Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2161(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0114/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0114/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.48
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0153

Hyväksytyt tekstit
PDF 175kWORD 44k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2161(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2018),

1.  myöntää Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 160.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 160.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2161(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2018),

1.  hyväksyy Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 160.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 160.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2161(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 11 033 974,16 euroa, mikä merkitsee 9,64 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna;

C.  toteaa, että unionin rahoitusosuus viraston talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 oli 10 120 000 euroa, mikä merkitsee 10,53 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna;

D.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuosia 2013, 2014 ja 2015 koskevien vastuuvapausmenettelyjen seuranta

1.  panee huolestuneena merkille, että

   virasto ei ole sisällyttänyt vuosikertomukseensa 2016 avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevaa lukua ja kehottaa virastoa sisällyttämään tällaisen luvun vuoden 2017 toimintakertomukseen;
   Kreikan hallitus suorittaa maksut edelleen erittäin myöhässä, mikä puolestaan viivästyttää maksuja Ateenan ja Heraklionin vuokranantajille; arvostaa viraston merkittävää yhteydenpitoa Kreikan hallituksen kanssa tilanteen muuttamiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tilanteen kehittymisestä;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkeat 98,47 prosenttia, mikä merkitsee 1,53 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna, ja että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,18 prosenttia, mikä merkitsee 3,71 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastossa 2 (hallintomenot) siirrettiin sidottuja määrärahoja 300 000 euroa (25 prosenttia) eli 150 000 euroa enemmän kuin vuonna 2015, jolloin niitä siirrettiin 150 000 euroa (22 prosenttia); toteaa siirtojen liittyneen lähinnä vuoden lopussa tehtyihin investointeihin, jotka koskivat tietotekniikkaa ja yksinomaan virkakäyttöön tarkoitettua virka-autoa;

4.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Henkilöstöpolitiikka

5.  panee henkilöstötaulukosta merkille, että 43 tointa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 48 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 45 vuonna 2015;

6.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2016 täytettyinä olleita toimia koskeva sukupuolijakauma oli 42,1 prosenttia naisia ja 57,9 prosenttia miehiä; toteaa, että kaikkia kolmea ylimmän johdon virkaa hoitivat miehet; panee kuitenkin merkille, että ylimmässä johdossa sukupuolten tasapaino muuttui vuoden 2017 loppuun mennessä siten, että kahta kolmesta yksikönpäällikön toimesta hoiti nainen;

7.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuonna 2016 virasto siirsi vielä kahdeksan työntekijää Ateenaan, minkä vuoksi Heraklionissa olevan henkilöstön määrä väheni neljääntoista; panee merkille viraston vastauksesta, että Heraklionissa arvellaan olevan vuoden 2017 loppuun mennessä kaikkiaan kahdeksan työntekijää; korostaa, että kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa vuodelta 2013 painotettiin, on todennäköistä, että kuluja voitaisiin vielä vähentää, jos koko henkilöstö sijoitettaisiin yhteen paikkaan; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisista toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi;

8.  panee merkille, että virastolla on vaikeuksia ottaa palvelukseen, houkutella ja saada jäämään riittävän ammattitaitoista henkilöstöä, mikä johtuu pääasiassa tarjottavien tehtävien luonteesta (sopimussuhteiset toimet) ja viraston työntekijöiden palkkoihin Kreikassa sovellettavasta alhaisesta kertoimesta; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikista toimenpiteistä näiden vaikeuksien lieventämiseksi;

9.  toteaa, että keskimäärin jokainen viraston henkilöstön jäsen oli sairauslomalla kuusi päivää vuonna 2016; toteaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin vuonna 2016 kaksi päivää henkilöstön jäsentä kohti;

10.  pitää myönteisenä, että virasto on perustanut uskottujen neuvonantajien verkoston työhön liittyvien kiistojen ehkäisemiseksi ja sovittelemiseksi; panee merkille, että virasto on järjestänyt sisäistä koulutusta ja tiedotustoimintaa;

11.  panee merkille, että virasto on ottanut käyttöön toimintaperiaatteet työntekijöiden ihmisarvon suojelemiseksi ja työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja järjestää säännöllisesti koulutusta häirinnän ehkäisemiseksi;

12.  panee merkille, että virasto käyttää virka-autoja mutta ei salli niiden yksityiskäyttöä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

13.  panee huolestuneena merkille, että ainoastaan johtokunnan puheenjohtajan ja pääjohtajan ansioluettelot ovat saatavilla viraston verkkosivustolla; panee tyytyväisenä merkille, että johtokunnan jäsenten, pääjohtajan ja pysyvän sidosryhmän sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on julkistettu;

14.  toteaa, että unionin erillisvirastot käyvät keskenään keskusteluja väärinkäytösten paljastamista koskevista toimintaperiaatteista ja että yhteiset toimintaperiaatteet ja ohjeet hyväksytään vuonna 2018; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta;

15.  huomauttaa, että virasto ei ole vielä käynnistänyt minkäänlaisia erityisiä aloitteita, joilla parannettaisiin edunvalvonta- ja sidosryhmäyhteyksien avoimuutta; kehottaa virastoa toteuttamaan viipymättä edunvalvonnan avoimuutta koskevaa ennakoivaa politiikkaa ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikista toteutetuista toimenpiteistä tämän kysymyksen ratkaisemiseksi; panee viraston vastauksesta merkille, että se laatii parhaillaan toimintaperiaatteita tämän kysymyksen käsittelemiseksi;

16.  panee merkille, että virasto julkistaa johtokuntansa kokouspöytäkirjat heti niiden hyväksymisen jälkeen;

17.  panee merkille, että virasto ei saanut vuonna 2016 pyyntöjä asiakirjoihin tutustumisesta;

Tärkeimmät saavutukset

18.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka olivat seuraavat:

   yleiseurooppalaisen harjoituksen onnistunut järjestäminen;
   yhteistyöryhmää koskeva panos ja ennakoiva sihteeristö verkko-ja tietoturvadirektiiviä varten;
   erilaisten välineiden käyttö yleisön valistamiseksi kyberturvallisuudesta, kuten Euroopan kyberturvallisuuskuukausi ja Euroopan kyberturvallisuushaaste;

Sisäinen tarkastus

19.  panee merkille, että virastolla ei ollut vuonna 2016 avoimena komission sisäisen tarkastuksen esittämiä suosituksia; panee merkille, että komission sisäinen tarkastus toimitti syyskuussa 2016 virastoa koskevan riskinarvioinnin, jossa tuli ilmi kolme tarkastuksen kohdetta: sidosryhmien osallistuminen suoritteisiin, henkilöresurssit ja tietotekniikka; toteaa, että virasto toteuttaa välittömästi toimia luodakseen laadunhallintajärjestelmän ja soveltaakseen riskinhallintaa koskevia toimintaperiaatteita; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden toimien täytäntöönpanosta;

Sisäinen valvonta

20.  panee merkille, että varainhoitovuotta 2015 koskenut sisäisen valvonnan standardin nro 8 (prosessit ja menettelyt) mukainen laaja jälkitarkastus johti joihinkin suosituksiin, joihin kaikkiin tartuttiin vuoden 2016 aikana; toteaa lisäksi, että 267 rahoitustapahtumaa, jotka muodostavat 76,43 prosenttia viraston vuoden 2015 talousarviosta, tarkastettiin ja tarkastuksen perusteella annettiin yksi maksuviivästyksiä koskeva suositus; toteaa, että viivästys ei johtanut korkojen maksuun; panee tyytyväisenä merkille, että virasto on mahdollisimman hyvän valvonnan taatakseen keskittynyt tehostetusti tulosten todentamiseen ennen tapahtumien käynnistämistä (ennakkovarmennus);

Muita huomautuksia

21.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että vuoden 2015 ulkoisessa arvioinnissa, joka annettiin toukokuussa 2016, todettiin, että viraston työ ja tuotokset vastaavat verkko- ja tietoturvatarpeita koko unionissa ja jäsenvaltioissa ja että virasto täyttää sidosryhmiensä odotukset vaikuttavalla tavalla; toteaa kuitenkin, että viraston ja sen sidosryhmien välistä viestintää on tarpeen parantaa, koska sidosryhmät pitävät viraston toimeksiantoa ja palveluntarjontaa liian rajallisina; panee merkille viraston vastauksesta, että johtokunta keskustelee viraston tulevaisuudesta ja parhaasta tavasta saavuttaa viraston sidosryhmät sekä tavasta tehostaa viraston tiedotusta käytettävissä olevin henkilöresurssein ja varoin; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi;

22.  pitää myönteisenä, että virasto käynnisti vuonna 2016 laadunhallintajärjestelmän luomisen; panee merkille, että laadunhallintaa koskeva opas sekä vakiotoimintamallit ja työohjeet laadittiin ISO 9001 -standardien perusteella; panee tyytyväisenä merkille, että kaikki edellä mainitut asiakirjat olivat johdon arvioitavina ja että ne pantiin täytäntöön vuonna 2017; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

23.  pitää myönteisenä, että virasto on kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työympäristön varmistaakseen kierrättänyt paperia, lasia ja muovia, kannustanut henkilöstöä välttämään asiakirjojen tulostamista ja ottanut käyttöön sähköisen järjestelmän sisäistä työnkulkua varten, millä on vähennetty merkittävästi fyysisen aineiston käyttöä;

24.  pitää myönteisenä, että virasto on hiilidioksidipäästöjä vähentääkseen tai kompensoidakseen kannustanut käyttämään sähköistä viestintää fyysisen matkustamisen vaihtoehtona ja ottanut vuonna 2017 käyttöön ensimmäistä kertaa liikenteen kasvihuonekaasujen tarkkailua koskevat ohjeet kootakseen tilastotietoa viraston henkilöstön tekemistä työmatkoista;

o
o   o

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)EUVL C 84, 17.3.2017, s. 7.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus