Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2159(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0091/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0091/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.41

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0146

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 50k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
P8_TA(2018)0146A8-0091/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2159(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05941/2018 – C8‑0069/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(4) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0091/2018),

1.  myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2159(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05941/2018 – C8‑0069/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(4) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0091/2018),

1.  hyväksyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2159(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0091/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (jäljempänä 'viranomainen') tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 79 492 944 euroa, mikä merkitsee 1,10 prosentin vähennystä; toteaa, että viranomaisen koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli sata prosenttia, mikä merkitsee 0,19 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,66 prosenttia, mikä merkitsee 0,45 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  toteaa, että määrärahoja siirrettiin vuodelta 2016 vuodelle 2017 yhteensä 8 200 000 euroa ja että siirrot liittyivät pääasiassa infrastruktuuriin ja toimintaan;

3.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Henkilöstöpolitiikka

4.  panee merkille viranomaisen henkilöstötaulukossa 2016 seitsemää tointa vastaavan kahden prosentin laskun, jonka seurauksena viranomainen lisäsi ponnistelujaan entistä tehokkaampien ja vaikuttavampien menettelyjen aikaansaamiseksi; panee merkille, että 31. joulukuuta 2016 viranomaisen yhteensä 470 toimesta 450 oli täytetty, mukaan lukien virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat;

5.  panee henkilöstötaulukosta merkille, että 320 tointa unionin talousarviossa hyväksytyistä 330 virasta ja väliaikaisesta toimesta oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 327 vuonna 2015;

6.  panee merkille, että 74 prosenttia henkilöstöstä hoiti vuonna 2016 operatiivisia tehtäviä, mikä merkitsee parannusta vuoteen 2015 verrattuna, vaikka vuodelle asetetusta 75 prosentin tavoitteesta jäätiin hieman jälkeen;

7.  panee huolestuneena merkille, että kaikkien 31. joulukuuta 2017 täytettyinä olleiden toimien sukupuolijakaumassa naisten osuus oli 60 prosenttia ja miesten 40 prosenttia; toteaa lisäksi huolestuneena, että ylimpien virkojen (ylemmän johdon ja keskijohdon virat) sukupuolijakaumassa suhde heilahtaa toisin päin mutta vieläkin selvemmin: miesten osuus on 68 prosenttia ja naisten 32 prosenttia; kehottaa viranomaista pyrkimään pikaisesti tasapainoisempaan sukupuolijakaumaan etenkin ylimpien virkojen kohdalla;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on toteuttanut toimia, joilla pyritään työprosessien optimointiin pienemmillä resursseilla; toteaa kuitenkin, että resurssivajeen arvioidaan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana noin kahteenkymmeneen kokoaikavastaavaan ja että arvio perustuu henkilöstötaulukon edelleen supistamiseen (-2 prosenttia vuonna 2017 ja -1 prosentti vuonna 2018) ja ennakoituun työmäärän kasvuun uusien tehtävien myötä tietyissä ydintoiminnoissa, jotka koskevat esimerkiksi uuselintarvikkeita, kasvinsuojeluaineita sekä kasvintuhoojien luokittelua ja seurantaa;

9.  toteaa, että sairauslomapäivien määrä viranomaisen henkilöstön jäsentä kohden oli keskimäärin 7,4 päivää vuonna 2016; pitää myönteisenä, että viranomainen on järjestänyt virkistyspäivän, terveyttä ja turvallisuutta koskevia teemapäiviä ja hyvinvointia edistävää toimintaa; kehottaa viranomaista kannustamaan henkilöstöä entistä runsaampaan osallistumiseen;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen hyväksyi kesäkuussa 2016 työntekijöiden ihmisarvon suojelemista ja työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet, järjesti henkilöstölle pakollisia kursseja sekä vuosittaisen tiedotustilaisuuden, jotta henkilöstö voi esittää kysymyksiä ja perehtyä konkreettisiin tapaustutkimuksiin ja skenaarioihin;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2016 ei tehty ilmoitusta yhdestäkään häirintätapauksesta eikä niitä myöskään tutkittu tai viety tuomioistuimeen;

12.  ottaa huomioon, ettei viranomaisella ole virka-autoja;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

13.  toteaa, että viranomaisen johtokunta hyväksyi 21. kesäkuuta 2017 uudet riippumattomuutta koskevat toimintaperiaatteet varmistaakseen kaikkien sen tieteellisiin toimiin osallistuvien ammattilaisten riippumattomuuden; panee merkille, että uusissa toimintaperiaatteissa annetaan uusi määritelmä eturistiriidalle ja esitetään kattava karenssiaikaa koskeva säännöstö, johon sisältyy konsultointisopimuksia koskeva kielto, ja edellytetään asiantuntijoiden ilmoittavan, mikä osuus heidän vuosituloistaan on peräisin organisaatiolta, elimeltä tai yritykseltä, jonka toiminta kuuluu viranomaisen tehtävien piiriin; toteaa lisäksi, että viranomainen on hyväksynyt ehdottomia rajoituksia, jotka koskevat rahoitusinvestointeja alan toimijoihin, joihin viraston tuotokset vaikuttavat suoraan tai välillisesti; toteaa, että tällaisten sidonnaisuuksien ei katsota sopivan yhteen viranomaisen tiedekomitean, tiedelautakuntien tai työryhmien jäsenyyden kanssa tai vertaisarviointikokouksiin osallistumisen kanssa; toteaa, että jäsenvaltioiden lähettämien asiantuntijoiden on nykyisin täytettävä ilmoitus sidonnaisuuksista;

14.  on huolissaan siitä, että viranomaisen uusissa riippumattomuutta koskevissa toimintaperiaatteissa otetaan huomioon vain viranomaisen asiaa käsittelevän tiederyhmän toimeksiantoon sisältyviin asioihin liittyvät edut eikä kaikkia aineellisia etuja, jotka liittyvät viranomaisen arvioimia tuotteita tarjoaviin yrityksiin sekä niiden rahoittamiin organisaatioihin, kuten parlamentti vaati; toteaa, että näin ollen toimintaperiaatteiden soveltamisala jää liian suppeaksi ja on siten viranomaisen aiempien riippumattomuutta koskevien periaatteiden suurimman rajoitteen jatkumo;

15.  on huolissaan siitä, ettei viranomainen ole ottanut huomioon parlamentin toistuvia pyyntöjä sisällyttää tutkimusrahoitus niiden etujen luetteloon, joihin sovelletaan kahden vuoden karenssiaikaa, koska tutkimusrahoitus on viranomaisen ulkopuolisten asiantuntijoiden keskuudessa merkittävin taloudellisia eturistiriitoja aiheuttava tekijä;

16.  on huolissaan siitä, ettei viranomainen ole noudattanut Euroopan oikeusasiamiehen tammikuussa 2015 antamaa päätöstä, jossa todetaan, ettei viranomainen ollut ottanut eturistiriitoja koskevissa säännöissään ja sidonnaisuuksien ilmoittamislomakkeissaan asianmukaisesti huomioon korkeakoulujen muuttuvaa luonnetta, ja pyydetään viranomaista tarkistamaan eturistiriitoja koskevia sääntöjään ja niihin liittyviä ohjeitaan sekä sidonnaisuuksista ilmoittamiseen käyttämiään lomakkeita ja siten varmistamaan, että tiedemaailman asiantuntijat antavat yksityiskohtaiset tiedot heidän työnantajanaan toimivien korkeakoulujen ja näiden yrityskumppaneiden välisistä rahoitussuhteista;

17.  korostaa, että viranomaisen riippumattomuutta koskevien toimintaperiaatteiden täytäntöönpanoa koskevilla vuoden 2017 lopussa hyväksytyillä säännöillä ei ratkaistu edellä mainittuja ongelmia ja ettei viranomainen hyödyntänyt riippumattomuutta koskevien toimintaperiaatteiden tarkistamisen tarjoamaa tilaisuutta niin, että tulevaisuudessa eturistiriitoihin liittyviä skandaaleja voitaisiin torjua tehokkaammin;

18.  kehottaa viranomaista raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle uusien riippumattomuutta koskevien toimintaperiaatteidensa täytäntöönpanosta;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomaisen laki- ja sääntely-yksikön eturistiriitatapauksia keskitetysti käsittelevä osasto saavutti täydet toimintavalmiudet vuonna 2016; panee lisäksi merkille, että eturistiriitojen hallintaa koskevat uudet täytäntöönpanosäännöt oli määrä hyväksyä vuoden 2017 lopussa; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden sääntöjen täytäntöönpanosta;

20.  panee merkille, että vuonna 2016 viranomaisesta lähti 17 henkilöstösääntöjen alaista työntekijää, joista kahteen sovellettiin rajoituksia, joilla estetään heitä toimimasta viranomaisen ja uuden työnantajansa yhteyshenkilöinä, harjoittamasta edunvalvontaa tai suorittamasta toimintoja, jotka liittyvät edelleen avoimina oleviin viranomaisen käsittelemiin tapauksiin; toteaa, että sisäiset menettelyt eivät ole riittäviä viranomaisen ja elinkeinoelämän välisen riippumattomuuden varmistamiseksi; toteaa, että viranomaisen palveluksesta lähtevät työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan viranomaiselle tulevasta työsuhteestaan ja mahdollisista eturistiriidoista;

21.  toteaa viranomaisen jatkavan sidonnaisuuksista ilmoittamista koskevien, vuonna 2014 hyväksyttyjen sääntöjen täytäntöönpanoa, sillä se käsitteli edellisvuosien tapaan 7 000–8 000 tällaista ilmoitusta; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen julkaisee vaatimustenmukaisuuden ja todenperäisyyden tarkastusten tulokset osana vuosittaista toimintakertomustaan;

22.  panee merkille, että viranomainen hyväksyi tammikuussa 2016 menettelytapaohjeet, jotka koskevat väärinkäytösten paljastajien esittämien valitusten käsittelyä, ja suosittelee järjestämään jatkuvaa koulutusta väärinkäytösten paljastamista koskevien oikeuksien ja sitä koskevien viranomaisen sääntöjen alalla; kehottaa viranomaista sitoutumaan suojelemaan huolellisesti väärinkäytösten paljastajien henkilöllisyyttä ja ehkäisemään heidän pelotteluaan; pyytää viranomaista antamaan tietoja mahdollisista väärinkäytösten paljastajiin liittyvistä tapauksista vuonna 2016 ja siitä, miten niitä on käsitelty;

23.  toteaa, että viranomaisen mukaan väärinkäytösten paljastamista koskevien unionin virastoille annettavien ohjeiden mallisäännöt ovat valmisteilla ja viranomainen voi hyväksyä säännöt lopullisesti, kun komissio antaa virallisen suostumuksensa unionin virastoille; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden ohjeiden hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta;

24.  panee merkille, että vuonna 2016 viranomainen sai 99 uutta pyyntöä ja käsitteli 118 pyyntöä tutustua asiakirjoihin ja että viranomainen antoi asiakirjat kokonaisuudessaan tutustuttavaksi 23 tapauksessa ja vain osittain 76 tapauksessa ja epäsi pyynnön 19 tapauksessa; kehottaa viranomaista suhtautumaan kaikkiin tällaisiin pyyntöihin avoimesti;

25.  panee merkille, että vuonna 2016 käsiteltiin 118 pyyntöä ja että 26 tapauksessa asiakirjojen saaminen evättiin tai hyväksyttiin vain osittain yksityisyyden ja koskemattomuuden suojelemiseksi, 40 tapauksessa kaupallisten etujen suojelemiseksi, 18 tapauksessa siksi, että päätöstä ei ollut vielä tehty, ja yhdessä tapauksessa tuomioistuinmenettelyjen ja lainopillisen neuvonnan suojelemiseksi; odottaa, että kun viranomainen tekee päätöksen asiakirjojen saatavuuden rajoittamisesta kaupallisten etujen suojelemiseksi, se harkitsee vakavasti myös kansalaisten etuja huolehdittaessa elintarviketurvallisuutta ja terveyttä koskevista tiukoista normeista kaikkien asiaa koskevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

26.  panee merkille, että ryhmä parlamentin jäseniä on nostanut viranomaista vastaan kanteen glyfosaattitapausta koskevien asiakirjojen saatavuuden rajoittamisen vuoksi; odottaa viranomaisen panevan tuomioistuimen ratkaisun täytäntöön kaikilta osin, kun se on tiedossa; on tyytyväinen siihen, että parlamentissa perustettiin äskettäin(2) torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta reaktiona kasvimyrkyissä käytettävään glyfosaattiin liittyvien riskien aiheuttamaan huoleen;

27.  katsoo, että viranomaisen olisi kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota yleiseen mielipiteeseen ja sitouduttava avoimuuteen; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että viranomaisen tieteellisestä aineistosta saatiin vuonna 2016 entistä enemmän tieteellisiä arviointeja tukevaa näyttöä, koska viranomainen julkaisi useita tietopaketteja torjunta-aineista, vierasaineista, kemiallisista uhista, elintarvikkeiden koostumuksesta, molekyylityypityksestä ja kasviperäisistä aineista; toteaa, että viranomaisen lehden julkaisu siirrettiin kansainväliselle tieteellisen kustantajalle, jotta voitiin parantaa julkaisun laatua ja parantaa sen saatavuutta; toteaa, että tieteellisten tuotosten tekijänoikeuksia koskevia viranomaisen ohjeita tarkistettiin avoimuuden lisäämiseksi; panee myös merkille, että viranomainen perusti osaamista esittelevän avoimen hakemiston ”Knowledge Junction”, jossa voidaan käsitellä elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden riskien arviointia koskevaa näyttöä ja arviointeja tukevaa aineistoa; kannustaa viranomaista jatkamaan näitä toimia;

Tärkeimmät saavutukset

28.  on tyytyväinen viranomaisen vuonna 2016 määrittämään kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

   vuoteen 2020 ulottuva strategia, johon kuuluu monivuotinen täytäntöönpanosuunnitelma ja jossa keskitytään olennaisiin tuloksiin ja jota tuetaan kattavalla tulosjärjestelmällä ja yksityiskohtaisilla suunnittelu- ja ohjelmasuunnitteluasiakirjoilla;
   avoimuutta ja osallistumista koskevien toimien täytäntöönpano, esimerkiksi avoimuutta ja osallistumista riskienhallinnassa koskeva TERA-hanke, uuden sidosryhmien osallistumista koskevan lähestymistavan käynnistäminen ja EFSA Journal -lehden julkaiseminen, jolla varmistetaan tieteellisten tuotosten tehokas levittäminen ja huolehditaan viranomaisen riskinarviointien saatavuudesta;
   avoimen datan käyttöön ottaminen ja todistamista koskevien välineiden asettaminen laajemman riskejä arvioivan yhteisön saataville;

Sisäinen valvonta

29.  panee merkille, että viranomaisen sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC) suoritti viranomaisen tarkastuskomitean hyväksymän vuotuisen tarkastussuunnitelman mukaisia varmennustoimeksiantoja ja muita erityistoimenpiteitä; toteaa, että tarkastustoimiin kuuluivat hyvää hallintotapaa koskeva tarkastus asiantuntijoiden roolista tieteellisessä päätöksenteossa, ABAC-kirjanpitojärjestelmän käyttöoikeuksien hyväksyminen, kaksi seurantakertomusta keskeneräisestä tarkastuksesta sekä IAC:n, komission sisäisen tarkastuksen (IAS) ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset;

30.  toteaa IAC:n katsovan, että viranomaisen nykyinen sisäinen valvontajärjestelmä tarjoaa kohtuullisen varmuuden tarkastetuille prosesseille asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamisesta; panee merkille, että tieteellisen päätöksenteon prosesseista ilmoittamisesta ja prosessin avoimuudesta annettiin yksi ”erittäin tärkeä” suositus; kehottaa viranomaista varmistamaan, että tätä suositusta noudatetaan ja siitä raportoidaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

31.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viranomainen ei ole vielä ottanut käyttöön selkeää ja kattavaa varainhoidon jälkitarkastusstrategiaa, jolla katetaan kaikki toiminta-alueet ja jossa täsmennetään tarkastusten tiheys ja laajuus; toteaa, että viranomainen on kehittämässä varmuuden hallintaa paremmaksi ja hienosäätää sisäisen valvonnan kehystään; pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joihin on ryhdytty sisäisen valvontajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi;

Sisäinen tarkastus

32.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan IAS oli todennut marraskuussa 2016 antamassaan tarkastuskertomuksessa, että tietotekniikkahankkeiden hallinnointia varten käyttöönotetut kontrollit ovat riittävät, mutta että tietohallintatapaan liittyy huomattavia puutteita; toteaa sen suositelleen viranomaisen tietohallintatavan päivittämistä siten, että otetaan käyttöön koko organisaation laajuinen tietoteknisten riskien hallintakehys ja riskirekisteri ja irrotetaan tietoturvan toiminto erilleen tietotekniikkayksiköstä; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on sopinut IAS:n kanssa korjaavien toimien toteuttamista koskevasta suunnitelmasta; panee merkille viranomaisen vastauksen, jonka mukaan suurin osa tietohallintatapaa koskevista toimista on toteutettu ja loput toteutetaan suunnitelman mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

Toiminnan tuloksellisuus

33.  on tietoinen siitä, että viranomainen aloitti tai uusi yhteistä tieteellistä toimintaa ja yhteistyöaloitteita erinäisten kumppaniorganisaatioiden kanssa unionin tasolla ja että näistä mainittakoon Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC); panee lisäksi merkille, että viranomainen lisäsi yhteistyötä joidenkin kansainvälisten kumppanivirastojen kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että tämän yhteistyön tavoitteena on menetelmien ja lähestymistapojen jakaminen elintarviketurvallisuuden parantamiseksi, mukaan lukien parempaa riskinarviointia koskevat menetelmät, ilmenevien riskien nopea tunnistaminen ja yhteistä etua koskevien tietojen jakaminen;

34.  panee merkille, että viranomainen kehitti tulosjärjestelmän, 1) joka kytkee strategiset tavoitteet viranomaisen hankkeiden portfolioon ja prosesseihin sekä sen resursseihin 2) ja johon kuuluu keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla valvotaan edistymistä ja tuloksia panosten, tuotosten, lopputulosten ja vaikutusten kannalta;

35.  toteaa viranomaisen toteuttaneen erinäisiä aloitteita rajoittaakseen asiantuntijoiden matkustusaikaa, mukaan lukien tietotekniikan välineiden käytön edistäminen tehokkuuden parantamiseksi;

Muita huomautuksia

36.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on ottanut käyttöön ympäristöasioiden hallintajärjestelmän, jossa kartoitetaan viranomaisen prosesseja resurssitehokkuuden ja jätteen määrän ja kustannusten vähentämiseksi ja jota varten on myönnetty ISO 14001:2004 -standardi; panee merkille, että viranomainen sai helmikuussa 2017 myös ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) rekisteröinnin;

37.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen liittyi ympäristöasioiden hallintaa käsittelevään toimielinten yhteiseen ryhmään (GIME), jonka tavoitteena on kehittää yhteinen suunnitelma hiilidioksidipäästöjä tehokkaasti vähentävistä toimenpiteistä ja joka kokoaa yhteisiä tietoja, jotka mahdollistavat unionin elinten hiilidioksidipäästöjen vertailun;

38.  panee merkille, että tiivis yhteistyö komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (DG SANTE) kanssa on jo hyvässä käynnissä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamispäätökseen liittyvän varautumisen osalta; toteaa kuitenkin, että resurssien tulevan saatavuuden suhteen vallitsee epävarmuus, joka haittaa viranomaisen perusteellista valmistautumista vuoden 2020 jälkeiseen ohjelmasuunnitteluun; kehottaa viranomaista odottamisen ja reagoimisen sijasta toimimaan tässä asiassa jatkossakin aktiivisesti ja ennakoimaan kaikkia mahdollisia ongelmia ja tekemään suunnitelmia niiden varalle;

39.  panee merkille, että viranomainen on hyvin perillä Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäätöksen taloudellisista riskeistä, joita ovat esimerkiksi varojen rajattu saatavuus, voimassa olevia ja uusia sopimuksia ja niihin liittyviä maksuja koskevat sopimusnäkökohdat, työttömyysavustukset ja toimintaa koskevat riskit, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten pääsy henkilöstöön tai asiantuntijoiksi, Yhdistyneen kuningaskunnan yksiköt ja palvelujen sekä tietojen/datan saatavuus, työmäärän muutokset ja oikeudet saada asiakirjoja;

40.  panee huolestuneena merkille, että unionin säänneltyjen tuotteiden riskiarvioinnista vastaavilla sääntelyvirastoilla, erityisesti Euroopan kemikaalivirastolla (ECHA), ei ole riittäviä resursseja näiden tehtävien hoitamiseen; katsoo, että viranomaiselle ja kemikaalivirastolle olisi sen vuoksi myönnettävä riittävät resurssit, jotta ne voivat hoitaa erityiset tehtävänsä;

41.  panee tyytyväisenä merkille viranomaisen panoksen elintarvike- ja rehuketjun turvallisuuteen unionissa ja sen huomattavat toimet sen antaessa unionin riskinhallinnasta vastaaville tahoille kattavaa, riippumatonta ja ajantasaista tieteellistä neuvontaa ravintoketjua koskevista kysymyksistä, viestiessä saavuttamistaan tuloksista ja niiden taustalla olevista tiedoista suurelle yleisölle selkeällä tavalla sekä toimiessa yhteistyössä asianomaisten osapuolien ja institutionaalisten kumppanien kanssa edistääkseen unionin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan järjestelmän yhdenmukaisuutta ja luottamusta siihen;

42.  korostaa, että viranomainen laati 481 tieteellistä tuotosta ja teknistä raporttia ja muita julkaisuja ja saattoi päätökseen 382 tieteellistä selvitystä; toteaa, että määräajassa valmistuneiden tuotosten ja ratkaistujen kysymysten osuus jäi jälkeen vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta ja että tieteellisen neuvonnan oikea-aikaisuutta on edelleen parannettava;

43.  panee merkille, että viranomainen hyväksyi vuonna 2016 strategian (”EFSA Strategy 2020: trusted science for safe food”), joka koskee luotettavaa tiedettä turvallisia elintarvikkeita varten ja joka perustuu seuraaviin viiteen strategiseen tavoitteeseen: asetetaan suuren yleisön ja sidosryhmien osallistuminen tieteelliseen arviointiin etusijalle, laajennetaan viranomaisen näyttöpohjaa ja optimoidaan sen tietojen saatavuus, kehitetään unionin tieteellisen arvioinnin valmiuksia ja osaamisyhteisöä, valmistaudutaan tulevien riskien arviointia koskeviin haasteisiin ja luodaan viranomaisen arvoja kuvastava toimintaympäristö ja kulttuuri;

44.  kehottaa komissiota käynnistämään periaatekeskustelun asianomaisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan tarkastella uudelleen unionin lainsäädäntöä, joka liittyy elintarvikkeiden, kemikaalien ja niihin liittyvien tuotteiden riskinarviointiin, ja tällaisen lainsäädännön tehokkuutta;

45.  korostaa, että viranomainen tarkisti vuonna 2016 sidosryhmille tarkoitettua neuvoa-antavaa foorumiaan, josta luovuttiin ja joka korvattiin uudella sidosryhmien osallistumista koskevalla lähestymistavalla, ja että vuoden 2016 loppuun mennessä yli 80 järjestöä oli ilmaissut kiinnostuksensa liittyä tähän uuteen järjestelmään;

o
o   o

46.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(3) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)EUVL C 443, 29.11.2016, s. 15.
(2)Ks. parlamentin päätös 6. helmikuuta 2018, torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta, sen tehtävistä, jäsenten määrästä ja toimikaudesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0022.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus