Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2173(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0101/2018

Esitatud tekstid :

A8-0101/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.50

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0155

Vastuvõetud tekstid
PDF 347kWORD 55k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
P8_TA(2018)0155A8-0101/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0083/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberijärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0101/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alljärgnevas resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 176.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 176.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0083/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberijärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0101/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 176.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 176.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8‑0101/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude eelarvestuse(1) kohaselt oli asutuse 2016. aasta lõplik eelarve 39 398 106 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 7,11 % suurust kasvu; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (10 203 000 eurot), liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste ja vaatlejate osamaksetest (16 180 250 eurot) ja tasudest (10 550 293 eurot);

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusena oli eelarve täitmise määr 99,97 %, mis on 2015. aasta määrast 0,33 % kõrgem, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,29 %, mis on 2015. aasta määrast 2,75 % kõrgem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib rahuloluga, et 92,8 % 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud eelarveassigneeringutest maksti välja 2016. aasta jooksul;

3.  märgib, et assigneeringute ülekandmise määr oli suhteliselt madal, välja arvatud III jaotises (tegevuskulud) – 38,09 %;

4.  palub asutusel hoida järgmisesse aastasse ülekantavate vahendite maht võimalikult väiksena;

5.  juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest asutuse rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui asutus on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutamised

6.  märgib rahuloluga, et asutuse iga-aastase tegevusaruande kohaselt jäid 2016. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse; märgib, et amet paigutas I jaotise (personalikulud) eelarveliste vajaduste katmiseks ümber ühtekokku 553 743,41 eurot III jaotisest (tegevuskulud) ja 182 131,59 eurot II jaotisest (taristu- ja halduskulud);

Personalipoliitika

7.  märgib, et asutuses oli 2016. aastal 204 töötajat (liidu eelarvega kinnitatud 140 tähtajalisel ametikohal oli 136 töötajat), võrreldes 186 töötajaga aasta varem; märgib, et tööjõu voolavus oli 2016. aastal 8 %, mis on asutuse sihiks seatud 10 %‑st madalam;

8.  märgib, et 2016. aastal asutuses töötanud 204 töötaja hulka kuulus (täistööajale taandatuna) 86,3 lähetatud riiklikku eksperti, lepingulist töötajat, ajutist töötajat ja konsultanti;

9.  märgib, et asutuse töötajatest olid 46 % naised ja 54 % mehed; peab siiski kahetsusväärseks olulist tasakaalustamatust haldusnõukogu koosseisus (17 % naisi ja 83 % mehi);

10.  märgib, et keskmiselt oli iga asutuse töötaja 2016. aastal haiguspuhkusel kuus päeva; märgib, et asutus korraldas meeskonnatöö koolitusi ja väljasõiduseminare, millel keskenduti keskkonnasäästlikkusele, kohapealsele järelevalvele, institutsioonilisele õigusele, läbipõlemise ennetamisele ning töötajate füüsilisele ja vaimsele heaolule, sealhulgas peeti seminare emotsionaalse intelligentsuse, kontoritöötajale sobiva treeningu, tööheaolu, jooga ja toitumise teemal;

11.  märgib rahuloluga, et asutus on loonud konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku ning korraldanud töötajatele ja juhtidele teavitusüritusi inimväärikuse kaitse ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmise teemal;

12.  märgib, et asutuse tegevdirektor andis 2015. aasta märtsis uurijatele volitused viia läbi haldusjuurdlus väljast palgatud IT‑konsultandi poolt asutuse ühe töötaja vastu esitatud väidetava ahistamissüüdistuste kohta ning et uurimine jõudis lõpule 2016. aasta märtsis; märgib, et kogutud tõendid ahistamissüüdistusi ei toetanud; märgib ka, et 2016. aastal ei teatatud, uuritud ega antud kohtusse mitte ühtegi teist ahistamisjuhtumit;

13.  märgib, et asutus ei kasuta ametisõidukeid;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

14.  märgib, et haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid ja CVd on avaldatud asutuse veebisaidil;

15.  peab positiivseks asjaolu, et 2016. aastal hakkas asutus avaldama oma töötajate ja sidusrühmade esindajate kohtumiste registrit;

16.  võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et rikkumistest teatamise reegleid rakendati kavakohaselt ja edukalt 2017. aasta esimesel poolel;

17.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisorgan, et aidata rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku nõu ja toetust;

18.  märgib, et 2016. aastal sai asutus määruse (EÜ) nr 1049/2001(2) alusel kuus dokumentidele juurdepääsu taotlust, millest nelja puhul andis asutus täieliku juurdepääsu dokumentidele ning kahel juhul otsustas anda ainult osalise juurdepääsu, et kaitsta eraelu puutumatust ja isikupuutumatust ning pakkuda kaitset kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgil; kutsub asutust üles käsitlema kõiki selliseid taotlusi võimalikult avatult ning läbipaistvalt ja vastutustundlikult;

19.  palub asutust teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni eetikaeeskirjade väidetavatest ja tõendatud rikkumistest ning sellest, kuidas ta on neid rikkumisi käsitlenud ja kuidas ta kavatseb neid tulevikus vältida;

Peamised saavutused

20.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse ja kordamineku üle, mille asutus oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

   aitas paremini kaitsta investoreid, kooskõlastades liikmesriikide reguleerivate asutuste eri tegevusi seoses kogu liidus jaeklientidele pakutavate riskantsete spekulatiivsete toodetega;
   aitas kaasa kapitaliturgude liidule, avaldades dokumendi passiivsete fondide (closet indexing) kohta ning saates Euroopa Parlamendile ja nõukogule arvamuse selle kohta, millised peaksid olema fondide laenuandmise Euroopa raamistiku kesksed põhimõtted;
   aitas kaasa finantsstabiilsusele, viies läbi esimese üldise kogu ELi hõlmava kesksete vastaspoolte stressitesti;

Siseaudit

21.  märgib, et asutus viis siseauditi talituse sidusrühmade haldamise ja väliskommunikatsiooni auditi tulemuste põhjal ellu tegevuskava; märgib, et asutus hakkas 2016. aastal välja töötama ja rakendama oma sisemistele ja välistele sidusrühmadele suunatud teavitustegevuse kavandamise, juhtimise ja läbiviimise terviklikku käsitlust, mis tagab rea koostoimeid, sealhulgas sidusrühmade tegevuse parema kooskõlastamise kõigi teavituskanalite lõikes;

22.  võtab asutuse esitatud teabe põhjal teadmiseks, et kõik siseauditi talituse poolt varasematel aastatel esitatud kriitilise tähtsusega või väga olulised soovitused on ellu viidud;

Tulemuslikkus

23.  väljendab heameelt asjaolu üle, et asutus kuulub koos Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega ühiskomiteesse, mis teeb tööd selle nimel, et tagada valdkonnaülene järjepidevus ja ühised seisukohad finantskonglomeraatide järelevalve ja muude sektoriüleste küsimuste vallas; märgib lisaks, et asutus on arendanud ühtse järelevalvemehhanismi ja Euroopa Keskpangaga koostööd vastastikust huvi pakkuvates valdkondades (näiteks turutaristud ja finantsstabiilsus);

24.  märgib, et kontrollikoda teostas asutuses reitinguagentuuride järelevalve tulemusauditi ja avaldas 2016. aasta veebruaris selle lõpparuande; võtab teadmiseks, et asutus koostas pärast auditit kontrollikoja soovituste täitmiseks tegevuskava; märgib, et kaheksast kontrollikoja soovitusest on seitset juba käsitletud ja praegu käib töö viimase soovituse täitmiseks;

Muud kommentaarid

25.  rõhutab, et asutus peaks tagama kõigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtestatud regulatiivsest raamistikust tulenevate ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise, ent peaks samal ajal jääma rangelt oma ülesannete juurde ega mitte ületama talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu antud volitusi ning ühtlasi peaks ta pöörama erilist tähelepanu proportsionaalsuse põhimõttele, et optimeerida ressursikasutust ja täita talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt seatud eesmärgid;

26.  juhib tähelepanu sellele, et asutusel on keskne roll liidu finantssüsteemi parema järelevalve tagamisel, et tagada finantsstabiilsus ja liidu finantsturu vajalik läbipaistvus ja suurem turvalisus, ning eelkõige peab ta selleks koordineerima riiklike järelevalveasutuste teostatavat järelevalvet, tegema vajaduse korral koostööd rahvusvahelise järelevalve eest vastutavate institutsioonidega ning jälgima, et liidu õigust järjepidevalt rakendataks; toonitab, et selline koostöö peaks põhinema usaldusel; rõhutab ameti tähtsat rolli ka tarbijakaitse kõrgetasemeliste ühtsete järelevalvetavade väljatöötamisel ja edendamisel, ning toonitab vajadust pöörata 2. ja 3. tasandi meetmete kujundamisel tähelepanu eri riikide turgude erisustele, kusjuures asjaomased turuosalised tuleks küllalt kiiresti kaasata nende rakendamisprotsessi ning nende konkreetsetesse kujundamis- ja rakendusetappidesse; märgib, et asutuse tööd tuleb regulaarselt ja nõuetekohaselt hinnata, et eraldada vahendeid ja teha nende kasutamine tulemuslikumaks, läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks;

27.  märgib, et sedamööda, kuidas asutuse töökoormuse kese nihkub üha rohkem regulatiivsetelt ülesannetelt liidu õiguse täitmise tagamisele ja kohaldamisele, tuleks tema eelarve ja töötajad asutusesiseselt ümber jaotada; peab ülitähtsaks, et asutusel oleks piisavalt vahendeid oma ülesannete täielikuks täitmiseks ja ka nendest ülesannetest tuleneva täiendava töökoormusega toimetulekuks, tagades seejuures ressursijaotuse sobival määral prioriseerimise ja eelarvetõhususe; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et asutuse töökoormuse suurenemisega aitab sisemiselt toime tulla see, kui eelarvevahendid ja personal jaotatakse ümber, kuid seda saab teha tingimusel, et selline ümberpaigutamine ei takista asutuse volituste täielikku täitmist ega võta temalt sõltumatust järelevalveülesannete täitmisel;

28.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tegeles asutus keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi sertifikaadi saamisega mitme tegevuse puhul, et oma keskkonnajalajälge vähendada;

29.  märgib, et kontrollikoja aruande järgi võib Ühendkuningriigi lahkumine EList asutuse tegevust mõjutada, kuna mitmed olulisemad järelevalvealused üksused paiknevad praegu Ühendkuningriigis; märgib, et Ühendkuningriigi otsus EList välja astuda võib tulevikus asutuse tulu vähendada;

30.  märgib rahuloluga, et asutus teeb ettevaatavalt koostööd pädevate riigiasutustega, et mõista, kuidas mõjutab Ühendkuningriigi liidust lahkumine finantsturgude järelevalvet ja asutust ennast; märgib lisaks, et asutus suhtleb kõnealuses küsimuses komisjoniga ja vahetab temaga teavet;

o
o   o

31.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta(3).

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 192.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave