Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2173(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0101/2018

Pateikti tekstai :

A8-0101/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.50

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0155

Priimti tekstai
PDF 503kWORD 45k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
P8_TA(2018)0155A8-0101/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0101/2018),

1.  patvirtina Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, kad Institucijos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 176.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 176.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0101/2018),

1.  pritaria Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 176.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 176.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0101/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, kaip matyti iš Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestinės(1), jos galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 39 398 106 EUR, t. y. 7,11 % didesnis nei 2015 m.; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (10 203 000 EUR), valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų ir stebėtojų įnašais (16 180 250 EUR) ir mokesčiais (10 550 293 EUR);

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos 2016 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pripažįsta, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,97 %, t. y. 0,33 % didesnis nei 2015 m., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 87,29 %, t. y. 2,75 % didesnis nei 2015 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai kitam laikotarpiui

2.  su pasitenkinimu pažymi, kad per metus buvo panaudota mokėjimams 92,8 % 2015 m. biudžeto lėšų, perkeltų į 2016 m.;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad asignavimų perkėlimo lygis buvo gana žemas, išskyrus III antraštinę dalį (veiklos išlaidos), pagal kurią jis siekė 38,09 proc.;

4.  prašo Institucijos į kitus finansinius metus perkelti kuo mažiau asignavimų;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies ar visiškai pateisinti daugiamečiu Institucijos veiklos programų pobūdžiu ir perkėlimai nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, ir perkėlimai ne visada yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, visų pirma, jei Institucija iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Perkėlimai

6.  su džiaugsmu pažymi, kad, remiantis Institucijos metine veiklos ataskaita, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2016 m. ir toliau atitiko Institucijos finansines taisykles; pastebi, kad Institucija, siekdama patenkinti I antraštinės dalies (personalo išlaidos) biudžeto poreikius, įvykdė 553 743,41 EUR sumos perkėlimą iš III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) ir 182 131,59 EUR sumos perkėlimą iš II antraštinės dalies (infrastruktūra ir administracinės išlaidos);

Personalo politika

7.  pažymi, kad 2016 m. Institucijoje dirbo 204 darbuotojai (136 laikini darbuotojai, kai remiantis Sąjungos biudžetu tokių darbo vietų gali būti 140), o ankstesniais metais dirbo 186 darbuotojai; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. darbuotojų kaita buvo 8 %, t. y. žemiau už Institucijos numatytą 10 % ribą;

8.  pažymi, kad 2016 m. iš 204 Institucijos darbuotojų 86,3 darbuotojai (skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais) buvo komandiruoti nacionaliniai ekspertai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai, laikinieji darbuotojai ir konsultantai;

9.  pažymi, kad, kalbant apie bendrą lyčių pusiausvyrą, Institucijoje dirbo 46 proc. moterų ir 54 proc. vyrų; vis dėlto apgailestauja, kad valdybos sudėtyje buvo didelis disbalansas, nes joje buvo 17 proc. moterų ir 83 proc. vyrų;

10.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė kiekvieno Institucijos darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo šešios dienos; pažymi, kad Institucija organizavo komandos formavimo mokymus ir darbuotojų išvažiuojamuosius renginius, kuriuose pagrindinės temos buvo aplinkos tvarumas, priežiūra darbo vietoje, institucinė teisė, pervargimo prevencija, darbuotojų fizinė ir psichinė gerovė, įskaitant praktinius seminarus apie emocinį intelektą, biuro mankštą, dėmesingą įsisąmoninimą (angl. „mindfulness“), jogos įvadą ir seminarą apie mitybos poreikius;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija sukūrė konfidencialių patarėjų tinklą ir darbuotojams ir vadovams organizavo informuotumo didinimo susitikimus asmens orumo apsaugos ir psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos temomis;

12.  pažymi, kad 2015 m. kovo mėn. Institucijos vykdomoji direktorė pavedė tyrėjams pradėti administracinį tyrimą dėl tariamo išorės IT konsultanto vykdyto priekabiavimo prie darbuotojo ir kad tyrimas buvo baigtas 2016 m. kovo mėn.; pažymi, kad remiantis surinktais įrodymais nebuvo galima pagrįsti įtarimų dėl priekabiavimo; taip pat pažymi, kad 2016 m. apie kitus priekabiavimo atvejus nebuvo pranešta, dėl tokių atvejų nebuvo pradėtas tyrimas ar kreiptasi į teismą;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija nenaudoja tarnybinių transporto priemonių;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

14.  pažymi, kad valdybos narių interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus galima rasti Institucijos interneto svetainėje;

15.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. Institucija pradėjo skelbti darbuotojų susitikimų su išorės suinteresuotaisiais subjektais registrą;

16.  remdamasis Institucijos suteikta informacija pripažįsta, kad informavimo apie pažeidimus taisyklės buvo sėkmingai įtvirtintos, kaip numatyta, 2017 m. pirmąjį pusmetį;

17.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

18.  pažymi, kad 2016 m. Institucija gavo šešis prašymus leisti susipažinti su dokumentais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001(2) ir kad Institucija suteikė visapusišką prieigą keturiais atvejais, o dviem atvejais Institucija nusprendė leisti tik iš dalies susipažinti su dokumentais asmens privatumo ir neliečiamumo apsaugos tikslais ir siekdama užtikrinti apsaugą inspekcijų, tyrimų ir audito tikslais; ragina Instituciją, laikantis skaidrumo ir atskaitomybės principų, į visus tokius prašymus reaguoti kuo atviriau;

19.  ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tariamus ir patvirtintus etikos taisyklių pažeidimus ir apie tai, kaip ji sprendė tokių pažeidimų klausimą ir ką darys, kad išvengtų jų ateityje;

Pagrindiniai pasiekimai

20.  teigiamai vertina tris pagrindinius Institucijos pasiekimus ir laimėjimus, nustatytus 2016 m., tai yra:

   ji padėjo geriau apsaugoti investuotojus, koordinuodama nacionalinių reguliavimo institucijų veiklą, susijusią su didelės rizikos spekuliacijos produktais, siūlomais mažmeniniams klientams visoje Sąjungoje;
   ji prisidėjo prie kapitalo rinkų sąjungos stiprinimo skelbdama publikacijas apie neskaidrų investavimą į indeksus (angl. „closet indexing“) ir pateikė Parlamentui ir Tarybai nuomonę dėl to, kokie turėtų būti Europos sistemos pagrindiniai principai, taikomi fondams teikiant paskolas;
   ji prisidėjo prie finansų stabilumo užtikrinimo, nes suorganizavo pirmąjį visuotinį visoje ES vykdytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, skirtą pagrindinėms sandorio šalims;

Vidaus auditas

21.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija įgyvendino veiksmų planą, reaguodama į Vidaus audito tarnybos (VAT) atliktą suinteresuotųjų subjektų valdymo ir išorės ryšių auditą; pažymi, kad 2016 m. Institucija pradėjo plėtoti ir įgyvendinti integruotą Institucijos komunikacijos su vidaus ir išorės suinteresuotaisiais subjektais planavimo, valdymo ir įgyvendinimo koncepciją, kuri padės užtikrinti didesnę sąveiką ir, be kita ko, geriau koordinuoti suinteresuotųjų subjektų veiklą visais ryšių kanalais;

22.  nurodo, kad, remiantis Institucijos informacija, visos esminės ar labai svarbios VAT ankstesniais metais pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos;

Veikla

23.  palankiai vertina tai, kad Institucija kartu su Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija priklauso Jungtiniam komitetui, kuris imasi veiksmų, kad užtikrintų tarpsektorinį nuoseklumą ir bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais įvairius sektorius apimančiais klausimais; be to, pažymi, kad Institucija taip pat stengėsi stiprinti bendradarbiavimą su Bendru priežiūros mechanizmu ir Europos Centrinio Banku bendro intereso srityse, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti rinkos infrastruktūrų ir finansinį stabilumą;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai atliko Institucijos vykdomo kredito reitingų agentūrų priežiūros auditą ir savo galutinę ataskaitą paskelbė 2016 m. vasario mėn.; pripažįsta, kad po to, kai buvo atliktas auditas, Institucija parengė Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą; atkreipia dėmesį į tai, kad į septynias iš aštuonių rekomendacijų, kurias pateikė Audito Rūmai, jau buvo atsižvelgta, o aštuntoji rekomendacija šiuo metu įgyvendinama;

Kitos pastabos

25.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku įvykdyti, turėtų atidžiai vykdyti užduotis, neturėtų viršyti Parlamento ir Tarybos jai pavestų įgaliojimų ir ypatingą dėmesį turėtų skirti proporcingumo principui, kad būtų galima optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus, kuriuos jai pavedė įgyvendinti Parlamentas ir Taryba;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant geresnę Sąjungos finansų sistemos priežiūrą, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, būtinas skaidrumas ir didesnis Sąjungos finansų rinkos saugumas, visų pirma, koordinuodama priežiūrą tarp nacionalinių priežiūros institucijų, prireikus bendradarbiaudama su institucijomis, atsakingomis už tarptautinę priežiūrą, taip pat nuolat prižiūrėdama nuoseklų Sąjungos teisės aktų taikymą; pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas pasitikėjimu; pabrėžia Institucijos vaidmenį prisidedant prie aukšto lygio priežiūros praktikos konvergencijos vartotojų apsaugos srityje užtikrinimo ir skatinant ją, taip pat pabrėžia, kad rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį reikėtų skirti įvairių nacionalinių rinkų ypatumams ir kad susiję rinkos dalyviai į jų taikymo procesą, taip pat į atskirus rengimo ir įgyvendinimo etapus turėtų būti įtraukti pakankamai greitai; pažymi, kad būtina reguliariai tinkamai vertinti Institucijos veiklą siekiant paskirstyti ir naudoti jos išteklius veiksmingiau, skaidriau ir patikimiau;

27.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimu ir taikymu, reikėtų perskirstyti vidinius Institucijos biudžeto ir žmogiškuosius išteklius; mano, kad labai svarbu, jog Institucija turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų visu pajėgumu vykdyti savo užduotis, įskaitant bet kokį papildomą darbo krūvį, kurio reikia šioms užduotims spręsti, tuo pat metu užtikrinant tinkamą su išteklių paskirstymu ir biudžeto efektyvumu susijusių prioritetų nustatymo lygį; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks Institucijos darbo krūvio didėjimo klausimas gali būti sprendžiamas Institucijos viduje perskirstant biudžeto ar žmogiškuosius išteklius, su sąlyga, kad toks perskirstymas nekenktų visapusiškam Institucijos naudojimuisi savo įgaliojimais ir padėtų užtikrinti Institucijos nepriklausomumą vykdant jos su priežiūra susijusias užduotis;

28.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Institucija dalyvavo taikant aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą siekdama sertifikuoti įvairias veiklos rūšis ir taip sumažinti poveikį aplinkai;

29.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Sąjungos gali padaryti poveikį Institucijos veiklai, nes ten yra įsikūrusios daug jos prižiūrimų svarbių subjektų; pažymi, kad ateityje gali sumažėti Institucijos pajamos dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos;

30.  palankiai vertina tai, kad Institucija aktyviai dirba su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, kad išsiaiškintų Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos poveikį finansų rinkų priežiūrai, taip pat poveikį Institucijai; be to, pažymi, kad Institucija palaiko ryšius ir keičiasi nuomonėmis su Komisija minėtu klausimu;

o
o   o

31.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 3 17, p. 192.
(2) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas