Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2162(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0079/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0079/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.49

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0154

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 511kWORD 60k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
P8_TA(2018)0154A8-0079/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων(4), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(5), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0079/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 166.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 166.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων(4), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(5), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0079/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 166.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 166.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0079/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 27 545 879 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 4,56 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στις απαλλαγές για το 2014 και το 2015

1.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός δεν είναι αρμόδιος να αποφασίσει να συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητές του σε έναν τόπο· υπενθυμίζει ότι, όταν δημιουργήθηκε ο Οργανισμός, το 2004, η διπλή έδρα (Lille/Valenciennes) αποφασίστηκε από το Συμβούλιο· λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την ενδεχόμενη εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη λύση της μίας και μοναδικής έδρας· λαμβάνει υπό σημείωση την ανάλυση του Οργανισμού σχετικά με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της διπλής έδρας και τη σύστασή του περί διατήρησης της εν λόγω διπλής έδρας· τονίζει ότι πιθανόν το κόστος θα μειωνόταν με τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων σε έναν τόπο· επισημαίνει ότι η μείωση του κόστους θα μπορούσε επίσης να διευκολυνθεί μέσω μιας συνολικής συμφωνίας για την έδρα με το κράτος μέλος υποδοχής - πράγμα που θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη διασαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν ο Οργανισμός και το προσωπικό του - δίνοντας τέλος σε μια κατάσταση στην οποία το κόστος λειτουργίας είναι πιθανόν υψηλότερο απ’ όσο χρειάζεται· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει την προηγούμενη απόφασή του και να επιλέξει τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε έναν τόπο·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,20 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,10 % σε σύγκριση με το 2015, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 91,57 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,79 % σε σύγκριση με το 2015·

3.  εκφράζει ικανοποίηση διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού για τους οργανισμούς που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2016, ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται να επιβάλλει τέλη για ορισμένες από τις νέες του αρμοδιότητες·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το επίπεδο των μεταφορών παρέμεινε κάτω από τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που χρησιμοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (δηλ. 10 % για τον Τίτλο I, 1,20 % για τον Τίτλο II και 30 % για τον Τίτλο III) για όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού· σημειώνει επίσης ότι οι πιστώσεις πληρωμών που μεταφέρθηκαν στο 2017 (7,52 %) αφορούσαν κυρίως λειτουργικές δαπάνες και ότι έχει εκτελεστεί το 95,4 % των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2015·

5.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές είναι συχνά, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, δικαιολογημένες λόγω του πολυετούς χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως εάν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική προσωπικού

6.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2016, ο Οργανισμός απασχολούσε 165 υπαλλήλους, από τους οποίους 133 ήταν έκτακτοι υπάλληλοι, 29 ήταν συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 ήταν αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, έναντι 154 υπαλλήλων στο τέλος του 2015·

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 62 % των υπαλλήλων του είναι άνδρες και το 38 % γυναίκες, επικρατεί δηλαδή μία ανισορροπία της τάξης του δύο προς ένα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι υφίσταται σημαντική ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων στο επίπεδο των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· υπενθυμίζει ωστόσο ότι, όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό και το εκτελεστικό συμβούλιο, τα μέλη προτείνονται και ορίζονται από τα κράτη μέλη, αλλά συνιστά το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί εντούτοις ως επείγον·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό των υπαλλήλων στους οποίους έχουν ανατεθεί επιχειρησιακά καθήκοντα αυξήθηκε από 65 % το 2015 σε 70 % το 2016 και το ποσοστό των υπαλλήλων με διοικητικά καθήκοντα μειώθηκε από 23 % σε 18 %· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η εξέλιξη του εν λόγω ποσοστού οφείλεται κυρίως σε διόρθωση κατά την τοποθέτηση του προσωπικού στις διάφορες κατηγορίες· επισημαίνει ότι μια τέτοια μείωση δεν συνάδει με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή όσον αφορά τον προγραμματισμό των πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς·

9.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 228,7 EUR ανά υπάλληλο και ότι το 2016 διοργανώθηκε μία ημερίδα εκτός έδρας για το προσωπικό· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο είναι 3,2 ημέρες, πολύ χαμηλότερος από αυτόν που παρατηρείται στην πλειοψηφία των άλλων οργανισμών·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2016 δεν αναφέρθηκε υπόθεση παρενόχλησης· υποστηρίζει τη διοργάνωση δράσεων κατάρτισης για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Οργανισμού καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

12.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη του· λαμβάνει υπόψη ότι, στη συνέχεια, ο Οργανισμός ανάρτησε στον ιστότοπό του τις περισσότερες από τις δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού του συμβουλίου· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη δημοσίευση των εγγράφων που λείπουν·

13.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού ότι εξακολούθησε να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης που ορίζεται στη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης· επισημαίνει, ιδίως, ότι ο Οργανισμός οργάνωσε δύο συνεδρίες κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη της απάτης και άλλες δύο συνεδρίες σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα·

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός συμπεριέλαβε την εκτίμηση του κινδύνου απάτης στην τακτική εκτίμηση κινδύνων του και ότι το μητρώο κινδύνου απάτης του Οργανισμού επανεξετάστηκε κατά τη διάρκεια του 2016· σημειώνει ότι μετά την επαναξιολόγηση οι κίνδυνοι έχουν χαρακτηριστεί μεσαίοι έως χαμηλοί και ότι δεν έχουν εντοπιστεί επιπλέον κίνδυνοι·

15.  γνωρίζει ότι ο Οργανισμός αναμένει την απόφαση-υπόδειγμα από την Επιτροπή για να εγκρίνει τη δική του απόφαση σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών· σημειώνει ωστόσο ότι, έως ότου προταθεί η απόφαση-υπόδειγμα, εφαρμόζεται η ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

16.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση τους λόγους άρνησης της πρόσβασης σε έγγραφα (1 περίπτωση στις 44)· καλεί τον Οργανισμό να χρησιμοποιεί με τον πλέον κανονικό και νόμιμο τρόπο τη δυνατότητα να αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφα, προστατεύοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα·

Κύρια επιτεύγματα

18.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, ο οποίος:

   δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο στρατηγικό όραμα, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για μια στρατηγική για τις διεθνείς σχέσεις και της εφαρμογής μιας επικοινωνιακής στρατηγικής·
   εφάρμοσε μια επικαιροποιημένη δομή διακυβέρνησης και προσάρμοσε την οργάνωση του Οργανισμού υπό το φως του νέου κανονισμού για τον Οργανισμό· εφάρμοσε περαιτέρω το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισής του (IMS) προκειμένου να αποκτήσει την πιστοποίηση ISO 9001 κατά τη διάρκεια του 2017·
   εισήγαγε αποτελεσματικά το νέο όνομα και την εντολή στο πλαίσιο του νέου νομικού καθεστώτος (4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, που τέθηκε σε ισχύ την 15η Ιουνίου 2016) και σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την προετοιμασία για τον νέο του ρόλο·

19.  εκφράζει, ωστόσο, δυσαρέσκεια διότι ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιεί τους δείκτες εισροών για να βελτιώσει περαιτέρω τη χρήση των βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) και συνιστά να αλλάξει αυτή η κατάσταση·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δεν απηύθυνε κρίσιμες ή πολύ σημαντικές συστάσεις στον Οργανισμό· σημειώνει ότι η IAS διενήργησε εκτίμηση κινδύνου που καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές και διοικητικές διαδικασίες·

21.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τον προηγούμενο έλεγχο με αντικείμενο τη διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών και τις εξωτερικές επικοινωνίες, η IAS έκλεισε τρεις σημαντικές συστάσεις και την πολύ σημαντική σύσταση σχετικά με την ενίσχυση της διαδικασίας προσλήψεων, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι συστάσεις, εκτός από μία, είχαν εφαρμοστεί από τον Οργανισμό· σημειώνει, επιπλέον, ότι, όσον αφορά τη μοναδική σύσταση που εκκρεμεί ακόμα και είχε χαρακτηριστεί ως «σημαντική», σχετικά με το υφιστάμενο διαδικαστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τη διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών και τις εξωτερικές επικοινωνίες, επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τη λήξη της προθεσμίας του Σεπτεμβρίου 2017·

Εσωτερικοί έλεγχοι

22.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός διαθέτει τώρα πιστοποίηση ISO 9001·

23.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε τα πρότυπα διαχείρισής του τον Απρίλιο του 2016· σημειώνει επιπλέον ότι, σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης 16 του Οργανισμού, η διεύθυνση αξιολόγησε την καταλληλότητα του σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προτύπων διαχείρισης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης του Οργανισμού· γνωρίζει, με βάση στοιχεία από τον Οργανισμό, ότι παρόλο που εντοπίστηκαν ορισμένοι τομείς στους οποίους μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις [ERA MS (πρότυπο διαχείρισης Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων) 3 – Δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες, ERA MS 4 – Στόχοι, στρατηγικός σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων, ERA MS 5 – Επιχειρησιακή Συνέχεια, ERA MS 8 Διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών, ERA MS 9 – Διαχείριση διαδικασιών, ERA MS 10 – Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, ERA MS 13 – Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών], μπορεί να θεωρηθεί ότι το σύστημα ελέγχου του Οργανισμού στο σύνολό του λειτουργεί όπως προβλέπεται και μετριάζει επαρκώς τους βασικούς κινδύνους για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού·

24.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει αναπτύξει περαιτέρω το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισής του (IMS), βάσει των απαιτήσεων που καθορίζονται στα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και στα πρότυπα της σειράς ISO 9001, με στόχο την τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων προκειμένου να αναλάβει ο Οργανισμός νέες δραστηριότητες και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάλυση που διενεργήθηκε από τον ERA, στο πλαίσιο του IMS, σχετικά με εξαιρέσεις και μη συμμόρφωση με τους κανόνες, καθώς και σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης που θα διοργανωθούν το 2017 όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαχείριση των συμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω φαινόμενα·

25.  σημειώνει ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του IMS επισήμανε ορισμένους τομείς που επιδέχονται βελτίωση σε σχέση με τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα, ιδίως όσον αφορά τις δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες, τη συνέχιση των δραστηριοτήτων, τη διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, και ειδικότερα ότι εντόπισε το χάσμα μεταξύ των ικανοτήτων που είναι διαθέσιμες στο εσωτερικό του Οργανισμού και των ικανοτήτων που απαιτούνται· αναμένει από τον Οργανισμό να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των προτύπων διαχείρισης του ERA μέχρι το 2017, όπως προβλέπεται·

26.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μη επίτευξη του στόχου του 95 % όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμών εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών· σημειώνει ότι οι λόγοι για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση πληρωμών εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι, όπως το 2015, δηλ. καθυστερήσεις στην επεξεργασία των τιμολογίων από το προσωπικό του Οργανισμού, έλλειψη ρευστότητας και διαφωνίες με τους προμηθευτές σχετικά με το περιεχόμενο των τιμολογίων· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει διορθωτικά μέτρα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 95 % εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

Λοιπά σχόλια

27.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του κανονισμού για τον Οργανισμό(2), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2016· σημειώνει με ικανοποίηση ότι μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (16 Ιουνίου 2019), αυτή η αναμενόμενη στρατηγική αλλαγή θα μεταβάλει τον απλό ρόλο του Οργανισμού στην προετοιμασία και τη διάδοση πολιτικής και θα μετατρέψει τον Οργανισμό σε μία αρχή που εργάζεται άμεσα για τον κλάδο, όσον αφορά τις εγκρίσεις για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και το τροχαίο υλικό· γνωρίζει, με βάση στοιχεία από τον Οργανισμό, ότι αυτή η μετάβαση αναμένεται να αποδώσει τεράστια οφέλη από πλευράς μείωσης του κόστους·

28.  επισημαίνει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς και στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου χωρίς σύνορα, μειώνοντας τα διοικητικά και τεχνικά εμπόδια, ενθαρρύνοντας την είσοδο στην αγορά και εξασφαλίζοντας την αμεροληψία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών για τις δημόσιες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών και βελτιώνοντας τη διαχείριση των υποδομών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το στοχευμένο πρόγραμμα εκκαθάρισης των εθνικών κανόνων προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος των υφιστάμενων εμποδίων ή να εξαλειφθούν τα εν λόγω εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών·

29.  τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών· στηρίζει το όραμα της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα που θα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις επιδόσεις ασφάλειας·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του Οργανισμού στην παρακολούθηση της ανάπτυξης, των δοκιμών και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), καθώς και στην αξιολόγηση συγκεκριμένων έργων του ERTMS· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας στο πλαίσιο της συμφωνίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, με στόχο τη συμμετοχή της Ελβετίας στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι, παράλληλα με την ανάθεση ευρύτερων αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό, θα χρειαστεί να τεθούν στη διάθεσή του οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των νέων και επιπρόσθετων καθηκόντων του· εφιστά την προσοχή στη μελέτη που ανατέθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης για ευρωπαϊκούς οργανισμούς, και στο γεγονός ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δυνατότητες για μεγαλύτερη αυτοχρηματοδότηση του Οργανισμού· σημειώνει με ανησυχία την αντίφαση ανάμεσα, αφενός, στις νομοθετικές διατάξεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα και διευρύνουν το πεδίο δράσης του Οργανισμού και, αφετέρου, στις δημοσιονομικές περικοπές που αφορούν τον Οργανισμό και οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

31.  υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού όσον αφορά την ανάκτηση των συνολικών ποσών που μεταφέρθηκαν από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, με στόχο επίσης τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των σιδηροδρομικών υποδομών στις απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης· τονίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να προωθηθεί η εγκατάσταση του ERTMS, με στόχο την περαιτέρω εφαρμογή των κοινών τεχνικών προτύπων και τη μεγιστοποίηση των οφελών από πλευράς διαλειτουργικότητας·

32.  σημειώνει ότι κατά την αξιολόγηση κινδύνου του 2016 επισημάνθηκαν νέοι κίνδυνοι, σε σύγκριση με το 2015, που συνδέονται με την καθυστερημένη και μη συνεπή μεταφορά της νομοθεσίας της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, την απαξίωση των εργαλείων διαχείρισης της αλλαγής του ERTMS, τη μείωση του θορύβου, τις καθυστερήσεις όσον αφορά τη μείωση των εθνικών κανόνων, καθώς και με τη διαχείριση των δεδομένων·

o
o   o

33.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 333 της 9.9.2016, σ. 19.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου