Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2170(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0087/2018

Ingivna texter :

A8-0087/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.42

Antagna texter :

P8_TA(2018)0147

Antagna texter
PDF 181kWORD 49k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
P8_TA(2018)0147A8-0087/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 (2017/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0087/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 120.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 120.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 (2017/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0087/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L‑serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 120.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 120.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 (2017/2170(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0087/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, genom tillämpningen av resultatbaserad budgetering samt genom en god personalpolitik.

B.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(1) för Europeiska jämställdhetsinstitutet (nedan kallat institutet) uppgick institutets slutgiltiga budget för budgetåret 2016 till 7 628 000 EUR, vilket innebär en minskning med 3,15 % jämfört med 2015. Institutets budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

C.  I sin rapport om Europeiska jämställdhetsinstitutets årsredovisning för budgetåret 2016 förklarade revisionsrätten att man uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Jämställdhet är en av de värderingar som unionen grundar sig på och unionen har förbundit sig att främja jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet i enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget.

E.  Jämställdhetsbudgetering ingår i strategin för jämställdhetsintegrering.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under 2016 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 98,42 %, vilket visar att åtagandena gjordes i rätt tid. En liten minskning med 0,13 % jämfört med 2015 kan dock konstateras. Parlamentet noterar dessutom att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 72,83 %, vilket är en ökning med 5,19 % jämfört med det föregående året.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår, enligt revisionsrättens rapport fortfarande var stor inom avdelning III (driftsutgifter) – 1 700 000 EUR eller 51 % (jämfört med 2 200 000 EUR eller 60 % 2015), främst för undersökningar som fortsatte efter årsskiftet. Parlamentet konstaterar att institutet överväger att införa differentierade budgetanslag för att bättre återspegla verksamhetens fleråriga karaktär och de oundvikliga förseningarna mellan undertecknandet av kontrakt, leveranser och betalningar. Institutet kommer att göra en genomförbarhetsstudie till stöd för ett eventuellt framtida beslut om införande av differentierade anslag.

3.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta delvis eller fullständigt motiveras av att byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis innebär en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet och inte alltid strider mot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byråerna planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Upphandling

4.  Europaparlamentet påpekar att institutet, enligt revisionsrättens rapport, under 2016 inledde en öppen anbudsinfordran för ett ramavtal om underhåll och uppdatering av sina verktyg och resurser för könsuppdelad statistik med ett högsta belopp på 1 600 000 EUR. Man delade upp anbudsinfordran i två delar utan att ange beloppet för respektive del. Efter en fråga från en anbudsgivare förklarade institutet på sin webbplats att det högsta beloppet per del uppskattades till 800 000 EUR. Parlamentet noterar att det enligt institutet var ett administrativt fel som gjorde att det angivna beloppet inte ändrades såsom borde ha skett, och att det inte fick några konsekvenser för budgeten. Parlamentet noterar dessutom och anser det vara beklagligt att priskonkurrensen i anbudsinfordran enligt revisionsrättens rapport baserades på dagsarvoden utan uppgifter om den tid som krävdes för att fullgöra uppgifterna, vilket gjorde att institutet inte kunde fastställa och välja de billigaste och mest fördelaktiga erbjudandena och vara säkert på att få bästa valuta för pengarna. Institutet har enligt egen utsago ändrat de berörda mallarna för tekniska specifikationer och kommer att minska risken genom att ange ett högsta antal arbetsdagar i framtida begäranden om specifika tjänster.

Personalpolitik

5.  Europaparlamentet noterar att 96 % av tjänsterna i institutets tjänsteförteckning var tillsatta i slutet av 2016. Enligt tjänsteförteckningen var 27 tjänster (av de 28 som godkänts enligt unionens budget) tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 28 tjänster 2015.

6.  Europaparlamentet beklagar med hänvisning till antalet tjänster som var tillsatta den 31 december 2016 att 72 % av institutets anställda var kvinnor och 28 % män. Parlamentet noterar även att det rådde en ojämn könsfördelning i styrelsen, där förhållandet var 80 % mot 20 %. Parlamentet uppmanar institutet att sträva efter en jämnare könsfördelning bland personalen.

7.  Europaparlamentet noterar att personalgenomgången visar att 76,3 % av personalen arbetar med operativa uppgifter, att 14,8 % tillhandahåller administrativt stöd och att 8,9 % har neutrala arbetsuppgifter.

8.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i institutets personalpolitik. Parlamentet betonar att institutets friskvårdsbudget uppgick till 36 437 EUR, vilket motsvarar 2,25 dagar per anställd. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd 2016 var 2,17 dagar i fråga om frånvaro utan läkarintyg, och 8,23 dagar i fråga om frånvaro med läkarintyg.

9.  Europaparlamentet påminner om att institutet i juni 2012 antog ett beslut om psykiska och sexuella trakasserier. Parlamentet stöder den utbildning som anordnats för att göra personalen mer uppmärksam på sådana frågor, och föreslår att institutet regelbundet ska anordna kurser och informationsmöten om dessa frågor.

10.  Europaparlamentet noterar att ett förfarande enligt artikel 90 fortfarande var under gång avseende avslutandet av ett avtal.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

11.  Europaparlamentet noterar bekymrat att institutet 2016 registrerade sex finansiella och förfaringsmässiga avvikelser jämfört med tre under det föregående året.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att inga fall av bedrägerier upptäcktes 2016.

13.  Europaparlamentet välkomnar den kurs om förebyggande av bedrägerier som anordnades för all personal den 2 mars 2016 och som hölls av chefen för institutets administration och räkenskapsföraren efter att de fått nödvändig utbildning av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Den 28 september 2016 anordnades en kurs om etik och integritet för all personal.

14.  Europaparlamentet välkomnar att två anställda genom direktörens beslut nr 117 av den 22 juni 2016 har utsetts till kontaktpersoner för institutets policy för rapportering av missförhållanden.

15.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

Huvudsakliga resultat

16.  Europaparlamentet välkomnar institutets tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

   Framläggande av bevisning för jämställdhetens ekonomiska fördelar vad gäller ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.
   Utvecklingen och lanseringen av ett webbaserat verktyg för att underlätta jämställdheten inom forskningsorganisationer (GEAR).
   Utvecklingen av enhetliga definitioner för medlemsstaterna om typer av könsrelaterat våld och utarbetandet av en ordlista och ett termlexikon.

17.  Europaparlamentet beklagar dock att institutet inte utför förhandsbedömningar av de alternativ som står till buds för att uppnå målen.

Internrevision

18.  Europaparlamentet konstaterar att institutet under 2016 genomförde 96 % (49 av 51) av rekommendationerna från tjänsten för internrevision (IAS) (jämfört med 90 %, eller 46 av 51, 2015), inklusive rekommendationerna från IAS om ”Procurement supporting operational processes in EIGE”, IAS strategiska revisionsplan för 2015–2017, IAS granskning av personalförvaltningen, IAS granskning av budgeten/budgetgenomförandet och IAS begränsade översyn av genomförandet av normer för internkontroll.

Interna kontroller

19.  Europaparlamentet noterar att institutet har antagit en uppsättning normer för internkontroll som bygger på fastställd god praxis i andra EU-byråer och som syftar till att säkerställa att policymål och operativa mål uppnås.

Övriga kommentarer

20.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet under 2016 hade ett nära samarbete med sina systerbyråer, dvs. Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Institutet diskuterade synergier och presenterade sitt arbete för andra byråer såsom Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Som ett exempel på synergier belyser parlamentet institutets deltagande i det forum för grundläggande rättigheter som anordnades av FRA, som innebar ett tillfälle att nå ut till andra viktiga politiska aktörer.

21.  Europaparlamentet noterar att institutet enligt revisionsrättens rapport offentliggjorde sin externa utvärdering i januari 2016, i vilken man kommit fram till att institutets verksamhet var förenlig med institutets uppdrag och att dess administration får relativt goda betyg i fråga om styrning och effektivitet. I utvärderingen fanns också flera rekommendationer om hur man kan förbättra institutets verksamhet, till exempel genom att göra tydligare prioriteringar, bättre målinrikta institutets resultat, utveckla synergieffekter med berörda externa aktörer samt stärka styrelsens roll och klargöra expertforumets roll. Institutet har börjat genomföra en handlingsplan för att följa upp rekommendationerna. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna handlingsplan.

22.  Europaparlamentet påminner om att institutet inrättades för att bidra till och stärka jämställdhetsarbetet i EU, inbegripet integreringen av jämställdhetsperspektivet i all relevant EU-politik och i den därav följande nationella politiken, bekämpningen av könsdiskriminering samt medvetenheten om jämställdhetsfrågor bland EU-medborgarna. Parlamentet välkomnar att man har prioriterat arbetet på vissa områden med resultat av hög kvalitet och stor synlighet, utan att fokus på jämställdhetsintegreringen har tappats bort.

23.  Europaparlamentet välkomnar det pågående samarbetet mellan institutet och parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, och välkomnar institutets bidrag till det pågående arbetet i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar till ytterligare interaktion mellan de lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringarna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och institutets forskning, med hänsyn tagen även till det jämställdhetsindex som institutet har utvecklat.

o
o   o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 113, 30.3.2016, s. 126.
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande