Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2157(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2018

Pateikti tekstai :

A8-0078/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.47

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0152

Priimti tekstai
PDF 165kWORD 46k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
P8_TA(2018)0152A8-0078/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(4), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0078/2018),

1.  patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 156.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 156.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(4), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0078/2018),

1.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 156.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 156.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0078/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinti gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 70 215 156 EUR, t. y. 6,05 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,07 proc. (t. y. 1,16 proc. mažesnis nei 2015 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 97,80 proc. (t. y. padidėjo 1,28 proc.);

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant vykdyti 2016 m. biudžetą, 2014 ir 2015 m. buvo įgyvendintas dviejų dalių biudžeto pertvarkos baigiamasis etapas, turėjęs įtakos 2015 ir 2016 biudžetiniams metams; pažymi, kad naująja struktūra siekiama labiau remti Agentūros veiklos poreikius, atskiriant projektais finansuojamą veiklą ir šiems konkretiems veiksmams skirtą finansavimą (R0 lėšas); ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie praktinį poveikį ir veiksmingumą, pasiektą įgyvendinus naująją biudžeto struktūrą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad iš visos iš 2015 į 2016 m. perkeltos sumos (36 450 711 EUR) 54 proc. buvo panaudoti, 43 proc. liko kaip „atvira suma“ (mokėtina suma, dar nesumokėta), o 2 proc. buvo atšaukti;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos neretai iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, nebūtinai liudija apie netinkamą biudžeto planavimą ir vykdymą ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, visų pirma jeigu Agentūra planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra atliko iš viso 8 perkėlimus tarp biudžeto antraštinių dalių; pripažįsta, kad šie perkėlimai neviršijo 10 proc. biudžeto eilutės, pagal kurią atliekamas perkėlimas, jei perkeliama iš vienos antraštinės dalies į kitą, finansinių metų asignavimų ribos, išskyrus perkėlimus metų pabaigoje, atliktus pagal administracinės valdybos sprendimą, priimtą pagal rašytinę procedūrą Nr. 11/2016 dėl biudžeto perkėlimų iš vienos antraštinės dalies į kitą viršijant 10 proc. ribą;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

6.  pažymi, kad Agentūra pradėjo 66 viešųjų pirkimų procedūras, iš kurių 5 buvo specialios derybos, o likusi 61 – atviros ir mažos vertės derybos;

7.  pripažįsta, remdamasis Agentūros pateikta informacija, kad 2016 m. Agentūros patvirtintame etatų plane buvo 202 pareigybės; pažymi, kad Agentūra atsižvelgė į tikslą sumažinti pareigybių skaičių iki 198 (šio tikslo siekiama nuo 2017 m. sausio 1 d.); atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į šį tikslą užimamų pareigybių procentinė dalis buvo 98,48 proc.;

8.  atkreipia dėmesį į Agentūros trečiosios etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 21,80 % darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 70,93 % vykdo operacinę veiklą ir 7,26 % – neutralaus tipo užduotis; pažymi, kad penkios pareigybės, numatytos 2015 m. personalo plane, buvo panaikintos 2016 m. įgyvendinant pirmąjį darbuotojų mažinimo 5 % etapą remiantis Komisijos komunikatu dėl decentralizuotų agentūrų išteklių programavimo ir taip statutinių pareigybių skaičių sumažinant nuo 207 iki 202, ir pažymi, kad Agentūra įgyvendino savo 2016 m. darbo programą turėdama tik 198 pareigybes, nes keturios pareigybės buvo paliktos neužimtos dėl 2017 m. numatyto mažinimo; pažymi, kad bendras darbuotojų skaičius išliko toks (246); palankiai vertina tai, kad 2017 m. numatyta 14 papildomų statutinių pareigybių, susijusių su bendradarbiavimu vykdant pakrančių apsaugos funkcijas;

9.  apgailestauja, kad Agentūros valdyboje yra didelė lyčių nelygybė: 19 proc. narių yra moterys ir 80 proc. narių yra vyrai, taigi, palyginti su praėjusiais metais, padėtis nepagerėjo; vis dėlto pripažįsta, remdamasis Agentūros pateikta informacija, kad tų narių skyrimas nepriklauso Agentūros kompetencijai ir kad Agentūros vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyros santykis yra 50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų;

10.  akcentuoja, kad į Agentūros darbuotojų politiką turėtų būti įtraukta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; ragina Agentūrą pateikti tikslesnį palyginti didelės sumos (7 841,70 EUR) vienam darbuotojui, 2016 m. skirtos gerovės užtikrinimo veiklai finansuoti, paskirstymą; pažymi, kad vidutinė darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 5,9 dienos;

11.  palankiai vertina tai, kad Agentūra yra nustačiusi bendrą įgyvendinimo taisyklę dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos; ragina Agentūrą remti mokymų ir informavimo sesijų organizavimą siekiant padidinti darbuotojų informuotumą;

12.  džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, nebuvo pradėta jokių civilinių procesų ir nebuvo pranešta apie jokius atvejus, susijusius su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu iš darbo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

13.  palankiai vertina tai, kad Agentūra savo svetainėje viešai paskelbė savo administracinės valdybos narių pasirašytas įsipareigojimų ir konfidencialumo deklaracijas ir jų gyvenimo aprašymus;

14.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūros administracinė valdyba 2015 m. priėmė sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategiją ir kad 2016 m. buvo įgyvendinta keletas konkrečių veiksmų, įskaitant etikos ir sąžiningumo mokymo kursus;

15.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. Agentūra nebuvo patekusi į jokį interesų konfliktą;

16.  palankiai vertina tai, kad Agentūra priėmė informatorių politiką, kurią įgyvendinant darbuotojams teikiama visa svarbi informacija apie informavimą apie pažeidimą ir užtikrinama, kad apie didelius pažeidimus ar problemas sąžiningai pranešantiems darbuotojams būtų suteikta teisė į konfidencialumą; su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. nepranešta apie nė vieną atvejį;

17.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant paramą ir patarimus, kurių jiems reikia;

Pagrindiniai pasiekimai

18.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Agentūros nurodytus pasiekimus, būtent:

   Agentūra įgyvendino naują vizitų į valstybes nares rengimo metodą ir pagal bandomąjį projektą į horizontaliąją analizę, susijusią su vizitų į valstybes nares ciklais, įtraukė išlaidų veiksmingumo vertinimą;
   pagal Koperniko jūrų stebėjimo projektą pradėjo veikti pirmosios eksploatavimo tarnybos, pažymėdamos sąveikos, kuria ateityje bus remiami ir skatinami Agentūros Žemės stebėjimo produktai ir paslaugos, pradžią;
   Agentūra parengė specialią savanorišką priemonę valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama įgyvendinti Sąjungos teisės aktus ir standartus, kuriais siekiama mažinti su laivyba susijusią riziką aplinkai, ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, remti; (Sieros direktyva(2) ir Uostų atliekų priėmimo įrenginių direktyva(3));

19.  apgailestauja, jog Agentūra nenaudoja poveikio ir rezultatų rodiklių, kad galėtų dar labiau pagerinti pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių naudojimą; tačiau pažymi, kad Agentūros bendrajame programavimo dokumente aiškiai nurodytas kiekvienos veiklos poveikis ir rezultatas, kurių tikimasi;

Vidaus auditas

20.  pripažįsta, kad 2016 m. Agentūros audito institucijos nepaskelbė jokių itin svarbių audito rekomendacijų ar pastabų, dėl kurių metiniame patikinimo pareiškime būtų galima daryti išlygą; su pasitenkinimu pažymi, kad visos rekomendacijos ir pastabos, pateiktos atlikus įvairius auditus iki 2016 m., buvo įgyvendintos 2016 m. gruodžio 31 d.;

21.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba (VAT) Europos jūrų saugumo agentūroje atliko projektais finansuojamų veiksmų auditą ir padarė išvadą, kad apskritai Agentūros projektais finansuojamų veiksmų valdymo ir kontrolės sistemos yra tinkamai parengtos ir veiksmingai ir efektyviai įgyvendinamos; vis dėlto atkreipia dėmesį, kad VAT nustatė tobulintinas sritis, susijusias su galimybe susipažinti su valdymo informacija apie projektais finansuojamiems veiksmams skirtų išteklių planavimą ir naudojimą; pažymi, kad 2017 m. sausio 30 d. VAT paskelbė tris rekomendacijas, iš kurių vienai Agentūra pritarė; ragina Agentūrą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas;

22.  palankiai vertina tai, kad Agentūra parengė tolesnes priemones, susijusias su VAT ir Audito Rūmų rekomendacijomis, ir kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo įgyvendintos visos audito metu pateiktos rekomendacijos ir pastabos;

Vidaus kontrolė

23.  pažymi, kad Agentūra, siekdama užtikrinti, kad jos veikla būtų kontroliuojama, ir pagrįstai patikinti, kad jos tikslų įgyvendinimas valdomas, parengė ir įgyvendino nemažai vidaus priemonių; pažymi, kad Agentūra įgyvendino visą vidaus kontrolės standartų, grindžiamų lygiaverčiais Komisijos nustatytais standartais, rinkinį ir laikėsi administracinės valdybos priimtų būtinųjų reikalavimų; pažymi, kad pagrindiniai 2016 m. pokyčiai buvo susiję su sukčiavimo prevencija ir nustatymu ir dokumentų tvarkymu;

24.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, 2014 m. Agentūra sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią šešerių metų laikotarpiui buvo numatyta skirti 3 500 000 EUR su IT susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti; pažymi, kad Agentūra nepakankamai įvertino poreikius ir tikėtiną sutarties vertę, todėl 2016 m. pabaigoje buvo panaudota 80 proc. pagal sutartį skirtų lėšų; apgailestauja, kad naują viešųjų pirkimų procedūrą reikėjo pradėti ketveriais metais anksčiau, nei tikėtasi, todėl buvo patirta papildomų administracinių išlaidų; atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą, pripažįsta, kad nustatyti su šia sutartimi susijusius poreikius buvo itin sudėtinga, nes vykdant viešųjų pirkimų procedūrą vis dar vyko derybos dėl Koperniko įgaliojimo susitarimo ir – o tai yra dar svarbiau – buvo neaišku, ar ir kiek su IT susijusios išlaidos bus tinkamos finansuoti pagal šį susitarimą;

25.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, 2016 m. Agentūra sudarė septynias preliminariąsias sutartis dėl reagavimo į taršą naftos produktais sistemų įsigijimo; pažymi, jog viešųjų pirkimų procedūra buvo pradėta darant prielaidą, kad bendra septynių preliminariųjų sutarčių vertė bus 7 000 000 EUR; apgailestauja, kad darant šią prielaidą Agentūros poreikiai buvo nepakankamai įvertinti, ir nurodo, kad buvo pasirašytos septynios preliminariosios sutartys (kiekviena – 7 000 000 EUR vertės), taigi bendra sutarčių vertė siekė 49 000 000 EUR; atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą, pripažįsta, kad nuo tada, kai pirmą kartą buvo įvertinti poreikiai, iki faktinės konkurso paskelbimo pradžios numatyti poreikiai pasikeitė;

Veikla

26.  pažymi, kad 2016 m. buvo toliau bendradarbiaujama su dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis ir Sąjungos institucijomis, taip pat buvo teikiamos paslaugos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (Frontex) (sienų kontrolė), Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai (EŽKA) (žvejybos stebėjimas), Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) (muitinių ir neteisėta tarpvalstybinė veikla), Jūrų analizės ir operacijų centrui kovai su prekyba narkotikais (MAOC-N) (teisėsauga ir kova su narkotikais) ir Europos Sąjungos vadovaujamoms karinio laivyno pajėgoms (EUNAVFOR) (kova su piratavimu ir neteisėtu žmonių gabenimu);

27.  pažymi, kad teisėkūros pasiūlymas peržiūrėti Agentūros steigimo reglamentą siekiant skatinti Europos lygmens bendradarbiavimą vykdant pakrančių apsaugos funkcijas turėjo didelį poveikį 2016 m. vykdytai Agentūros daugiamečio programavimo veiklai; be to, pažymi, kad Parlamentas finansavo bandomąjį projektą, kuriuo 2016 ir 2017 m. siekta išnagrinėti ir toliau plėtoti Agentūros, Frontex ir EŽKA tarpusavio sąveiką ir stiprinti bendradarbiavimą vykdant pakrančių apsaugos funkcijas; palankiai vertina teisėkūros procedūros išvadą ir 2016 m. pabaigoje keičiančio akto priėmimą(4);

28.  dar kartą primena, kad Agentūros užduotys gali būti efektyviau vykdomos Europos, o ne nacionaliniu lygmeniu, toks požiūris tinka ir kalbant apie Agentūros indėlį užtikrinant jūrų saugumą ir taršos iš laivų, naftos ir dujų gavybos jūroje įrenginių Europoje prevenciją; palankiai vertina tai, kad Agentūra ieško sąveikos su kitomis Sąjungos agentūromis veiksmų srityje, siekdama didesnio veiksmingumo ir efektyvumo bei mažesnių išlaidų; palankiai vertina ir skatina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis siekiant paremti ES migracijos darbotvarkę, pvz., tai, kad Agentūra teikia vis daugiau paslaugų agentūrai Frontex pagal 2016 m. sudarytą atnaujintą trejų metų susitarimą dėl paslaugų lygio; taip pat pažymi, kad Agentūra užbaigė paslaugų, susijusių su nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemomis (RPAS) jūroms stebėti, viešuosius pirkimus; ragina Agentūrą kovojant su pabėgėlių krize bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, taip pat ir vykdant lemiamos svarbos veiklą už jos pradinių įgaliojimų ribų, kaip antai dalijantis praktine patirtimi, teikiant operatyvinę paramą ir darbuotojus siekiant padėti kovoti su pabėgėlių krize;

o
o   o

29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(5) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 3 17, p. 82.
(2) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (OL L 132, 2016 5 21, p. 58).
(3) 2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/2087, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedas (OL L 302, 2015 11 19, p. 99).
(4) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1625, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (OL L 251, 2016 9 16, p. 77).
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 1 d.Teisinis pranešimas