Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2176(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0096/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0096/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.44

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0149

Usvojeni tekstovi
PDF 433kWORD 54k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. (2017/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

1.  daje razrješnicu privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 131.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 131.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. (2017/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 131.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 131.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. (2017/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 4/2016: „Europski institut za inovacije i tehnologiju mora izmijeniti svoje mehanizme provedbe i elemente ustroja kako bi postigao očekivani učinak”,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dodatno jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2016. iznosio 293 796 532,54 EUR, što predstavlja povećanje od 4,51 % u odnosu na 2015. godinu; budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Instituta za 2016. iznosio 252 158 953,03 EUR;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2012., 2014. i 2015.

1.  izražava duboko žaljenje zbog niza neriješenih pitanja i korektivnih mjera koje se još provode kao odgovor na primjedbe Revizorskog suda iz 2012., 2014. i 2015., a koji su posebice povezani s uvjetom financiranja, ex ante provjerom troškovnika, financiranjem iz javnih i privatnih izvora, neiskorištenim odobrenim sredstvima, financijskom neovisnosti i poštovanjem načela dobrog financijskog upravljanja; poziva Institut da korektivne mjere provede čim prije tijekom 2018.;

2.  smatra da će mogućnost davanja razrješnice u idućim godinama biti dovedena u pitanje ako se bez odgode ne poduzmu učinkovite mjere i ostvare učinkoviti rezultati;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  konstatira na temelju završne računovodstvene dokumentacije Instituta da su njegovi napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 95 %, što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu (u odnosu na 90,58 % za 2015.); napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila visokih 99 %, što je povećanje od 3,41 % u odnosu na 2015.;

Obveze i prijenosi

4.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina prijenosa rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. bila visokih 40 % (400 000 EUR) u odnosu na 44 % iz 2015. godine; prima na znanje da se ti prijenosi većinom odnose na ugovore za usluge u području IT-a pružene nakon isteka godine te za sastanke za koje računi još nisu primljeni;

5.  prima na znanje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te da nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako se planiraju unaprijed i priopćuju Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

6.  izražava žaljenje što je prema izvješću Revizorskog suda Institut od svog osnivanja 2008. pa do srpnja 2014. imao četiri direktora; primjećuje da je radno mjesto direktora od kolovoza 2014. popunjeno na privremenoj osnovi, a od veljače 2013. to je slučaj s još jednim rukovodećim radnim mjestom; podupire primjedbu Revizorskog suda da se, osim što je to u suprotnosti s odredbama Pravilnika o osoblju prema kojima se privremeni vršitelj dužnosti postavlja na razdoblje od najviše jedne godine, takvim čestim izmjenama i dugotrajnim privremenim rješenjima stvara nesigurnost kod dionika i dovodi u pitanje strateški kontinuitet; prima na znanje odgovor Instituta da ne može komentirati postupak zapošljavanja za radno mjesto direktora Instituta s obzirom na to da njime upravlja Komisija; snažno potiče Komisiju da dovrši taj otvoreni postupak; prima na znanje da će Institut 2017. dovršiti postupak zapošljavanja za drugo rukovodeće radno mjesto;

7.  prima na znanje da je Institut 2016. zaposlio 15 članova osoblja i jednog upućenog nacionalnog stručnjaka, čime se ukupan broj osoblja na dan 31. prosinca 2016. popeo na 59, što odgovara povećanju od devet članova osoblja u odnosu na 31. prosinca 2015., uz šest postupaka odabira koji su još u tijeku;

8.  opaža da je prema Planu radnih mjesta Instituta 36 mjesta (od ukupno 39 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bila popunjena na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 39 radnih mjesta na dan 31. prosinca 2015.;

9.  sa zadovoljstvom primjećuje da su radna mjesta na dan 31. prosinca 2016. bila gotovo uravnotežena u pogledu zastupljenosti spolova te su žene predstavljale 56 % osoblja, a muškarci 44 %; međutim, s određenom razinom zabrinutosti primjećuje da je omjer spolova u Upravnom odboru 36 % naprema 64 %;

10.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio kadrovske politike Instituta; ističe da je proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosio oko 226 EUR po članu osoblja, što odgovara trajanju od 0,5 dana po članu osoblja; primjećuje da je prosječan broj dana bolovanja bio 11,67 dana po članu osoblja;

11.  podržava obuke i informativne sastanke u području etike i integriteta, uključujući borbu protiv uznemiravanja, čiji je cilj povećati razinu osviještenosti osoblja; predlaže da se obuke i informativni sastanci redovno organiziraju;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Institut nije zaprimio nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

13.  prima na znanje da se većina radnih mjesta odnosi na operativne ili neutralne aktivnosti (70 %), a 30 % svih radnih mjesta na administrativnu podršku i koordinaciju;

Javna nabava

14.  potvrđuje, na temelju navoda Instituta, postojanje strukturnog nedostatka osoblja u Institutu, što potvrđuje i Posebno izvješće Revizorskog suda br. 4/2016; napominje da je iznos bespovratnih sredstava po članu osoblja kojim se upravlja u Institutu bio znatno viši nego za bilo koji drugi program dodjele bespovratnih sredstava za istraživanja u Uniji: iako je proračun kojim se upravlja po članu osoblja u okviru Sedmog okvirnog programa iznosio između 12 500 000 EUR i 20 400 000 EUR, projektni službenici u Institutu godišnje upravljaju s bespovratnim sredstvima u iznosu do 90 000 000 EUR; napominje da veliko radno opterećenje i velika odgovornost koji iz toga proizlaze mogu povećati fluktuaciju osoblja, što utječe na obavljanje temeljnih zadaća Instituta;

15.  napominje da su u travnju 2016. dodijeljena bespovratna sredstva i potpisani sporazumi o bespovratnim sredstvima za 2016. godinu; napominje da se, unatoč poboljšanju koje je ostvareno 2016. godine, kašnjenjima u donošenju odluka o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisivanju sporazuma o bespovratnim sredstvima stvara nesigurnost i smanjuje spremnost partnera da izdvoje resurse i započnu aktivnosti početkom godine;

16.  prima na znanje da su najnoviji pozivi za nove zajednice znanja i inovacija (ZZI), za koje su tematska područja utvrđena u strateškom inovacijskom programu Instituta za razdoblje 2014. – 2020., naišli na ograničeno natjecanje; prima na znanje da je poziv iz 2016. godine za dva dodatna ZZI-ja („Food” (hrana) i „Added-Value Manufacturing” (proizvodnja s dodanom vrijednošću)) privukao tri prijedloga, pri čemu jedan prijedlog za ZZI za proizvodnju s dodanom vrijednošću nije bio odabran zbog problema s kvalitetom; prima na znanje da je uspostavljeno izvrsno partnerstvo, osim u području proizvodnje („Manufacturing”); sa zadovoljstvom prima na znanje da je Institut donio zaključak o nekoliko mjera ublažavanja koje će u budućnosti smanjiti rizik zaprimanja samo jednog prijedloga za temu; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o sadržaju i učinkovitosti tih mjera; daje na znanje da je povjerenik za istraživanje, inovacije i znanost 2015. uveo koncept otvorenih inovacija kao ključni koncept politike za izradu okvira politike inovacija na razini Unije; smatra da nije jasno koju ulogu u tom konceptu ima Institut; ističe da taj koncept ne pruža jasan okvir za razvoj usklađenog i koordiniranog djelovanja Komisije, s obzirom na broj politika i instrumenata u mreži brojnih glavnih uprava koje rade na podupiranju inovacija; poziva Komisiju da zajamči koordiniranu i djelotvornu politiku inovacija, pri čemu nadležne glavne uprave usklađuju aktivnosti i instrumente, i da o tim nastojanjima izvijesti Parlament; svjestan je zadaće Instituta da promiče suradnju među područjima visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija; stajališta je da bi poduzeća, kao zakoniti vlasnici inovativnog proizvoda koji se stavlja na tržište, u konačnici mogla biti glavni korisnici i ostvarivati financijsku korist; ističe da je zbog toga nužno u model suradnje inkorporirati strukturu kojom bi se omogućilo da se dodijeljena sredstva vraćaju Institutu;

17.  izražava žaljenje što se, prema izvješću Revizorskog suda, postupci javne nabave koje su 2016. provodili pravni subjekti ZZI-ja u iznosu do 2 200 000 EUR smatraju nepravilnima te što su se u tim postupcima pokazali znatni nedostatci;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća ostvarena 2016. koja je Institut naveo, a to su:

   njegove tri prve zajednice znanja i inovacija (ZZI za održivu energiju, ZZI za klimu te ZZI za digitalne inovacije i tehnologije) u potpunosti su razvijene te preko obrazovnih programa rezultiraju sve većim brojem inovativnih proizvoda, usluga i poduzetničkih vještina;
   Institut je postao najveća europska inovacijska mreža koja znatno doprinosi konkurentnosti Europe, rastu i otvaranju radnih mjesta, te europskom inovacijskom okružju donosi dodanu vrijednost na razini Unije;
   implementirao je regionalni program za inovacije kao važan element svoje zajednice u pogledu strategije informiranja, koji je financiran bespovratnim sredstvima koje izdvaja Institut i koji uključuje dionike iz 16 europskih zemalja, uglavnom iz srednje i istočne Europe, koje prije toga nisu sudjelovale u aktivnostima Instituta;

Unutarnje kontrole

19.  napominje sa zabrinutošću da je Revizorski sud utvrdio nedostatke u vezi s ex post provjerama postupaka javne nabave koje provode pravni subjekti ZZI-ja; prima na znanje da je Revizorski sud došao do drugačijih zaključaka o zakonitosti i pravilnosti dvaju postupaka javne nabave, za koje je Institut prihvatio izravnu dodjelu ili prekomjerno proširenje ugovora te smatrao povezane transakcije zakonitima i pravilnima;

20.  prepoznaje da je Institut uspostavio postupke unutarnje kontrole kako bi se osiguralo adekvatno upravljanje rizicima vezanim uz zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija, uključujući ex ante provjere, posebne ex ante mjere koje se primjenjuju na transakcije povezane s bespovratnim sredstvima i ex post provjere;

21.  napominje da su 2016. dokumentirana tri izvješća o iznimkama i dvanaest slučajeva neusklađenosti, ukupne vrijednosti od 5 654 245 EUR (u usporedbi sa 7 140 586 EUR 2015.); napominje, međutim, da se 5 500 000 EUR, tj. 99,7 % ukupne vrijednosti, odnosilo na samo jedan slučaj, odnosno administrativno kašnjenje u vezi s pravnom osnovom koje je ispravljeno 2016.; potvrđuje da je Institut uveo mjere ublažavanja za rješavanje manjkavosti unutarnje kontrole identificiranih u izvješćima o iznimkama i slučajevima neusklađenosti registriranima tijekom 2016., na primjer, Institut neprekidno ažurira i poboljšava svoje financijske krugove, radne procese, kontrolne popise i redoslijede kruženja;

Strategija za borbu protiv prijevara

22.  primjećuje da je Institut razvio strategiju za borbu protiv prijevara za razdoblje od 2015. do 2017., što uključuje internu anketu o znanju osoblja o borbi protiv prijevara, mjerenje osviještenosti u pogledu borbe protiv prijevara, obvezno interno osposobljavanje za borbu protiv prijevara, te je proveden godišnji pregled u vezi sa situacijama sukoba interesa za članove upravnog odbora Instituta kao i povezane mjere ublažavanja koje su utvrđene i provedene prema potrebi;

Unutarnja revizija

23.  prima na znanje da je služba za unutarnju reviziju u travnju 2016. provela reviziju „Prijelaz na program Obzor 2020.”, koja je uključivala pravni prijelaz na pravila i propise Obzora 2020. i bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća dodijeljena dvama ZZI-jevima iz druge faze iz 2014.; primjećuje da je završno revizijsko izvješće izdano u prosincu 2016. s tri preporuke, pri čemu nijedna nije bila kritična; primjećuje da je Institut prihvatio preporuke i izradio akcijski plan koji će se provesti 2017.;

24.  prima na znanje da je upravni odbor Instituta odobrio godišnji revizijski plan za 2016., koji je predložio Odjel za unutarnju reviziju; prima na znanje da je Odjel za unutarnju reviziju proveo tri zadaće 2016., tj. reviziju o informacijskoj tehnologiji (IT), savjetovanje o potencijalnom povećanju učinkovitosti u području upravljanja ljudskim resursima i nastavak aktivnosti vezanih uz prošle savjetodavne zadaće; prima na znanje da je Odjel za unutarnju reviziju 2016. izdao 41 novu preporuku, uključujući i 8 označenih kao „vrlo važne”, 11 kao „važne” i 22 kao „poželjne” te da je uprava Instituta prihvatila sve preporuke koje su proizašle iz zadaća Odjela za unutarnju reviziju za 2016.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokracija

25.  prima na znanje da je politika Instituta o zviždačima u procesu izrade i da će biti poslana Europskom nadzorniku za zaštitu podataka radi prethodne provjere prije no što je upravni odbor Instituta usvoji; napominje, nadalje, da će ta nova politika uključivati kanal za anonimno interno prijavljivanje; traži od Instituta da o napretku ostvarenom u tom području obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

26.  prima na znanje da je Institut u srpnju 2017. usvojio novu politiku o odabiru neovisnih vanjskih stručnjaka, što se odnosi na primjenu članka 89. Uredbe (EU) br. 1271/2013(2) u pogledu izvora za odabir, postupanja s preporukama i kriterijima u vezi sa sukobom interesa;

27.  prima na znanje da će Institut uvesti detaljnu i proaktivnu politiku transparentnosti u pogledu svojih kontakata s dionicima u okviru godišnjeg programa rada za 2018.; traži od Instituta da o napretku ostvarenom u tom području obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

28.  sa zadovoljstvom prima na znanje organiziranje internih obuka, između ostalog o etici i integritetu, sprečavanju i otkrivanju prijevara, upravljanju projektima, ključnim pokazateljima uspješnosti i Obzoru 2020. u pogledu financijskog upravljanja i revizije;

29.  izražava žaljenje zbog toga što Institut ne objavljuje zapisnike sa sastanaka svog upravnog odbora; poziva Institut da u tom pogledu promijeni svoju politiku;

Druge primjedbe

30.  napominje da je Revizorski sud 2016. objavio dva tematska izvješća koja se odnose na Institut: Tematsko izvješće br. 4/2016 objavljeno 14. travnja 2016. naslovljeno „Europski institut za inovacije i tehnologiju mora izmijeniti svoje mehanizme provedbe i elemente ustroja kako bi postigao očekivani učinak” i tematsko izvješće Revizorskoga suda br. 12/2016 objavljeno 21. travnja 2016. naslovljeno „Način na koji agencije upotrebljavaju bespovratna sredstva nije uvijek primjeren ili dokazano djelotvoran”; sa zadovoljstvom primjećuje da su poduzete mjere za provedbu preporuka Revizorskog suda;

31.  konstatira da je Komisija kao izvorni rok u kojem je Institut trebao postati financijski neovisan odredila 2010. godinu; također konstatira da je Institut u lipnju 2011. stekao djelomičnu financijsku neovisnost uz uvjet da mu Glavna uprava Komisije za obrazovanje i kulturu produlji ex ante odobrenje transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima i javne nabave u vrijednosti većoj od 60 000 EUR; prima na znanje da je Institut od Komisije zatražio ponovno pokretanje postupka za postizanje potpune financijske neovisnosti; nadalje, prima na znanje da je Komisija utvrdila plan i vremenski raspored tog postupka u svibnju 2016. te da je Institut Komisiji podnio dovršenu samoprocjenu u listopadu 2016.; poziva Institut da obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnica o postignutom napretku;

32.  konstatira da je Komisija uspostavila Zajednički centar za podršku u okviru programa Obzor 2020. kako bi se zajamčila usklađenost među tijelima koja provode program, pri čemu su obuhvaćena područja poput pravnih usluga, alata IT-a, upravljanja bespovratnim sredstvima, objavljivanja i iskorištavanja rezultata istraživanja; konstatira, međutim, da Institut nema izravan pristup centru za podršku, već mu za to treba odobrenje matične glavne uprave Komisije za svaki pojedini slučaj; prima na znanje da takvo ograničenje negativno utječe na učinkovitost djelovanja Instituta;

o
o   o

33.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 205.
(2) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena