Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2176(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0096/2018

Pateikti tekstai :

A8-0096/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.44

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0149

Priimti tekstai
PDF 439kWORD 47k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0096/2018),

1.  patvirtina laikinai pareigas einančiam Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, kad Instituto 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, laikinai pareigas einančiam Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 131.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 131.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0096/2018),

1.  pritaria Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą laikinai pareigas einančiam Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 131.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 131.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 4/2016: „Europos inovacijos ir technologijos institutas turi keisti savo veiklos būdus ir struktūros elementus, kad pasiektų numatytą poveikį“;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0096/2018),

A.  kadangi, vykdydama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos inovacijos ir technologijos instituto (toliau – Institutas) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis Instituto 2016 finansinių metų biudžetas buvo 293 796 532,54 EUR, t. y. 4,51 proc. didesnis negu 2015 m.; kadangi bendras Sąjungos įnašas į Instituto 2016 m. biudžetą buvo 252 158 953,03 EUR;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Instituto 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Instituto metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012, 2014 ir 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  labai apgailestauja, kad neišspręsta keletas klausimų ir vis dar taikomos taisomosios priemonės, kurių imtasi atsižvelgiant į Audito Rūmų 2012, 2014 ir 2015 m. pateiktas pastabas, visų pirma susijusias su finansavimo sąlygomis, išlaidų ataskaitų ex ante tikrinimu, finansavimu viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšomis, nepanaudotais asignavimais, finansiniu savarankiškumu ir patikimo finansų valdymo principo laikymusi; primygtinai ragina Institutą 2018 m. kuo greičiau užbaigti įgyvendinti taisomuosius veiksmus;

2.  mano, kad ateinančiais metais galimybės suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą sumažės, jei nedelsiant nebus imamasi efektyvių veiksmų ir nebus pasiekta veiksmingų rezultatų;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  remdamasis Instituto galutinėmis finansinėmis ataskaitomis pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 95 proc., t. y. gerokai aukštesnis negu praėjusiais metais (2015 m. – 90,58 proc.); atkreipia dėmesį į aukštą mokėjimų asignavimų panaudojimo lygį – 99 proc., kuris, palyginti su 2015 m., padidėjo 3,41 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad į kitą laikotarpį perkelta daug II antraštinės dalies įsipareigotų asignavimų – 40 proc. (400 000 EUR), palyginti su 2015 m. buvusiais 44 proc.); pripažįsta, kad tokie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia susiję su IT paslaugų sutartimis, kurios galioja ir ataskaitiniams metams pasibaigus, bei su posėdžiais, kurių sąskaitos faktūros dar negautos;

5.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, visų pirma, jei yra iš anksto suplanuoti ir apie tai pranešama Audito Rūmams;

Darbuotojų politika

6.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita apgailestaudamas pažymi, kad nuo Instituto įsteigimo 2008 metais iki 2014 m. liepos mėn. Institutas turėjo keturis direktorius; pažymi, kad nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. direktoriaus pareigas, o nuo 2013 m. vasario mėn. kitas vadovaujamas pareigas eina laikini darbuotojai; pritaria Audito Rūmų pastabai, jog tokia praktika ne tik prieštarauja Tarnybos nuostatuose nustatytam reikalavimui, pagal kurį maksimalus laikinųjų darbuotojų darbo laikotarpis gali būti vieni metai, bet ir tam, kad dėl didelės kaitos ir ilgai taikomų laikinų sprendimų suinteresuotieji subjektai susiduria su netikrumu ir kyla abejonių dėl strateginio tęstinumo; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kad jis negali komentuoti Instituto direktoriaus įdarbinimo procedūros, nes jai vadovauja Komisija; primygtinai ragina Komisiją užbaigti minėtą šiuo metu vykdomą procedūrą; pažymi, kad 2017 m. Institutas užbaigs kito vadovo įdarbinimo procedūrą;

7.  pažymi, kad 2016 m. Institutas įdarbino 15 darbuotojų ir vieną komandiruotą nacionalinį ekspertą, taigi 2016 m. gruodžio 31 d. bendras darbuotojų skaičius pasiekė 59, t. y., palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d., padidėjo devyniais darbuotojais, be to, šiuo metu vykdomos šešios atrankos procedūros;

8.  remdamasis Instituto etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 36 iš 39-ių Sąjungos biudžete patvirtintų etatų, palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d. užimtais 39 etatais;

9.  su džiaugsmu pažymi, kad, pagal 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų darbo vietų skaičių, darbuotojų lyčių pusiausvyra beveik išlaikoma, nes 56 proc. darbuotojų yra moterys ir 44 proc. – vyrai; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į lyčių santykį valdyboje, kurioje 36 proc. narių yra moterys ir 64 proc. – vyrai;

10.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti Instituto darbuotojų politikos dalis; pabrėžia, kad gerovės užtikrinimo veiklai vienam darbuotojui skirta po apytiksliai 226 EUR – tai atitinka pusę vieno darbuotojo darbo dienos; pažymi, kad laikinojo nedarbingumo atostogos vidutiniškai sudaro 11,67 dienos vienam darbuotojui;

11.  pritaria mokymo ir informavimo sesijoms etikos ir profesinio sąžiningumo klausimais, įskaitant kovą su priekabiavimu, kurios surengtos darbuotojų informuotumui didinti; siūlo nuolat rengti mokymo ir informavimo sesijas;

12.  su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Institutas negavo jokių skundų, prieš jį nepradėti teisminiai procesai ir nepranešta apie pažeidimus, susijusius su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu iš darbo;

13.  pažymi, kad dauguma darbo vietų (70 proc.) susijusios su veiklos arba neutraliomis funkcijomis, o 30 proc. visų darbuotojų teikia administracinę pagalbą arba koordinuoja veiksmus;

Viešieji pirkimai

14.  remdamasis Instituto atsakymu pripažįsta, kad jam struktūriškai trūksta darbuotojų, kaip patvirtinta Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 4/2016; pažymi, kad Institute vienas asmuo valdo gerokai didesnę dotacijų sumą negu įgyvendinant bet kurią kitą Sąjungos dotacijų moksliniams tyrimams programą: pagal Septintąją bendrąją programą vienas darbuotojas valdo 12 500 000–20 400 000 EUR biudžetą, o Instituto projektų vadovai valdo iki 90 000 000 EUR dydžio metines dotacijas; pažymi, kad dėl to atsirandantis didelis darbo krūvis ir atsakomybė gali padidinti darbuotojų kaitą, o tai turi įtakos pagrindinei Instituto veiklai;

15.  pažymi, kad 2016 m. dotacijos buvo skirtos ir susitarimai dėl dotacijų buvo pasirašyti 2016 m. balandžio mėn.; pripažįsta, kad 2016 m. padėtis pagerėjo, tačiau dėl vėlavimo priimti sprendimus dėl dotacijų skyrimo ir pasirašyti susitarimus atsiranda netikrumas ir mažėja partnerių pasirengimas skirti išteklių ir pradėti veiklą metų pradžioje;

16.  pažymi, kad paskutiniams kvietimams teikti pasiūlymus dėl naujų žinių ir inovacijos bendrijų (ŽIB) steigimo, kurių teminės sritys buvo apibrėžtos Instituto 2014–2020 m. strateginėje inovacijų darbotvarkėje, buvo būdinga nedidelė konkurencija; pažymi, kad, paskelbus 2016 m. kvietimą teikti pasiūlymus dėl dviejų papildomų ŽIB (maisto ir pridėtinės vertės gamybos srityse), gauti trys pasiūlymai, iš kurių vienas pasiūlymas dėl pridėtinės vertės gamybos ŽIB buvo atmestas dėl su kokybe susijusių priežasčių; pažymi, kad visi atvejai, išskyrus EIT „Manufacturing“, buvo pavadinti pažangia partneryste; su džiaugsmu pažymi, kad Institutas nusprendė taikyti keletą rizikos mažinimo priemonių, padėsiančių mažinti riziką ateityje vienoje teminėje srityje gauti tik po vieną pasiūlymą; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių priemonių turinį ir efektyvumą; atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Europos Komisijos narys pristatė atvirų inovacijų koncepciją, kaip svarbiausią politikos koncepciją, pagal kurią Sąjungos lygmeniu formuojama inovacijų politika; mano, kad neaišku, kokį vaidmenį pagal šią koncepciją atlieka Institutas; pabrėžia, kad pagal šią koncepciją nenustatomas aiškus pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija turėtų plėtoti nuoseklius ir suderintus veiksmus, atsižvelgiant į politikos krypčių ir priemonių skaičių politikos priemonių rinkinyje ir į generalinių direktoratų, dalyvaujančių remiant inovacijas, skaičių; ragina Komisiją užtikrinti suderintą ir veiksmingą inovacijų politiką, pagal kurią atsakingi generaliniai direktoratai derintų veiklą ir priemones, ir informuoti Parlamentą apie šias pastangas; supranta Instituto misiją skatinti aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių bendradarbiavimą; laikosi nuomonės, kad galiausiai pagrindinės naudos gavėjos gali būti įmonės, kaip teisinės rinkai teikiamo inovatyvaus produkto savininkės, ir jos gali gauti finansinį pelną; pabrėžia, kad šiuo atveju reikia į bendradarbiavimo modelį įtraukti struktūrą, pagal kurią suteiktos lėšos grįžtų Institutui;

17.  apgailestaudamas pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą 2016 m. netinkamais pripažintų ŽIB teisinių subjektų viešųjų pirkimų suma sudarė 2 200 000 EUR ir iš to matoma, kad esama reikšmingų jų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų;

Pagrindiniai laimėjimai

18.  palankiai vertina tris pagrindinius Instituto 2016 m. pasiektus laimėjimus, t. y.:

   pirmosios trys jo inovacijos bendrijos („EIT InnoEnergy“, „EIT Climate-KIC“ ir „EIT Digital“) veikia visu pajėgumu ir kuria vis daugiau naujoviškų produktų ir paslaugų ir, įgyvendinant Instituto švietimo programas, rengia kvalifikuotus talentingus verslininkus;
   jis tapo didžiausiu Europos inovacijų tinklu, labai padedančiu didinti Europos konkurencingumą, stiprinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, taip Europos inovacijų erdvei Sąjungos lygmeniu suteikiant pridėtinės vertės;
   jis įgyvendino EIT Regioninę inovacijų sistemą, kuri yra svarbi EIT bendruomenės informavimo strategijos dalis, finansuojama Instituto skirtomis dotacijomis; joje suburiami šešiolikos kitų Europos šalių suinteresuotieji subjektai, daugiausia iš Vidurio ir Rytų Europos, kurie anksčiau nedalyvavo vykdant Instituto veiklą;

Vidaus kontrolė

19.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė trūkumų, susijusių su ŽIB teisinių subjektų atliktų viešųjų pirkimų procedūrų ex post patikrinimais; pažymi, kad Audito Rūmai pateikė skirtingas išvadas dėl dviejų viešųjų pirkimų procedūrų, kai Institutas pritarė tiesioginiam sutarčių skyrimui ar jų pratęsimui pernelyg ilgam laikotarpiui ir manė, kad su tuo susijusios operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, teisėtumo ir tvarkingumo;

20.  pripažįsta, kad Institutas įdiegė vidaus kontrolės procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą rizikos, susijusios su atitinkamų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu, valdymą, įskaitant ex ante patikrinimą, konkrečias ex ante priemones, taikomas atliekant dotacijų operacijas, ir ex post patikrinimą;

21.  pažymi, kad 2016 m. buvo pateiktos trys išimčių ataskaitos ir užregistruota dvylika reikalavimų nesilaikymo atvejų, kurių bendra vertė siekia 5 654 245 EUR (2015 m. – 7 140 586 EUR); vis dėlto pažymi, kad 5 500 000 EUR (tai sudaro 99,7 proc. bendros vertės) susiję su vienu atveju, t. y. administracinio pobūdžio vėlavimu nustatyti teisinį pagrindą, kuris buvo ištaisytas 2016 m.; pripažįsta, kad Institutas įdiegė rizikos mažinimo priemones, kuriomis siekiama mažinti vidaus kontrolės trūkumus, nustatytus 2016 m. išimčių ataskaitose ir užregistravus reikalavimų nesilaikymo atvejus, pavyzdžiui, Institutas nuolat atnaujina ir tobulina savo finansines grandines, darbo eigą, kontrolinius sąrašus ir siuntimo blankus;

Kovos su sukčiavimu strategija

22.  pažymi, kad Institutas parengė 2015–2017 m. kovos su sukčiavimu strategiją, į kurią įtraukta vidaus apklausa darbuotojų žinių apie kovą su sukčiavimu klausimu, informuotumo apie kovą su sukčiavimu lyginamoji analizė ir privalomas Instituto vidaus mokymas kovos su sukčiavimu klausimais, taip pat atliko metinį Instituto valdybos narių interesų konfliktų įvertinimą ir prireikus nustatė bei įgyvendino atitinkamas rizikos mažinimo priemones;

Vidaus auditas

23.  pažymi, kad 2016 m. balandžio mėn. Vidaus audito tarnyba vykdė auditą „Perėjimas prie programos „Horizontas 2020““, kurio metu buvo tikrinamas teisinis perėjimo prie programos „Horizontas 2020“ taisyklių ir reglamentų procesas, taip pat dotacijos pradedančiosioms įmonėms, skirtos dviem 2014 m. įsteigtoms antrojo etapo ŽIB; pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. buvo parengta galutinė audito ataskaita ir trys rekomendacijos, iš kurių nė viena nebuvo itin svarbi; pažymi, kad Institutas pritarė šioms rekomendacijoms ir parengė veiksmų planą, kuris bus įgyvendinamas 2017 m.;

24.  pažymi, kad Instituto valdyba patvirtino Vidaus audito skyriaus (VAS) pasiūlytą 2016 m. metinį audito planą; pažymi, kad 2016 m. VAS atliko tris užduotis, įskaitant informacinių technologijų (IT) auditą, konsultacijas dėl galimo žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmingumo didinimo ir tolesnius veiksmus, susijusius su ankstesnių konsultacijų užduotimis; pažymi, kad 2016 m. VAS pateikė 41-ą naują rekomendaciją, iš kurių 8 buvo įvardytos kaip „labai svarbios“, 11 – „svarbios“ ir 22 – „pageidaujamos“, ir kad Instituto vadovybė pritarė visoms rekomendacijoms, pateiktoms VAS 2016 m. atliekant savo užduotis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

25.  pripažįsta, kad šiuo metu rengiama Instituto informavimo apie pažeidimus politika, kuri, prieš Instituto valdybai ją patvirtinant, bus perduota Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui iš anksto patikrinti; be to, pažymi, kad įgyvendinant būsimą politiką bus nustatytas anoniminio vidaus pranešimų teikimo būdas; prašo Instituto nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šiuo klausimu daromą pažangą;

26.  pripažįsta, kad 2017 m. liepos mėn. Institutas patvirtino naują nepriklausomų išorės ekspertų atrankos politiką, kuria išaiškinamas Reglamento (ES) Nr. 1271/2013(2) 89 straipsnio, susijusio su atrankos šaltiniais ir rekomendacijų nagrinėjimu, įgyvendinimas ir nustatomi interesų konfliktų kriterijai;

27.  pažymi, kad Institutas, įgyvendindamas savo metinę 2018 m. darbo programą, nustatys išsamią ir aktyvią savo ryšių su suinteresuotaisiais subjektais skaidrumo politiką; prašo Instituto nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šiuo klausimu daromą pažangą;

28.  su džiaugsmu pažymi, kad rengiamos vidaus mokymo sesijos, be kita ko, tokiais klausimais kaip etika ir profesinis sąžiningumas, sukčiavimo prevencija ir nustatymas, projektų valdymas, pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai ir programos „Horizontas 2020“ finansų valdymas bei auditas;

29.  apgailestauja, kad Institutas viešai neskelbia savo valdybos posėdžių protokolų; ragina Institutą pakeisti savo politiką šiuo klausimu;

Kitos pastabos

30.  pažymi, kad 2016 m. Audito Rūmai paskelbė dvi su Institutu susijusias specialiąsias ataskaitas: specialiąją ataskaitą Nr. 4/2016 „Europos inovacijos ir technologijos institutas turi keisti savo veiklos būdus ir struktūros elementus, kad pasiektų numatytą poveikį“ (paskelbta 2016 m. balandžio 14 d.) ir specialiąją ataskaitą Nr. 12/2016 „Agentūrų dotacijų naudojimas: ne visuomet tinkamas arba jo veiksmingumas nėra įrodytas“ (paskelbta 2016 m. balandžio 21 d.); su džiaugsmu pažymi, kad imtasi priemonių Audito Rūmų pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti;

31.  pažymi, kad pradinis Komisijos Institutui nustatytas tikslas buvo įgyti finansinį savarankiškumą 2010 m.; be to, pažymi, kad 2011 m. birželio mėn. Institutas tapo iš dalies finansiškai savarankiškas, su sąlyga, kad Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas ir toliau ex ante tvirtins su dotacijomis susijusias operacijas ir 60 000 EUR sumą viršijančius viešuosius pirkimus; pripažįsta, kad Institutas paprašė Komisijos iš naujo pradėti procesą, padėsiantį įgyti visišką finansinį savarankiškumą; be to, pripažįsta, kad 2016 m. gegužės mėn. Komisija nustatė šio proceso veiksmų gaires ir tvarkaraštį ir kad 2016 m. spalio mėn. Institutas pateikė Komisijai užbaigtą savęs vertinimo ataskaitą; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie daromą pažangą;

32.  pažymi, kad Komisija įsteigė bendrą programos „Horizontas 2020“ paramos centrą, kuriuo siekiama užtikrinti šią programą įgyvendinančių įstaigų veiksmų suderinamumą ir kuris aprėpia tokius aspektus kaip teisinės paslaugos, IT priemonės, dotacijų valdymas, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida ir naudojimas; vis dėlto pažymi, kad Institutas neturi tiesioginės prieigos prie šio paramos centro ir kiekvienu konkrečiu atveju turi gauti jį kuruojančio Komisijos Generalinio direktorato pritarimą; pripažįsta, kad šis apribojimas turi neigiamos įtakos Instituto veiklos efektyvumui;

o
o   o

33.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 3 17, p. 205.
(2) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas