Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2161(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0114/2018

Esitatud tekstid :

A8-0114/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.48
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0153

Vastuvõetud tekstid
PDF 146kWORD 54k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0114/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 160.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 160.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0114/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 160.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 160.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0114/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 11 033 974,16 eurot, mis kujutab endast 2015. aastaga võrreldes 9,64 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et liidu rahaline toetus ameti eelarvesse oli 2016. aastal 10 120 000 eurot, mis on 10,53 % rohkem kui 2015. aastal;

D.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Järelmeetmed 2013., 2014. ja 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele

1.  märgib murega, et:

   amet ei lisanud oma 2016. aasta aruandesse läbipaistvust, aruandekohustust ja usaldusväärsust käsitlevat peatükki ning palub ametil lisada sellise peatüki 2017. aasta tegevusaruandesse;
   Kreeka valitsus teeb makseid ikka veel märkimisväärse viivitusega, mis omakorda põhjustab viivitusi maksete tegemisel omanikele Ateenas ja Irákleios; tunnistades, et amet on teinud suuri pingutusi Kreeka valitsusega kontakti hoidmiseks, et olukorda muuta, palub, et amet hoiaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kursis olukorra arenguga;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et eelarveaastal 2016 eelarve jälgimiseks rakendatud meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge – 98,47 %, mis on 2015. aasta määrast 1,53 % võrra madalam, ning et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,18 %, mis on 2015. aasta määrast 3,71 % võrra madalam;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr II jaotises (halduskulud) oli 300 000 eurot (25 %), võrrelduna 150 000 euroga (22 %) 2015. aastal, st 150 000 eurot rohkem; märgib, et need ülekandmised olid peamiselt seotud IT-investeeringutega ja üksnes ametlikuks kasutamiseks mõeldud ametiauto soetamisega aasta lõpus;

4.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi viidata probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ameti poolt ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Personalipoliitika

5.  võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 43 ametikohta liidu eelarvega lubatud kokku 48 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 45 ametikohta);

6.  märgib, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli sooline osakaal 42,1 % naisi ja 57,9 % mehi; märgib, et kõigil kolmel kõrgema juhtkonna ametikohal olid mehed; märgib siiski, et 2017. aasta lõpus toimus kõrgemas juhtkonnas soolise tasakaalu muutus, nii et kaks kolmest osakonnajuhatajast olid naised;

7.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2016. aastal viis amet veel kaheksa töötajat üle Ateenasse, vähendades Irákleios asuvate töötajate arvu 14ni; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks on Irákleio kontoris kava kohaselt kokku kaheksa töötajat; rõhutab tõsiasja, et kontrollikoja 2013. aasta aruande kohaselt oleks kulusid tõenäoliselt võimalik veelgi kärpida, kui kõik töötajad oleksid koondatud ühte asukohta; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võimalikest meetmetest olukorra parandamiseks;

8.  märgib, et ametil on raskusi sobivalt kvalifitseeritud töötajate töölevõtmise, ligimeelitamise ja ametikohal hoidmisega, mille peamised põhjused on pakutavate ametikohtade liigid (lepinguliste töötajate kohad) ja Kreekas ameti töötajate palkadele kohaldatav madal koefitsient; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõigist nende raskuste leevendamiseks võetud meetmetest;

9.  märgib, et ameti töötajad olid 2016. aastal haiguspuhkusel keskmiselt kuus tööpäeva; märgib, et heaolu suurendavatest meetmetest võttis iga töötajata 2016. aastal osa kaks päeva;

10.  märgib rahuloluga, et amet on tööalaste konfliktide ennetamiseks ja vahendamiseks loonud konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku; märgib, et amet on korraldanud asutusesiseseid koolitusi ja teadlikkuse tõstmise üritusi;

11.  märgib, et amet on kehtestanud inimväärikuse kaitse ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmise poliitika ning pakub korrapäraselt ahistamise ärahoidmise alast koolitust;

12.  märgib, et amet kasutab ametisõidukeid, kuid ei luba nendega teha erasõite;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

13.  märgib murega, et ameti veebilehel on kättesaadavad üksnes haldusnõukogu esimehe ja tegevdirektori elulookirjeldused; märgib rahuloluga, et haldusnõukogu liikmete, tegevdirektori ja alalise sidusrühma liikmete huvide deklaratsioonid on avaldatud;

14.  märgib, et liidu detsentraliseeritud ametite vahel on arutatud rikkumisest teatamise poliitikat ning et 2018. aastal võetakse vastu ühine poliitika ja suunised; palub, et amet hoiaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kursis selle poliitika elluviimisega;

15.  juhib tähelepanu sellele, et amet ei ole veel teinud konkreetseid algatusi, et muuta oma kontaktid lobistide ja sidusrühmadega läbipaistvamaks; palub ametil kehtestada viivitamata ennetava lobitegevuse läbipaistvuse poliitika ning teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle probleemi lahendamiseks võetud meetmetest; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et koostamisel on poliitikapõhimõtted selle küsimuse lahendamiseks;

16.  märgib, et amet avalikustab oma haldusnõukogu koosolekute protokollid kohe, kui need on heaks kiidetud;

17.  märgib, et 2016. aastal ei saanud amet ühtegi dokumentidele juurdepääsu taotlust;

Peamised saavutused

18.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

   üleeuroopalise õppuse edukas lõpuleviimine;
   panus koostöörühma ning võrgu- ja infoturbe direktiivi ennetav sekretariaat;
   selliste vahendite kasutamine üldsuse küberturvalisuse alase teadlikkuse suurendamiseks, nagu Euroopa küberturvalisuse kuu ja võistlus Cyber Security Challenge;

Siseaudit

19.  märgib, et ametil ei olnud 2016. aastal ühtegi komisjoni siseauditi talituse (IAS) antud täitmata soovitust; märgib, et 2016. aasta septembris viis siseauditi talitus läbi ameti riskianalüüsi, mis tõi esile järgmised kolm teemat, mida auditeerida: sidusrühmade osalemine tulemustes, inimressursid ja IT; märgib, et amet võtab koheselt meetmeid seoses kvaliteedijuhtimise süsteemi loomisega ning riskijuhtimispoliitika elluviimisega; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuste meetmete rakendamisest aru;

Sisekontroll

20.  märgib ameti andmetele toetudes, et sisekontrollistandardi nr 8 („Protsessid ja menetlused“) kohaselt korraldatud eelarveaasta 2015 ulatusliku järelkontrolli tulemusena anti mitmeid soovitusi ja 2016. aastal tegeleti nende kõigi täitmisega; märgib, et kontrolliti 267 finantstehingut, mis moodustasid 76,43 % ameti 2015. aasta eelarvest, ja selle tulemusena anti üks soovitus, mis puudutas maksetega viivitamist; märgib, et intressi ei tulnud viivituse tõttu maksta; märgib rahuloluga, et amet on keskendunud intensiivselt tulemuste kontrollimisele enne tehingute algatamist (eelkontroll), et saavutada võimalikult hea kontroll;

Muud kommentaarid

21.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt jõuti 2016. aasta mais esitatud 2015. aasta välishindamise aruandes järeldusele, et ameti tegevus ja väljundid vastavad võrgu- ja infoturbe vajadustele liidus ja liikmesriikides ning et amet täidab tulemuslikult sidusrühmade ootusi; märgib siiski, et ameti ja tema sidusrühmade vahelist teabevahetust tuleb parandada, sest sidusrühmade arvates on ameti mandaat ja ulatus liiga piiratud; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et ameti haldusnõukogu arutleb ameti tuleviku ja parima viisi üle, kuidas suhelda sidusrühmadega ja jõuda paremini avalikkuseni olemasolevaid inim- ja finantsressursse kasutades; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile olukorra parandamiseks võetud meetmetest;

22.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et amet hakkas 2016. aastal juurutama kvaliteedijuhtimise süsteemi; märgib, et kvaliteedijuhtimise käsiraamat ning standardne töökord ja tööjuhised koostati ISO 9001 standardite alusel; märgib rahuloluga, et kõik need dokumendid on juhtkonnapoolse läbivaatamise etapis ja rakendatakse 2017. aastal; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tehtud edusammudest aru;

23.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et selleks, et tagada kulutõhus ja keskkonnasõbralik töökeskkond, on amet võtnud ringlusse paberi, klaasi ja plasti, ergutab töötajaid vältima dokumentide printimist ning on viinud sisse sisemiste töövoogude elektroonilise süsteemi, mis on märkimisväärselt vähendanud füüsiliste toimikute kasutamist;

24.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et CO2‑heite vähendamiseks või kompenseerimiseks on amet ergutanud elektrooniliste sidevahendite kasutamist alternatiivina füüsilisele reisimisele ning võttis 2017. aastal esmakordselt kasutusele kasvuhoonegaaside protokolli transpordialase vahendi, et koguda statistilisi andmeid ameti töötajate ärireiside kohta;

o
o   o

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta(2).

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 7.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 1. juuli 2019Õigusalane teave