Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2159(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0091/2018

Pateikti tekstai :

A8-0091/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.41

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0146

Priimti tekstai
PDF 442kWORD 49k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
P8_TA(2018)0146A8-0091/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2159(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Tarnyba įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002 nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(4), ir ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0091/2018),

1.  patvirtina Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 115.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 115.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2159(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Tarnyba įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002 nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(4), ir ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0091/2018),

1.  pritaria Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 115.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 115.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2159(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0091/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 79 492 944 EUR, t. y. 1,10 proc. mažesnis; kadangi visą Tarnybos biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos maisto saugos tarnybos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Tarnybos metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 0,19 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89,66 proc., t. y. 0,45 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  pažymi, kad perkėlimai iš 2016 į 2017 m. siekė 8 200 000 EUR ir buvo daugiausia susiję su infrastruktūra ir operacijomis;

3.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai pagrįsti agentūrų veiklos programų daugiamečiu pobūdžiu ir jais nebūtinai atskleidžiami biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumai, be to, kartais jie atitinka metinio periodiškumo principą, ypač jeigu yra suplanuoti iš anksto ir apie juos pranešta Audito Rūmams;

Personalo politika

4.  atkreipia dėmesį, kad 2016 m. Tarnybos etatų plane 2 proc. sumažintas etatų skaičius, t. y. panaikinti septyni etatai, todėl Tarnyba turėjo dėti daugiau pastangų nustatyti veiksmingesnes ir efektyvesnes procedūras; pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. iš visų turimų 470 etatų buvo užimta 450, įskaitant pareigūnus, laikinuosius darbuotojus, sutartininkus ir deleguotuosius nacionalinius ekspertus;

5.  remdamasis etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimta 320 etatų iš 330 pagal Sąjungos biudžetą numatytų pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų etatų, palyginti su 327 etatais 2015 m.;

6.  pažymi, kad 2016 m. 74 proc. darbuotojų vykdė operatyvinę veiklą ir kad, nors šis skaičius buvo šiek tiek mažesnis už tų metų tikslą (75 proc.), jis rodo, kad situacija, palyginti su 2015 m., pagerėjo;

7.  susirūpinęs pažymi, kad lyčių santykis visuose 2017 m. gruodžio 31 d. užimtuose etatus buvo toks: 60 proc. etatų užėmė moterys, o 40 proc. – vyrai; taip pat susirūpinęs pažymi, kad vadovaujamose pareigose (aukščiausio ir vidurinio lygio vadovų pareigos) lyčių santykis yra priešingas ir skirtumas dar didesnis: 68 proc. šių pareigų eina vyrai, o 32 proc. – moterys; ragina Tarnybą skubiai siekti labiau lyčių požiūriu subalansuotos darbuotojų sudėties, visų pirma vadovaujamų pareigų lygmenyje;

8.  su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba vykdė veiklą siekdama optimizuoti darbo procesus, kad būtų naudojama mažiau išteklių; tačiau pripažįsta, kad numatoma, jog išteklių trūkumas per ateinančius trejus metus padidės iki maždaug 20 etatų ekvivalento per metus, tai įvyks dėl tolesnio etatų skaičiaus mažinimo etatų plane (2017 m. jis sumažintas 2 proc., 2018 m. bus mažinamas 1 proc.) ir numatomo tolesnio darbo krūvio didėjimo, nes vykdant tam tikrą pagrindinę veiklą atsiras naujų užduočių, pavyzdžiui, naujų maisto produktų, pesticidų ir augalų kenkėjų skirstymas į kategorijas ir stebėsena;

9.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė Tarnybos darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 7,4 dienos; palankiai vertina tai, kad Tarnyba rengė darbuotojų išvažiuojamąjį posėdį, su sveikata ir sauga susijusių klausimų dienas ir gerovės užtikrinimo veiklą; ragina Tarnybą kviesti dar daugiau darbuotojų dalyvauti šioje veikloje;

10.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. birželio mėn. Tarnyba patvirtino asmens orumo apsaugos ir kovos su psichologiniu ir seksualiniu priekabiavimu politiką, taip pat rengė darbuotojams privalomus kursus ir metinį informacinį susitikimą, kuriame darbuotojai galėjo užduoti klausimų ir susipažinti su konkrečiais atvejų tyrimais ir veiksmų planais;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. nebuvo pranešta apie jokius priekabiavimo atvejus, tokie atvejai nebuvo nagrinėjami ir dėl jų nebuvo kreiptasi į teismą;

12.  pažymi, kad Tarnyba neturi jokių tarnybinių transporto priemonių;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

13.  pažymi, kad 2017 m. birželio 21 d. Tarnybos valdančioji taryba, siekdama užtikrinti visų jos mokslinėje veikloje dalyvaujančių specialistų nepriklausomumą, patvirtino naują nepriklausomumo politiką; pažymi, kad naujoji politika apima naują interesų konflikto apibrėžtį, išsamų veiklos pertraukos taisyklių rinkinį, įskaitant konsultacijų teikimo sutarčių draudimą, ir ekspertams taikomą reikalavimą deklaruoti metinių pajamų, gautų iš bet kokios organizacijos, įstaigos ar įmonės, kurios veikla patenka į Tarnybos veiklos sritis, dalį; be to, pažymi, kad Tarnyba nustatė finansinėms investicijoms į verslo subjektus, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su Tarnybos veiklos rezultatais, besąlygiškai taikomus apribojimus; pažymi, kad tokie interesai laikomi nesuderinamais su bet kokia naryste Tarnybos moksliniame komitete, mokslinėse grupėse ar darbo grupėse arba dalyvavimu tarpusavio peržiūrai skirtuose posėdžiuose; pažymi, kad valstybių narių atsiųsti ekspertai dabar turės užpildyti interesų deklaracijų formą;

14.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Tarnybos naujosios nepriklausomumo politikos taikymo sritis išlieka pernelyg siaura – joje atsižvelgiama tik į interesus, susijusius su klausimais, patenkančiais į atitinkamos EFSA mokslinės grupės įgaliojimų sritį, o ne į visus materialinius interesus, susijusius su įmonėmis, kurių gaminius vertina Tarnyba, ir su tokių įmonių finansuojamomis organizacijomis, kaip to prašė Parlamentas – todėl ją vykdant toliau taikomas didžiausias ankstesnės Tarnybos nepriklausomumo politikos apribojimas;

15.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Tarnyba nekreipė dėmesio į nuolatinius Parlamento raginimus įtraukti mokslinių tyrimų finansavimą į interesų, kuriems turi būti taikomas dvejų metų veiklos pertraukos laikotarpis, sąrašą, nes mokslinių tyrimų finansavimas –pagrindinis Tarnybos išorės ekspertų finansinių interesų konfliktų šaltinis;

16.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Tarnyba nesilaikė Europos ombudsmeno 2015 m. sausio mėn. sprendimo, kuriame, nurodžius, kad Tarnyba savo taisyklėse dėl interesų konfliktų ir savo interesų deklaracijų formose tinkamai neatsižvelgė į besikeičiantį universitetų pobūdį, Tarnybos prašoma persvarstyti taisykles dėl interesų konfliktų ir atitinkamus nurodymus bei formas, naudojamus interesams deklaruoti, siekiant užtikrinti, kad akademinės bendruomenės ekspertai paskelbtų išsamią informaciją apie jų darbdavių universitete ir tokių darbdavių pramonės partnerių finansinio pobūdžio ryšius;

17.  pabrėžia, kad 2017 m. pabaigoje, priėmus Tarnybos nepriklausomumo politikos įgyvendinimo taisykles, tos problemos nebuvo pašalintos ir kad Tarnybai nepavyko pasinaudoti galimybe peržiūrėti savo nepriklausomumo politiką, kad ateityje būtų geriau vengiama skandalų, susijusių su interesų konfliktais;

18.  ragina Tarnybą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai naujosios savo nepriklausomumo politikos įgyvendinimo ataskaitas;

19.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Tarnybos teisės ir reglamentavimo reikalų skyriuje pradėta visapusiškai naudotis funkcija, kuria užtikrinama centralizuota konkurencinių interesų valdymo priežiūra; be to, pažymi, kad 2017 m. pabaigoje buvo planuojama priimti naujas konkurencinių interesų valdymo įgyvendinimo taisykles; ragina Tarnybą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių taisyklių įgyvendinimo ataskaitas;

20.  pažymi, kad 2016 m. iš darbo išėjo 17 pagal sutartis dirbusių Tarnybos darbuotojų ir kad dviem atvejais buvo taikomi apribojimai siekiant neleisti tiems asmenims tapti Tarnybos ir jų naujojo darbdavio tarpininkais ir vykdyti lobistinės veiklos bei su nebaigtomis Tarnybos bylomis susijusios veiklos; pripažįsta, kad vidaus procedūrų nepakanka tam, kad būtų užtikrintas nepriklausomumas tarp Tarnybos ir pramonės įmonių; pažymi, kad Tarnybą paliekantys darbuotojai privalo ją informuoti apie savo būsimą darbo vietą ir apie bet kokį galimą interesų konfliktą;

21.  pripažįsta, kad Tarnyba toliau įgyvendina savo 2014 m. taisykles dėl interesų deklaracijų ir kaip praėjusiais metais tvarko 7 000–8 000 interesų deklaracijų duomenis; su pasitenkinimu pažymi, kad savo metinėje veiklos ataskaitoje Tarnyba skelbia savo atitikties ir teisingumo patikrų rezultatus;

22.  pažymi, kad 2016 m. sausio mėn. Tarnyba patvirtino standartines informatorių pateiktų skundų nagrinėjimo procedūras, ir rekomenduoja pradėti nuoseklius mokymus apie informatorių teises ir atitinkamas Tarnybos taisykles; ragina Tarnybą įsipareigoti griežtai saugoti informatorių tapatybę ir užkirsti kelią jų bauginimui; prašo Tarnybos pateikti išsamią informaciją apie 2016 m. informatorių bylas (jei tokių buvo) ir apie tai, kaip jos buvo nagrinėjamos;

23.  pripažįsta, kad šiuo metu rengiamos pavyzdinės Sąjungos agentūroms taikytinos taisyklės dėl informavimo apie pažeidimus gairių ir kad kai tik Komisija Sąjungos agentūroms oficialiai duos savo sutikimą, Tarnyba šias taisykles oficialiai patvirtins; ragina Tarnybą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių gairių priėmimo ir įgyvendinimo ataskaitas;

24.  pažymi, kad 2016 m. Tarnyba gavo 99 naujus prašymus susipažinti su dokumentais ir išnagrinėjo 118 prašymų: 23 atvejais Tarnyba leido išsamiai susipažinti su dokumentais, 76 atvejais – tik iš dalies susipažinti su dokumentais, o 19 atvejų su dokumentais susipažinti neleista; ragina Tarnybą visus tokius prašymus tvarkyti atvirai ir skaidriai;

25.  pažymi, kad iš 118 pirminių paraiškų, kurias Tarnyba nagrinėjo 2016 m., 26 atvejais su dokumentais susipažinti neleista arba su jais leista susipažinti iš dalies dėl privatumo apsaugos ir asmens neliečiamumo, 40 atvejų – dėl komercinių interesų apsaugos, 18 atvejų – dėl to, kad dar nebuvo priimta jokio sprendimo, o vienu atveju – dėl teismo proceso ir teisinių konsultacijų apsaugos; tikisi, kad Tarnyba, nuspręsdama apriboti galimybę susipažinti su dokumentais dėl komercinių interesų apsaugos, taip pat rimtai atsižvelgs į piliečių interesus išlaikyti aukštus maisto saugos ir sveikatos apsaugos standartus, sykiu taikydama visas atitinkamas taisykles ir nuostatas;

26.  pažymi, kad Parlamento narių grupė pareiškė ieškinį prieš Tarnybą dėl to, kad buvo apribota galimybė susipažinti su glifosato bylos dokumentais; tikisi, kad Tarnyba visiškai įgyvendins teismo sprendimą, kai tik jis bus žinomas; teigiamai vertina pastaruoju metu įsteigtą Parlamento specialųjį komitetą(2) ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais – tai buvo atsakas į pareikštą susirūpinimą dėl rizikos, kurią kelia herbicidinė medžiaga glifosatas;

27.  mano, kad Tarnyba turėtų ir toliau ypatingą dėmesį skirti visuomenės nuomonei ir įsipareigoti laikytis atvirumo ir skaidrumo principų; todėl teigiamai vertina tai, kad 2016 m. buvo suteikta prieiga prie didesnio kiekio Tarnybos mokslinių duomenų saugykloje turimų mokslinių įrodymų, kuriais grindžiami jos moksliniai vertinimai, nes buvo paskelbta keletas duomenų rinkinių pesticidų, teršalų, cheminių pavojų, maisto produktų sudėties, molekulinio tipo nustatymo ir botaninių medžiagų klausimais; pritaria tam, kad Tarnybos leidinį pradėjo publikuoti tarptautinis mokslinių leidinių leidėjas siekiant didinti leidybos kokybę ir aprėptį; pažymi, kad, siekiant padidinti skaidrumą ir atvirumą, peržiūrėtos Tarnybos mokslinės informacijos dokumentų autorystės gairės; be to, pažymi, kad Tarnyba įdiegė atvirą saugyklą „Knowledge Junction“ (Žinių sandūra), kad būtų galima keistis įrodymais ir pagalbine medžiaga, naudojama atliekant maisto ir pašarų saugos rizikos vertinimus; ragina Tarnybą ir toliau dirbti šia linkme;

Pagrindiniai laimėjimai

28.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Tarnybos nurodytus laimėjimus, būtent:

   parengta 2020 m. strategija, įskaitant daugiametį jos įgyvendinimo planą, daugiausia dėmesio joje skiriant pagrindiniams rezultatams ir remiantis išsamiu veiklos rezultatų planu, taip pat parengti išsamūs planavimo ir programavimo dokumentai;
   įgyvendintos skaidrumo ir dalyvavimo skatinimo priemonės, pavyzdžiui, skaidrumo ir dalyvavimo vertinant riziką projektas, pradėtas taikyti naujas požiūris į suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir skelbiamas EFSA leidinys, kuriuo užtikrinama veiksminga mokslinių rezultatų sklaida ir suteikiama galimybė susipažinti su Tarnybos rizikos vertinimo rezultatais;
   pradėtos taikyti atvirųjų duomenų ir įrodymų rinkimo priemonės, kuriomis gali naudotis platesnė rizikos vertinimo bendruomenė;

Vidaus kontrolė

29.  pažymi, kad Tarnybos vidaus audito skyrius atliko patikinimo ir kitas specialias užduotis, numatytas Tarnybos audito komiteto patvirtintame metiniame audito plane; pažymi, kad audito užduotys apėmė bendro valdymo auditą siekiant patikrinti ekspertų vaidmenį priimant mokslinius sprendimus, kaupiamosios apskaitos prieigos teisių vartotojams patvirtinimą, dviejų ataskaitų dėl tolesnių priemonių, susijusių su neįgyvendintomis audito rekomendacijomis, rengimą ir Vidaus audito skyriaus, Vidaus audito tarnybos ir Audito Rūmų rekomendacijų teikimą;

30.  pažymi, kad, Vidaus audito skyriaus nuomone, Tarnybos taikoma vidaus kontrolės sistema užtikrina pakankamą audituojamų procesų srityje nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimo patikinimą; pažymi, kad buvo pateikta viena labai svarbi rekomendacija dėl informacijos atskleidimo ir mokslinių sprendimų priėmimo procesų skaidrumo; ragina Tarnybą užtikrinti, kad ši rekomendacija būtų įgyvendinta ir apie tai pranešta biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

31.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, Tarnyba dar neįgyvendino aiškios ir išsamios ex post finansų kontrolės strategijos, kuri apimtų visas veiklos sritis ir kurioje būtų nustatytas kontrolės vykdymo dažnis ir mastas; pripažįsta, kad Tarnyba šiuo metu rengia patobulintą patikinimo valdymo sistemą ir derina savo vidaus kontrolės sistemą; ragina Tarnybą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių imtasi siekiant pašalinti jos vidaus kontrolės sistemos trūkumus;

Vidaus auditas

32.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, savo 2016 m. lapkričio mėn. audito ataskaitoje Vidaus audito tarnyba padarė išvadą, jog įdiegtos IT projektų valdymo kontrolės priemonės yra tinkamos, bet nurodė, kad yra reikšmingų trūkumų, susijusių su IT valdymu; pažymi, kad ji rekomendavo atnaujinti Tarnybos IT valdymo politiką, pradėti taikyti visos organizacijos IT rizikos valdymo sistemą ir rizikos registrą, taip pat atskirti informacijos saugumo funkciją ir IT skyrių; su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba pritarė Vidaus audito tarnybos siūlymui imtis taisomųjų veiksmų; remdamasis Tarnybos atsakymu pažymi, kad įgyvendinta dauguma su IT valdymu susijusių veiksmų, o likusius veiksmus planuojama įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos; ragina Tarnybą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitas;

Veikla

33.  pripažįsta, kad Tarnyba pradėjo arba tęsė jungtinę mokslinę veiklą ir bendradarbiavimo iniciatyvas kartu su keliomis organizacijomis partnerėmis Sąjungos lygmeniu, įskaitant Europos cheminių medžiagų agentūrą, Europos vaistų agentūrą ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą; be to, pažymi, kad Tarnyba papildomai bendradarbiavo su įvairiomis tarptautinėmis agentūromis partnerėmis; su pasitenkinimu pažymi, kad tokio bendradarbiavimo tikslas – dalytis metodais ir požiūriais siekiant padidinti maisto saugą, įskaitant geresnio rizikos vertinimo metodus, greitai nustatyti kylančią riziką ir dalytis duomenimis bendro intereso srityje;

34.  nurodo, kad Tarnyba parengė veiklos rezultatų planą, kuriame: 1) strateginiai tikslai susiejami su jos projektais ir procesais, taip pat su jos ištekliais; 2) pateiktas pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, skirtų pažangai ir veiklos rezultatams įnašo, našumo, rezultatų ir poveikio lygmenimis stebėti, rinkinys;

35.  pripažįsta, kad Tarnyba, siekdama pagerinti veiksmingumą, įgyvendino keletą iniciatyvų, kuriomis siekė sumažinti ekspertų kelionės laiką, taip pat skatino naudoti IT priemones;

Kitos pastabos

36.  su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba įgyvendino aplinkosaugos vadybos sistemą, pagal kurią analizuojami Tarnybos procesai siekiant pagerinti efektyvų išteklių naudojimą, sumažinti atliekas ir išlaidas, ir gavo ISO 14001:2004 sertifikatą; pažymi, kad 2017 m. vasario mėn. Tarnyba buvo užsiregistruota aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje;

37.  su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba prisijungė prie tarpinstitucinės aplinkos valdymo grupės siekdama parengti bendrą priemonių, skirtų išmetamam CO2 kiekiui veiksmingai mažinti, planą ir surinkti bendrus duomenis, kad galėtų palyginti įvairių Sąjungos įstaigų išmetamą CO2 kiekį;

38.  pažymi, kad Tarnybai puikiai sekasi glaudžiai bendradarbiauti su Komisijos Sveikatos ir maisto saugos GD rengiantis padėčiai, susijusiai su Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš Sąjungos; vis dėlto pažymi, kad tebėra labai neaišku, kokios ateityje bus išteklių atsargos, todėl Tarnyba negali kruopščiai pasirengti programavimo laikotarpiui po 2020 m.; ragina Tarnybą ir toliau aktyviai veikti šiuo klausimu, iš anksto numatant visas galimas problemas ir planuojant, kaip jas spręsti, o ne laukiant ir reaguojant;

39.  pažymi, kad Tarnyba puikiai suvokia su Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš Sąjungos susijusią finansinę riziką, susijusią, pavyzdžiui, su ribotomis biudžeto lėšomis, sutartiniais dabar vykdomų ir naujų sutarčių klausimais, su jais susijusiais mokėjimais ir bedarbio pašalpomis, taip pat veiklos riziką, susijusią, pavyzdžiui, su Jungtinės Karalystės piliečių, kaip darbuotojų arba ekspertų, ir Jungtinės Karalystės subjektų galimybėmis naudotis paslaugomis ir informacija ir (arba) duomenimis, darbų kiekio pokyčiais ir teisėmis susipažinti su dokumentais;

40.  susirūpinęs pažymi, kad Sąjungos reguliavimo agentūros, atsakingos už reguliuojamų produktų rizikos vertinimą, visų pirma ECHA, neturi pakankamai išteklių, kad veiksmingai vykdytų šias užduotis; taigi Europos maisto saugos tarnybai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai turėtų būti suteikti pakankami ištekliai, kad jos galėtų vykdyti konkrečias savo užduotis;

41.  palankiai vertina Tarnybos įnašą užtikrinant Sąjungos maisto ir pašarų grandinės saugą ir jos dideles pastangas teikiant Sąjungos rizikos valdytojams išsamias, nepriklausomas ir naujausias mokslines rekomendacijas klausimais, susijusiais su maisto grandine, aiškiai informuojant visuomenę apie savo darbo rezultatus ir perduodant informaciją apie tai, kas sudaro tų rezultatų pagrindą, taip pat bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais ir instituciniais partneriais, kad būtų propaguojamas nuoseklumas ir pasitikėjimas Sąjungos maisto saugos sistema;

42.  atkreipia dėmesį į tai, kad Tarnyba parengė 481 mokslinius informacinius dokumentus, technines ataskaitas ir kitus leidinius ir baigė svarstyti 382 mokslinius klausimus; atkreipia dėmesį į tai, kad iki termino užbaigtų informacinių dokumentų ir klausimų dalis buvo mažesnė negu 2016 metams nustatytas tikslinis rodiklis, ir kad vis dar reikia gerinti mokslinių rekomendacijų savalaikiškumą;

43.  atkreipia dėmesį į tai, kad Tarnyba 2016 m. priėmė dokumentą „EFSA 2020 m. strategija. Patikimas mokslas – saugus maistas“, kuri grindžiama penkiais strateginiais tikslais: nustatyti visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo mokslinio vertinimo procese prioritetus, išplėsti Tarnybos įrodymų bazę ir optimizuoti prieigą prie jos duomenų, ugdyti Sąjungos mokslinio vertinimo pajėgumus ir žinių bendruomenę, rengtis ateities rizikos vertinimo iššūkiams ir sukurti Tarnybos vertybes atspindinčią aplinką ir kultūrą;

44.  ragina Komisiją pradėti politines diskusijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais siekiant persvarstyti Sąjungos teisės aktus dėl maisto, cheminių medžiagų ir susijusių produktų rizikos vertinimo ir įvertinti tokių teisės aktų veiksmingumą;

45.  pabrėžia, kad 2016 m. Tarnyba peržiūrėjo savo konsultavimosi su suinteresuotaisiais subjektais platformos veiklą ir ji buvo nutraukta, kad būtų pradėta taikyti nauja suinteresuotųjų subjektų įtraukimo koncepcija, ir iki 2016 m. pabaigos daugiau kaip 80 organizacijų pareiškė susidomėjimą prisijungti prie šios naujos sistemos;

o
o   o

46.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 443, 2016 11 29, p. 15.
(2) Žr. 2018 m. vasario 6 d. Europos Parlamento sprendimą dėl Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0022).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas