Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2161(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0114/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0114/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.48
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0153

Usvojeni tekstovi
PDF 423kWORD 53k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016. (2017/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 160.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 160.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016. (2017/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 160.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 160.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016. (2017/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema njezinom izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2016. iznosio 11 033 974,16 EUR, što predstavlja povećanje od 9,64 % u odnosu na 2015.;

C.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2016. iznosio 10 120 000 EUR, što predstavlja povećanje od 10,53 % u odnosu na 2015.;

D.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2013., 2014. i 2015.

1.  sa zabrinutošću primjećuje:

   da Agencija u svoje godišnje izvješće za 2016. nije uključila poglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu i poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće o radu za 2017. godinu uključi takvo poglavlje;
   da grčke vlasti i dalje sa znatnim kašnjenjem izvršavaju plaćanja, što pak prouzročuje kašnjenje u plaćanjima najmodavcima u Ateni i Iraklionui potvrđujući da je Agencija poduzela velike napore u povezivanje s grčkim vlastima kako bi se ta situacija promijenila, poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavješćuje o razvoju te situacije;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,47 %, što je smanjenje od 1,53 % u odnosu na 2015., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,18 %, što je smanjenje od 3,71 % u odnosu na 2015.;

Obveze i prijenosi

3.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da je razina prenesenih odobrenih sredstava za obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 300 000 EUR (25 %), u usporedbi s 150 000 EUR (22 %) 2015. godine tj. 150 000 EUR više; napominje da su ti prijenosi u prvom redu odnosili na ulaganja u informatičku tehnologiju i službeno vozilo na kraju godine,isključivo u službene svrhe;

4.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

5.  opaža da su u Planu radnih mjesta 43 mjesta (od ukupno 48 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bila popunjena na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 45 radnih mjesta 2015. godine;

6.  primjećuje da na dan 31. prosinca 2016. odnos spolova bio 42,1 % žena, i 57,9 % muškaraca; napominje da su na sva tri viša rukovodeća položaja bili muškarci; napominje, međutim, da se ravnoteža spolova na rukovodećim položajima do kraja 2017. promijenila, pri čemu su dva od tri radna mjesta voditelja odjela zauzele žene;

7.  iz izvješća Revizorskog suda primjećuje da je Agencija 2016. premjestila još osam članova osoblja u Atenu, čime se broj članova osoblja u Iraklionu smanjio na 14; iz odgovara Agencije utvrđuje da se očekuje da će ukupan broj osoblja u Iraklionu na kraju 2017. biti osam; ističe činjenicu da je, prema izvješću Suda iz 2013., vjerojatno da bi se troškovi dodatno smanjili kad bi svi članovi osoblja bili zaposleni na istoj lokaciji; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mogućim mjerama za poboljšanje situacije;

8.  napominje da Agencija ima teškoća sa zapošljavanjem, privlačenjem i zadržavanjem osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, uglavnom zbog vrste ponuđenih radnih mjesta (za ugovorne djelatnike) i niskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće zaposlenika Agencije u Grčkoj; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o svim mjerama poduzetim za ublažavanje tih teškoća;

9.  napominje da je osoblje Agencije 2016. u prosjeku bilo odsutno s posla zbog bolovanja šest radnih dana; primjećuje da su 2016. dva dana po zaposleniku bila iskorištena za aktivnosti za dobrobit;

10.  za zadovoljstvom primjećuje da je Agencija uspostavila mrežu povjerljivih savjetnika za sprečavanje sukoba povezanih s poslom i posredovanje u takvim sukobima; prima na znanje da je Agencija organizirala interno osposobljavanje i aktivnosti za podizanje razine osviještenosti;

11.  primjećuje da je Agencija uvela politiku za zaštitu dostojanstva osobe te sprečavanje psihološkog i seksualnog zlostavljanja i da redovno omogućuje osposobljavanje o sprečavanju zlostavljanja;

12.  primjećuje da Agencija koristi službena vozila, ali ne dopušta njihovu upotrebu u privatne svrhe;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokracija

13.  sa zabrinutošću primjećuje da su na internetskoj stranici Agencije dostupni samo životopisi predsjednika Upravnog odbora i izvršnog direktora; sa zadovoljstvom prima na znanje da su objavljene izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora, izvršnog direktora i skupine stalnih dionika;

14.  napominje da o politici o zviždačima raspravljaju decentralizirane agencije Unije te da će se 2018. usvojiti zajednička politika i smjernice; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi te politike;

15.  ističe da Agencija još nije predvidjela konkretne inicijative za povećanje transparentnosti u kontaktima s lobistima i dionicima; poziva Agenciju da bez daljnje odgode donese proaktivnu politiku za transparentno lobiranje da te tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o svim mjerama poduzetima za rješavanje tog pitanja; na temelju odgovora Agencije potvrđuje da je u tijeku izrada politike koja se bavi tim pitanjem;

16.  primjećuje da Agencija objavljuje zapisnike sa sastanaka svog Upravnog odbora čim su odobreni;

17.  napominje da 2016. Agencija nije zaprimila nijedan zahtjev za pristup dokumentima;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

   uspješan završetak sveeuropske vježbe,
   njezin doprinos Skupini za suradnju i proaktivnom tajništvu u pogledu Direktive o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti,
   upotreba instrumenata za podizanje razine javne osviještenosti o kibersigurnosti kao što su Europski mjesec kibersigurnosti i Kibersigurnosni izazov;

Unutarnja revizija

19.  napominje da 2016. nema otvorenih preporuka Službe za unutarnju reviziju Komisije (IAS) za Agenciju; prima na znanje da je u rujnu 2016. IAS proveo procjenu rizika Agencije u kojoj se za reviziju navode sljedeće tri teme: sudjelovanje dionika u rezultatima, ljudski resursi i IT; prima na znanje da će Agencija odmah poduzeti mjere u vezi s izradom sustava za kvalitetno upravljanje i provedbom politike upravljanja rizicima; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih mjera;

Unutarnja kontrola

20.  na temelju navoda Agencije napominje da je opsežna ex post kontrola financijske godine 2015., u skladu sa standardom Komisije za unutarnju kontrolu br. 8 „procesi i postupci”, rezultirala brojnim preporukama od kojih su sve provedene tijekom 2016.; prima na znanje da je izvršena kontrola 267 financijskih transakcija koje čine 76,43 % proračuna Agencije za 2015., što je rezultiralo jednom izdanom preporukom u vezi s kašnjenjem plaćanja; potvrđuje da zbog kašnjenja nije bilo potrebno platiti nikakve kamate; za zadovoljstvom primjećuje da se Agencija intenzivno usredotočila na provjeru rezultata prije pokretanja transakcije („ex ante provjera”) kako bi se postigla najbolja moguća kontrola;

Druge primjedbe

21.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda zaključak vanjske evaluacije iz 2015., provedene u svibnju, da se radom i ostvarenjima Agencije odgovara na potrebu za mrežnom i informacijskom sigurnošću na razini Unije i unutar država članica, kao i da Agencija djelotvorno ispunjava očekivanja svojih dionika; međutim, napominje se i da je potrebno poboljšati komunikaciju između Agencije i njezinih dionika koji smatraju da su zadaće Agencije i njezino dopiranje do ciljnih skupina ograničeni; iz odgovara Agencije utvrđuje da Upravni odbor raspravlja o budućnosti Agencije i najboljem načinu za informiranje dionika Agencije, kao i načinu unapređenja suradnje Agencije u okviru dostupnih ljudskih i financijskih resursa; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim za poboljšanje situacije;

22.  pozdravlja činjenicu da je Agencija tijekom 2016. počela uvoditi sustav za kvalitetno upravljanje; napominje da su priručnik za kvalitetno upravljanje kao i standardni radni postupci i upute za rad sastavljeni na temelju standarda ISO 9001; sa zadovoljstvom utvrđuje da uprava trenutačno revidira te dokumente i da će biti uvedeni 2017.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o postignutom napretku;

23.  pozdravlja činjenicu da Agencija, u cilju osiguravanja ekonomičnih i ekološki prihvatljivih radnih mjesta, reciklira papir, staklo i plastiku, potiče osoblje da izbjegava tiskanje dokumenata te da je uvela elektronički sustav za unutarnje radne procese čime se znatno smanjila upotreba fizičkih datoteka;

24.  pozdravlja činjenicu da Agencija, u cilju smanjenja ili prijeboja emisija CO2, potiče upotrebu elektroničkih načina komunikacije kao alternative fizičkom obliku, te da je 2017. prvi put primijenila alat za područje prometa Protokol o stakleničkim plinovima kako bi se prikupili statistički podaci o poslovnim putovanjima osoblja Agencije;

o
o   o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od 18. travnja 2018.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 7.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena