Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2161(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0114/2018

Předložené texty :

A8-0114/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.48
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0153

Přijaté texty
PDF 502kWORD 49k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016 (2017/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 160.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 160.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 (2017/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 160.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 160.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016 (2017/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 činil 11 033 974,16 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 9,64 %;

C.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016 činil 10 120 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 10,53 %;

D.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za roky 2013, 2014 a 2015

1.  se znepokojením konstatuje, že:

   agentura do své výroční zprávy za rok 2016 nezahrnula kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě a vyzývá agenturu, aby tuto kapitolu zahrnula do své výroční zprávy o činnosti za rok 2017;
   situace se nezměnila a platby od řecké vlády jsou nadále uskutečňovány se značným zpožděním, v důsledku čehož se zpožďují i platby pronajímatelům nemovitostí využívaných v Aténách a Heraklionu; uznává, že agentura vyvinula značné úsilí o udržení kontaktů s řeckou vládou s cílem situaci změnit; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji situace informovala;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla vysoká míra plnění rozpočtu ve výši 98,47 %, čímž oproti roku 2015 došlo ke snížení o 1,53 %, a míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89,18 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 3,71 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že prostředky přenesené z prostředků na závazky pro hlavu II (správní výdaje) činily 300 000 EUR (25 %), zatímco v roce 2015 činily 150 000 EUR (22 %), tedy o 150 000 EUR více; poznamenává, že tyto přenesené prostředky, vydané ke konci rozpočtového roku, primárně souvisely s investicemi do informačních technologií (IT) a provozem služebního vozu, pouze pro služební účely;

4.  konstatuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Zaměstnanecká politika

5.  na základě plánu pracovních míst podotýká, že ke dni 31. prosince 2016 bylo obsazeno 43 pracovních míst (z celkem 48 pracovních míst schválených v rozpočtu Unie) oproti 45 pracovním místům v roce 2015;

6.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2016 činil poměr mezi muži a ženami v řadách zaměstnanců 42,1 % žen vůči 57,9 % mužů; konstatuje, že všechny tři pozice vrcholného vedení byly obsazeny muži; bere nicméně na vědomí, že poměr mezi ženami a muži ve vrcholném vedení se změnil na konci roku 2017, kdy byly dvě ze tří pozic vedoucích oddělení obsazeny ženami;

7.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2016 agentura přesunula osm dalších zaměstnanců do Atén, čímž se počet zaměstnanců v Heraklionu snížil na 14; z odpovědi agentury bere na vědomí, že předpokládaný celkový počet zaměstnanců v Heraklionu by měl na konci roku 2017 činit osm; zdůrazňuje skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora z roku 2013 je pravděpodobné, že by bylo možné ještě více snížit náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci na jednom místě; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o možných opatřeních ke zlepšení situace;

8.  poznamenává, že agentura má potíže s náborem, oslovováním a udržením příslušně kvalifikovaných zaměstnanců, zejména kvůli typu nabízených pracovních míst (pozice smluvních zaměstnanců) a nízkému faktoru koeficientu uplatňovanému na platy zaměstnanců agentury v Řecku; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o všech opatřeních přijatých ke zmírnění těchto potíží;

9.  konstatuje, že zaměstnanci agentury měli v roce 2016 v průměru šest pracovních dní volno z důvodu nemoci; podotýká, že počet dní strávených činnostmi pro dobré životní podmínky činil v roce 2016 dva dny na zaměstnance;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura zřídila síť důvěrných poradců pro prevenci a mediaci konfliktů souvisejících s prací; bere na vědomí, že agentura zorganizovala interní odbornou přípravu a činnosti ke zvyšování povědomí;

11.  konstatuje, že agentura zavedla politiku na ochranu důstojnosti osob a prevenci psychického a sexuálního obtěžování a poskytuje pravidelnou odbornou přípravu v oblasti prevence obtěžování;

12.  poznamenává, že agentura využívá oficiální vozy, ale nedovoluje jejich použití k soukromým účelům;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  se znepokojením konstatuje, že na webové stránce agentury jsou k dispozici životopisy pouze předsedy správní rady a výkonného ředitele; s uspokojením konstatuje, že byla zveřejněna prohlášení o zájmech členů správní rady, výkonného ředitele a stálé skupiny zúčastněných stran;

14.  konstatuje, že se mezi decentralizovanými agenturami Unie diskutuje o politice v oblasti whistleblowingu a v roce 2018 budou přijaty společná politika a pokyny; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provádění této politiky;

15.  poukazuje na to, že agentura dosud nepředložila žádnou konkrétní iniciativu ke zlepšení transparentnosti, pokud jde o její kontakty s lobbisty a zúčastněnými stranami; vyzývá agenturu, aby neprodleně přijala proaktivní politiku v oblasti transparentnosti lobbingu a aby o všech přijatých opatřeních k řešení tohoto problému informovala orgán příslušný k udělení absolutoria; konstatuje, že z odpovědi agentury vyplývá, že se právě vypracovává politika týkající se této záležitosti;

16.  konstatuje, že agentura zveřejňuje zápisy z jednání své správní rady, jakmile jsou schváleny;

17.  bere na vědomí, že agentura v roce 2016 neobdržela žádnou žádost o přístup k dokumentům;

Hlavní úspěchy

18.  vítá tři hlavní úspěchy, jichž agentura v roce 2016 dosáhla, a to zejména:

   úspěšné dokončení celoevropského cvičení;
   její příspěvek skupině pro spolupráci a proaktivnímu sekretariátu směrnice o bezpečnosti sítí a informací;
   používání nástrojů ke zvýšení povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti, mezi něž patří Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti a výzva v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Interní audit

19.  poznamenává, že agentura neobdržela od útvaru interního auditu (IAS) Komise v roce 2016 žádné otevřené doporučení; konstatuje, že Útvar interního auditu v září 2016 provedl posouzení rizik agentury, z něhož vyplynula další tři témata pro audit: zapojení zúčastněných stran do problematiky výstupů, lidské zdroje a IT; bere na vědomí, že agentura podnikne bezprostřední kroky v otázce vybudování systému řízení kvality, jakož i provádění jeho zásady řízení rizik; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provádění těchto činností;

Vnitřní kontrola

20.  bere na vědomí informaci od agentury, že výsledkem rozsáhlých kontrol ex post v rozpočtovém roce 2015, prováděných v souladu s interním kontrolním standardem č. 8 „Procesy a postupy“, byla řada doporučení, jež byla bez výjimky vydána v roce 2016; uznává, že zkontrolováno bylo 267 finančních transakcí, což představuje 76,43 % rozpočtu agentury na rok 2015, a výsledkem bylo vydání jednoho doporučení týkajícího se zpoždění plateb; uznává, že v důsledku zpoždění nevznikl žádný úrok ke splacení; s uspokojením konstatuje, že se agentura intenzivně zaměřila na ověření výsledků před zahájením transakcí (ověření ex ante), aby bylo možné dosáhnout co nejlepší kontroly;

Ostatní připomínky

21.  poznamenává, že podle zprávy Účetního dvora dospělo externí hodnocení z roku 2015, doručené v květnu 2016, k závěru, že práce a výstupy agentury byly odrazem potřeby bezpečnosti informací na síti v celé Unii a členských státech a že agentura účinně naplňuje očekávání svých zúčastněných stran; konstatuje však, že je třeba zlepšit komunikaci mezi agenturou a jejími zúčastněnými stranami, které se domnívají, že její mandát a dosah jsou omezené; z odpovědi agentury bere na vědomí, že správní rada diskutuje o budoucnosti agentury a o nejlepším způsobu, jak komunikovat se zúčastněnými stranami agentury, jakož i o způsobu, jak zvýšit dosah agentury v rámci dostupných lidských a finančních zdrojů; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých za účelem zlepšení situace;

22.  vítá skutečnost, že agentura začala v průběhu roku 2016 zavádět systém řízení kvality; poznamenává, že příručka pro řízení kvality, jakož i standardní provozní postupy a pracovní pokyny byly navrženy podle norem ISO 9001; s uspokojením konstatuje, že všechny tyto dokumenty jsou ve fázi přezkumu ze strany vedení a budou provedeny v roce 2017; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dosaženém pokroku;

23.  vítá skutečnost, že agentura za účelem zajištění nákladově efektivního pracovního prostředí šetrného k životnímu prostředí recykluje papír, sklo a plasty, zaměstnance vybízí k tomu, aby netiskli zbytečně, a zavedla elektronický systém pro řízení pracovních toků, který významně snížil využívání fyzických složek;

24.  vítá skutečnost, že agentura za účelem snížení nebo kompenzace emisí CO2 podpořila využívání elektronických komunikačních prostředků jakožto alternativy k fyzické přepravě a v roce 2017 poprvé využila „nástroje přepravního protokolu pro skleníkové plyny“ s cílem shromáždit statistické údaje o služebních cestách podniknutých zaměstnanci agentury;

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 7.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění