Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2170(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0087/2018

Внесени текстове :

A8-0087/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.42

Приети текстове :

P8_TA(2018)0147

Приети текстове
PDF 574kWORD 56k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
P8_TA(2018)0147A8-0087/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година (2017/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0080/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0087/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския институт за равенство между половете във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 120.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 120.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година (2017/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0080/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0087/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 120.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 120.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година (2017/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0087/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския институт за равенство между половете („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 7 628 000 EUR, което представлява намаление с 3,15% в сравнение с 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Института се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Г.  като има предвид, че равенството между половете е една от ценностите, на които се основава Съюзът, и че Съюзът е поел ангажимент да насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете във всички свои действия, както е предвидено в член 8 от ДФЕС;

Д.  като има предвид, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е част от стратегията за интегриране на принципа на равенство между половете;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е висока — 98,42%, което показва, че бюджетните задължения са били поемани своевременно, и се наблюдава слабо намаление с 0,13% в сравнение с 2015 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания през 2016 г. е 72,83%, което представлява увеличение с 5,19% в сравнение с предходната година;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, остава висок за дял III (оперативни разходи) — 1 700 000 EUR, или 51% (в сравнение с 2 200 000 EUR през 2015 г., или 60%), основно поради извършването на проучвания, които продължават да се изпълняват и след края на годината; отбелязва, че Институтът може да обмисли въвеждането на многогодишни бюджетни кредити, за да се отразят по-добре многогодишният характер на операциите и неизбежните забавяния между подписването на договорите, доставките и плащанията; отбелязва, че Институтът ще извърши анализ на осъществимостта, за да прецени дали да вземе решение в бъдеще относно въвеждането на многогодишни бюджетни кредити;

3.  посочва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани от Института и съобщени на Палатата;

Обществени поръчки

4.  посочва, че съгласно доклада на Палатата, през 2016 г. Институтът е организирал открита покана за подаване на оферти за рамков договор за поддръжка и актуализиране на статистическите му инструменти и ресурси на максимална стойност от 1 600 000 EUR; изтъква освен това, че поканата е била разделена на две обособени позиции, без да се посочва съответната стойност за всяка от тях; изтъква, че вследствие на запитване от оферент Институтът е пояснил на своя уебсайт, че максималната стойност за обособена позиция е изчислена на 800 000 EUR; отбелязва, че според Института е била допусната административна грешка, поради която посочената сума не е била съответно изменена, и че тя не е имала бюджетни последици; отбелязва освен това със съжаление, че съгласно доклада на Палатата ценовата конкуренция в поканата за участие в тръжната процедура се основава единствено на дневни ставки и не отчита времето, необходимо за извършване на задачите, а това не е позволило на Института да определи и избере най-икономичните оферти и не е осигурило оптимално използване на ресурсите; отбелязва, че според Института той е изменил съответните образци на технически спецификации и ще намали риска чрез посочване на максимален брой работни дни в бъдещите обяви за специфични услуги;

Политика относно персонала

5.  отбелязва, че степента на запълване на бройките в щатното разписание на Института в края на 2016 г. е 96%; отбелязва, въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. са били заети 27 длъжности (от общо 28 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) в сравнение с 28 длъжности през 2015 г.;

6.  изразява съжаление, че що се отнася до броя на всички заети към 31 декември 2016 г. длъжности, съотношението между жените и мъжете е било 72% жени спрямо 28% мъже; отбелязва освен това дисбаланса в съотношението между половете в управителния съвет, което е 80% спрямо 20%; призовава Института да се стреми към по-балансиран от гледна точка на пола състав на персонала;

7.  отбелязва, че прегледът показва, че 76,3% от всички служители изпълняват оперативни задачи, 14,8% предоставят административно подпомагане, а 8,9% имат неутрални функции;

8.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката относно персонала на Института; подчертава, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на 36 437 EUR, което съответства на 2,25 дни за всеки служител; отбелязва, че през 2016 г. служителите са ползвали средно по 2,17 дни за отпуск по болест без медицинско свидетелство и 8,23 дни с медицинско свидетелство;

9.  припомня, че Институтът е приел решение относно психическия и сексуалния тормоз през юни 2012 г.; подкрепя организираните сесии за обучение с цел повишаване на осведомеността на персонала и предлага Институтът да организира редовно обучения и информационни сесии по въпроса;

10.  отбелязва, че е имало една процедура по член 90, започната във връзка с прекратяването на договор;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

11.  отбелязва със загриженост, че през 2016 г. Институтът е регистрирал шест изключения с финансови и процедурни отклонения в сравнение с три през предходната година;

12.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. не са били открити случаи на измама;

13.  приветства обучението за предотвратяването на измами, което е било организирано за всички служители на 2 март 2016 г. и е било проведено от ръководителя на администрацията и счетоводителя, след като те са преминали необходимото обучение от Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че на 28 септември 2016 г. за всички служители е било проведено обучение по въпроси, свързани с етиката и почтеността;

14.  подкрепя номинирането с Решение № 117 на директора от 22 юни 2016 г. на двама членове на персонала, които да действат като лица за контакт за Института във връзка с политиката относно подаването на сигнали за нередности;

15.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

Основни постижения

16.  приветства следните три основни постижения през 2016 г., посочени от Института:

   представянето на доказателство за икономическите ползи от равенството между половете за икономическия растеж и повишаването на заетостта;
   разработването и въвеждането на онлайн инструмент за улесняване на равенството между половете в рамките на научноизследователски организации (GEAR);
   разработването на единни определения за държавите членки относно формите на основано на пола насилие и изготвянето на глосар и речник на термините;

17.  въпреки това изразява съжаление, че Институтът не извършва предварителни оценки на възможните варианти за постигане на целите;

Вътрешен одит

18.  отчита, че през 2016 г. 96% от препоръките на Службата за вътрешен одит (IAS) — 49 от 51 препоръки — са изпълнени (в сравнение с 90%, или 46 от 51 през 2015 г.), включително нейните препоръки относно „Възлагане на обществена поръчка за поддръжка на оперативните процеси в Европейския институт за равенство между половете“, препоръките, произтичащи от стратегическия план на IAS за вътрешен одит за периода 2015— 2017 г., одита на IAS относно управлението на човешките ресурси в Института, одита на IAS относно бюджета/изпълнението на бюджета и ограничения преглед, извършен от IAS, на прилагането на стандартите за вътрешен контрол (СВК);

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че Институтът е приел набор от СВК, въз основа на установените добри практики в други агенции на Съюза, с цел да се гарантира постигането на целите на политиката и оперативните цели;

Други коментари

20.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. Институтът е работил в тясно сътрудничество със сродните си агенции, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA); отбелязва освен това, че Институтът е обсъждал полезни взаимодействия и е представил своята работа на други агенции, като например Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската агенция по химикали (ECHA); изтъква, като пример за полезни взаимодействия, участието на Института във форума за основните права, организиран от FRA, който е предоставил възможност за достигане до други важни политически заинтересовани страни;

21.  отбелязва, че според доклада на Палатата Институтът е публикувал своята външна оценка през януари 2016 г. със заключението, че дейностите на Института са съвместими с неговия мандат и че неговата администрация получава относително добри резултати по отношение на управлението и ефективността; отбелязва освен това, че в оценката са отправени различни препоръки за подобряване на операциите на Института, като например чрез определяне на по‑ясни приоритети, по-добро насочване на крайните му продукти/услуги, развитие на полезни взаимодействия със съответните външни страни, както и чрез засилване на ролята на неговия управителен съвет и по-добро изясняване на функциите на експертния форум; отбелязва, че Институтът е започнал прилагането на план за действие за изпълнение на тези препоръки; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план за действие;

22.  припомня, че Институтът беше създаден с цел да допринася за и да укрепва насърчаването на равенството между половете в Съюза, включително интегрирането на принципа на равенство между половете във всички съответни политики на Съюза и в националните политики, които произтичат от тях, борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между половете; приветства отдаването на приоритет на работата в няколко области, в които резултатите са с високо качество и голяма видимост, без да се губи акцентът върху интегрирането на принципа на равенство между половете;

23.  приветства текущото сътрудничество между Института и комисията по правата на жените и равенството между половете към Парламента и приветства приноса на Института за непрекъснатите усилия на комисията по правата на жените и равенството между половете; призовава за по-нататъшно взаимодействие между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията по правата на жените и равенството между половете и изследванията на Института, като се вземе предвид и разработеният от Института индекс за равенството между половете;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 113, 30.3.2016 г., стр. 126.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация