Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2172(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0088/2018

Předložené texty :

A8-0088/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.43

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0148

Přijaté texty
PDF 582kWORD 51k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
P8_TA(2018)0148A8-0088/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016 (2017/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0088/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 126.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 126.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016 (2017/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0088/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 126.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 126.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016 (2017/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0088/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělení absolutoria v souvislosti s postupem udělování absolutoria klade zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1), který předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“), činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 částku 21 762 500 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 7,67 %; vzhledem k tomu, že je tento orgán financován z příspěvku Unie (8 461 389 EUR, což představuje 40 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (13 301 111 EUR, což představuje 60 %);

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že v důsledku úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 bylo dosaženo plnění rozpočtu ve výši 99,68 %, čímž byl dosažen plánovaný cíl orgánu a oproti roku 2015 to znamenalo snížení o 0,29 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 88,97 %, čímž byl dosažen plánovaný cíl agentury a oproti roku 2015 došlo k nárůstu o 5,22 %;

2.  bere na vědomí úsilí orgánu o interní přerozdělování jeho rozpočtu a lidských zdrojů, neboť zaměření činnosti orgánu se v rostoucí míře přesouvá z regulačních úkolů ke konvergenci a prosazování kontrolních opatření; považuje za nezbytné, aby měl orgán dostatečné zdroje, aby mohl plnit své úkoly v plném rozsahu, a to i pokud jde o řešení dodatečné pracovní zátěže plynoucí z takových úkolů, a zároveň zajišťovat přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů a rozpočtovou účinnost; kromě toho upozorňuje na to, že jakékoli zvýšení pracovní zátěže orgánu lze řešit interně prostřednictvím přerozdělení rozpočtových prostředků nebo lidských zdrojů za předpokladu, že toto přerozdělení nebude mít negativní vliv na plný výkon mandátu orgánu a zajistí nezávislost orgánu při plnění jeho úkolů v oblasti dohledu;

Závazky a přenesené prostředky

3.  konstatuje, že prostředky na závazky přenesené do následujícího roku se snížily z 16,21 % (hodnota v roce 2015) na 10,71 % (v roce 2016), což svědčí o přísnějším sledování plnění rozpočtu orgánu; uznává, že přenos těchto prostředků byl odůvodněn smlouvami a závazky uzavřenými v roce 2016; vítá, že orgán v roce 2016 dosáhl svého dosud nejnižšího procentuálního podílu převedených prostředků;

4.  konstatuje, že v roce 2016 bylo spotřebováno 94,55 % prostředků přenesených z roku 2015 do roku 2016;

5.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

6.  požaduje, aby se nadále pomocí všech dostupných opatření usilovalo o co největší omezení přenosů prostředků na závazky do dalších let, například převzetím postupů, které se osvědčily jiným agenturám;

Převody

7.  konstatuje, že rozdíl mezi původním a konečným rozpočtem přiděleným na hlavu I (náklady na zaměstnance) vedl k mírnému poklesu o 3,31 %, zatímco rozdíl v případě hlavy II (správní výdaje) znamenal nárůst o 3,17 %; konstatuje, že v důsledku úpravy rozpočtu a provedených převodů se rozpočet v hlavě III (operační výdaje) zvýšil o 9,21 %; bere na vědomí, že změny ve struktuře původního rozpočtu byly obecně omezenější než v roce 2015; dále bere na vědomí, že míra a povaha převodů byly v souladu s finančními pravidly;

Zadávací řízení a zaměstnanecká politika

8.  bere na vědomí, že orgán byl jednou z prvních agentur Unie, které zahájily projekt zaměřený na poskytování řešení pro elektronické zadávání veřejných zakázek; vítá skutečnost, že toho řešení zajistí účinnější a transparentnější zadávání veřejných zakázek, což přinese prospěch jak orgánu samotnému, tak i jeho potenciálním dodavatelům;

9.  poukazuje na to, že rok 2016 byl první fází přechodu k otevřeným kancelářským prostorám: čtvrtina zaměstnanců orgánu nyní pracuje v prostředí otevřeného kancelářského prostoru; konstatuje, že taková změna byla nutná vzhledem ke zvýšení počtu pracovníků v rámci stávajících prostor a umožnila účinnější využívání kancelářských prostor, jakož i snížení nákladů souvisejících s budovami;

10.  na základě informací orgánu bere na vědomí, že v roce 2016 uskutečnil 26 výběrových řízení a ke konci roku zaplnil 95,7 % pozic uvedených v jeho plánu pracovních míst, což je méně než cíl orgánu ve výši 100 %; na základě informací orgánu bere na vědomí, že cíl nebyl splněn zejména kvůli nedostatečně vysoké míře fluktuace, neúspěšným výběrovým řízením a skutečnosti, že někteří vybraní kandidáti nabídku smlouvy nepřijali, tedy faktorům, které jsou znepokojivé samy o sobě, musí být analyzovány a u nichž musí být dosaženo zlepšení;

11.  konstatuje, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 89 míst (z celkových 93 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 86 místy v roce 2015; s uspokojením podotýká, že podle počtu všech obsazených míst ke dni 31. prosince 2016 bylo dosaženo vyváženého poměru žen a mužů, protože úřad zaměstnával 53 % žen oproti 47 % mužů;

12.  poznamenává, že v roce 2016 zaměstnával orgán na plný úvazek 52,5 vyslaných národních odborníků, smluvních zaměstnanců, dočasných zaměstnanců a konzultantů;

13.  na základě informací orgánu bere na vědomí, že problémy s náborem pracovníků mohou souviset s vysokými náklady na bydlení v jeho sídle ve Frankfurtu i s omezenou finanční atraktivitou orgánu ve srovnání s ostatními evropskými orgány, jako je Evropská centrální banka a jednotný mechanismus dohledu; na základě informací orgánu bere na vědomí, že zrevidoval příslušné procesy v oblasti lidských zdrojů tak, aby byly efektivnější; vyzývá orgán, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o přijatých nápravných opatřeních;

14.  konstatuje, že na každého zaměstnance orgánu připadalo v roce 2016 v průměru 7 dní pracovní neschopnosti; bere na vědomí, že orgán pro své zaměstnance uspořádal informační schůzky, seminář na téma stres a odolnost i lékařské prohlídky;

15.  s uspokojením konstatuje, že orgán v roce 2016 navrhl další poradce, aby byl zajištěn odpovídající počet důvěrných poradců i další provádění neformálního postupu pro prevenci obtěžování;

16.  vítá skutečnost, že poradenství a setkání v rámci mediace byla organizována nejen pro nově jmenované důvěrné poradce, ale také pro členy výboru zaměstnanců a zaměstnance oddělení lidských zdrojů, a že informační školení o předcházení obtěžování byla uspořádána jednak pro řídící pracovníky, přičemž se zúčastnil celý vedoucí tým, jednak pro veškerý personál, kdy se zúčastnilo 60 zaměstnanců;

17.  konstatuje, že podle informací orgánu byl v roce 2016 jeden případ údajného psychického obtěžování vnitřně šetřen a uzavřen s tím, že se nejednalo o skutečný případ;

18.  s uspokojením konstatuje, že v zájmu posílení přístupu v oblasti dohledu a zvýšení účinnosti postupů i kvality výsledků uskutečnil orgán svou první reorganizaci, jež byla prováděna od 1. listopadu 2016; vyzývá tento orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dalších podrobnostech v souvislosti s prováděním uvedené reorganizace a rovněž o dosaženém přínosu;

19.  konstatuje, že orgán neužívá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

20.  s uspokojením bere na vědomí skutečnost, že zápisy ze všech schůzí s externími zúčastněnými stranami byly od ledna 2016 zveřejňovány na internetových stránkách orgánu;

21.  s uspokojením konstatuje, že politika a postupy orgánu, pokud jde o whistleblowing, byly schváleny správní radou a jsou v souladu s pokyny Komise týkajícími se této otázky;

22.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání, který bude disponovat dostatečnými rozpočtovými zdroji, s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

23.  s potěšením konstatuje, že orgán zveřejnil na svých internetových stránkách životopisy, prohlášení o záměrech a prohlášení o zájmech členů správní rady a dozorčí rady;

24.  vyjadřuje politování nad tím, že prohlášení o střetech zájmů členů správní rady agentury a vedoucích pracovníků nejsou k dispozici; upozorňuje na to, že taková praxe není ku prospěchu transparentnosti a že chybějící prohlášení musí proto být neprodleně zveřejněna;

25.  konstatuje, že orgán v roce 2016 obdržel šest žádostí o přístup k dokumentům; konstatuje, že orgán poskytl úplný přístup k pěti dokumentům na základě dvou žádostí, ke třem dokumentům na základě jedné žádosti byl poskytnut pouze částečný přístup a žádost o přístup k jednomu dokumentu byla zamítnuta;

26.  vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o údajných a prokázaných případech porušení etických pravidel a o tom, jak je řešil a jak jim hodlá v budoucnu zamezit;

27.  domnívá se, že zápisy ze zasedání dozorčí rady a skupin zúčastněných stran, které jsou veřejně dostupné, by měly být zveřejňovány rychleji a stávající prodleva by se měla ještě více zkrátit a měly by rovněž poskytovat lepší přehled o konaných diskusích, stanoviscích členů a hlasování; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie; je přesvědčen, že informování veřejnosti by se mohlo zlepšit prostřednictvím živých internetových přenosů; poukazuje na to, že by měl být rovněž usnadněn přístup k dokumentům a informacím souvisejícím s interními jednáními; připomíná význam ochrany oznamovatelů pro posílení transparentnosti, demokratické odpovědnosti a veřejné kontroly.

Hlavní dosažené výsledky

28.  vítá tři hlavní pozitivní výsledky a úspěchy, které orgán zaznamenal v roce 2016:

   provedl nezbytná opatření, aby se úspěšně zhostil své úlohy stanovené ve směrnici č. 2009/138/ES(2); konstatuje, že orgán provedl úkoly, jimiž byl pověřen, a poskytl podporu pro provádění směrnice na vnitrostátní úrovni v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány, včetně zvláštních cvičení, jako je přezkum rozvahy bulharského pojistného trhu;
   přispěl k vývoji právních předpisů v důchodové oblasti včetně poradenství Komisi v otázkách týkajících se vytvoření celoevropského osobního penzijního produktu a klíčových informačních dokumentů pro strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou; konstatuje, že pokud jde o zaměstnanecké penzijní pojištění, zveřejnil své stanovisko o společném rámci pro hodnocení rizik a transparentnost;
   přispěl k lepšímu provádění dohledu nad chováním podniků i ke schopnosti dohlížejícího společenství udržet krok s klíčovým vývojem, jako jsou finanční technologie a zejména pojišťovací technologie;

Vnitřní kontrolní systém

29.  konstatuje, že standardy orgánu v oblasti vnitřní kontroly jsou v souladu se standardy Komise v oblasti vnitřní kontroly; dále konstatuje, že na konci roku 2016 byly všechny standardy vnitřní kontroly řádně provedeny;

Interní audit

30.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) v roce 2016 provedl audit kapacity dohledu; s potěšením konstatuje, že žádné z doporučení vydaných orgánem IAS nespadá do kategorie „kritické“ nebo „velmi důležité“; na základě informací orgánu rovněž s potěšením konstatuje, že v reakci na auditní zprávu vypracoval akční plán pro řešení všech doporučení vydaných útvarem IAS, který byl následně přijat jeho správní radou;

31.  konstatuje, že v prosinci 2016 provedl útvar IAS posouzení rizik u všech postupů orgánu, které má sloužit jako základ pro přípravu nového strategického plánu auditu na období 2017–2019;

Ostatní připomínky

32.  bere s velkým uspokojením na vědomí, že úřad byl v roce 2016 zapojen do zajištění nákladově efektivních a ekologických pracovních míst a snižování či kompenzace emisí CO2;

33.  vítá skutečnost, že úřad aktivně spolupracuje se svými členy s cílem pochopit, jaký dopad bude mít rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Unie na dohled nad pojišťovací a penzijní činností, jakož i dopad na orgán jako takový; dále konstatuje, že orgán je v kontaktu s Komisí a že mezi nimi dochází k neformální výměně informací;

34.  dále konstatuje, že v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie je pravděpodobné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů orgánu;

35.  konstatuje, že revize internetových stránek orgánu byla dokončena a jejich přepracování by mělo být podle plánu provedeno do konce roku 2018 s cílem zajistit, aby informace o činnosti orgánu byly dostupnější širší veřejnosti;

36.  všímá si toho, že Účetní dvůr provádí v současnosti audit kontrolní činnosti a zátěžových testů orgánu; vítá skutečnost, že takový audit je jednou z priorit Účetního dvora pro rok 2018;

37.  zdůrazňuje, že při zajišťování toho, aby byly veškeré úkoly vyplývající z regulačního rámce stanoveného Parlamentem a Radou prováděny v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě, by se měl orgán důsledně zaměřovat pouze na dané úkoly, nerozšiřovat svůj mandát nad rámec mandátu, který mu svěřil Parlament a Rada, a věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality s cílem optimalizovat využití zdrojů a dosáhnout cílů, které mu Parlament a Rada vytkly;

38.  upozorňuje na ústřední úlohu orgánu při zajišťování lepšího dohledu nad finančním systémem Unie v zájmu zajištění finanční stability, nutné transparentnosti a větší bezpečnosti pro finanční trh Unie, zejména prostřednictvím koordinace dohledu mezi vnitrostátními kontrolními orgány, v případě potřeby prostřednictvím spolupráce s orgány odpovědnými za mezinárodní dohled, jakož i prostřednictvím dohledu nad důsledným uplatňováním práva Unie; zdůrazňuje, že tato spolupráce by se měla zakládat na atmosféře důvěry; vyzdvihuje práci vnitrostátních kontrolních orgánů vzhledem ke značné velikosti unijního trhu s pojištěním; zdůrazňuje úlohu orgánu, pokud jde o přispívání ke konvergentním kontrolním postupům na vysoké úrovni v oblasti ochrany spotřebitele a o jejich prosazování;

o
o   o

39.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 113, 30.3.2016, s. 149.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění