Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2170(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0087/2018

Texte depuse :

A8-0087/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.42

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0147

Texte adoptate
PDF 354kWORD 55k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
P8_TA(2018)0147A8-0087/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2170(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0087/2018),

1.  acordă directoarei Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 120.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 120.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2170(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0087/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 120.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 120.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2170(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0087/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii, prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul final al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați („Institutul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 7 628 000 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,15 % față de bugetul pe 2015; întrucât bugetul Institutului provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

D.  întrucât egalitatea de gen reprezintă una dintre valorile pe care se întemeiază Uniunea și întrucât Uniunea se angajează să promoveze integrarea perspectivei de gen în toate acțiunile sale, așa cum acest lucru este consacrat la articolul 8 din TFUE;

E.  întrucât integrarea dimensiunii de gen în buget face parte din strategia de integrare a perspectivei de gen,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată ridicată de execuție bugetară, de 98,42 %, ceea ce înseamnă că angajamentele s-au făcut la timp, reprezentând o ușoară scădere cu 0,13 % comparativ cu 2015; constată totodată că, în 2016, rata de execuție a creditelor de plată a fost de 72,83 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,19 % față de exercițiul precedent;

Creditele de angajament și reportările

2.  constată că, potrivit raportului Curții, nivelul creditelor angajate reportate a fost în continuare ridicat pentru titlul III (cheltuieli operaționale), fiind de 1 700 000 EUR, ceea ce reprezintă 51 % (față de 2 200 000 EUR, și anume 60 % în 2015), în principal în legătură cu studii care au continuat după sfârșitul anului; observă că Institutul ar putea lua în considerare introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine natura multianuală a operațiunilor și întârzierile inevitabile care survin între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților; ia act de faptul că Institutul va realiza un studiu de fezabilitate pentru a stabili dacă să introducă sau nu în viitor credite diferențiate;

3.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Institut și comunicate Curții;

Achizițiile

4.  subliniază că, potrivit raportului Curții, în 2016, Institutul a lansat o licitație deschisă în vederea încheierii, pentru un cuantum maxim de 1 600 000 EUR, a unui contract-cadru pentru mentenanța și actualizarea instrumentelor și resurselor sale utilizate în scopul realizării statisticilor de gen; de asemenea, subliniază că licitația a fost organizată pentru două loturi, fără să se indice cuantumul aferent fiecărui lot; atrage atenția asupra faptului că, în urma unei întrebări adresate de un ofertant, Institutul a publicat o clarificare pe site-ul său web, potrivit căreia cuantumul maxim aferent unui lot era estimat la 800 000 EUR; observă că, potrivit Institutului, aceasta a fost o eroare administrativă în urma căreia cuantumul menționat nu a fost modificat corespunzător și care nu a avut nicio implicație bugetară; de asemenea, constată cu regret, pe baza raportului Curții, că concurența la nivelul prețurilor între ofertele prezentate în cadrul licitației se baza doar pe tarife zilnice, neținând seama de timpul necesar pentru realizarea sarcinilor, ceea ce nu a permis Institutului să identifice și să selecteze cele mai avantajoase oferte din punct de vedere economic și nici să asigure un raport cost-eficacitate optim; constată că, potrivit Institutului, acesta a modificat modelele relevante de specificații tehnice și că va reduce riscurile prin introducerea unui număr maxim de zile lucrătoare în viitoarele cereri de servicii specifice;

Politica de personal

5.  constată că, la sfârșitul lui 2016, rata de ocupare în conformitate cu organigrama Institutului a fost de 96 %; constată din organigramă că, la 31 decembrie 2016, 27 de posturi (din cele 28 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate, față de 28 în 2015;

6.  regretă faptul că, raportat la numărul total de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, raportul dintre numărul de femei și bărbați era de 72 % femei și 28 % bărbați; constată, totodată, dezechilibrul de gen din consiliul de administrație, procentele fiind de 80 %, respectiv 20 %; solicită Institutului să vizeze o compoziție mai echilibrată a personalului;

7.  observă că exercițiul de evaluare a arătat că 76,3 % dintre membrii personalului îndeplinesc sarcini operaționale, 14,8 % au o funcție de sprijin administrativ și 8,9 % au o funcție neutră;

8.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica în materie de personal a Institutului; subliniază că bugetul cheltuit pentru activități privind starea de bine a personalului se ridică la aproximativ 36 437 EUR, ceea ce înseamnă 2,25 zile per membru al personalului; constată că, în 2016, numărul mediu de zile de concediu de boală per membru al personalului a fost de 2,17 zile fără certificat medical justificativ și de 8,23 zile cu certificat medical;

9.  reamintește că Institutul a adoptat o decizie privind hărțuirea psihologică și sexuală în iunie 2012; sprijină formările organizate pentru a sensibiliza personalul în acest sens și sugerează ca Institutul să organizeze periodic sesiuni de formare și de informare cu privire la această chestiune;

10.  constată că a fost deschisă o procedură în temeiul articolului 90 privind încetarea unui contract;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

11.  constată cu îngrijorare că, în 2016, Institutul a înregistrat șase excepții cu abatere financiară și procedurală, față de trei în anul precedent;

12.  constată cu satisfacție că, în 2016, nu a fost raportat niciun caz de fraudă;

13.  salută formarea privind prevenirea fraudei, la care au putut participa toți membrii personalului la 2 martie 2016 și care a fost ținută de către șeful administrației și de contabil, după ce au primit formarea necesară din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); observă că întregul personal a putut participa la o formare privind etica și integritatea profesională la 28 septembrie 2016;

14.  sprijină numirea, prin Decizia directorului nr. 117 din 22 iunie 2016, a doi membri ai personalului care să acționeze în calitate de persoană de contact pentru politica privind avertizarea de integritate a Institutului;

15.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizorii de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii de integritate să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

Principalele realizări

16.  salută principalele trei realizări identificate de Institut în 2016, și anume:

   prezentarea de dovezi cu privire la beneficiile economice ale egalității între femei și bărbați pentru creșterea economică și a ocupării forței de muncă;
   dezvoltarea și lansarea unui instrument online pentru a facilita egalitatea de gen în organizațiile care desfășoară activități de cercetare (GEAR);
   elaborarea de definiții unitare pentru statele membre cu privire la formele de violență bazată pe gen, precum și crearea unui glosar și a unei colecții de termeni;

17.  regretă, cu toate acestea, că Institutul nu efectuează evaluări ex ante ale opțiunilor disponibile pentru atingerea obiectivelor;

Auditul intern

18.  recunoaște că, în 2016, 96 % din recomandările Serviciului de Audit Intern (IAS) (49 din 51) au fost implementate (comparativ cu 90 %, sau 46 din 51 în 2015), inclusiv recomandările sale privind „Procesele operaționale în sprijinul achizițiilor în EIGE”, Planul strategic al IAS privind auditul intern 2015-2017, auditul IAS cu privire la gestionarea resurselor umane în cadrul Institutului, auditul IAS cu privire la buget/execuția bugetară și auditul de examinare limitată a punerii în aplicare a standardelor de control intern (SCI);

Controalele interne

19.  observă că Institutul a adoptat un set de standarde de control intern, pe baza bunelor practici identificate în alte agenții ale Uniunii, menite să garanteze realizarea obiectivelor politice și operaționale;

Alte observații

20.  constată cu satisfacție că Institutul a colaborat îndeaproape pe parcursul anului 2016 cu agențiile omoloage, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA); constată, în plus, că Institutul a discutat posibile sinergii cu alte agenții, cum ar fi Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), cărora le-a prezentat activitatea sa; evidențiază, printre sinergii, participarea Institutului la forumul privind drepturile fundamentale organizat de FRA, care a oferit o oportunitate de a implica alte părți interesate importante din domeniul de politică în cauză;

21.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în ianuarie 2016, Institutul și-a publicat evaluarea externă, și, conform concluziilor acestei evaluări, activitățile Institutului sunt conforme cu mandatul său, iar administrația sa este cotată relativ bine în ceea ce privește guvernanța și eficiența; de asemenea, constată că evaluarea cuprindea o serie de recomandări menite să amelioreze operațiunile Institutului, de exemplu, stabilirea unor priorități mai clare, o mai bună direcționare a realizărilor sale, dezvoltarea de sinergii cu actorii externi relevanți și, de asemenea, consolidarea rolului Consiliului de administrație și clarificarea rolului Forumului de experți; constată că Institutul a început să implementeze un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea planului de acțiune;

22.  reamintește că Institutul a fost înființat pentru a contribui la și a consolida promovarea egalității de gen în Uniune, inclusiv integrarea perspectivei de gen în toate politicile aplicabile ale Uniunii și în politicile naționale care rezultă din acestea, combaterea discriminării de gen și sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu privire la egalitatea de gen; apreciază prioritizarea muncii pe câteva domenii cu rezultate de înalt nivel calitativ și vizibilitate mare, fără a pierde din vedere problematica de gen;

23.  salută actuala cooperare dintre Institut și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen din cadrul Parlamentului și apreciază contribuția Institutului la eforturile permanente ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen; solicită intensificarea interacțiunii dintre prioritățile legislative și nelegislative ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și activitatea de cercetare a Institutului, ținând cont și de Indicele egalității de gen elaborat de Institut;

o
o   o

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 113, 30.3.2016, p. 126.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică