Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2161(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0114/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0114/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.48
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0153

Pieņemtie teksti
PDF 504kWORD 54k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2018),

1.  sniedz Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 160. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 160. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2018),

1.  apstiprina Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 160. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 160. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2161(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstīta budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras („Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 11 033 974,16, proti, par 9,64 % lielāks nekā 2015. gadā;

C.  tā kā 2016. finanšu gadā Savienības iemaksa Aģentūras budžetā bija 10 120 000, proti, par 10,53 % lielāka nekā 2015. gadā;

D.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013., 2014. un 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ar bažām konstatē, ka:

   Aģentūra tās 2016. gada pārskatā nav iekļāvusi sadaļu par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti un aicina Aģentūru šādu sadaļu iekļaut 2017. gada pārskatā;
   situācija nav mainījusies un Grieķijas valdības maksājumi vēl arvien tiek veikti ar ievērojamu kavēšanos, kas savukārt kavē maksājumus ēku īpašniekiem Atēnās un Iraklijā, un, atzīstot, ka Aģentūra ir krietni centusies un sadarbojusies ar Grieķijas valdību, lai mainītu šo situāciju, aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs situācijas attīstību;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ņem vērā, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2016. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija augsts — 98,47 %, taču tas bija par 1,53 % zemāks nekā 2015. gadā, un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,18 %, t. i., par 3,71 % zemāks nekā 2015. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu II sadaļā (administratīvie izdevumi) uz nākamo gadu tika pārnesti EUR 300 000 (25 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, salīdzinājumā ar EUR 150 000 (22 %) 2015. gadā jeb par EUR 150 000 vairāk; norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt saistīti ar tuvu gada beigām veiktiem ieguldījumiem IT un dienesta automašīnā, kas izmantojama vienīgi dienesta vajadzībām;

4.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Personāla politika

5.  no štatu saraksta konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 43 štata vietas (no kopumā 48 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinājumā ar 45 vietām 2015. gadā;

6.  aplūkojot 2016. gada 31. decembrī aizpildītās štata vietas, konstatē šādu darbinieku dzimumu attiecību — 42,1 % sieviešu un 57,9 % vīriešu; norāda, ka visus trīs augstākās vadības amatus ieņem vīrieši; tomēr atzīmē, ka 2017. gada beigās dzimumu līdzsvars augstākā līmeņa vadītāju vidū mainījās un tagad divas no trijām nodaļām vada sievietes;

7.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka 2016. gadā Aģentūra uz Atēnām pārcēla vēl astoņus darbiniekus un Iraklijā tagad ir palikuši 14 darbinieki; no Aģentūras atbildes ņem vērā, ka 2017. gada beigās Iraklijā būs pavisam astoņi darbinieki; uzsver Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā minēto, ka izmaksas varētu samazināt vēl vairāk, ja visi darbinieki strādātu centralizēti vienā atrašanās vietā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem situācijas uzlabošanai;

8.  ņem vērā, ka Aģentūrai ir grūti piesaistīt un noturēt darbā pienācīgi kvalificētu personālu, kas galvenokārt ir saistīts ar piedāvāto štata vietu veidu (līgumdarbinieku štata vietas) un zemo koeficientu, ko piemēro Aģentūras darbinieku algām Grieķijā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visiem pasākumiem šo grūtību mazināšanai;

9.  atzīmē, ka Aģentūras darbinieki 2016. gadā slimības atvaļinājumā bija vidēji sešas darba dienas; norāda, ka 2016. gadā katrs darbinieks divas dienas pavadīja labjutības pasākumos;

10.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra ir izveidojusi konfidenciālo konsultantu tīklu ar darbu saistītu konfliktu novēršanai un starpniecībai; ņem vērā, ka Aģentūra organizējusi iekšējās apmācības un izpratnes veicināšanas darbības;

11.  konstatē, ka Aģentūra ir ieviesusi politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un cīņu pret psiholoģisku vardarbību un seksuālu uzmākšanos un regulāri rīko mācības par to, kā nepieļaut uzmākšanos;

12.  konstatē, ka Aģentūra izmanto dienesta automašīnas, bet nepieļauj to privātu lietošanu;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

13.  ar bažām norāda, ka Aģentūras tīmekļa vietnē ir pieejami tikai tās valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora CV; ar gandarījumu norāda, ka ir publicētas valdes locekļu, izpilddirektora un pastāvīgās ieinteresēto personu grupas locekļu interešu deklarācijas;

14.  atzīmē, ka Savienības decentralizētās aģentūras apspriež trauksmes celšanas politiku un ka 2018. gadā tiks pieņemta vienota politika un pamatnostādnes; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs politikas īstenošanu;

15.  norāda, ka Aģentūra vēl arvien nav ierosinājusi nekādas konkrētas iniciatīvas, lai uzlabotu pārredzamību saziņā ar lobistiem un ieinteresētajām personām; aicina Aģentūru nekavējoties ieviest proaktīvu politiku lobistu pārredzamības nodrošināšanai un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem pasākumiem šā jautājuma risināšanai; no Aģentūras atbildes secina, ka pašlaik tiek gatavota politika šā jautājuma risināšanai;

16.  norāda, ka Aģentūra publicē valdes sanāksmju protokolus tūlīt pēc to apstiprināšanas;

17.  atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūra nesaņēma nevienu pieteikumu par piekļuvi dokumentiem;

Galvenie sasniegumi

18.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

   Eiropas mēroga mācību sekmīgu pabeigšanu;
   tās ieguldījumu sadarbības grupā un tīkla un informācijas drošības direktīvas proaktīvajā sekretariātā;
   tādu instrumentu izmantošanu, ar kuriem palielina sabiedrības informētību, piemēram, Eiropas kiberdrošības mēnesis un Eiropas kiberdrošības konkurss;

Iekšējā revīzija

19.  norāda, ka Aģentūra 2016. gadā bija izpildījusi visus Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) ieteikumus; atzīmē, ka 2016. gada septembrī IAS veica riska novērtējumu, kas uzrādīja trīs jomas revīzijas veikšanai: ieinteresēto personu iesaistīšanās attiecībā uz sasniedzamajiem uzdevumiem, cilvēkresursi un IT; norāda, ka Aģentūra nekavējoties rīkosies attiecībā uz kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidi, kā arī riska pārvaldības politikas īstenošanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo darbību īstenošanu;

Iekšējā kontrole

20.  no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka liels skaits ieteikumu tika sagatavoti pēc plašām ex post pārbaudēm attiecībā uz 2015. finanšu gadu, kas tika veiktas saskaņā ar iekšējās kontroles standartu Nr. 8 “Procesi un procedūras”, un visi šie ieteikumi tika īstenoti 2016. gadā; norāda, ka tika kontrolēti 267 finanšu darījumi, kas veido 76,43 % no Aģentūras 2015. gada budžeta, un tā rezultātā tika sniegts viens ieteikums attiecībā uz maksājumu kavēšanos; norāda, ka šīs kavēšanās dēļ procenti nebija jāmaksā; ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūrā aktīvi pievērsta uzmanība rezultātu pārbaudei pirms darījumu ierosināšanas (“ex ante pārbaude”), lai šādi panāktu vislabāko iespējamo kontroli;

Citi komentāri

21.  norāda, ka atbilstīgi Revīzijas palātas ziņojumam 2016. gada maijā iesniegtajā 2015. gada ārējā novērtējumā bija secināts, ka Aģentūras darbs un rezultāti atbilst vajadzībai pēc tīklu un informācijas drošības visā Savienībā un dalībvalstīs un ka Aģentūra efektīvi darbojas ieinteresēto personu interesēs; tomēr atzīmē, ka jāuzlabo Aģentūras un ieinteresēto personu komunikācija, jo ieinteresētās personas uzskata, ka Aģentūras mandāts un tvērums ir pārāk ierobežoti; no Aģentūras atbildes secina, ka tās valde apspriež Aģentūras nākotni un labāko veidu, kā sazināties ar ieinteresētajām personām, kā arī veidu, kā paplašināt Aģentūras tvērumu, izmantojot pieejamos cilvēkresursus un finanšu resursus; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem situācijas uzlabošanai;

22.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2016. gadā sāka ieviest kvalitātes pārvaldības sistēmu; norāda, ka kvalitātes vadības rokasgrāmata, kā arī standarta darbību procedūras un darba instrukcijas tika sagatavotas, pamatojoties uz ISO 9001 standartu; ar gandarījumu atzīmē, ka visus šos dokumentus pašlaik izskata vadība un tie tiks īstenoti 2017. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par sasniegto;

23.  atzinīgi vērtē to, ka ar mērķi nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi draudzīgu darba vietu, kurā otrreizējai pārstrādei nodod papīru, stiklu un plastmasu, Aģentūra ir mudinājusi darbiniekus izvairīties no dokumentu drukāšanas un ieviesusi iekšējās darbplūsmas elektronisku sistēmu, kas ievērojami samazināja fizisku dokumentu izmantošanu;

24.  atzinīgi vērtē to, ka ar mērķi samazināt vai kompensēt CO2 emisijas Aģentūra mudināja izmantot elektroniskos komunikācijas līdzekļus kā alternatīvu fiziskajiem braucieniem un 2017. gadā pirmo reizi ieviesa Siltumnīcefekta gāzu emisiju protokola transporta instrumentu, lai apkopotu Aģentūras darbinieku veikto dienesta braucienu statistikas datus;

o
o   o

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 84, 17.3.2017., 7. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums