Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2176(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0096/2018

Ingivna texter :

A8-0096/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.44

Antagna texter :

P8_TA(2018)0149

Antagna texter
PDF 187kWORD 51k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 (2017/2176(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0096/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 131.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 131.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 (2017/2176(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0096/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 131.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 131.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 (2017/2176(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2016 Europeiska institutet för innovation och teknik måste ändra sitt arbetssätt och delar av sin utformning för att få de förväntade effekterna.

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0096/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat institutet) uppgick institutets slutgiltiga budget för budgetåret 2016 till 293 796 532,54 EUR, vilket innebär en minskning med 4,51 % jämfört med 2015. Unionens totala bidrag till institutets budget för 2016 uppgick till 252 158 953,03 EUR.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om institutets årsredovisning för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2012, 2014 och 2015

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de många olösta frågorna och pågående korrigerande åtgärderna som reaktion på revisionsrättens kommentarer 2012, 2014 och 2015 i samband med framför allt finansieringskrav, förhandskontroll av kostnadsredovisningar, finansiering från offentliga och privata källor, outnyttjade anslag, finansiell autonomi och respekten för principen om sund ekonomisk förvaltning. Parlamentet uppmanar institutet att slutföra de korrigerande åtgärderna så snart som möjligt under 2018.

2.  Europaparlamentet anser att möjligheten att bevilja ansvarsfrihet under de kommande åren kommer att äventyras om man inte vidtar effektiva åtgärder och inte når effektiva resultat utan ytterligare dröjsmål.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet konstaterar utifrån institutets slutliga redovisning att dess budgetövervakningsinsatser under räkenskapsåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 95 %, vilket innebär en kraftig ökning jämfört med föregående år (90,58 % under 2015). Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var hela 99 %, vilket innebär en ökning med 3,41 % jämfört med 2015.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II var hög, 40 % (400 000 EUR), jämfört med 44 % år 2015. Parlamentet noterar att dessa överföringar främst gällde kontrakt för it-tjänster som sträckte sig efter årets slut och för möten för vilka fakturor ännu inte hade kommit.

5.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet beklagar att man utifrån revisionsrättens rapport kan konstatera att institutet hade fyra direktörer från dess grundande 2008 fram till 2014. Sedan augusti 2014 har institutet en tillförordnad direktör och, sedan februari 2013, innehas en annan chefstjänst av en tillförordnad chef. Parlamentet stöder revisionsrättens kommentar om att detta inte bara strider mot tjänsteföreskrifterna, som anger att förordnandetiden får vara högst ett år, utan de täta bytena och långa tillfälliga lösningarna skapar också osäkerhet hos berörda parter och försvagar den strategiska kontinuiteten. Parlamentet tar del av institutets svar om att det inte har möjlighet att kommentera rekryteringsförfarandet för institutets direktör, eftersom detta hanteras av kommissionen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att slutföra detta återstående förfarande. Parlamentet konstaterar att institutet skulle slutföra rekryteringen för andra chefstjänster under 2017.

7.  Europaparlamentet noterar att under 2016 rekryterade institutet 15 anställda och en utstationerad nationell expert, vilket gjorde att det totala antalet anställda uppgick till 59 den 31 december 2016, nio fler än den 31 december 2015, och det fanns sex pågående rekryteringsförfaranden.

8.  Europaparlamentet konstaterar att enligt institutets tjänsteförteckning var 36 tjänster (av 39 som är godkända i unionsbudgeten) tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 39 tjänster den 31 december 2015.

9.  Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att antalet tillsatta tjänster den 31 december 2016 hade en nära nog jämn könsfördelning, med 56 % kvinnor och 44 % män. Parlamentet noterar dock med viss oro att könsfördelningen i ledningen var 36 % kvinnor och 64 % män.

10.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i institutets personalpolitik. Parlamentet betonar att kostnaden för välbefinnande för personalen uppgår till ungefär 226 EUR per anställd, vilket motsvarar 0,5 dagar per anställd. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 11,67 dagar.

11.  Europaparlamentet stöder de kurser och informationsträffar om etik och integritet, inklusive kampen mot trakasserier, som har anordnats för att öka medvetenheten bland personalen. Parlamentet föreslår att man regelbundet anordnar kurser och informationsträffar.

12.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att institutet inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

13.  Europaparlamentet konstaterar att de flesta tjänster tillhör den operativa eller neutrala verksamheten (70 %), medan administrativt stöd och samordnande funktioner motsvarar 30 % av alla tjänster.

Upphandling

14.  Europaparlamentet erfar från institutet att det är strukturellt underbemannat, vilket bekräftas i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2016 om institutet. Parlamentet noterar att det belopp för bidrag som förvaltas per person vid institutet är betydligt högre än för unionens alla övriga forskningsbidragsprogram. Under det sjunde ramprogrammet har det belopp som varje anställd förvaltar legat mellan 12 500 000 och 20 400 000 EUR, medan institutets projektledare förvaltar bidrag på upp till 90 000 000 EUR. Parlamentet noterar att den höga arbetsbelastning och det stora ansvar som detta innebär kan leda till att personalomsättning ökar, vilket påverkar institutets kärnverksamhet.

15.  Europaparlamentet noterar att för 2016 tilldelade man bidrag och undertecknade bidragsöverenskommelser i april samma år. Trots en förbättring 2016 leder sådana förseningar av bidragstilldelningsbeslut och undertecknande till osäkerhet och undergräver partnernas vilja att avsätta resurser och inleda verksamhet i början av året.

16.  Europaparlamentet noterar att i de senaste ansökningsomgångarna för nya kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper), för vilka ämnesområdena fastställdes i institutets strategiska innovationsprogram för åren 2014–2020, var konkurrensen begränsad. Vid ansökningsomgången 2016 för två ytterligare KI-grupper (livsmedel och produktion med mervärde) inkom tre förslag, men det enda förslag som gällde produktion med mervärde blev inte utvalt på grund av otillräcklig kvalitet. Parlamentet noterar att ett utomordentligt partnerskap har inrättats, med undantag för EIT Manufacturing. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att institutet har beslutat om flera åtgärder som ska minska risken för att endast få ett enda förslag inom ett område i framtiden. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om innehållet och effektiviteten i dessa åtgärder. Parlamentet noterar att kommissionsledamoten med ansvar för forskning, vetenskap och innovation 2015 införde begreppet ”öppen innovation” som det viktigaste policykonceptet för utformning av innovationspolitik på unionsnivå. Parlamentet anser inte att det är tydligt vilken roll institutet spelar i detta begrepp, och betonar att begreppet inte utgör en tydlig ram för utformning av en konsekvent och samordnad insats från kommissionens sida, med tanke på antalet strategier och instrument som ingår och antalet generaldirektorat som stöder innovation. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en samordnad och effektiv innovationspolitik, i vilken ansvariga generaldirektorat finjusterar insatserna och instrumenten, och att informera parlamentet om detta arbete. Parlamentet förstår att institutet har i uppdrag att främja samarbete mellan högre utbildning, forskning och innovation. Parlamentet anser att företagen i slutändan kan vara de som gynnas mest genom att de är lagliga ägare till de innovativa produkter som förs ut på marknaden och får den ekonomiska vinsten. Parlamentet betonar att man i denna situation behöver införliva en struktur i samarbetsmodellen där utbetalade medel går tillbaka till institutet.

17.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens rapport visar att upp till 2 200 000 EUR av de upphandlingsförfaranden som KI-gruppernas rättsliga enheter använde ansågs felaktiga under 2016 och visade på stora brister i deras upphandlingsförfaranden.

Huvudresultat

18.  Europaparlamentet välkomnar institutets tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

   Institutets tre första innovationsgrupper (EIT InnoEnergy, EIT Climate-KIC och EIT Digital) färdigutvecklades och bidrar nu med alltfler innovativa produkter, tjänster och utbildade företagsamma talanger från dess utbildningsprogram.
   Institutet blev Europas största innovationsnätverk och ger ett betydelsefullt bidrag till Europas konkurrenskraft, tillväxt och jobbskapande, vilket ger ett mervärde på unionsnivå till det europeiska innovationslandskapet.
   Institutet införde EIT:s regionala innovationssystem som en viktig del av EIT-gruppens utåtriktade åtgärder, vilket finansierades av bidrag som hade öronmärkts för institutet och inkluderade intressenter från ytterligare 16 europeiska länder i framför allt Central- och Östeuropa, som inte tidigare hade deltagit i institutets verksamhet.

Internkontroller

19.  Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrätten konstaterade brister i efterhandskontroller av upphandlingsförfaranden som genomförts av KI-gruppernas rättsliga enheter. Revisionsrätten kom fram till en annan slutsats när det gäller lagligheten och korrektheten i två upphandlingsförfaranden där institutet godkände direkttilldelning eller för lång kontraktsförlängning samt ansåg att de tillhörande transaktionerna var lagliga och korrekta.

20.  Europaparlamentet välkomnar att institutet har upprättat interna kontrollprocesser för att säkerställa en lämplig hantering av de risker som de bakomliggande transaktionerna utgör mot lagligheten och korrektheten, däribland förhandskontroller, specifika förhandsåtgärder för att godkänna transaktioner samt efterhandskontroller.

21.  Europaparlamentet konstaterar att under 2016 registrerades tre undantagsrapporter och tolv fall av bristande efterlevnad, med ett totalt värde på 5 654 245 EUR (jämfört med 7 140 586 EUR 2015). Dock gällde 5 500 000 EUR, motsvarande 99,7 % av det totala värdet, ett enda tillfälle, nämligen den administrativa förseningen av den rättsliga grunden, vilket rättades till 2016. Parlamentet välkomnar att institutet har vidtagit avhjälpande åtgärder för att rätta till de brister i internkontrollen som hade fastställts i de registrerade undantagsrapporterna och fallen av bristande efterlevnad under 2016. Bland annat har institutet infört löpande uppdateringar och förbättringar av sina finansiella flöden, arbetsflöden, kontrollflöden, checklistor och följesedlar.

Strategi för bedrägeribekämpning

22.  Europaparlamentet noterar att institutet har utvecklat en bedrägeribekämpningsstrategi för perioden 2015–2017, som inkluderar en intern undersökning av personalens kunskaper om bedrägeribekämpning, riktmärkning av medvetenheten om bedrägeribekämpning och en obligatorisk internutbildning om bedrägeribekämpning. Dessutom genomfördes en årlig utvärdering av situationer då det kan föreligga intressekonflikter för institutets styrelsemedlemmar och tillhörande åtgärder identifierades och genomfördes vid behov.

Internrevision

23.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionen genomförde en revision i april 2016 om övergången till Horisont 2020, vilket omfattade den rättsliga övergången till de regler och bestämmelser som finns i Horisont 2020 samt startbidrag till de två KI-grupper som registrerades i andra omgången 2014. Parlamentet konstaterar att den slutliga revisionsrapporten lades fram i december 2016 med tre rekommendationer, av vilka inga var kritiska. Institutet hade accepterat rekommendationerna och utarbetat en handlingsplan som skulle genomföras under 2017.

24.  Europaparlamentet konstaterar att institutets verkställande styrelse godkände den årliga revisionsplan för 2016 som internrevisionen hade föreslagit. Internrevisionen genomförde tre uppdrag under 2016: en revision om informationsteknik (IT), ett konsultuppdrag om eventuella effektivitetsvinster inom förvaltningen av mänskliga resurser samt en uppföljning av tidigare konsultuppdrag. Den utfärdade 41 nya rekommendationer under 2016, varav 8 betecknades som ”mycket viktiga”, 11 som ”viktiga” och 22 som ”önskvärda”, och institutets ledning har accepterat alla rekommendationer från internrevisionen för 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

25.  Europaparlamentet välkomnar att institutet håller på att utarbeta en policy angående visselblåsning som kommer att skickas till Europeiska datatillsynsmannen förhandskontroll innan den antas av institutets styrelse. Denna policy kommer dessutom att innehålla kanaler för anonym intern rapportering. Parlamentet begär att institutet rapporterar till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet om framstegen i detta avseende.

26.  Europaparlamentet välkomnar att institutet i juli 2017 antog en ny policy om val av oberoende externa experter för att kunna införa artikel 89 i förordning (EU) nr 1271/2013(2) när det gäller urvalskällor, hantering av rekommendationer och intressekonfliktskriterier.

27.  Europaparlamentet noterar att institutet, som en del av sitt årliga arbetsprogram för 2018, kommer att införa en detaljerad och proaktiv öppenhetspolicy för sina kontakter med intressenter. Parlamentet begär att institutet rapporterar till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet om framstegen i detta avseende.

28.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att man har organiserat internutbildningar om bland annat etik och integritet, förebyggande och upptäckt av bedrägerier, projektledning, nyckelutförandeindikatorer samt ekonomisk förvaltning och revision inom Horisont 2020.

29.  Europaparlamentet beklagar att institutet inte offentliggör protokollen från sina styrelsesammanträden. Parlamentet uppmanar institutet att ändra sin policy i detta avseende.

Övriga kommentarer

30.  Europaparlamentet konstaterar att 2016 upprättade revisionsrätten två särskilda rapporter som berör institutet: Särskild rapport nr 4/2016 Europeiska institutet för innovation och teknik måste ändra sitt arbetssätt och delar av sin utformning för att få de förväntade effekterna, som publicerades den 14 april 2016, och särskild rapport nr 12/2016. Byråernas finansiering med hjälp av bidrag är inte alltid det bästa valet och man har inte kunnat visa att den finansierade verksamheten är ändamålsenlig, som publicerades den 21 april 2016. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att man har vidtagit åtgärder för att genomföra revisionsrättens rekommendationer.

31.  Europaparlamentet noterar att kommissionens ursprungliga mål för när institutet skulle bli ekonomiskt självbestämmande var 2010. Parlamentet noterar dessutom att institutet blev delvis ekonomiskt självbestämmande i juni 2011 på villkor att kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur fortsatte att förhandsgodkänna bidragsrelaterade transaktioner och upphandlingar med ett värde över 60 000 EUR. Parlamentet är medvetet om att institutet uppmanade kommissionen att åter starta processen som leder till fullständigt ekonomiskt självbestämmande. Parlamentet noterar dessutom att kommissionen angav en färdplan och en tidsplan för processen i maj 2016, och att institutet lade fram en fullständig självutvärdering för kommissionen i oktober 2016. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen.

32.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har inrättat ett gemensamt stödcentrum för Horisont 2020 för att uppnå en harmonisering mellan de olika verkställande organ som genomför programmet och som omfattar olika aspekter, såsom juridiska tjänster, it-verktyg, bidragsförvaltning och spridning och utnyttjande av forskningsresultat. Parlamentet noterar dock att institutet inte har direkt tillgång till stödcentrumet utan måste få ett godkännande i varje enskilt fall från det ansvariga generaldirektoratet vid kommissionen. Parlamentet är medvetet om att denna begränsning påverkar effektiviteten i institutets verksamhet.

o
o   o

33.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 84, 17.03.2017, s. 205.
(2) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande