Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2159(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0091/2018

Esitatud tekstid :

A8-0091/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.41

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0146

Vastuvõetud tekstid
PDF 282kWORD 60k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
P8_TA(2018)0146A8-0091/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0069/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(4), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8‑0091/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 115.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 115.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0069/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(4), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8‑0091/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 115.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 115.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8‑0091/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

B.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) tulude ja kulude eelarvestuse(1) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 79 492 944 eurot, mis tähendab 1,10 % suurust langust; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %, mis on 2015. aastaga võrreldes 0,19 % kõrgem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,66 %, mis oli 2015. aastaga võrreldes 0,45 % madalam;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib, et 2016. aastast kanti 2017. aastasse üle 8 200 000 eurot ning ülekandmine oli valdavalt seotud taristu ja ameti tegevusega;

3.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Personalipoliitika

4.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade loetelu 2 %‑lise vähendamise 2016. aastal, mis vastab seitsmele töökohale ning mille tulemusena suurendas amet oma menetluste tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmise jõupingutusi; võtab teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli ameti 470 töökohast täidetud 450 (sh ametnikud, ajutised ja lepingulised töötajad ning riikide lähetatud eksperdid);

5.  võtab ametikohtade loetelust teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli liidu üldeelarvega lubatud ametnike ja ajutiste töötajate 330 ametikohast täidetud 320 (2015. aastal oli täidetud 327 ametikohta);

6.  märgib, et 2016. aastal oli ameti põhitegevusega hõivatud 74 % töötajatest, mis oli küll 2016. aasta eesmärgist (75 %) veidi madalam, kuid 2015. aasta näitajast kõrgem;

7.  märgib murelikult, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli täidetud ametikohtade sooline jaotus 60 % naisi ja 40 % mehi; märgib veelgi suurema murega, et juhtivate ametikohtade (kõrgema ja keskmise astme juhid) sooline jaotus on siiski kallutatud teisele poole ja seda isegi suuremas ulatuses – 68 % mehi ja 32 % naisi; palub ametil püüda kiiresti tagada sooliselt tasakaalustatum personali koosseis, eelkõige keskmise ja kõrgema astme juhtide ametikohtade tasandil;

8.  märgib rahuloluga, et amet on võtnud meetmeid tööprotsesside optimeerimiseks, et kasutada vähem ressursse; tunnistab siiski, et prognooside kohaselt suureneb ressursside puudujääk järgmise kolme aasta jooksul ligikaudu 20 täistööajale taandatud ametikoha võrra aastas, mis tuleneb ühest küljest ametikohtade loetelu edasisest vähenemisest (-2 % 2017. aastal ja -1 % 2018. aastal) ja töökoormuse prognoositavast kasvust seoses uute ülesannetega teatud põhitegevuste puhul, nagu uuendtoit, pestitsiidid ning taimekahjurite liigitamine ja järelevalve;

9.  märgib, et ameti töötajad olid 2016. aastal haiguspuhkusel keskmiselt 7,4 päeva; väljendab heameelt asjaolu üle, et amet korraldas töötajatele ühepäevase väljasõiduseminari ning tervise- ja ohutusküsimustele pühendatud päevi ja heaolutegevusi; palub, et amet kutsuks osalema veelgi suuremal arvul töötajaid;

10.  võtab rahuloluga teadmiseks, et amet võttis 2016. aasta juunis vastu suunised inimväärikuse kaitsmiseks ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks, korraldas töötajatele kohustuslikke kursusi ja iga-aastase teabeürituse, millel töötajad said esitada küsimusi ja tutvuda konkreetsete juhtumite ja stsenaariumidega;

11.  võtab rahuloluga teadmiseks, et 2016. aastal ei teatatud, uuritud ega toodud kohtu ette mitte ühtegi ahistamise juhtumit;

12.  märgib, et ametil ei ole ametisõidukeid;

Huvikonfliktide ärahoidmine ja ohjamine, läbipaistvus ning demokraatia

13.  täheldab, et 21. juunil 2017 võttis ameti haldusnõukogu vastu uue sõltumatust käsitleva poliitika, et tagada kõikide ameti teadustegevuses osalevate spetsialistide sõltumatus; märgib, et uues poliitikas on esitatud uus huvide konflikti määratlus, põhjalik ooteaega käsitlevate eeskirjade kogum, kaasa arvatud nõustamisteenuste lepingute keeld, ning nõue, mille kohaselt eksperdid deklareerivad oma aastase sissetuleku osa, mis on saadud mis tahes organisatsioonilt, organilt või ettevõttelt, mille tegevus kuulub ameti tegevusvaldkonda; märgib lisaks, et amet võttis vastu tingimusteta piirangud seoses finantsinvesteeringute tegemisega nendesse ettevõtetesse, mis on otseselt või kaudselt seotud ameti tegevuse tulemustega; märgib, et sellised huvid loetakse olevat vastuolus liikmesusega ameti teaduskomitees, teaduskomisjonides ja töörühmades ning osalemisega vastastikuste eksperdihinnangute andmist käsitlevatel koosolekutel; märgib, et liikmesriikide saadetud eksperdid peavad nüüd täitma huvide deklaratsiooni vormi;

14.  on mures, et ameti uues sõltumatuse poliitikas võetakse huvisid arvesse vaid küsimustes, mis kuuluvad Euroopa Toiduohutusameti asjaomase teadusliku töörühma mandaadi alla, aga mitte kõiki olulisi huvisid, mis seonduvad ettevõtetega, kelle tooteid amet hindab, ning nende rahastatud organisatsioonidega, nagu nõudis Euroopa Parlament, mistõttu on see poliitika liiga kitsas ja põlistab seega ameti varasema sõltumatuse poliitika suurima piirangu;

15.  väljendab muret selle pärast, et amet ei arvestanud parlamendi korduvaid üleskutseid lisada kaheaastase ooteajaga hõlmatud huvide nimekirja teadustöö rahastamine, kuna teadustöö rahastamine on ameti välisekspertide seas peamine finantskonfliktide allikas;

16.  tunneb muret selle pärast, et amet ei järginud Euroopa Ombudsmani 2015. aasta jaanuari otsust, kus märgiti, et amet „ei ole oma huvide konfliktide eeskirjades ja huvide deklaratsiooni vormides asjakohaselt arvesse võtnud ülikoolide muutuvat iseloomu“, ja paluti ametil „läbi vaadata oma huvide konflikte käsitlevad eeskirjad ja sellega seotud juhised ning huvide deklareerimise vormid“ selle tagamiseks, et akadeemiliste ringkondade eksperdid deklareeriksid üksikasjalikult oma finantssuhted ülikoolidest tööandjatega ning ülikoolidest tööandjate suhted tööstuspartneritega;

17.  rõhutab, et 2017. aasta lõpus vastu võetud ameti sõltumatuse poliitika rakenduseeskirjad ei ole eespool nimetatud probleeme kõrvaldanud ning amet jättis kasutamata võimaluse oma sõltumatuse poliitika läbi vaadata, et tulevikus paremini vältida huvide konfliktidest põhjustatud skandaale;

18.  palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile oma uue sõltumatuse poliitika rakendamise kohta aru;

19.  märgib rahuloluga, et teenistus, mis tagab ameti õiguslike ja regulatiivsete küsimuste üksuses huvide konflikti tsentraliseeritud haldamise, hakkas täies mahus tööle 2016. aastal; märgib lisaks, et huvide konflikti haldamist käsitlevate uute rakenduseeskirjade vastuvõtmine oli kavas 2017. aasta lõpus; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuste eeskirjade rakendamisest aru;

20.  märgib, et 17 koosseisulise töötaja puhul, kes lahkusid 2016. aastal ameti teenistusest, kohaldati kahel juhul piiranguid, et vältida seda, et kõnealustest isikutest saab kontaktpunkt ameti ja uue tööandja vahel ning et nad teevad lobitööd ja teostavad toiminguid, mis on seotud menetluses olevate ameti dokumentidega; tunnistab, et ametisisestest menetlustest ei piisa ameti ja tööstuse vastastikuse sõltumatuse tagamiseks; märgib, et töölt lahkuv personal on kohustatud ametile teatama oma edasise töökoha ja võimaliku huvide konflikti;

21.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet rakendab endiselt 2014. aasta eeskirju huvide deklaratsioonide kohta ja menetles 7 000–8 000 huvide deklaratsiooni, nagu eelmistel aastatelgi; märgib rahuloluga, et amet avaldab nõuetele vastavuse ja õigsuse kontrollide tulemused oma iga-aastases tegevusaruandes;

22.  märgib, et amet võttis 2016. aasta jaanuaris vastu standardse töökorra rikkumisest teatajate esitatud kaebuste menetlemise kohta, ja soovitab korraldada rikkumisest teatamise õiguste ja ameti sellekohaste eeskirjade teemal järjepidevaid koolitusi; palub ametil võtta endale kindel kohustus hoida rikkumisest teatajate isikuandmete konfidentsiaalsust ja hoida ära nende hirmutamine; palub ametil esitada üksikasjad rikkumisest teatamise juhtumite kohta 2016. aastal, kui selliseid juhtumeid esines, ja selle kohta, kuidas need lahendati;

23.  võtab teadmiseks asjaolu, et liidu ametite jaoks on koostamisel näidiseeskirjad rikkumisest teatamist käsitlevate suuniste kohta ning nii pea, kui komisjon on liidu ametitele ametliku nõusoleku andnud, võtab amet need ametlikult vastu; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuste suuniste vastuvõtmisest ja rakendamisest aru;

24.  märgib, et amet sai 2016. aastal 99 uut taotlust, milles paluti luba tutvuda tema dokumentidega, ja menetles 118 taotlust, millest 23 juhul andis amet dokumentidele täieliku juurdepääsu, 76 korral otsustas anda vaid osalise juurdepääsu ja 19 juhul keeldus juurdepääsu andmast; palub ametil suhtuda kõigisse sellistesse taotlustesse avatult ja läbipaistvalt;

25.  märgib, et 2016. aastal menetletud 118 esialgse taotluse puhul keelduti 26 juhul dokumentidele juurdepääsu andmast või anti osaline juurdepääs eraelu puutumatuse ja isikute puutumatuse kaitse põhjendusel, 40 juhul ärihuvide kaitse põhjendusel ning 18 juhul seepärast, et otsust ei olnud veel tehtud, ning ühel juhul oli põhjuseks kohtumenetluse ja õigusnõustamise kaitse; loodab, et kui amet otsustab piirata dokumentidele juurdepääsu tingituna ärihuvide kaitsest, arvestatakse tõsiselt ka kodanike huvi säilitada kõrged tervise- ja toiduohutusnormid, kohaldades samas kõiki asjakohaseid eeskirju ja õigusnorme;

26.  märgib, et rühm parlamendiliikmeid esitas ameti vastu nn glüfosaadijuhtumi puhul hagi dokumentidele juurdepääsu piiramise tõttu; eeldab, et kui kohtuotsus teatavaks tehakse, täidab amet seda täielikult; väljendab heameelt, et reageerimaks murele, mida on väljendatud seoses herbitsiidi glüfosaat põhjustatud ohuga, loodi(2) hiljuti pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon;

27.  on veendunud, et amet peaks ka edaspidi pöörama avalikule arvamusele eritähelepanu ning püüdma olla avatud ja läbipaistev; peab sellega seoses kiiduväärseks, et 2016. aastal oli tänu ameti teadusandmebaasile võimalik pääseda suurema arvu teadushinnangute aluseks olevate tõendite juurde, sest taimekaitsevahendite, saasteainete, keemiliste ohtude, toidukoostise, molekulaarse tüübimääramise ja taimse materjali kohta avaldati mitu andmekogu; võtab teadmiseks asjaolu, et ameti ajakiri liideti rahvusvahelise teadusväljaandega, et parandada ajakirja kvaliteeti ja suurendada levikut; märgib, et ameti suunised, mis kehtivad teaduslike dokumentide autorluse jaoks, vaadati läbipaistvuse ja avatuse suurendamiseks läbi; märgib ka, et amet lõi avatud teabehoidla „Knowledge Junction“, mille kaudu saab vahetada tõendeid ja muud tõendusmaterjali, mida toidu- ja söödaohutuse riskianalüüsil kasutatakse; innustab ametit selles suunas edasi tegutsema;

Peamised saavutused

28.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

   2020. aasta strateegia koostamine, mis hõlmab mitmeaastast rakenduskava, milles keskendutakse peamistele tulemustele ja mis tugineb põhjalikule tulemusraamistikule ning üksikasjalikele kavandamise ja programmitöö dokumentidele;
   läbipaistvuse ja kaasamise meetmete rakendamine, nagu projekt „Läbipaistvus ja kaasatus riskihindamises“ („Transparency and Engagement in Risk Assessment“ (TERA)), uue sidusrühmade kaasamise lähenemisviisi algatamine ja EFSA Journali avaldamine, mis tagab teadustulemuste tõhusa levitamise ja võimaldab juurdepääsu ameti riskihinnangutele;
   avatud andmete ja tõendusmaterjaliga seotud vahendite kasutuselevõtmine, mis on avatud laiematele riskihindamise ringkondadele;

Sisekontroll

29.  märgib, et ameti siseauditi üksus viis läbi kindlustandvaid töid ja muid konkreetseid ülesandeid vastavalt iga-aastasele auditikavale, mille kiitis heaks ameti auditikomisjon; märgib, et auditiülesanded hõlmasid üldjuhtimise auditit ekspertide rolli kohta teaduslikus otsustusprotsessis, tekkepõhise arvestuse kasutajaõiguste valideerimist ning kaht järelmeetmete aruannet siseauditi üksuse, siseauditi talituse ja kontrollikoja esitatud tähtsamate soovituste järgimise kohta;

30.  märgib, et siseauditi üksuse andmetel annab ameti olemasolev sisekontrollisüsteem auditeeritavate protsesside puhul seatud tegevuseesmärkide saavutamise kohta piisava kindluse; märgib, et avaldati üks märget „väga oluline“ kandev soovitus teaduslike otsustusprotsesside avalikustamise ja läbipaistvuse kohta; kutsub ametit üles tagama, et nimetatud soovitus viiakse ellu ja sellest antakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

31.  võtab kontrollikoja aruande alusel teadmiseks, et amet ei ole veel vastu võtnud selget ja terviklikku finantsalase järelkontrolli strateegiat, mis hõlmaks kõiki tegevusvaldkondi ning täpsustaks sellise kontrolli sageduse ja ulatuse; võtab teadmiseks asjaolu, et amet töötab hetkel välja täiustatud usaldusväärsusraamistikku ning täiustab sisekontrolli raamistikku; palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande oma sisekontrollisüsteemi puuduste parandamiseks võetud meetmete kohta;

Siseaudit

32.  võtab kontrollikoja aruande alusel teadmiseks, et 2016. aasta novembris avaldatud auditiaruandes jõudis siseauditi talitus järeldusele, et IT projektijuhtimise kontrollimehhanismid on piisavad, ent viitas märkimisväärsetele puudustele IT valdkonna juhtimises; märgib, et siseauditi talitus soovitas ajakohastada ameti IT juhtimise põhimõtteid, võtta kasutusele kogu ametit hõlmav IT valdkonna riskijuhtimise raamistik ja register ning lahutada teabeturbe funktsioon IT üksusest; märgib rahuloluga, et amet leppis siseauditi talitusega kokku parandusmeetmete võtmise kavas; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et enamik IT valdkonna juhtimist käsitlevatest meetmetest on juba rakendatud ning ülejäänud meetmed on kavas rakendada 2017. aasta lõpuks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle tegevuskava rakendamise kohta aru;

Tulemuslikkus

33.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet alustas või taaskäivitas teadusalaseid ühistegevusi ja koostööalgatusi mitme liidu tasandi partnerorganisatsiooniga, sealhulgas Euroopa Kemikaaliameti, Euroopa Ravimiameti ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega; märgib lisaks, et amet viis koostöös mitme rahvusvahelise partneriga läbi täiendavaid vahetusi; märgib rahulolevalt, et selle koostöö eesmärk on jagada meetodeid ja lähenemisviise, et parandada toiduohutust, ning muu hulgas hõlmab see riskide parema hindamise meetodeid, tekkivate riskide kiiret tuvastamist ja andmete jagamist ühist huvi pakkuvatel teemadel;

34.  märgib, et amet töötas välja tulemusraamistiku, mis 1) seob strateegilised eesmärgid ameti projekti- ja protsessiportfelli ning vahenditega ning 2) sisaldab peamisi tulemusnäitajaid, et jälgida edusamme ja tulemuslikkust sisendi, väljundi, tulemuste ja mõju tasandil;

35.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet on teinud mitmeid algatusi, et piirata ekspertide sõiduaega, sealhulgas soodustanud IT‑vahendite kasutamist, et suurendada tõhusust;

Muud kommentaarid

36.  märgib rahuloluga, et amet on kasutusele võtnud keskkonnajuhtimissüsteemi, millega kaardistatakse ameti menetlused, et parandada ressursitõhusust, vähendada jäätmete teket ja kulusid, ning on saanud ISO 14001: 2004 sertifikaadi; märgib, et amet sai 2017. aasta veebruaris ka keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) sertifikaadi;

37.  märgib rahuloluga, et amet ühines institutsioonidevahelise keskkonnajuhtimisrühmaga, eesmärgiga töötada välja ühine meetmete kava, et vähendada tõhusalt CO2 heidet ja koguda ühiseid andmeid, mis võimaldavad võrrelda liidu asutuste õhkupaisatavat CO2 heidet;

38.  märgib, et juba on alustatud tihedat koostööd komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadiga seoses ettevalmistustega, mis tulenevad Ühendkuningriigi otsusest EList lahkuda; märgib siiski, et tulevikku silmas pidades valitseb endiselt suur ebakindlus ressursside kättesaadavuse osas, mistõttu amet ei saa põhjalikult valmistuda 2020. aastale järgnevaks programmitöö perioodiks; palub, et amet ei jääks ootama ja reageerima, vaid käituks selles küsimuses ennetavalt, püüaks ette näha võimalikke probleeme ja koostaks selleks puhuks kavad;

39.  märgib, et amet on teadlik majanduslikest riskidest, mis kaasnevad Ühendkuningriigi otsusega liidust välja astuda, nagu piiratud eelarvevahendite kättesaadavus, probleemid seoses praeguste ja uute lepingute ja nendega seotud maksetega ning töötushüvitised, samuti tegevusriskid, näiteks võimalus võtta Ühendkuningriigi kodanikke tööle töötajate või ekspertidena, võimalus kasutada Ühendkuningriigi üksuste teenuseid ning teavet või andmeid, muutused töömahus ja dokumentidele juurdepääsu õiguses;

40.  märgib murega, et liidu reguleerivatel ametitel, kes tegelevad õiguslikult reguleeritud toodete riskianalüüsiga, eelkõige Euroopa Kemikaaliametil (ECHA), ei ole piisavalt vahendeid, et neid ülesandeid korralikult täita; seetõttu tuleks ametile ja ECHA‑le nende konkreetsete ülesannete täitmiseks piisavad rahalised vahendid tagada;

41.  tunneb heameelt ameti panuse üle liidu toidu- ja söödaahela ohutusse ja selle üle, et ta teeb suuri pingutusi, et anda liidu riskijuhtidele toidutarneahelaga seotud küsimustes põhjalikku, sõltumatut ja ajakohast teadusalast nõu, teavitab avalikkust selgelt oma töö tulemustest ja tulemuste aluseks olevast teabest ning teeb koostööd huvitatud isikute ja institutsiooniliste partneritega, et liidu toiduohutussüsteem oleks ühtsem ja usaldusväärsem;

42.  rõhutab, et amet koostas 481 teaduslikku dokumenti, tehnilist aruannet ja muud väljaannet ning lahendas 382 teaduslikku küsimust; märgib, et tähtajaks vastu võetud dokumentide ja lahendatud küsimuste arv ei vastanud 2016. aastaks seatud eesmärgile ning teadusnõu tähtajast kinnipidamist tuleb veel parandada;

43.  märgib, et 2016. aastal võttis amet vastu strateegia „EFSA Strategy 2020: trusted science for safe food“ („EFSA 2020. aasta strateegia „Usaldusväärne teadus tagab ohutu toidu““), mis põhineb järgmisel viiel strateegilisel eesmärgil: tähtsustada avalikkuse ja sidusrühmade kaasamist teadusliku hindamise protsessi, suurendada ameti tõendibaasi ja tagada ameti andmete optimaalne kättesaadavus, luua liidus teadushinnangute koostamise suutlikkus ja teadmuskogukond, valmistuda tulevasteks riskihindamisülesanneteks ning luua töökeskkond ja -kultuur, milles on arvesse võetud ameti väärtusi;

44.  kutsub komisjoni üles alustama huvirühmadega poliitilist arutelu, mille eesmärk on vaadata läbi liidu õigusaktid, mis on seotud toidu, kemikaalide ja nendega seotud toodete riskianalüüsiga, ja hindama nende õigusaktide mõjusust;

45.  rõhutab, et 2016. aastal analüüsis amet sidusrühmadega konsulteerimiseks kasutatavat platvormi, mis kõrvaldati kasutuselt, et hakata sidusrühmi kaasama uuel viisil, ja 2016. aasta lõpuks olid uue raamistikuga liitumise soovi väljendanud 80 organisatsiooni;

o
o   o

46.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 443, 29.11.2016, lk 15.
(2) Vt Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2018. aasta otsust pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitleva erikomisjoni moodustamise, vastutusalade, liikmete arvu ja ametiaja kohta (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0022).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave