Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2159(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0091/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0091/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.41

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0146

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 523kWORD 64k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
P8_TA(2018)0146A8-0091/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(4), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0091/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 115.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 115.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(4), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0091/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 115.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 115.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0091/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 79 492 944 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 1,10 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,19 % σε σύγκριση με το 2015· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,66 %, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 0,45 % σε σύγκριση με το 2015·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  σημειώνει ότι οι μεταφορές πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 8 200 000 EUR και αφορούσαν κυρίως υποδομές και επιχειρησιακές δραστηριότητες·

3.  παρατηρεί ότι οι μεταφορές μπορούν συχνά να δικαιολογηθούν, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική προσωπικού

4.  επισημαίνει το γεγονός ότι, το 2016, οι θέσεις στον πίνακα προσωπικού της Αρχής μειώθηκαν κατά 2 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επτά θέσεις, με αποτέλεσμα η Αρχή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την καθιέρωση αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων διαδικασιών· σημειώνει ότι, την 31η Δεκεμβρίου 2016, από τις συνολικά 470 διαθέσιμες θέσεις είχαν καλυφθεί οι 450, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται θέσεις μονίμων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, καθώς και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων·

5.  διαπιστώνει, βάσει του οργανογράμματος, ότι 320 από τις 330 θέσεις για μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης, είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 327 το 2015·

6.  σημειώνει ότι, το 2016, το 74 % του προσωπικού ανέλαβε επιχειρησιακές δραστηριότητες και ότι το ποσοστό αυτό, αν και ελαφρώς χαμηλότερο από τον στόχο για το συγκεκριμένο έτος (75 %), αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με το 2015·

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι, επί του συνόλου των θέσεων που είχαν πληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2017, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων αναλογούσε σε 60 % γυναίκες προς 40 % άνδρες· επισημαίνει, επιπλέον, με ανησυχία ότι στις υψηλόβαθμες θέσεις (ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη) η αναλογία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων αντιστρέφεται και παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη ανισορροπία: 68 % άνδρες και 32 % γυναίκες· καλεί την Αρχή να θέσει επειγόντως ως στόχο την επίτευξη περισσότερο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση του προσωπικού, ιδίως σε επίπεδο υψηλόβαθμων θέσεων·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των μεθόδων εργασίας με στόχο τη χρήση λιγότερων πόρων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το εκτιμώμενο έλλειμμα πόρων υπολογίζεται πως θα αυξηθεί σε περίπου 20 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης ανά έτος κατά τα επόμενα τρία έτη, γεγονός που οφείλεται αφενός στην περαιτέρω μείωση των θέσεων του πίνακα προσωπικού (-2 % το 2017 και -1 % το 2018), και αφετέρου στην αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση του φόρτου εργασίας λόγω νέων καθηκόντων σε ορισμένες βασικές δραστηριότητες, όπως τα νέα τρόφιμα, τα φυτοφάρμακα και η κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών·

9.  σημειώνει ότι το 2016 ο μέσος όρος απουσίας των υπαλλήλων της Αρχής λόγω αναρρωτικής άδειας ήταν 7,4 ημέρες ανά υπάλληλο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή διοργάνωσε ημερίδα εκτός γραφείου για το προσωπικό, ημερίδες για θέματα υγείας και ασφάλειας και δραστηριότητες ευεξίας· ζητεί από την Αρχή να καλέσει το προσωπικό να συμμετέχει ακόμη περισσότερο στις εν λόγω εκδηλώσεις·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή ενέκρινε, τον Ιούνιο του 2016, πολιτική για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και για την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και παρείχε υποχρεωτικά μαθήματα για το προσωπικό, καθώς και μια ετήσια ενημερωτική συνεδρία στο πλαίσιο της οποίας το προσωπικό μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να εξοικειωθεί με το θέμα με τη βοήθεια συγκεκριμένων περιπτωσιολογικών μελετών και σεναρίων·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 δεν υπήρξαν καταγγελίες, έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες για περιστατικά παρενόχλησης·

12.  σημειώνει ότι η Αρχή δεν διαθέτει υπηρεσιακά οχήματα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

13.  παρατηρεί ότι, στις 21 Ιουνίου 2017, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε νέα πολιτική σχετικά με την ανεξαρτησία, με στόχο να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία όλων των επαγγελματιών που συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητές της· σημειώνει ότι η νέα πολιτική περιλαμβάνει έναν νέο ορισμό του τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων σχετικά με την περίοδο αναμονής, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των συμβάσεων παροχής συμβουλών, και την υποχρέωση των εμπειρογνωμόνων να δηλώνουν το ποσοστό του ετήσιου εισοδήματός τους που προέρχεται από οποιονδήποτε οργανισμό, φορέα ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Αρχή ενέκρινε άνευ όρων περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις εκροές της Αρχής· σημειώνει ότι τα συμφέροντα αυτά θεωρούνται ασύμβατα με οποιαδήποτε συμμετοχή, με την ιδιότητα του μέλους, στην επιστημονική επιτροπή, τις επιστημονικές ομάδες ή τις ομάδες εργασίας της Αρχής ή στις συνεδριάσεις των ομάδων αξιολόγησης από ομοτίμους· σημειώνει ότι οι εμπειρογνώμονες που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να συμπληρώνουν το έντυπο δήλωσης συμφερόντων·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα συμφέροντα σχετικά με «ζητήματα που εμπίπτουν στην εντολή της οικείας επιστημονικής ομάδας της EFSA» και όχι «όλα τα ουσιώδη συμφέροντα που σχετίζονται με εταιρείες των οποίων τα προϊόντα αξιολογούνται από την Αρχή, καθώς και με οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από αυτές», όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο, παραμένει υπερβολικά περιορισμένο και διαιωνίζει, με τον τρόπο αυτό, τον μεγαλύτερο περιορισμό της προηγούμενης πολιτικής της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Αρχή δεν έλαβε υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για συμπερίληψη της χρηματοδότησης της έρευνας στον κατάλογο των συμφερόντων που θα καλύπτονται από τη διετή περίοδο αναμονής, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της έρευνας αποτελεί την κύρια πηγή οικονομικών συγκρούσεων συμφερόντων στην περίπτωση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Αρχής·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Αρχή δεν ακολούθησε την απόφαση του Ιανουαρίου του 2015 στην οποία η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, παρατηρώντας ότι η Αρχή «δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των πανεπιστημίων στο πλαίσιο των κανόνων της σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και των εντύπων της για τις δηλώσεις συμφερόντων», είχε ζητήσει από την Αρχή «να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και τα έντυπα που χρησιμοποιεί για τις δηλώσεις συμφερόντων» προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον ακαδημαϊκό τομέα δηλώνουν αναλυτικά τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των πανεπιστημίων στα οποία απασχολούνται και των βιομηχανικών εταίρων των εν λόγω πανεπιστημίων·

17.  τονίζει ότι οι κανόνες εφαρμογής της πολιτικής της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν στα τέλη του 2017, δεν διόρθωσαν τα προαναφερθέντα προβλήματα και η Αρχή δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία της επανεξέτασης της πολιτικής της στον τομέα της ανεξαρτησίας προκειμένου να αποτρέπει αποτελεσματικότερα στο μέλλον τα σκάνδαλα που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων·

18.  ζητεί από την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή της νέας της πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας·

19.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 άρχισε να λειτουργεί πλήρως το κλιμάκιο που εξασφαλίζει την κεντρική διαχείριση των ανταγωνιστικών συμφερόντων στο πλαίσιο της μονάδας νομικών και κανονιστικών υποθέσεων της Αρχής· σημειώνει επιπλέον ότι η έγκριση νέων κανόνων εφαρμογής σχετικά με τη διαχείριση των ανταγωνιστικών συμφερόντων είχε προγραμματιστεί για τα τέλη του 2017· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων·

20.  σημειώνει ότι από τους 17 μόνιμους υπαλλήλους που αποχώρησαν από την Αρχή το 2016, σε δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν περιορισμοί προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα εν λόγω άτομα να καταστούν σημεία επαφής μεταξύ της Αρχής και του νέου εργοδότη τους, να αναπτύξουν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων και να ασκήσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με υπό εξέταση φακέλους της Αρχής· αναγνωρίζει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία της Αρχής από τους αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους· σημειώνει ότι τα μέλη του προσωπικού που αποχωρούν από την Αρχή υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή σχετικά με τη μελλοντική τους απασχόληση και με οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων·

21.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τους κανόνες της του 2014, σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων, και εξέτασε 7 000 έως 8 000 δηλώσεις συμφερόντων, όπως και τα προηγούμενα έτη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή δημοσιεύει, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της, το αποτέλεσμα των ελέγχων συμμόρφωσης και ακρίβειας που διενεργεί·

22.  σημειώνει ότι η Αρχή ενέκρινε, τον Ιανουάριο του 2016, τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας όσον αφορά τη «διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται από καταγγέλτες», και συνιστά να πραγματοποιηθεί συνεκτική κατάρτιση όσον αφορά τα δικαιώματα σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και τους συναφείς κανόνες της Αρχής· καλεί την Αρχή να αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει αυστηρά την ταυτότητα των καταγγελτών και να αποτρέπει τον εκφοβισμό τους· καλεί την Αρχή να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών κατά το 2016, εάνμ υπήρξαν, και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίστηκαν·

23.  επισημαίνει ότι επί του παρόντος προετοιμάζονται πρότυποι κανόνες για τους οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, και ότι μόλις δοθεί επισήμως στους οργανισμούς της Ένωσης η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, η Αρχή θα προβεί στην επίσημη έγκρισή τους· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

24.  σημειώνει ότι το 2016 η Αρχή δέχτηκε 99 νέες αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα και διεκπεραίωσε 118 αιτήσεις, σχετικά με τις οποίες η Αρχή χορήγησε πλήρη πρόσβαση σε 23 περιπτώσεις, ενώ σε 76 περιπτώσεις η Αρχή αποφάσισε να χορηγήσει μερική μόνον πρόσβαση στα έγγραφα, και σε 19 περιπτώσεις αρνήθηκε να χορηγήσει πρόσβαση· καλεί την Αρχή να προσεγγίζει όλες τις αιτήσεις αυτές με ανοικτό πνεύμα και διαφάνεια·

25.  σημειώνει ότι, από τις 118 αρχικές αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν το 2016, σε 26 περιπτώσεις η πρόσβαση στα έγγραφα απορρίφθηκε ή χορηγήθηκε μόνον εν μέρει για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας του ατόμου, σε 40 περιπτώσεις για λόγους προστασίας εμπορικών συμφερόντων, σε 18 περιπτώσεις λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε ληφθεί ακόμη απόφαση, και σε μία περίπτωση για λόγους προστασίας των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νομικών συμβουλών· αναμένει από την Αρχή, όταν αποφασίζει να περιορίσει την πρόσβαση σε έγγραφα για λόγους προστασίας εμπορικών συμφερόντων, να λαμβάνει επίσης υπόψη με σοβαρότητα τα συμφέροντα των πολιτών σε σχέση με τη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας τροφίμων και υγείας, εφαρμόζοντας παράλληλα όλους τους οικείους κανόνες και κανονισμούς·

26.  σημειώνει ότι μια ομάδα βουλευτών του Κοινοβουλίου άσκησε αγωγή κατά της Αρχής για λόγους περιορισμού της πρόσβασης σε έγγραφα στην υπόθεση του glyphosate· αναμένει από την Αρχή να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση του Δικαστηρίου μόλις αυτή γίνει γνωστή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη συγκρότηση(2) της ειδικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στους προβληματισμούς που εκφράζονται σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει η ζιζανιοκτόνος ουσία glyphosate·

27.  πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και να δεσμευθεί για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, διότι το 2016 το αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων της Αρχής παρείχε πρόσβαση στα περισσότερα από τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι επιστημονικές αξιολογήσεις της, καθώς δημοσιεύθηκαν αρκετά σύνολα δεδομένων σχετικά με τα φυτοφάρμακα, τις μολυσματικές προσμείξεις, τους χημικούς κινδύνους, τη σύνθεση των τροφίμων, τη μοριακή τυποποίηση και τις φυτικές ουσίες· σημειώνει ότι το επιστημονικό περιοδικό της Αρχής εκδίδεται πλέον από διεθνή επιστημονικό εκδότη, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η προβολή της έκδοσης· σημειώνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής σχετικά με τη σύνταξη των επιστημονικών αποτελεσμάτων επανεξετάστηκαν με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα· σημειώνει επίσης ότι η Αρχή δρομολόγησε το «Knowledge Junction» (Σταυροδρόμι Γνώσης), ένα ανοικτό αποθετήριο για την ανταλλαγή στοιχείων και βοηθητικού υλικού που χρησιμοποιούνται σε αξιολογήσεις κινδύνου για την ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή·

Κύρια επιτεύγματα

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει η Αρχή για το 2016, και συγκεκριμένα:

   την υλοποίηση της Στρατηγικής 2020, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυετούς σχεδίου εφαρμογής, η οποία εστιάζει σε βασικά αποτελέσματα και στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιδόσεων, μαζί με λεπτομερή έγγραφα σχεδιασμού και προγραμματισμού·
   την εφαρμογή μέτρων διαφάνειας και ενεργού συμμετοχής, όπως το έργο σχετικά με τη διαφάνεια και την προσήλωση στην εκτίμηση του κινδύνου (TERA), η δρομολόγηση νέας προσέγγισης για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και η δημοσίευση του δελτίου της Αρχής (EFSA Journal), με το οποίο εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διάδοση των επιστημονικών αποτελεσμάτων και παρέχεται πρόσβαση στις εκτιμήσεις κινδύνου της Αρχής·
   την εισαγωγή εργαλείων ανοιχτών δεδομένων και τεκμηρίωσης, τα οποία είναι διαθέσιμα για χρήση από την ευρύτερη κοινότητα φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκτίμησης κινδύνου·

Εσωτερικοί έλεγχοι

29.  σημειώνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) της Αρχής πραγματοποίησε τις δεσμεύσεις αξιοπιστίας και άλλες ειδικές εργασίες, όπως προβλέπεται στο ετήσιο σχέδιο ελέγχων που έχει εγκριθεί από την ελεγκτική επιτροπή της Αρχής· σημειώνει ότι οι ελεγκτικές εργασίες περιλάμβαναν τον έλεγχο εταιρικής διακυβέρνησης όσον αφορά τον ρόλο των εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για επιστημονικά θέματα, την επικύρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στο σύστημα ABAC και δύο εκθέσεις σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που εκκρεμούν από τους ελέγχους του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου (IAC), της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

30.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC), το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που έχουν καθοριστεί για τις διαδικασίες που ελέγχθηκαν· σημειώνει ότι εκδόθηκε μία «πολύ σημαντική» σύσταση σχετικά με τη γνωστοποίηση και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για επιστημονικά θέματα· ζητεί από την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα υλοποιηθεί η σύσταση αυτή και θα ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

31.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Αρχή δεν έχει καθιερώσει ακόμη σαφή και ολοκληρωμένη στρατηγική όσον αφορά τον εκ των υστέρων χρηματοοικονομικό έλεγχο, η οποία να καλύπτει όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων και να καθορίζει τη συχνότητα και την εμβέλεια των ελέγχων αυτών· επισημαίνει το γεγονός ότι η Αρχή βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης ενός βελτιωμένου συστήματος διακυβέρνησης όσον αφορά τη διασφάλιση, και παράλληλα πραγματοποιεί βελτιωτικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της· ζητεί από την Αρχή να υποβάλει έκθεση προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

32.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι στην έκθεση ελέγχου του Νοεμβρίου του 2016 η IAS κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι δικλίδες ελέγχου που εφαρμόζονται στη διαχείριση έργων ΤΠ είναι επαρκείς, αλλά επισήμαινε παράλληλα την ύπαρξη σημαντικών αδυναμιών στη διακυβέρνηση ΤΠ· σημειώνει ότι η έκθεση συνιστούσε την επικαιροποίηση της πολιτικής διακυβέρνησης ΤΠ που εφαρμόζει η Αρχή, τη δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων ΤΠ σε επίπεδο οργανισμού, καθώς και τη σύσταση σχετικού μητρώου κινδύνων και, τέλος, τον διαχωρισμό του έργου της ασφάλειας των πληροφοριών από τη μονάδα ΤΠ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Αρχής και της IAS όσον αφορά ένα σχέδιο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων· σημειώνει, με βάση την απάντηση της Αρχής, ότι έχει εφαρμοστεί το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων που αφορούν τη διακυβέρνηση ΤΠ, και τα εναπομένοντα μέτρα προγραμματίζεται να εφαρμοστούν έως το τέλος του 2017· ζητεί από την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

Επιδόσεις

33.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή θέσπισε ή ανανέωσε κοινές επιστημονικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες συνεργασίας με διάφορους συνεργαζόμενους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)· επισημαίνει, ακόμα, ότι η Αρχή προέβη σε περαιτέρω συνεργασία με διάφορους διεθνείς συνεργαζόμενους οργανισμούς· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την ανταλλαγή μεθόδων και προσεγγίσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων για καλύτερη εκτίμηση κινδύνων, ταχύ εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων και ανταλλαγή δεδομένων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

34.  παρατηρεί ότι η Αρχή ανέπτυξε ένα πλαίσιο επιδόσεων το οποίο: 1) συνδέει τους στρατηγικούς στόχους με το χαρτοφυλάκιο έργων και διαδικασιών καθώς και με τους πόρους της· και 2) περιλαμβάνει ένα σύνολο κύριων δεικτών επιδόσεων για την παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων σε επίπεδο εισροών, εκροών, επακόλουθων και αντίκτυπου·

35.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή προέβη σε σειρά πρωτοβουλιών για τον περιορισμό του χρόνου μετακίνησης για τους εμπειρογνώμονες, προωθώντας μεταξύ άλλων τη χρήση εργαλείων ΤΠ, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας·

Λοιπά σχόλια

36.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα οικολογικής διαχείρισης με το οποίο καταγράφονται οι διαδικασίες της Αρχής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων και του κόστους, και έλαβε πιστοποίηση ISO 14001:2004· σημειώνει ότι η Αρχή πέτυχε επίσης την καταχώριση στο πλαίσιο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) τον Φεβρουάριο του 2017·

37.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή προσχώρησε στη διοργανική ομάδα για την περιβαλλοντική διαχείριση (GIME), με στόχο την ανάπτυξη ενός κοινού σχεδίου για μέτρα αποτελεσματικής μείωσης των εκπομπών CO2 και για τη συγκέντρωση κοινών στοιχείων που θα επιτρέπουν τη σύγκριση των εκπομπών CO2 μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης·

38.  σημειώνει ότι έχει δρομολογηθεί μια στενή συνεργασία με τη ΓΔ SANTE της Επιτροπής ενόψει των προπαρασκευαστικών ενεργειών σε σχέση με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τη μελλοντική διαθεσιμότητα των πόρων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διεξοδική προετοιμασία της Αρχής για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020· καλεί την Αρχή να εξακολουθήσει να επιδεικνύει προορατική στάση στο ζήτημα αυτό, προβλέποντας τυχόν προβλήματα και σχεδιάζοντας την αντιμετώπισή τους, αντί να περιμένει να εμφανιστούν για να αντιδράσει εκ των υστέρων·

39.  σημειώνει ότι η Αρχή έχει επίγνωση τόσο των οικονομικών κινδύνων που οφείλονται στην απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα κονδυλίων, τα συμβατικά ζητήματα που αφορούν εν εξελίξει και νέες συμβάσεις και τις σχετικές πληρωμές, καθώς και τα επιδόματα ανεργίας, όσο και των επιχειρησιακών κινδύνων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου με την ιδιότητα του υπαλλήλου ή του εμπειρογνώμονα, τη δυνατότητα πρόσβασης σε οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου για σκοπούς υπηρεσιών και πληροφοριών/δεδομένων, καθώς και τις μεταβολές όσον αφορά τον όγκο εργασίας και τα δικαιώματα πρόσβασης σε έγγραφα·

40.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι ρυθμιστικοί οργανισμοί της Ένωσης που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση κινδύνου των ρυθμιζόμενων προϊόντων, ιδίως ο ECHA, δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να ασκούν αποτελεσματικά αυτές τις αρμοδιότητες· θα πρέπει συνεπώς να χορηγηθούν στην Αρχή και στον ECHA επαρκείς πόροι για την άσκηση των ειδικών αρμοδιοτήτων τους·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της Αρχής στην ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών, και για τις σημαντικές προσπάθειές της για την παροχή στους διαχειριστές κινδύνου της Ένωσης εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και επικαιροποιημένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, με τη σαφή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται αυτά, και με τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς εταίρους για την προώθηση της συνοχής και της εμπιστοσύνης στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων·

42.  επισημαίνει ότι η Αρχή παρήγαγε 481 επιστημονικά αποτελέσματα, τεχνικές εκθέσεις και άλλες δημοσιεύσεις, και περάτωσε 382 επιστημονικά ζητήματα· σημειώνει ότι το ποσοστό των αποτελεσμάτων και των ζητημάτων που εγκρίθηκαν εντός της προθεσμίας ήταν μικρότερο από τον στόχο για το 2016, και ότι η έγκαιρη διεκπεραίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω·

43.  σημειώνει ότι η Αρχή ενέκρινε το 2016 τη στρατηγική με τίτλο «Στρατηγική EFSA 2020: Αξιόπιστη επιστημοσύνη για ασφαλή τρόφιμα», που βασίζεται σε πέντε στρατηγικούς στόχους: να δοθεί προτεραιότητα στη συμμετοχή κοινού και ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης, να διευρυνθεί η βάση τεκμηρίωσης της Αρχής και να βελτιστοποιηθεί η πρόσβαση στα δεδομένα της, να αναπτυχθούν οι δυνατότητες επιστημονικής αξιολόγησης και η κοινωνία της γνώσης στην ΕΕ, να υπάρξει προετοιμασία για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων της αξιολόγησης κινδύνου και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον και μια νοοτροπία που θα αντικατοπτρίζει τις αξίες της Αρχής·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει μια συζήτηση προσανατολισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να επανεξετάσει τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για τα τρόφιμα, τα χημικά και τα συναφή προϊόντα και την αποτελεσματικότητα της εν λόγω νομοθεσίας·

45.  τονίζει ότι το 2016 η Αρχή επανεξέτασε τη συμβουλευτική πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών, η οποία διαλύθηκε για να δώσει τη θέση της σε μια νέα προσέγγιση για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, και ότι, μέχρι το τέλος του 2016, περισσότεροι από 80 οργανισμοί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο πλαίσιο·

o
o   o

46.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 443 της 29.11.2016, σ. 15.
(2) Βλέπε την απόφαση του Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής της Ένωσης για τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (P8_TA(2018)0022).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου