantă comandă privea reînnoirea licențelor pentru softurile furnizate de un distribuitor scandinav cu drepturi exclusive (112 248 EUR); își exprimă îngrijorarea că, în acest caz, nu exista nicio justificare pentru utilizarea contractului-cadru, care a condus la o majorare inutilă a costului; ia act de răspunsul Agenției la observația Curții;

25.  reamintește că încă de la înființare Agenția, împreună cu EIONET a fost o sursă de informații pentru cei implicați în elaborarea, adoptarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor Uniunii în domeniul mediului și climei, precum și al politicilor de dezvoltare durabilă, fiind și o sursă de informații pentru publicul larg;

26.  subliniază faptul că Comisia, în conformitate cu Agenda pentru o mai bună reglementare, a inițiat în 2016 o evaluare a Agenției și a EIONET, care acoperă perioada cuprinsă între jumătatea anului 2012 și sfârșitul anului 2016, ale cărei concluzii vor fi utilizate pentru a evalua cât de bine funcționează Agenția;

o
o   o

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 443, 29.11.2016, p. 1.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică