Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2162(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0079/2018

Внесени текстове :

A8-0079/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.49

Приети текстове :

P8_TA(2018)0154

Приети текстове
PDF 584kWORD 61k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
P8_TA(2018)0154A8-0079/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година (2017/2162(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0072/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(4), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(5), и по-специално член 65 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0079/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година (2017/2162(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0072/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(4), и по-специално член 39 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(5), и по-специално член 65 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0079/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година (2017/2162(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0079/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) („Агенцията“), нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 27 545 879 EUR, което представлява увеличение от 4,56% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2014 и 2015

1.  отчита, че не е в правомощията на Агенцията да вземе решение за централизиране на всички дейности на Агенцията на едно място; припомня, че когато Агенцията беше създадена през 2004 г., решението за две седалища (Лил/Валансиен) беше взето от Съвета; взема под внимание забележката на Палатата относно възможните икономии, които могат да се реализират с решение за едно седалище; взема под внимание анализа, направен от Агенцията на бюджетното въздействие на наличието на две седалища, и нейната препоръка двете седалища да бъдат запазени; подчертава, че е вероятно разходите да бъдат намалени, ако всички дейности се централизират на едно място; посочва, че намаляването на разходите би могло да бъде улеснено също и от всеобхватно споразумение за седалището с приемащата държава членка — което също така би могло да изясни условията, при които работят Агенцията и нейните служители — с което да се сложи край на ситуация, при която оперативните разходи е вероятно да са по-високи от необходимото; призовава Съвета да преразгледа предишното си решение и да избере вместо това централизиране на цялата дейност на Агенцията на едно място;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 99,20%, което представлява увеличение с 0,10% спрямо 2015 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 91,57%, което представлява увеличение с 1,79% спрямо 2015 г.;

3.  приветства факта, че съгласно разпоредбите на новия регламент за Агенцията, който влезе в сила през юни 2016 г., Агенцията има право да начислява такси за някои от новите си правомощия;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че според Агенцията равнището на преноси е под индикативните тавани, използвани от Палатата за оценка на изпълнението на бюджета (т.е. 10% за дял I, 20% за дял II и 30% за дял III) за всички бюджетни дялове; отбелязва освен това, че пренесените за 2017 г. бюджетни кредити за плащания (7,52%) касаят главно оперативни разходи и че 95,4% от пренесените от 2015 г. бюджетни кредити са били изпълнени;

5.  посочва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че към края на 2016 г. Агенцията е имала постоянен персонал от 165 служители, от които 133 срочно и 29 договорно наети служители и трима командировани национални експерти, в сравнение с постоянно наетия персонал от 154 служители в края на 2015 г.;

7.  отбелязва със загриженост, че 62% от нейните служители са мъже и 38% жени, което представлява съотношение от почти две към едно; изразява съжаление за значителния дисбаланс в съотношението между половете на висше управленско равнище и в управителния съвет на Агенцията; припомня обаче във връзка с баланса между половете в ръководството и изпълнителните съвети, че техните членове се предлагат и назначават от държавите членки, но въпреки това препоръчва този въпрос да се разгледа като въпрос от неотложен характер;

8.  отбелязва със задоволство, че процентът на служителите, изпълняващи оперативни задачи, се е увеличил от 65% през 2015 г. на 70% през 2016 г., докато процентът на административния персонал е намалял от 23% на 18%; изразява съжаление обаче, че изменението на тези проценти се дължи главно на корекция в назначаването на служители в различни категории; посочва, че подобно намаление не съответства на целта за 5% съкращаване на персонала съгласно съобщението на Комисията за планирането на ресурсите на децентрализираните агенции;

9.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Агенцията; подчертава, че бюджетът за дейности за осигуряване на благосъстоянието възлиза на 228,7 EUR на човек и че през 2016 г. за служителите е бил организиран един ден извън обичайното място на работа; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 3,2 дни отпуск по болест, което е значително под средното за повечето други агенции;

10.  приветства факта, че през 2016 г. не са докладвани случаи на тормоз; подкрепя обучението, организирано с цел повишаване на осведомеността на служителите;

11.  отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаване или уволнение на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

12.  приветства приемането от административния съвет на Агенцията на политика относно конфликтите на интереси по отношение на неговите членове; отбелязва, че Агенцията впоследствие е публикувала на своя уебсайт повечето от декларациите за липса на конфликт на интереси и автобиографиите на членовете на своя административен съвет; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно публикуването на липсващите документи;

13.  отбелязва, че според информацията, предоставена от Агенцията, тя е започнала изпълнението на плана за действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите; отбелязва по-специално, че Агенцията е организирала две обучения в областта на предотвратяването на измами и две обучения по етика и почтеност;

14.  отбелязва, че Агенцията е включила оценката на риска от измами в редовната си оценка на риска и че през 2016 г. е бил преразгледан регистърът на рисковете от измами на Агенцията; отбелязва, че степента на риск отново е била оценена като ниска до средна и че не са установени допълнителни рискове;

15.  отчита, въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя очаква Комисията да предостави образец за решение, за да приеме свое собствено решение относно подаването на сигнали за нарушения; отбелязва обаче, че докато не бъде предложен образец за решение, се прилага настоящото решение на Комисията относно подаването на сигнали за нередности; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези насоки;

16.  изразява необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно гарантира поверителност и предлага необходимите съвети и подкрепа;

17.  отбелязва основанията за отказ на достъп до документ (1 случай от общо 44); призовава Агенцията да използва по най-правомерен и законен начин възможността за отказ на достъп до документи, като същевременно защитава личните данни;

Основни постижения

18.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

   публикуването на преразгледана стратегическа визия, включваща подготовката за стратегия за международни отношения и изпълнението на комуникационна стратегия;
   прилагането на актуализирана структура на управление и привеждането на организацията на Агенцията в съответствие с новия регламент за нея; по-нататъшното прилагане на интегрираната система за управление (IMS) с цел получаване на сертифициране по ISO 9001 през 2017 г.;
   ефективното въвеждане на новото наименование и новия мандат в рамките на новия правен режим (4-ти пакет за железопътния транспорт, в сила от 15 юни 2016 г.) и постигането на значителен напредък в подготовката за новата роля на Агенцията;

19.  изразява съжаление обаче, че Агенцията не използва показателите за вложените ресурси за по-нататъшно подобряване на използването на ключовите показатели за ефективност (КПЕ), и препоръчва това да се промени;

Вътрешен одит

20.  отчита, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) не е отправила никакви „критични“ или „много важни“ препоръки към Агенцията; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила оценка на риска на всички оперативни и подпомагащи процеси;

21.  отбелязва, че във връзка с предходния одит на управлението на отношенията със заинтересованите страни и външната комуникация, Службата за вътрешен одит отбелязва като изпълнени три важни препоръки, както и много важната препоръка относно подобряването на процедурата за набиране на персонал, и стига до извода, че всички препоръки, с изключение на една, са изпълнени от Агенцията; отбелязва освен това, че що се отнася до единствената все още неизпълнена препоръка, отбелязана като „важна“, относно „съществуващата процедурна рамка, приложима към управлението на отношенията със заинтересованите страни и външната комуникация“, тя е била в процес на изпълнение в рамките на крайния срок септември 2017 г.;

Вътрешен контрол

22.  отбелязва със задоволство, че Агенцията вече е сертифицирана по ISO 9001;

23.  отбелязва, че административният съвет на Агенцията е приел нейните стандарти за управление през април 2016 г.; освен това отбелязва, че в съответствие със стандарт за управление № 16 на Агенцията ръководството е направило оценка на целесъобразността и ефективността при прилагането на стандартите за управление на Агенцията като част от прегледа на нейната система за управление; отчита, въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че въпреки че са посочени някои области, в които може да бъдат направени подобрения (стандарт за управление № 3 — Етични и организационни ценности, стандарт за управление № 4 — Цели, стратегическо планиране и докладване, стандарт за управление № 5 — Непрекъснатост на стопанската дейност, стандарт за управление № 8 – Управление на отношенията със заинтересованите страни, стандарт за управление № 9 — Управление на процесите, стандарт за управление № 10 — Управление на човешките ресурси, стандарт за управление № 13 — Управление на данните и информацията), може да се счита, че системата за контрол на Агенцията като цяло функционира по план и успешно се справя с основните рискове пред постигането на целите на Агенцията;

24.  отбелязва, че Агенцията разви в още по-голяма степен своята интегрирана система за управление въз основа на изискванията, определени в стандартите за вътрешен контрол и серията стандарти ISO 9001 с цел да се изпълнят необходимите условия, за да може Агенцията да поеме успешно нови дейности и да повиши своята ефективност; приветства анализа, извършен от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в рамките на интегрираната система за управление по отношение на изключенията и неспазването на правилата и обученията, които следва да бъдат организирани през 2017 г., във връзка с възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите с цел отстраняването на посочените явления;

25.  отбелязва, че в оценката на ефективността на интегрираната система за управление се посочват някои области, в които могат да бъдат направени подобрения във връзка със съответствието и ефективността, по-специално по отношение на етичните и организационни ценности, непрекъснатостта на работата, управлението на връзките със заинтересованите страни и управлението на човешките ресурси, и по-специално факта, че в нея се идентифицира несъответствие между уменията, налични в рамките на организацията, и изискваните умения; очаква от Агенцията да гарантира цялостното изпълнение на стандартите за управление на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз не по-късно от 2017 г., в съответствие с предвиденото;

26.  изразява съжаление, че целта от 95% по отношение на извършването на плащанията в рамките на определения краен срок от 30 дни не беше достигната; отбелязва, че причините за забавянията в плащанията остават същите както през 2015 г., а именно забавяне в обработката на фактурите от персонала на Агенцията, недостиг на парични средства и несъгласие с доставчиците относно съдържанието на фактурите; отправя искане към Агенцията да приеме коригиращи мерки за постигане на целта от 95% в разумен срок;

Други коментари

27.  приветства приемането на Регламента за Агенцията(2), който влезе в сила на 15 юни 2016 г.; отбелязва със задоволство, че до края на преходния период (16 юни 2019  г.) тази очаквана стратегическа промяна ще преобрази Агенцията от орган, който се занимава единствено с подготовка на политики и разпространението им, в орган, работещ пряко за индустрията, що се отнася до разрешенията за сертифициране за безопасност и до подвижния състав; отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че този преход се очаква да донесе огромни ползи под формата на намаляване на разходите;

28.  подчертава стратегическата роля на Агенцията за подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт и за подпомагане на изграждането на ефективно функциониращо единно европейско железопътно пространство без граници чрез намаляване на административните и техническите пречки, чрез насърчаване на навлизането на пазара и гарантиране на липса на дискриминация, чрез по-ефикасно изразходване на публичните средства за обществени услуги в железопътния транспорт и чрез осигуряване на по-добро управление на инфраструктурата; приветства целенасочената програма за разчистване на националните правила с цел намаляване на въздействието или премахване на съществуващите бариери между държавите членки;

29.  изтъква ролята на Агенцията за осигуряване на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система, за да се спомогне за създаването на по-конкурентен европейски железопътен сектор и подобряване на качеството на железопътните услуги; подкрепя визията на Комисията за европейска железопътна система, която играе водеща роля в световен мащаб в областта на безопасността;

30.  приветства ролята на Агенцията за предприемането на последващи действия във връзка с разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на специфичните за ERTMS проекти; приветства започването на преговори между ЕС и Швейцария в рамките на Споразумението за превоз на стоки и пътници чрез железопътен и шосеен транспорт с оглед участието на Швейцария в Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз; подчертава, че тъй като Агенцията получава по-големи отговорности, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи; обръща внимание на проучването, възложено наскоро от комисията по бюджети, относно условията за финансиране на европейските агенции, както и на факта, че следва да бъдат разработени възможности, за да се позволи по-голямо самофинансиране на Агенцията; отбелязва със загриженост противоречието между одобреното неотдавна законодателство, с което се разширява обхватът на мисията на Агенцията, и свързаните с Агенцията бюджетни съкращения, които трябва да бъдат извършени в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

31.  припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за възстановяване на общите суми, преразпределени от Механизма за свързване на Европа към Европейския фонд за стратегически инвестиции; подчертава, че финансирането за завършването на единното европейско железопътно пространство следва да бъде гарантирано, с оглед модернизиране и разширяване на железопътните инфраструктури също и в отдалечените региони на Съюза; подчертава освен това, че следва да се постигне напредък по внедряването на ERTMS с цел по-нататъшно прилагане на общи технически стандарти и постигане на максимална полза от гледна точка на оперативната съвместимост;

32.  отбелязва, че по време на годишната оценка на риска за 2016 г. са откроени нови рискове в сравнение с 2015 г., свързани с късното и непоследователно транспониране на законодателството относно 4-ия железопътен пакет, остарялостта на инструментите за управление на промените в системата ERMTS, намаляването на шума от железопътния транспорт, забавяния в намаляването на националните правила и управлението на данни;

o
o   o

33.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 333, 9.9.2016 г., стр. 19.
(2) Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1).
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация