Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2173(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0101/2018

Внесени текстове :

A8-0101/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.50

Приети текстове :

P8_TA(2018)0155

Приети текстове
PDF 661kWORD 57k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
P8_TA(2018)0155A8-0101/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година (2017/2173(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0083/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0101/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 176.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 176.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година (2017/2173(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0083/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0101/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 176.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 176.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година (2017/2173(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0101/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 39 398 106 EUR, което представлява увеличение със 7,11% спрямо 2015 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (10 203 000 EUR), вноски от националните надзорни органи на държавите членки и наблюдатели (16 180 250 EUR) и такси (10 550 293 EUR);

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  потвърждава, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 99,97%, което представлява увеличение с 0,33% спрямо 2015 г., и че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 87,29%, което представлява увеличение с 2,75% спрямо 2015 г.;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва със задоволство, че 92,8% от бюджетните кредити за 2015 г., които са били пренесени към 2016 г., са били платени в рамките на годината;

3.  отбелязва, че делът на преносите е относително нисък с изключение на дял III („Оперативни разходи“), където той е 38,09%;

4.  изисква от Органа да поддържа възможно най-нисък обема на бюджетните кредити, които трябва да бъдат пренесени към следващата година;

5.  изтъква, че преносите често са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на Органа и не са непременно свързани със слабости в планирането и изпълнението на бюджета, нито са непременно в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, особено ако са планирани предварително от Органа и съобщени на Палатата;

Трансфери

6.  отбелязва със задоволство, че според годишния отчет за дейността на Органа равнището и естеството на трансферите през 2016 г. са останали в границите на финансовите правила; отбелязва, че Органът е изпълнил трансфери в размер на 553 743,41 EUR от дял ІІI („Оперативни разходи“) и 182 131,59 EUR от дял II („Инфраструктура и административни разходи“) за покриване на бюджетни потребности по дял I („Разходи за персонал“);

Политика относно персонала

7.  отбелязва, че Органът е имал 204 служители (136 срочно наети служители от 140 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) през 2016 г., спрямо 186 служители през предходната година; отбелязва, че текучеството на персонала за 2016 г. е 8%, което е под определената от Органа цел от 10%;

8.  отбелязва, че от 204 служители през 2016 г. в Органа са работили (в еквивалент на пълно работно време) 86,3 командировани национални експерти, договорно наети служители, срочно наети служители и консултанти;

9.  отбелязва, че в рамките на Органа общото съотношение между половете е 46% жени и 54% мъже; изразява обаче съжаление във връзка със значителния дисбаланс в състава на Управителния съвет, в който съотношението е 17% жени спрямо 83% мъже;

10.  отбелязва, че през 2016 г. всеки от служителите на Органа е бил в отпуск по болест средно 6 дни; отбелязва, че Органът е организирал за служителите мероприятия за сплотяване на екипа и мероприятия извън обичайното място на работа с акцент върху устойчивостта на околната среда, семинар на място по надзора, институционално право, предотвратяване на изтощение, физическо и психическо благосъстояние на служителите, в т.ч. семинари относно емоционалната интелигентност, обучение за гимнастика на работното място, благосъстоянието на работното място (mindfulness), въведение в йогата и изискванията по отношение на хранителния режим;

11.  отбелязва със задоволство, че Органът е изградил мрежа от доверени съветници и е провел сесии за повишаване на осведомеността на служителите и на ръководните кадри относно защитата на личното достойнство и предотвратяването на психически и сексуален тормоз;

12.  отбелязва, че през март 2015 г. изпълнителният директор на Органа е възложил провеждането на административно разследване във връзка с твърдения за тормоз на външен ИТ консултант от страна на служител и че разследването е приключено през март 2016 г.; отбелязва, че събраните доказателства не са подкрепили твърденията за тормоз; отбелязва също, че през 2016 г. не са докладвани други случаи на тормоз и няма съответни разследвания, нито дела в Съда;

13.  отбелязва, че Органът не използва служебни превозни средства;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

14.  отбелязва, че декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на Управителния съвет са публикувани на уебсайта на Органа;

15.  приветства факта, че през 2016 г. Органът е започнал да публикува регистър на срещите на служителите с външни заинтересовани лица;

16.  потвърждава въз основа на информация от Органа, че правилата за подаване на сигнали за нарушения са успешно въведени в изпълнение през първата половина на 2017 г., както беше планирано;

17.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

18.  отбелязва, че през 2016 г. Органът е получил шест заявки за достъп до документи съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001(2), като Органът е предоставил пълен достъп в четири случая, а за два от случаите е взел решение да предостави само частичен достъп до документите по съображения за защита на частния живот и личната неприкосновеност и за защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит; призовава Органа да разглежда подобни заявки с възможно най-голяма откритост, в дух на прозрачност и отговорност;

19.  изисква от Органа да информира органа по освобождаване от отговорност за предполагаемите и потвърдените нарушения на етичните правила, какви действия е предприел във връзка с тези нарушения и как ще ги избягва в бъдеще;

Основни постижения

20.  приветства трите основни постижения и успехи, посочени от Органа през 2016 г., а именно:

   спомагане за по-добрата защита на инвеститорите чрез координиране на редица дейности на националните регулатори, свързани с високорискови спекулативни продукти, предлагани на непрофесионални клиенти в целия Съюз;
   принос за съюза на капиталовите пазари чрез изготвяне на документ относно фондовете, които не инвестират активно (т.нар. „closet indexing“), и представяне на вниманието на Парламента и на Съвета на становище относно това какви би следвало да бъдат основните принципи на европейската рамка за предоставяне на кредити от фондовете;
   принос за финансовата стабилност чрез провеждането на първия всеобщ стрес тест на централните контрагенти в целия ЕС;

Вътрешен одит

21.  отбелязва, че Органът е изпълнил план за действие в отговор на одита на управлението на заинтересованите лица и външната комуникация, осъществен от Службата за вътрешен одит; отбелязва, че през 2016 г. Органът е започнал да развива и въвежда интегриран подход спрямо планирането, управлението и изпълнението на комуникационните дейности на Органа по отношение на неговите вътрешни и външни заинтересовани лица, което ще породи множество полезни взаимодействия, включително по-добра координация на дейностите на заинтересованите лица в комуникационните канали като цяло;

22.  потвърждава въз основа на информация от Органа, че всички критични и всички много важни препоръки на Службата за вътрешен одит от предходните години са изпълнени;

Резултати от изпълнението

23.  приветства факта, че Органът, наред с Европейският банков орган и с Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, е част от съвместния комитет, чиято цел е осигуряване на междусекторна съгласуваност и общи позиции в областта на надзора на финансовите конгломерати, както и във връзка с други междусекторни въпроси; отбелязва освен това, че Органът е работил също така за установяването на сътрудничество с единния надзорен механизъм и Европейската централна банка в области от общ интерес, като пазарните инфраструктури и финансовата стабилност;

24.  отбелязва, че Палатата е осъществила одит на изпълнението на надзора на агенциите за кредитен рейтинг в Органа и е публикувала окончателния си доклад през февруари 2016 г.; потвърждава, че след одита Органът е изготвил план за действие с цел изпълнение на препоръките на Палатата; отбелязва, че седем от осемте препоръки на Палатата вече са изпълнени, а осмата е в процес на изпълнение;

Други коментари

25.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, произтичащи от регулаторната рамка, определена от Парламента и от Съвета, Органът следва внимателно да се придържа към задачите, да не излиза извън рамките на мандата, възложен му от Парламента и от Съвета, и да отделя особено внимание на принципа на пропорционалност, за да оптимизира използването на ресурсите и да постигне целите, възложени му от Парламента и от Съвета;

26.  изтъква централната роля на Органа за осигуряването на по-добър надзор на финансовата система на Съюза с цел обезпечаването на финансова стабилност, необходимата прозрачност и по-голяма сигурност на финансовите пазари на Съюза, по-специално чрез координация на надзора между националните надзорни органи, чрез сътрудничество с институциите, отговарящи за международния надзор, когато това е необходимо, както и чрез мониторинг на последователното прилагане на правото на Съюза; подчертава, че сътрудничеството следва да се основава на атмосфера на доверие; подчертава ролята на Органа за допринасяне за конвергентните надзорни практики на високо равнище в областта на защитата на потребителите и за насърчаване на тяхното възприемане и прилагане; подчертава освен това, че следва да се отдели внимание на специфичните характеристики на различните национални пазари при определянето на мерки от второ и трето ниво и че съответните участници на пазара следва да бъдат привлечени за участие в процеса на тяхното прилагане на достатъчно ранен етап, също както и в отделните фази на проектиране и изпълнение; отбелязва необходимостта от извършване на редовна и надлежна оценка на работата на Органа с цел по-ефективно, прозрачно и надеждно разпределяне и използване на неговите ресурси;

27.  отбелязва, предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, че бюджетът и персоналът на Органа следва да се преразпределят вътрешно; счита, че е от съществено значение Органът да разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява своите задачи пълноценно, включително за да се справя с всяка допълнителна трудова натовареност, налагана от тези задачи, като същевременно осигурява подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите и бюджетната ефективност; посочва освен това, че всяко увеличение на натовареността на Органа може да бъде преодоляно без външна намеса чрез преразпределянето на бюджетни средства или работна сила, при условие че това не застрашава пълноценното упражняване от страна на Органа на неговия мандат и осигурява независимостта на Органа при изпълнението на неговите надзорни задачи;

28.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. Органът е участвал в сертифицирането по схемата за управление по околна среда и одит за различни дейности с цел намаляване на въздействието върху околната среда;

29.  отбелязва, че въз основа на доклада на Палатата, оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза може да се отрази на дейността на Органа, тъй като редица важни поднадзорни организации понастоящем се намират в тази държава; отбелязва, че в бъдеще е възможен спад на приходите на Органа вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза;

30.  отбелязва със задоволство, че Органът взаимодейства активно с националните компетентни органи с цел проучване на въздействието от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху надзора на финансовите пазари, както и въздействието му върху Органа; отбелязва също така, че Органът поддържа връзка и осъществява обмен с Комисията по този въпрос;

o
o   o

31.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 192.
(2) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация